Beaktats t.o.m. FörfS 272/2021.

18.3.2016/194

Lag om extra konstnärspensioner

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Extra konstnärspension

Extra konstnärspension kan beviljas konstnärer som bor eller har bott varaktigt i Finland, såsom erkänsla för förtjänstfull verksamhet som skapande eller återgivande konstnär.

Pension får inte utan särskilt skäl beviljas en person som inte har fyllt 60 år.

2 §
Full pension och delpension

Extra konstnärspension beviljas antingen som full pension eller som delpension. Pension kan beviljas som full pension, om sökandens vid beskattningen fastställda pensionsinkomster och andra fasta inkomster, med undantag av folkpension, understiger beloppet av konstnärspension enligt 3 §.

Pension kan beviljas som delpension, om sökandens vid beskattningen fastställda pensionsinkomster och andra fasta inkomster, med undantag av folkpension, överstiger beloppet av konstnärspension enligt 3 §, men understiger beloppet enligt 3 mom. i denna paragraf.

Pension beviljas inte, om sökandens vid beskattningen fastställda pensionsinkomster och andra fasta inkomster, med undantag av folkpension, överstiger beloppet av konstnärspension enligt 3 § multiplicerat med två.

3 §
Beloppet av full pension och delpension

Extra konstnärspension uppgår till 1 328,69 euro per månad. Delpension är hälften av full pension.

Delpension kan höjas till full pension på ansökan av pensionstagaren, om pensionstagarens pensionsinkomster och andra inkomster, med undantag av folkpension, understiger beloppet av konstnärspension enligt 1 mom.

4 §
Beviljande och utbetalning av pension

Extra konstnärspension beviljas av Centret för konstfrämjande. För beviljande av pension ska Centret för konstfrämjande begära utlåtande av en statlig konstkommission. Pension beviljas så att den betalas tidigast från ingången av det år den beviljas.

Antalet nya pensioner som beviljas och delpensioner som höjs fastställs årligen i statsbudgeten.

Pensionen betalas av Keva.

5 §
Upphörande av utbetalning av pension och återkrav av utbetald pension

Centret för konstfrämjande får genom ett beslut bestämma att utbetalningen av pension ska upphöra och att redan utbetald pension ska återkrävas, om pensionssökanden i pensionsansökan har uppgett felaktiga eller vilseledande uppgifter om en omständighet som väsentligt har inverkat på erhållande av pension.

Centret för konstfrämjande får besluta att återkrav inte görs på en del av den pension som ska återkrävas, om återkrav till fullt belopp är orimligt med tanke på pensionstagarens ekonomiska ställning.

6 §
Justering av pension

Löpande extra konstnärspension samt ny extra konstnärspension som ska beviljas justeras kalenderårsvis i enlighet med 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

7 §
Ändringssökande

På sökande av ändring av ett beslut enligt denna lag tillämpas vad som i 13 § i lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012) föreskrivs om ändringssökande.

8 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Bestämmelser om ansökan om och utbetalning av pensionerna samt de uppgifter som ska uppges i ansökan och de redogörelser som ska fogas till ansökan utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016. Genom denna lag upphävs statsrådets beslut om extra konstnärspensioner (75/1974).

RP 121/2015, ShUB 1/2016, RSv 6/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.