Uppdaterad lagstiftning: 2016

29.12.2016/1552
Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd
29.12.2016/1550
Statsrådets förordning om enkla tryckkärl
29.12.2016/1549
Statsrådets förordning om tryckbärande anordningars säkerhet
29.12.2016/1548
Statsrådets förordning om tryckbärande anordningar
29.12.2016/1544
Statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral
29.12.2016/1531
Lag om pensionsstöd
29.12.2016/1522
Lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag
29.12.2016/1521
Lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom
29.12.2016/1512
Lag om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng
29.12.2016/1509
Lag om inkomstskatteskalan för 2017
29.12.2016/1503
Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
29.12.2016/1494
Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
29.12.2016/1492
Lag om allmänna bibliotek
21.12.2016/1440
Statsrådets förordning om explosiva varors överensstämmelse med kraven
21.12.2016/1437
Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet
21.12.2016/1436
Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet
21.12.2016/1435
Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten
21.12.2016/1434
Statsrådets förordning om elanläggningar
21.12.2016/1433
Statsrådets förordning om hissars säkerhet
21.12.2016/1432
Statsrådets förordning om väsentliga krav på mätinstrument, visande av överensstämmelse med kraven och särskilda tekniska krav
23.12.2016/1428
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om minskning och omvandling av pension
29.12.2016/1414
Statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel
29.12.2016/1398
Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
29.12.2016/1397
Lag om offentlig upphandling och koncession
29.12.2016/1385
Statsrådets förordning om lotsning
21.12.2016/1373
Statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
21.12.2016/1356
Statsrådets förordning om mervärdesskatten
21.12.2016/1355
Statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
21.12.2016/1285
Ungdomslag
21.12.2016/1227
Lag om smittsamma sjukdomar
2.12.2016/1206
Högsta förvaltningsdomstolens arbetsordning
15.12.2016/1167
Statsrådets förordning om pass och identitetskort
16.12.2016/1145
Lag om Riksarkivet
16.12.2016/1144
Lag om tryckbärande anordningar
16.12.2016/1140
Lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven
16.12.2016/1139
Lag om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar
16.12.2016/1137
Lag om marknadskontrollen av vissa produkter
16.12.2016/1135
Elsäkerhetslag
16.12.2016/1134
Hissäkerhetslag
8.12.2016/1133
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 10 kap. 3 och 17 § i tvångsmedelslagen
9.12.2016/1123
Justitieministeriets förordning om den effektiva räntan på konsumentkrediter
9.12.2016/1087
Lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
9.12.2016/1082
Lag om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner
9.12.2016/1077
Lag om konkurrensrättsligt skadestånd
9.12.2016/1050
Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket
9.12.2016/1048
Lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
8.12.2016/1045
Finansministeriets förordning om innehållet i och strukturen hos informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering
1.12.2016/1031
Statsrådets förordning om krav på yrkesmässiga kvalifikationer för kreditgivare och kreditförmedlare i fråga om konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom
24.11.2016/1022
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2017
18.11.2016/986
Lag om ordningsbotsförseelser
18.11.2016/983
Lag om införande av lagstiftning för en reform av handläggningen av brottmål utanför domstolarna
17.11.2016/982
Statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till mjölkproducenter 2016
18.11.2016/971
Lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland
10.11.2016/958
Statsrådets förordning om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av PCB-avfall
24.10.2016/888
Justitieministeriets förordning om hovrätternas sammanträdesplatser
27.10.2016/884
Statsrådets förordning om säkerhetsskydd i statsrådet
20.10.2016/878
Inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen
20.10.2016/877
Inrikesministeriets förordning om säkerhetsvisitation och hållande i förvar som utförs av ordningsvakt
20.10.2016/875
Inrikesministeriets förordning om väktares och ordningsvakters dräkt och ordningsvakters igenkänningstecken
20.10.2016/874
Statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster
20.10.2016/872
Statsrådets förordning om utbildningen och dräkten för personer som tillfälligt sköter väktaruppgifter i polisens förvaringslokaler
13.10.2016/866
Statsrådets förordning om placering av domartjänster som kräver särskilda språkkunskaper
13.10.2016/865
Statsrådets förordning om förvaltningsdomstolarnas placeringsorter och domkretsar
13.10.2016/864
Statsrådets förordning om hovrätternas placeringsorter och domkretsar
14.10.2016/853
Lag om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare
14.10.2016/852
Lag om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom
27.9.2016/826
Justitieministeriets förordning om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
15.9.2016/816
Statsrådets förordning om havsplanering
9.9.2016/771
Lag om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
9.9.2016/770
Apoteksskattelag
9.9.2016/768
Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
25.8.2016/744
Lag om produktionsområdet för högklassig utsädespotatis
25.8.2016/734
Lag om gräsrotsfinansiering
25.8.2016/730
Lag om alkolås
25.8.2016/677
Lag om rättegång i försäkringsdomstolen
25.8.2016/676
Lag om nominering av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol
25.8.2016/675
Lag om nämndemän vid tingsrätterna
25.8.2016/674
Lag om domstolspraktik
25.8.2016/673
Domstolslag
25.8.2016/663
Lag om identitetskort
18.8.2016/656
Statsrådets förordning om ersättande av skador som drabbat renhushållningen
18.8.2016/655
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen
4.7.2016/608
Justitieministeriets förordning om rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, om rättshjälpsbyråernas och intressebevakningsbyråernas verksamhetsställen samt om de kommuner för vilkas intressebevakningstjänster rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet ansvarar
7.6.2016/607
Finansministeriets förordning om produktion av vissa av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster
7.7.2016/601
Statsrådets förordning om rökrum och ansökan om rökförbud i bostadssammanslutningar
30.6.2016/591
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om märkning och utformningen i övrigt av tobaksprodukter och relaterade produkter och av deras detaljhandelsförpackningar
29.6.2016/574
Lag om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus
29.6.2016/571
Lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster
29.6.2016/564
Lag om Utbildningsstyrelsen
29.6.2016/549
Tobakslag
29.6.2016/548
Lag om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
17.6.2016/477
Lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
17.6.2016/471
Lag om trafiksäkerhetsavgift
17.6.2016/461
Lag om Trafikförsäkringscentralen
17.6.2016/460
Trafikförsäkringslag
17.6.2016/447
Lag om utstationering av arbetstagare
9.6.2016/431
Statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster
3.6.2016/429
Lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
3.6.2016/423
Lag om laddare
20.5.2016/394
Lag om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald
20.5.2016/373
Lag om fristående tillandningars upphörande som fastigheter
29.4.2016/304
Tullag
22.4.2016/278
Lag om anmälda organ för vissa produktgrupper
22.4.2016/276
Lag om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur
8.4.2016/247
Statsrådets förordning om Forststyrelsen
8.4.2016/235
Lag om statens skogsbruksaktiebolag
8.4.2016/234
Lag om Forststyrelsen
18.3.2016/194
Lag om extra konstnärspensioner
17.3.2016/177
Statsrådets förordning om registret över rättstolkar
10.3.2016/169
Statsrådets förordning om förtroendenätet för leverantörer av tjänster för stark autentisering
10.3.2016/162
Statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet
25.2.2016/153
Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården
29.1.2016/82
Lag om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn
29.1.2016/81
Pensionslag för den offentliga sektorn
29.1.2016/80
Lag om införande av lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner
29.1.2016/77
Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
29.1.2016/74
Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för företagare
29.1.2016/71
Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare
29.1.2016/68
Lag om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd
29.1.2016/67
Lag om finansiering av statens pensionsskydd
29.1.2016/66
Lag om Keva
21.1.2016/39
Statsrådets förordning om delegationen för likabehandlingsärenden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.