Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

30.12.2015/1725

Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 23.5.2019/704, som gäller fr.o.m. 1.6.2019.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015):

1 §
Invasiva främmande arter av nationell betydelse

Invasiva främmande arter av nationell betydelse enligt 11 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015), nedan lagen om främmande arter, är de arter som anges i bilaga A och B till denna förordning samt de arter som hör till de artgrupper som anges i bilagorna.

2 §
Undantag

På de arter som avses i 3 och 4 punkten i bilaga A till denna förordning tillämpas inte 4 § i lagen om främmande arter.

Förbuden i 11 § 2 mom. 2 punkten i lagen om främmande arter tillämpas inte på

1) individer av de arter som avses i 1–4 punkten i bilaga A när individerna används i verksamhet som avses i ett tillstånd enligt 20 § 2 mom. eller 20 a § 2 mom. i djurskyddslagen (247/1996) eller i verksamhet som avses i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013),

2) individer av de arter som avses i 1.1 punkten i bilaga A när individerna används som pälsdjur, inklusive avelsdjur.

De arter som avses i 1.1.1 punkten i bilaga A får inte avsiktligt importeras från ett land utanför Europeiska unionen eller från en medlemsstat i Europeiska unionen. På dessa arter tillämpas inte de övriga förbuden i 11 § 2 mom. 2 punkten i lagen om främmande arter.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Sådana individer av de i 1–4 punkten i bilaga A avsedda arterna som det enligt 11 § 2 mom. 2 punkten i lagen om främmande arter är förbjudet att inneha och som innehavaren har fått i sin besittning före ikraftträdandet av denna förordning får innehas tills de dör en naturlig död.

Bilaga A

DJUR

1 Däggdjur

1.1 artgrupp: rovdjur Carnivora,

inklusive

1.1.1 korsningar av tamhund och varg (Canis lupus) eller av tamhund och ett annat hunddjur (Canidae) i generationerna F1–F4, samt korsningar av dessa korsningar och annan än tamhund,

1.1.2 korsningar av tamkatt och ett annat kattdjur i generationerna F1–F4, samt korsningar av dessa korsningar och annan än tamkatt,

och undantaget följande arter:

- de rovdjur som avses i 42 § 1 mom. 1 och 2 punkten i jaktlagen (615/1993),

- tamhund och dess artkorsningar från generation F5 framåt,

- tamkatt och dess artkorsningar från generation F5 framåt,

- iller.

1.2 artgrupp: fladdermöss Chiroptera

2 Fåglar

2.1 artgrupp: rovfåglar Accipitridae, Cathartidae, Falconidae och Pandionidae samt deras korsningar

2.2 artgrupp: ugglefåglar Strigidae och Tytonidae

2.3 artgrupp: kråkfåglar Corvidae

2.4 korsningar av fjällgås Anser erythropus med andra gåsarter

3 Kräldjur

3.1 sandödla Lacerta agilis

4 Groddjur

4.1 artgrupp: Pelophylax

4.2 lövgroda Hyla arborea

4.3 gulbukig klockgroda Bombina variegata

4.4 bergvattensalamander Ichthyosaura alpestris

Bilaga B

VÄXTER

1 jätteloka Heracleum mantegazzianum

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.