Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

17.12.2015/1489

Statsrådets förordning om tjänster som ska tillhandahållas järnvägsoperatörer

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av järnvägslagen (304/2011):

1 § (19.12.2018/1220)
Minimipaket av tillträdestjänster

Det minimipaket av tillträdestjänster enligt 33 § i järnvägslagen som Trafikledsverket ska tillhandahålla omfattar

1) behandling av ansökningar om bankapacitet,

2) rätt att utnyttja bankapacitet,

3) användning av järnvägsinfrastruktur, växlar och övergångsspår i tågspår,

4) trafikledning, signalsystem, kontroll, tågklarering samt överföring och tillhandahållande av information om tågrörelser,

5) anslutning till Trafikledsverket elöverföringsnät och användning av elöverföringsutrustning för erhållande av elström i trafik enligt 2 och 3 punkten på de elektrifierade banavsnitt som anges i beskrivningen av bannätet,

6) information som behövs för att driva den trafik för vilken kapacitet har tilldelats.

Också de förvaltare av privata spåranläggningar som hör till tillämpningsområdet för 4, 5 och 5a kap. i järnvägslagen ska på ett likvärdigt sätt tillhandahålla järnvägsoperatörerna de tjänster som avses i 1 mom.

2 § (19.12.2018/1220)
Tillträdesrätt till banan och tillträde till anläggningar för tjänster

Trafikledsverket i egenskap av förvaltare av statens bannät, förvaltare av privata spåranläggningar, järnvägsoperatörer och andra tjänsteleverantörer ska ge tillträdesrätt till banan och tillträde till följande anläggningar för tjänster, när sådana finns, och till de tjänster som tillhandahålls i dessa anläggningar,

1) stationer för passagerare med tillhörande byggnader och övriga faciliteter, inklusive förmedling av reseinformation och lokaler lämpliga för biljettförsäljning,

2) godsterminaler,

3) rangerbangårdar och tågbildningsmöjligheter, inklusive växlingsanläggningar,

4) sidospår för uppställning,

5) underhållsanläggningar, med undantag för anläggningar för tyngre underhåll av höghastighetståg eller andra typer av rullande materiel som kräver särskilda anläggningar,

6) andra tekniska anläggningar än de som avses i 3 och 5 punkten, även anläggningar för rengöring och tvätt,

7) havs- och inlandshamnanläggningar som är kopplade till järnvägstrafik,

8) räddningsverksamhet och assistans samt utrustning för dem, och

9) sådana distributionsstationer för bränsle för vilka avgifter på fakturorna ska anges separat från avgifter för bränsle.

Den tillträdesrätt till banan som behövs för att komma till anläggningarna för tjänster beviljas mot grundavgiften. För rätten att utnyttja en anläggning för tjänster och för tillträdesrätt till banan vid en anläggning och för tjänster som tillhandahålls i en sådan anläggning får den som driver anläggningen ta ut en ersättning enligt 34 § 3 mom. i järnvägslagen. Prissättningen ska vara icke-diskriminerande och likvärdig. En aktör kan vägra tillhandahålla tjänster som avses i 1 mom. till utomstående som behöver tjänsterna endast på de villkor som anges i 34 § 2 mom. i järnvägslagen.

3 § (19.12.2018/1220)
Tilläggstjänster som Trafikledsverket tillhandahåller

Trafikledsverket kan tillhandahålla också andra tjänster som behövs för bedrivande av järnvägstrafik. De tjänster som avses i denna paragraf kan vara trafikledningstjänster på privata spåranläggningar och i växlingstrafiken, trafikplaneringstjänster i anslutning till ansökan om bankapacitet samt användning av byggnader och markområden.

För de tjänster som avses i 1 mom. tas en separat tilläggsavgift ut. Beskrivningen av bannätet ska innehålla information om tjänsterna och avgifterna för dem.

4 §
Övriga tilläggstjänster

Om järnvägsoperatörer, bannätsförvaltare eller andra tjänsteleverantörer producerar sådana tilläggstjänster som avses i denna paragraf, ska alla tillhandahållas tjänsterna samt spårförbindelser likvärdigt och på lika villkor. Sådana tilläggstjänster omfattar

1) drivmotorström för vilken avgifter på fakturorna ska anges separat från avgifter för användning av elöverföringsutrustningen,

2) uppvärmning av passagerarvagnar före avgång,

3) andra, separat avtalade, tjänster än de som avses i 1 och 2 punkten, såsom kontroll av transport av farliga ämnen och assistans av specialtransporter i trafiken.

5 §
Extra tjänster och villkoren för dem

Järnvägsoperatörer, bannätsförvaltare och andra tjänsteleverantörer kan reservera användningen av de extra tjänster som avses i denna paragraf enbart för sig själva. Sådana extra tjänster omfattar

1) tillträde till telekommunikationsnät,

2) tillhandahållande av extra information,

3) teknisk kontroll av rullande materiel,

4) biljettförsäljning på stationer för passagerare,

5) tyngre underhåll som tillhandahålls i underhållsanläggningar särskilt avsedda för höghastighetståg eller annan krävande rullande materiel.

Om den som tillhandahåller tjänster som avses i 1 mom. emellertid tillhandahåller tjänsterna för utomstående, ska tjänsterna tillhandahållas alla likvärdigt och på lika villkor.

6 §
Klassificering av trafiken och prissättning enligt det

Om en bannätsförvaltare tar i bruk sådana tilläggsavgifter som aves i 37 b § i järnvägslagen, ska trafiken på bannätet delas in åtminstone i följande tre huvudkategorier:

1) persontrafik som bedrivs inom ramen för ett avtal om allmän trafik,

2) annan persontrafik än den som avses i 1 punkten, och

3) godstrafik.

Bannätsförvaltare kan förutom i de ovannämna kategorierna dela in trafiken på bannätet mer detaljerat på det sätt som anges i punkt 1 i bilaga VI till det järnvägsmarknadsdirektiv som avses i 1 § 2 mom. i järnvägslagen, enligt de produkter som transporteras på bannätet eller på något annat ändamålsenligt sätt. Om bannätsförvaltaren baserar sin prissättning av bannätet och de tjänster som tillhandahålls där på en sådan här mera detaljerad klassificering, ska bannätsförvaltaren uppge denna klassificering och prissättningsgrunderna i sin beskrivning av bannätet. Prissättningen av bannätet och de tjänster som tillhandahålls där får emellertid inte på grund av klassificeringen leda till att avgifterna överstiger kostnaderna för att bedriva järnvägstrafik och det vinstuttag som marknaden kan bära.

7 §
Tillhandahållande av utbildningstjänster

Bolag och andra sammanslutningar som tillhandahåller utbildningstjänster som avses i 35 § i järnvägslagen ska på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt tillhandahålla utbildning som behövs för uppfyllande av kraven för erhållande av säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd.

Utbildningen ska åtminstone innehålla information om de trafikregler och trafiksystem, system för kontrollstyrning och signalering samt förfaranden vid nödsituationer på bannätet som ska iakttas inom bannätet.

8 §
Tillgången till tjänster och prissättning

Regleringsorganet ska följa tillgången till de tjänster som avses i denna förordning samt prissättningen av dem. Regleringsorganet har rätt att på begäran få sådana tilläggsuppgifter av dem som tillhandahåller tjänsterna som det behöver för att säkerställa att opartiskhet har iakttagits vid tillhandahållandet och prissättningen av tjänsterna och att prissättningen är rimlig.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 december 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om tjänster som skall tillhandahållas järnvägsoperatörer (1059/2007).

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.2018/1220:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.