Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

1.12.2015/1380

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2016

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Skatteförvaltningen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), av dem 73 § 1 mom. och 75 § 2 mom. sådana de lyder i lag 504/2010 och 73 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1246/2013, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2016 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa betraktas en resa till arbetsstället också då:

1) arbetsstället finns på ett annat ställe än egen arbetsgivares driftställe eller på ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär med arbetsgivaren i fråga;

2) arbetet är tillfälligt på sätt som avses i 72a § i ISL;

3) arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och

4) den skattskyldige har på grund av resan som företagits till arbetsstället övernattat i tillfällig inkvartering som är nödig på grund av arbetsställets belägenhet.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 och 2 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil 43 cent per kilometer, som höjs med
- 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
- 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
-21 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
- 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
- 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
- 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 74 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk 108 cent per kilometer
snöskoter 102 cent per kilometer
terränghjuling 96 cent per kilometer
motorcykel 32 cent per kilometer
moped 17 cent per kilometer
annat fordon 10 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 11 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 19
över 10 timmar (heldagtraktamente) 40
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet
- med minst 2 timmar 19
- med mer än 6 timmar 40

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp euro
Afghanistan 55
Albanien 52
Algeriet 64
Amerikas Förenta Stater 67
New York, Los Angeles, Washington 73
Andorra 58
Angola 95
Antigua och Barbuda 74
Argentina 47
Armenien 52
Aruba 54
Australien 63
Azerbajdzjan 65
Azorerna 59
Bahamas 75
Bahrain 71
Bangladesh 55
Barbados 65
Belgien 61
Belize 47
Benin 43
Bermuda 74
Bhutan 41
Bolivia 38
Bosnien och Hercegovina 50
Botswana 40
Brasilien 55
Britannien 70
London och Edinburgh 74
Brunei 40
Bulgarien 51
Burkina Faso 38
Burundi 47
Centralafrikanska republiken 53
Chile 49
Colombia 50
Cooköarna 62
Costa Rica 55
Curaçao 49
Cypern 60
Danmark 68
Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) 70
Djibouti 64
Dominica 54
Dominikanska republiken 59
Ecuador 57
Egypten 57
Elfenbenskusten 71
El Salvador 49
Eritrea 53
Estland 51
Etiopien 49
Fiji 44
Filippinerna 59
Frankrike 66
Färöarna 53
Förenade Arabemiraten 71
Gabon 74
Gambia 40
Georgien 45
Ghana 44
Grekland 59
Grenada 63
Grönland 54
Guadeloupe 50
Guatemala 54
Guinea 59
Guinea-Bissau 35
Guyana 42
Haiti 51
Honduras 45
Indien 47
Indonesien 44
Irak 65
Iran 49
Irland 66
Island 68
Israel 74
Italien 64
Jamaica 54
Japan 71
Jemen 65
Jordanien 74
Jungfruöarna (USA) 48
Kambodja 53
Kamerun 49
Kanada 64
Kanarieöarna 60
Kap Verde 42
Kazakstan 52
Kenya 58
Kina 68
Hongkong 70
Macao 66
Kirgizistan 45
Komorerna 43
Kongo (Kongo-Brazzaville) 51
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 66
Korea, Republiken (Sydkorea) 79
Kosovo 45
Kroatien 60
Kuba 58
Kuwait 68
Laos 50
Lesotho 34
Lettland 50
Libanon 69
Liberia 56
Libyen 63
Liechtenstein 70
Litauen 48
Luxemburg 64
Madagaskar 36
Madeira 58
Makedonien 51
Malawi 50
Malaysia 47
Maldiverna 62
Mali 41
Malta 62
Marocko 63
Marshallöarna 61
Martinique 52
Mauretanien 52
Mauritius 51
Mexiko 54
Mikronesien 55
Moçambique 44
Moldavien 40
Monaco 68
Mongoliet 46
Montenegro 52
Myanmar (Burma) 51
Namibia 34
Nederländerna 65
Nepal 40
Nicaragua 45
Niger 44
Nigeria 79
Norge 68
Nya Zeeland 60
Oman 66
Pakistan 39
Palau 64
Palestinska området 66
Panama 56
Papua Nya Guinea 60
Paraguay 34
Peru 58
Polen 56
Portugal 60
Puerto Rico 57
Qatar 70
Rwanda 42
Rumänien 54
Ryssland 50
Moskva 62
Petersburg 57
Saint Kitts ja Nevis 65
Saint Lucia 74
Saint Vincent och Grenadinerna 70
Salomonöarna 50
Samoa 49
San Marino 57
São Tomé och Príncipe 61
Saudiarabien 68
Schweiz 76
Senegal 48
Seychellerna 70
Serbien 55
Sierra Leone 58
Singapore 67
Slovakien 57
Slovenien 57
Somalia 56
Spanien 62
Sri Lanka 47
Sudan 61
Suriname 54
Swaziland 35
Sverige 63
Sydafrika 45
Sydsudan 54
Syrien 63
Tadzjikistan 47
Taiwan 60
Tanzania 43
Tchad 53
Thailand 56
Tjeckien 55
Togo 48
Tonga 44
Trinidad och Tobago 71
Tunisien 57
Turkiet 52
Istanbul 54
Turkmenistan 60
Tyskland 61
Uganda 35
Ukraina 53
Ungern 54
Uruguay 50
Uzbekistan 53
Vanuatu 55
Venezuela 90
Vietnam 55
Vitryssland 43
Zambia 59
Zimbabwe 49
Österrike 62
Östtimor 45
Land, som inte nämnts särskilt 45

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 18 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 10,00 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 20,00 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00–07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 12 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2016.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.