Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

26.11.2015/1356

Statsrådets förordning om beräkning av ett finans- och försäkringskonglomerats kapitaltäckning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 20 § 5 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004):

1 §
Val av tillämplig metod

Om företaget i toppen av ett konglomerat är ett reglerat företag eller en sådan holdingsammanslutning vars alla reglerade dotterföretag är finska företag, beräknas kapitaltäckningen i enlighet med bilaga I (metod baserad på sammanställd redovisning) eller bilaga II (avdrags- och sammanställningsmetod) eller enligt en kombination av dessa.

Om företaget i toppen av konglomeratet är en sådan holdingsammanslutning av vars reglerade dotterföretag minst ett är ett utländskt företag, beräknas kapitaltäckningen i enlighet med bilaga I eller II eller enligt en kombination av de metoder som anges i dessa bilagor. Den samordnande tillsynsmyndigheten kan, efter att ha hört företaget i toppen av konglomeratet och den behöriga myndighet som svarar för tillsynen över ett i detta moment avsett utländskt dotterföretag, bestämma att konglomeratets kapitaltäckning beräknas med hjälp av en annan metod som avses i detta moment än vad företaget i toppen av konglomeratet föreslagit. Den samordnande tillsynsmyndigheten kan bestämma att en annan metod än den som företaget i toppen av konglomeratet föreslagit ska tillämpas om det föreligger ett sådant vägande skäl för detta som en effektiv tillsyn eller en jämlik behandling av konglomeraten förutsätter.

2 §
Beaktande av företag som hör till en finansiell företagsgrupp eller en försäkringsgrupp

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag som hör till ett konglomerat hör till en finansiell företagsgrupp som avses i 1 kap. 16 § i kreditinstitutslagen (610/2014) eller till en motsvarande utländsk finansiell företagsgrupp, kan i konglomeratets kapitalbas och minimibelopp av kapitalbasen inkluderas den konsoliderade kapitalbas och det konsoliderade kapitalbaskrav som avses i 10 kap. 1 § i den lagen eller i en motsvarande utländsk lag i stället för den i 18 § 1 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004, nedan lagen) avsedda sammanlagda kapitalbasen och det sammanlagda minimibeloppet av kapitalbasen i de enskilda företag som hör till den finansiella företagsgruppen.

Om ett försäkringsföretag som hör till ett konglomerat hör till en försäkringsgrupp som avses i 26 kap. i försäkringsbolagslagen (521/2008) eller till en motsvarande utländsk försäkringsgrupp, kan i konglomeratets kapitalbas och minimibelopp av kapitalbasen inkluderas försäkringsgruppens kapitalbasmedel och solvenskapitalkrav enligt 26 kap. 11 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen i stället för de sammanlagda kapitalbasmedlen och de sammanlagda solvenskapitalkraven i de enskilda företag som hör till gruppen.

Vad som i denna förordning föreskrivs om dotterföretag och ägarintresseföretag gäller endast dotterföretag och ägarintresseföretag inom finans- eller försäkringsbranschen, om inte något annat nämns särskilt.

3 §
Beräkning av kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen i ett konglomerat

Vid tillämpningen av lagens 20 § 2 mom. beräknas den andel av den sammanlagda kapitalbasen i branschen i fråga som överskrider minimibeloppet av den sammanlagda kapitalbasen i företagen inom de båda branscherna så, att den kapitalbas som räknas som täckningsbidrag för minimibeloppet av den sammanlagda kapitalbasen i branschen ska uppfylla de krav som i branschspecifika bestämmelser ställs på beloppet av och strukturen för kapitalbasen i företag inom branschen i fråga.

Vid tillämpningen av lagens 20 § 3 mom. beräknas av kapitalbasen i ett företag som hör till konglomeratet den andel som överstiger minimibeloppet av kapitalbasen i företaget så, att den kapitalbas som räknas som täckningsbidrag för minimibeloppet av kapitalbasen ska uppfylla de krav som i branschspecifika bestämmelser ställs på beloppet av och strukturen för kapitalbasen i ett sådant företag.

Vid tillämpningen av en metod som avses i bilaga II beaktas en sådan relativ andel av dotter- och ägarintresseföretagens kapitalbas och minimibeloppet av kapitalbasen samt de avdrag som bilagorna förutsätter som motsvarar den ägarandel som företaget i toppen av konglomeratet i ett dotter- eller ägarintresseföretag har. Om dotterföretagets kapitalbas är mindre än minimibeloppet av kapitalbasen i ett sådant företag, beaktas dotterföretaget dock trots vad som sägs ovan, oberoende av ägarandelen, motsvarande en ägarandel på 100 procent.

Vid tillämpningen av 3 mom. beaktas indirekt innehav genom att ägarandelen i ett företag med ägarintresse i ett direktägt dotter- eller ägarintressebolag multipliceras med ett sådant dotter- eller ägarintresseföretags ägarandel i ett annat företag. Som indirekt innehav enligt detta moment beaktas även den situationen att ett företag som inte är verksamt inom finans- eller försäkringsbranschen är dotter- eller ägarintresseföretag till ett företag som är versamt inom finans- eller försäkringsbranschen och hör till ett konglomerat och dotter- eller ägarintresseföretaget har innehav i företag inom finans- eller försäkringsbranschen.

Bestämmelserna om kapitalbas i denna förordning tillämpas på motsvarande sätt på försäkringsbolags kapitalbasmedel enligt i 12 kap. i försäkringsbolagslagen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om beräkning av ett finans- och försäkringskonglomerats kapitaltäckning (1193/2004).

Bilaga I

METOD BASERAD PÅ SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

En beräkning av kapitaltäckningen görs upp enligt följande schema:

1. Beloppet av den kapitalbas som koncernbalansräkningen för konglomeratets moderföretag uppvisar

2.+/- Inverkan på kapitalbasen av skillnaderna i hur de företag som hör till konglomeratet och koncernen anges.

3. – Goodwill och övriga immateriella tillgångar

4. – Avdrag från räkenskapsperiodens resultat och vinstutdelningen

5. +/- Övriga rättelser enligt finansbranschens branschspecifika bestämmelser

6. +/- Övriga rättelser enligt försäkringsbranschens branschspecifika bestämmelser

7. – Av de poster som endast inom företag som hör till försäkringsbranschen godtas som kapitalbas, det belopp som överstiger det sammanlagda minimibeloppet av kapitalbasen i företag som hör till försäkringsbranschen

8. – Av de poster som endast inom företag som hör till finansbranschen godtas som kapitalbas, det belopp som överstiger det sammanlagda minimibeloppet av kapitalbasen i företag som hör till finansbranschen

9. Sådana företagsspecifika kapitalbasposter som överstiger minimibeloppet av kapitalbasen, såsom minoritetsandelen och övriga i lagens 20 § 3 mom. och i artikel 6 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 342/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska standarder för tillsyn av användningen av beräkningsmetoder för kapitaltäckningskraven för finansiella konglomerat avsedda poster som inte kan användas för att täcka förluster i andra företag som hör till konglomeratet (krav på överlåtbarhet)

_______________________________________________________________________

10. Konglomeratets kapitalbas

11. – Minimibeloppet av konglomeratets kapitalbas

_______________________________________________________________________

12. Konglomeratets kapitaltäckning (kapitalbasens överskott / underskott)

13. Konglomeratets kapitaltäckningskvot (kapitalbas/minimibeloppet av kapitalbasen)

Bilaga II

AVDRAGS- OCH SAMMANSTÄLLNINGSMETOD

En beräkning av kapitaltäckningen görs upp enligt följande schema:

1. + Beloppet av kapitalbasen i företaget i toppen av konglomeratet

2. – Den mångfaldiga användning av kapital mellan företaget i toppen av konglomeratet och till konglomeratet hörande företag inom finans- och försäkringsbranschen som ingår i den i punkt 1 avsedda kapitalbasen. De poster som avdras ska specificeras.

3. – Det värde på aktier eller andelar i företaget i toppen av konglomeratet som ingår i värdet på ett annat dotter- eller ägarintressebolags aktier eller andelar.

4. – Det interna bidrag som uppkommit till följd av affärstransaktioner inom konglomeratet och som ingår i den i punkt 1 avsedda kapitalbasen

I Beloppet av den korrigerade kapitalbasen i företaget i toppen av konglomeratet

5. + Det sammanlagda beloppet av kapitalbasen i dotter- och ägarintresseföretag inom finans- och försäkringsbranschen

6. – Den mångfaldiga användning av kapital mellan de företag som nämns i punkt 5 och till konglomeratet hörande företag i finans- och försäkringsbranschen som ingår i den sammanlagda kapitalbasen av de företag som avses i punkt 5. De poster som avdras ska specificeras.

7. – Investeringar i ett annat dotter- eller ägarintresseföretag till företaget i toppen av konglomeratet om detta andra företag har investerat i poster som räknas till kapitalbasen i ett annat av de inom finans- eller försäkringsbranschen verkande dotter- eller ägarintresseföretagen till företaget i toppen av konglomeratet

8. – Det interna bidrag som uppkommit till följd av interna affärstransaktioner inom konglomeratet och som ingår i den sammanlagda kapitalbasen

av de företag som avses i punkt 5.

9. – De poster som avses i lagens 20 § 3 mom. och i artikel 6 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 342/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska standarder för tillsyn av användningen av beräkningsmetoder för kapitaltäckningskraven för finansiella konglomerat och som inte kan användas för att fylla minimibeloppet av kapitalbasen i andra till konglomeratet hörande företag inom finans- och försäkringsbranschen (krav på överlåtbarhet)

II Beloppet av den korrigerade kapitalbasen i dotter- och ägarintresseföretag inom finans- och försäkringsbranschen

10. + Av poster som endast inom finansbranschen godtas som kapitalbas, det belopp som överstiger det sammanlagda minimibeloppet av kapitalbasen i företag inom finansbranschen

11. + Av poster som endast inom försäkringsbranschen godtas som kapitalbas, det belopp som överstiger det sammanlagda minimibeloppet av kapitalbasen i företag inom försäkringsbranschen

III Begränsningar gällande poster som godtas som kapitalbas inom finans- och försäkringsbranschen

IV Konglomeratets kapitalbas (I+II-III)

12. + Minimibeloppet av kapitalbasen i företaget i toppen av konglomeratet

13. – Av minimibeloppet av kapitalbasen enligt punkt 12, den andel som grundar sig på fordringar, investeringar, skulder och förbindelser utanför balansräkningen gällande andra företag inom konglomeratet

14. + Det sammanlagda minimibeloppet av kapitalbasen i dotter- och ägarintresseföretag inom finans- och försäkringsbranschen

15. – Av det sammanlagda minimibeloppet av kapitalbasen enligt punkt 14, den andel som grundar sig på fordringar, investeringar, skulder och förbindelser utanför balansräkningen gällande andra företag inom konglomeratet

V Minimibeloppet av konglomeratets kapitalbas

VI Konglomeratets kapitaltäckning (IV-V)

VII Konglomeratets kapitaltäckningskvot (IV/V)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.