Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

22.10.2015/1275

Statsrådets förordning om vissa åtgärder och handlingar i faderskapsärenden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 60 § 1 mom. i faderskapslagen (11/2015):

1 §
Anmälan om barns födelse

Den registeransvarige inom befolkningsdatasystemet ska utan dröjsmål anmäla en i befolkningsdatasystemet registrerad uppgift om att ett barn fötts utom äktenskapet till barnatillsyningsmannen i moderns hemkommun. Om modern är död eller om modern inte har hemkommun i Finland, ska den registeransvarige anmäla födelsen till barnatillsyningsmannen i den kommun där barnet är bosatt.

2 § (19.12.2019/1324)
Delgivning av beslut som gäller fastställande eller upphävande av faderskap

Utöver vad som i 54 § i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om skyldighet att delge ett beslut som en myndighet har fattat och vad som i 28 § 2 mom. i faderskapslagen (11/2015) föreskrivs om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas skyldighet att delge barnatillsyningsmannen ett beslut som gäller fastställande av faderskap, ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sända barnatillsyningsmannen en kopia också av ett beslut som myndigheten har fattat i ett ärende som gäller upphävande av faderskap till ett minderårigt barn.

3 §
Godtagbara handlingar för fastställande av identiteten

Följande giltiga handlingar godkänns som identitetsbevis eller annan med detta jämförbar tillförlitlig dokumentation om identiteten enligt 21 § i faderskapslagen:

1) pass,

2) i 134 § i utlänningslagen (301/2004) avsett främlingspass som har beviljats av en finsk statlig myndighet,

3) i 135 § i utlänningslagen avsett resedokument för flykting som har beviljats av en finsk statlig myndighet,

4) identitetskort som har beviljats av en behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en behörig myndighet i San Marino eller Schweiz,

5) körkort som har beviljats av en finsk statlig myndighet efter den 1 oktober 1990.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.2019/1324:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.