Beaktats t.o.m. FörfS 402/2021.

11.6.2015/712

Statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), 15 § 3 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) och 22 § 6 mom. och 23 § 4 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), av dem 7 § 2 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket sådant det lyder i lag 1356/2014 och 22 § 6 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd sådant det lyder i lag 1358/2014:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervakning som gäller följande stöd, bidrag och ersättningar, nedan stöd:

1) grundstöd enligt artiklarna 21–35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, nedan stödförordningen,

2) förgröningsstöd enligt artiklarna 43–47 i stödförordningen,

3) stöd till unga jordbrukare enligt artikel 50 i stödförordningen,

4) bidrag för jordbruksgrödor enligt artikel 52 i stödförordningen och 21 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013),

5) miljöersättning enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, nedan landsbygdsförordningen,

6) kompensationsersättning enligt artikel 31 i landsbygdsförordningen,

7) ersättning för ekologisk produktion enligt artikel 29 i landsbygdsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) programbaserad ersättning stöd enligt artiklarna 28, 29 och 31 i landsbygdsförordningen,

2) direktstöd grundstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor enligt 1 §,

3) åkerskiftesregistret ett identifieringssystem för jordbruksskiften enligt artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EGC) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

4) basskifte ett i geografiskt hänseende sammanhängande odlingsområde som jordbrukaren odlar och besitter och som avgränsas av en kommungräns, en stödregionsgräns, ett vattendrag, ett gräns- eller utfallsdike, en väg, en skog eller något motsvarande,

5) digitalisering en i åkerskiftesregistret införd kantlinje på basskiftet som ritats med hjälp av en datateknisk ritmetod på en digital flygbildskarta,

6) kantdike ett dike som avgränsar ett basskifte,

7) tegdike ett dike som ligger inom ett basskifte och som i huvudsak endast avleder vatten som samlats på basskiftet samt behövs för åkerns grundtorrläggning,

8) jordbruksskifte ett odlingsskifte på vilket en växtart eller en blandning av flera växtarter odlas i ett visst syfte eller som betraktas som en i 3 § 1 punkten i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (4/2015) avsedd icke odlad åker som sköts, eller som tillfälligt inte odlas eller som tillfälligt används för annat än jordbruk,

9) bristande efterlevnad försummelse av ett stödvillkor enligt artikel 2.1 led 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor, nedan administrationsförordningen,

10) växtartsgrupp en odlingsgrupp enligt artiklarna 17 och 22 i administrationsförordningen,

11) basnivå bindande krav enligt artiklarna 28.3 och 29.2 i landsbygdsförordningen.

3 §
Kontroll av de villkor som gäller aktiva jordbrukare

Vid övervakningen ska det kontrolleras att de villkor som gäller aktiva jordbrukare som avses i artikel 9.2 första stycket i stödförordningen är uppfyllda.

2 kap

Arealbestämning

4 §
Mätutrustning som används vid övervakningen

Vid övervakningen ska arealen på ett skifte fastställas med hjälp av ett kartprogram som utgår från ett digitalt kartmaterial eller med hjälp av GPS-utrustning.

5 § (13.6.2019/744)
Mätutrustningens måttavvikelser

Måttavvikelser används när ett jordbruksskifte kontrolleras på plats. Måttavvikelsen beräknas utifrån den uppmätta arealen.

Måttavvikelsen får vara högst 1,0 meter multiplicerad med skiftets omkrets, dock högst en hektar.

Måttavvikelser används inte på ett jordbruksskifte vars anmälda areal i stödansökan är större än den digitala arealen och för vilket en godtagbar kartbilaga inte har fogats till den stödansökan som gäller skiftet.

6 §
Kartor som används vid övervakningen

Vid övervakningen ska i första hand digitaliserade kartor ur åkerskiftesregistret användas Även annat kartmaterial samt flygfotografimaterial och satellitmaterial kan användas vid övervakningen.

7 § (21.6.2017/399)
Arealer som inte berättigar till stöd

Vid övervakningen ska det kontrolleras att det på ett skifte inte finns arealer som inte berättigar till stöd. Jordbruksmark som inte har bevarats på det sätt som avses i 6 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015) ska vid övervakningen förkastas som areal som inte berättigar till stöd. Även följande områden på skiftena ska förkastas som arealer som inte berättigar till stöd:

1) områden som tillfälligt inte odlas,

2) icke odlade områden,

3) områden som inte uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd.

Utöver de områden som avses i 1 mom. 1 punkten ska jordbruksmark förkastas såsom område som tillfälligt inte odlas, om stödsökanden i sin stödansökan anmält en odlingsväxt för det området och sökandens anmälan vid övervakningen konstateras vara felaktig på grund av att det på skiftet eller på en del av det inte växer någon odlingsväxt.

Avdrag från arealen på områden som tillfälligt inte odlas och icke odlade områden vars areal understiger 0,01 hektar ska endast göras om den sammanlagda arealen på de områden som tillfälligt inte odlas och de icke odlade områdena på jordbruksskiftet är större än den måttavvikelse för mätutrustningen som anges i 5 §.

I 14 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren avsedda landskapselement utgör stödberättigande areal.

Vid övervakningen ska besittningen av skiftet kontrolleras. Om besittningen av skiftet inte kan fastställas, förkastas skiftet.

8 §
Gränsen för ett basskifte

Vid övervakningen ska digitaliseringen av gränserna för ett basskifte i åkerskiftesregistret kontrolleras. Med ett basskifte avses ett referensskifte enligt artikel 2.1 led 25 i administrationsförordningen.

Vid övervakningen ska gränsen för ett basskifte avgränsas av

1) en kommungräns,

2) en gräns för äganderätt,

3) en stödregionsgräns eller en gräns för ett avtalsområde,

4) ett vattendrag,

5) ett gräns- eller utfallsdike,

6) en väg,

7) en skog,

8) ersättningsberättigande som gäller programbaserade ersättningar,

9) stödberättigande,

10 ) markanvändningsslag,

11) ett Naturaområde som avses i 6 a § 1 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket,

12) annan motsvarande gräns.

Ett basskiftes digitaliserade areal är den maximala stödberättigande areal som avses i artikel 5.2 a och b i administrationsförordningen.

9 §
Areal på jordbruksskiften

Vid övervakningen ska arealen på jordbruksskiftena fastställas.

10 §
Kantdiken på bas- och jordbruksskiften

Vid övervakningen ska det kontrolleras att kantdikena uppfyller stödvillkoren.

Ett högst tre meter brett kantdike som uppfyller stödvillkoren och som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder godkänns vid övervakningen som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte fram till gränsen för basskiftet. Härvid går gränsen för basskiftet mitt i kantdiket. Om kantdiket är över tre meter brett fastställs gränsen för åkerns basskifte längs gränsen mellan kantdiket och åkern.

Den sammanlagda bredden av kantdiket och dikesrenen, mätt från basskiftesgränsen till kanten av växtbeståndet på jordbruksskiftet, får vara högst två meter. Som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte godkänns dock en dikesren som uppfyller villkoren i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren, en i genomsnitt högst tre meter bred skyddsremsa eller ett annat område som uppfyller villkoren för miljöstöd för jordbruket eller miljöersättning och som finns längs ett vattendrag eller ett kantdike som klassificerats som utfallsdike.

11 §
Tegdiken på bas- och jordbruksskiften

Vid övervakningen ska det kontrolleras att tegdikena uppfyller stödvillkoren.

Ett högst tre meter brett tegdike med dikesren som uppfyller stödvillkoren och som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder godkänns vid övervakningen som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte.

12 §
Områden med träd och buskar på ett basskifte

Vid övervakningen ska träd och buskar inte räknas till arealen av ett basskifte. De ska dock inte utelämnas om det är fråga om

1) permanenta grödor som avses i artikel 4.1 g i stödförordningen,

2) vedartade växter som avses i 5 § 3 mom. i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare eller sådana i 5 § 4 mom. i den förordningen avsedda lövbuskar och plantor av lövträd på permanent gräsmark som är lämpliga som föda för produktionsdjur,

3) träd och trädgrupper som avses i 14 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren, eller

4) jordbruksskiften som omfattas av ett sådant 20-årigt avtal om miljöspecialstöd för jordbruket som avses i 10 § i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995), av ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket som avses i 41, 49 eller 51 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013 (366/2007) eller av ett miljöavtal som avses i 36 eller 37 § i statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015).

Om det i ett dike eller på en icke odlad dikesren inom ett basskifte växer träd eller buskar som är högre än 1,5 meter ska dessa områden vid övervakningen inte räknas till arealen av basskiftet.

13 §
Andra arealer som hör till arealen av ett jordbruksskifte

I genomsnitt högst tre meter breda skydds- och mångfaldsremsor som uppfyller villkoren för miljöersättning godkänns vid övervakningen som en del av arealen av ett jordbruksskifte. Om en skyddsremsa är mer än tre meter bred, ska den avskiljas till ett separat jordbruksskifte. En skyddsremsa kan då vara högst tio meter bred.

I genomsnitt högst tre meter breda vändtegar som utgör en del av det normala sättet att odla en växt och som lämnats av nödvändiga odlingstekniska skäl kan godkännas som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte. Om en vändteg som har inrättats av odlingstekniska skäl är bredare än tre meter, ska den avskiljas till ett separat jordbruksskifte. Även odlingstekniska vändtegar som finns längs ett vattendrag eller ett kantdike som klassificerats som utfallsdike kan godkännas som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte, om vändtegen och en dikesren som avses i 11 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren eller vändtegen och en skyddsremsa som avses i 18 § 4 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning är högst tre meter breda. Vändtegen ska finnas på skiftet eller på kanten av det.

Odlingstekniska vändtegar kan inte godkännas som en del av den stödberättigande arealen om det är fråga om odling av stråsäd, oljeväxter, vallväxter eller proteingrödor. Vändtegen ska då avskiljas till ett separat jordbruksskifte.

När det gäller trädgårdsväxter kan skötselgångar som utgör en del av sättet att odla växterna och körgångar som behövs för att odlings- och skördemaskiner ska kunna ta sig fram godkännas som en del av arealen av ett jordbruksskifte. Skötsel- och körgångarna ska vara nödvändiga för odlingen av växten i fråga och ändamålsenliga med tanke på storlek, placering och antal.

14 §
Växter som inte hör till en viss växtartsgrupp

Om det vid övervakningen konstateras att det på jordbruksskiftet finns en växt ur en annan växtartsgrupp än den som sökanden har uppgett i sin stödansökan, ska jordbruksskiftet förkastas i fråga om de växtartsgrupper i vilka den växt som konstaterats inte berättigar till stöd.

3 kap

Övervakning av stödvillkoren för direktstöd

15 §
Övervakning av grundstödet, förgröningsstödet och stödet till unga jordbrukare

Utöver arealen ska det vid övervakningen kontrolleras att villkoren för grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare har iakttagits. Utöver att stödvillkoren har iakttagits ska det vid övervakningen av förgröningsstöd kontrolleras om en gårdsbruksenhet som befriats från skyldigheten att iaktta villkoren för förgröningsstöd på det sätt som anges artiklarna 43.11, 44 och 46 i stödförordningen har rätt till befrielsen.

16 §
Övervakning av bidrag för jordbruksgrödor

Utöver arealen ska det vid övervakningen kontrolleras att villkoren för bidrag för jordbruksgrödor har iakttagits. Vid övervakningen ska det kontrolleras att växtarterna är bidragsberättigande och att övriga villkor för beviljande av bidrag är uppfyllda. Om den areal för stärkelsepotatis som jordbrukaren uppgett i stödansökan avviker från den areal som anges i odlingskontraktet, anses vid övervakningen den mindre arealen vara den areal som uppgetts.

4 kap

Övervakning av stödvillkoren för programbaserade ersättningar

17 §
Administrativ kontroll av stödvillkoren

Programbaserade ersättningar beviljas inte eller sänks på det sätt som anges i 20–25 §, om det vid en administrativ kontroll upptäcks att ett stödvillkor inte uppfylls.

18 §
Stödvillkor som ska kontrolleras på plats

Utöver arealen ska det vid övervakningen kontrolleras att villkoren för programbaserade ersättningar har iakttagits. På en gårdsbruksenhet ska iakttagandet av sådana stödvillkor kontrolleras som gäller:

1) kompensationsersättning,

2) gårds- och skiftesspecifika åtgärder i anslutning till miljöersättningen,

3) miljöavtal enligt 5 § 1 mom. 2 punkten i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014),

4) ersättning för ekologisk produktion.

Utöver att de villkor som avses i 1 mom. är uppfyllda ska det på plats kontrolleras att de minimikrav som ställs på användningen av gödselmedel och växtskyddsmedel och de krav som gäller basnivån har iakttagits.

19 §
Bristande efterlevnad av stödvillkoren

I 35 § i administrationsförordningen föreskrivs om det avdrag som ska göras från stödet om ett stödvillkor inte har iakttagits eller om iakttagandet av stödvillkoret inte kan verifieras på grund av bristfälliga handlingar. När avdraget fastställs beaktas den bristande efterlevnadens allvar, omfattning, varaktighet och upprepning. Avdragen från miljöersättningen görs och räknas samman per åtgärd eller miljöavtal. Avdragen från kompensationsersättningen och ersättningen för ekologisk produktion görs och räknas samma per stödform. Avdraget från den ersättning som ska betalas kan vara högst 100 procent.

Om den bristande efterlevnaden upprepas ska ett dubbelt avdrag göras från ersättningen för en åtgärd som omfattas av miljöersättningen eller ett miljöavtal, kompensationsersättningen eller ersättningen för ekologisk produktion, dock så att avdraget är högst 100 procent.

20 §
Bristande efterlevnad som gäller basnivån

Om en gårdsbruksenhet inte har iakttagit ett krav som gäller basnivån ska ersättningen för en åtgärd i anslutning till miljöersättningen, ett miljöavtal eller ekologisk produktion minskas på det sätt som avses i artikel 35.2 i administrationsförordningen.

21 §
Bristande efterlevnad i anslutning till den årliga odlingsplanen, de skiftesspecifika anteckningarna, markkarteringarna och skyddszonen

Om den årliga odlingsplan, de skiftesspecifika anteckningar, markkarteringarna eller skyddszonen, vilka hör till en gårdsspecifik åtgärd i anslutning till miljöersättningen, inte uppfyller stödvillkoren, ska den miljöersättning som betalas för åtgärden minskas med 1–100 procent på det sätt som anges i artikel 35.2–35.7 i administrationsförordningen.

Om en mångfaldsremsa som hör till en gårdsspecifik åtgärd i anslutning till miljöersättningen inte uppfyller stödvillkoren ska den miljöersättning som betalas för åtgärden minskas med en procent.

22 §
Bristande efterlevnad i anslutning till den femåriga odlingsplanen, kvalitetstestet för åkerjord eller utbildningen

Den miljöersättning som betalas för en gårdsspecifik åtgärd i anslutning till miljöersättningen minskas med fem procent om

1) den femåriga odlingsplanen inte uppfyller villkoren för miljöersättning eller om planen saknas helt,

2) utvärderingsblanketten för kvalitetstestet för åkerjord inte uppfyller villkoren eller om den saknas helt, eller

3) den utbildning som uppfyller villkoren för miljöersättning inte har genomgåtts.

Avdraget tillämpas på de förbindelseår under vilka stödvillkoret inte har iakttagits.

23 §
Bristande efterlevnad av stödvillkoren för skiftesspecifika åtgärder

När det gäller en skiftesspecifik åtgärd i anslutning till miljöersättningen betalas miljöersättning inte för den areal på vilken en försummelse upptäcks eller i fråga om vilken iakttagandet av stödvillkoren inte kan verifieras på grund av bristfälliga handlingar. När det gäller en skiftesspecifik åtgärd betalas inte miljöersättning för en växtartsgrupp om den sammanräknade arealen av de avförda skiftena överstiger 50 procent av den vid övervakningen godkända arealen för växtartsgruppen avseende den skiftesspecifika åtgärden.

Om det vid övervakningen konstateras att den areal med växttäcke som förutsätts inom en skiftesspecifik åtgärd enligt 23 § i statsrådets förordning om miljöersättning är mindre än den areal med växttäcke som jordbrukaren uppgett, men att den andel av arealen med växttäcke som konstaterats vid övervakningen motsvarar en i den paragrafen avsedd lägre procentandel av gårdsbruksenhetens ersättningsberättigande areal med växttäcke, minskas den miljöersättning som betalas för den skiftesspecifika åtgärden med 10 procent. Miljöersättningen minskas med 10 procent varje gång procentandelsnivån för arealen med växttäcke underskrids. Om andelen areal med växttäcke av gårdsbruksenhetens ersättningsberättigande areal underskrider 20 procent, betalas ingen ersättning.

24 §
Bristande efterlevnad av stödvillkoren i ett miljöavtal

Om stödvillkoren i ett miljöavtal inte har iakttagits, minskas den miljöersättning som betalas enligt ett miljöavtal med 1–100 procent på det sätt som avses i artikel 35 i administrationsförordningen.

25 §
Bristande efterlevnad av stödvillkoren för ersättningen för ekologisk produktion

Ersättningen för ekologisk produktion minskas med 1–100 procent, om det finns brister vid produktionskontrollen.

Ersättningen för ekologisk produktion minskas med 1–30 procent, om det arealkrav som gäller de avsalugrödor som ska odlas inte har iakttagits under förbindelseperioden.

5 kap

Särskilda bestämmelser

26 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2015.

Genom denna förordning upphävs

1) statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen (591/2007),

2) statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (659/2007),

3) statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag (660/2007).

På övervakningen av de avtal om miljöspecialstöd för jordbruket som avses i 21 § 3 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549, Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (32014R0640); EUT L 181, 20.6.2014, s. 48

Ikraftträdelsestadganden:

21.6.2017/399:

Denna förordning träder i kraft den 27 juni 2017.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549, Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (32014R0640); EUT L 181, 20.6.2014, s. 48

24.5.2018/395:

Denna förordning träder i kraft den 30 maj 2018.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549, Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (32014R0640); EUT L 181, 20.6.2014, s. 48

13.6.2019/744:

Denna förordning träder i kraft den 17 juni 2019.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549, Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (32014R0640); EUT L 181, 20.6.2014, s. 48

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.