Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

24.4.2015/488

Lag om införande av stiftelselagen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ikraftträdande av stiftelselagen

Stiftelselagen (487/2015), nedan den nya lagen, träder i kraft den 1 december 2015. Genom den nya lagen upphävs lagen om stiftelser (109/1930), nedan den gamla lagen.

Den nya lagen tillämpas också på stiftelser som har bildats före lagens ikraftträdande, om inte något annat följer av denna lag.

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till en bestämmelse i den gamla lagen eller annars avses en bestämmelse i den gamla lagen, ska den bestämmelse i den nya lagen tillämpas som har trätt i stället för bestämmelsen i den gamla lagen.

2 §
Ekonomisk fördel för närståendekretsen

Om ändamålet för en stiftelse enligt en stadgebestämmelse som registrerats före den nya lagens ikraftträdande är att bereda sådan ekonomisk fördel för någon i närståendekretsen som är tillåten enligt 5 § 3 mom. i den gamla lagen och förbjuden enligt 1 kap. 2 § i den nya lagen under andra förutsättningar än de som anges i 1 kap. 9 § i den nya lagen, ska 5 § 3 mom. i den gamla lagen tillämpas på stiftelsen till utgången av 2034, om inte bestämmelsen före det ändrats i enlighet med den nya lagen eller strukits.

Om den som med stöd av en stiftelseurkund som upprättats före den nya lagens ikraftträdande eller med stöd av en stadgebestämmelse som registrerats eller villkoren i en donation som gjorts före ikraftträdandet har överlåtit tillgångar till en stiftelse med sådana förbehåll om rättigheter i förmögenheten som anges i 1 kap. 3 § 2 eller 3 mom. i den nya lagen, ska en sådan bestämmelse upphöra att gälla den 31 december 2034, om bestämmelsen inte har strukits före det.

En förmånstagare som uppfyller kraven i en stadgebestämmelse enligt 1 eller 2 mom. eller donationsvillkor som avses i de momenten kan inte bytas efter det att den nya lagen trätt i kraft. En sådan bestämmelse kan dock strykas.

3 §
Bildande av stiftelse

På bildande och registrering av en stiftelse tillämpas den gamla lagen, om stiftelseurkunden har undertecknats före den nya lagens ikraftträdande, förutsatt att registreringshandlingar enligt 13 kap. 5 § i den nya lagen inte sänds till registermyndigheten.

Stiftaren kan efter det att den nya lagen har stadfästs men innan den träder i kraft besluta att iaktta den nya lagen vid bildandet av stiftelsen och anmäla stiftelsen för registrering före den nya lagens ikraftträdande. En sådan stiftelse får registreras när den nya lagen har trätt i kraft.

Har det i ett testamente bestämts om bildande av en stiftelse, ska den nya lagen, med avvikelse från 1 mom., tillämpas på bildandet, om anmälan om bildande görs efter det att den nya lagen har trätt i kraft.

4 §
Stiftelsens stadgar

I stället för en sådan bestämmelse i en stiftelses stadgar som strider mot den nya lagen ska den nya lagen tillämpas, om inte något annat följer av denna lag. En ändring av en mot den nya lagen stridande bestämmelse i stadgarna så att den stämmer överens med den nya lagen ska anmälas för registrering samtidigt som andra ändringar av stadgarna anmäls för registrering, dock inom tre år efter denna lags ikraftträdande. Registermyndigheten kan förena stiftelsens förpliktelse med vite. En före den nya lagens ikraftträdande registrerad stadgebestämmelse om rätten för en funktionär i stiftelsen att teckna stiftelsens namn tolkas, trots det som bestäms ovan, så att stiftelsens styrelse med stöd av bestämmelsen kan ge namnteckningsrätt till en person som innehar en i stadgarna föreskriven ställning. En sådan bestämmelse ska ändras så att den stämmer överens med den nya lagen samtidigt som andra ändringar av stadgarna anmäls för registrering.

Stadgebestämmelser som strider mot den nya lagen och som anmälts för registrering efter den nya lagens ikraftträdande kan inte registreras, om inte något annat följer av denna lag.

En stiftelse kan efter det att den nya lagen har stadfästs men innan den träder i kraft, med iakttagande av den gamla lagen besluta att ändra sina stadgar i överensstämmelse med den nya lagen. Beslutet kan anmälas för registrering före den nya lagens ikraftträdande och registreras så att ändringen av stadgarna träder i kraft samma dag som den nya lagen. Detsamma gäller en registeranmälan om verkställande direktören och förvaltningsrådet.

5 §
Stiftelsens namn

När den nya lagen träder i kraft registrerar registermyndigheten förkortningen "sr" efter namnet på en stiftelse som har registrerats under den gamla lagens giltighetstid.

6 §
Verkställande direktör

I stadgarna för en stiftelse som har registrerats när den gamla lagen var i kraft är det möjligt att beträffande verkställande direktören ta in ett sådant annat allmänt använt uttryck för ledaren av stiftelsens dagliga verksamhet som ingår i en stadgebestämmelse som registrerades under den gamla lagens giltighetstid. Av stadgarna ska då tydligt framgå att uttrycket avser en sådan verkställande direktör som det bestäms om i den nya lagen.

Om stiftelsens stadgar innehåller sådana bestämmelser om stiftelsens direktör som strider mot den nya lagen, ska bestämmelserna ändras så att de stämmer överens med bestämmelserna i den nya lagen.

7 §
Styrelse

Om styrelseledamöter i en annan privaträttslig stiftelse eller sammanslutning med stöd av en bestämmelse som tagits in i stiftelsens stadgar när den gamla lagen var i kraft är styrelseledamöter i stiftelsen, upphör mandattiden för dem som med stöd av stadgebestämmelsen är styrelseledamöter i stiftelsen senast vid utgången av 2015, och i stället för en sådan stadgebestämmelse väljer den i stadgebestämmelsen avsedda stiftelsen eller sammanslutningen ledamöterna i stiftelsens styrelse.

Begränsningarna i 3 kap. 11 § i den nya lagen tillämpas inte på en mandattid som börjar före den nya lagens ikraftträdande.

8 §
Förvaltningsråd

Bestämmelserna om förvaltningsråd i den nya lagen kan tillämpas på ett sådant organ i en stiftelse som utser majoriteten av ledamöterna i stiftelsens styrelse och som baserar sig på en stadgebestämmelse som har registrerats före den nya lagens ikraftträdande. Tillämpningen av den nya lagens bestämmelser om förvaltningsråd på organet ska anmälas för registrering inom tre år efter det att den nya lagen har trätt i kraft. På ett sådant organ tillämpas den gamla lagens 10 a §, tills organet har registrerats som förvaltningsråd enligt den nya lagen eller tre år har förflutit från den nya lagens ikraftträdande.

Om stiftelsens stadgar innehåller sådana bestämmelser om förvaltningsrådet som strider mot den nya lagen, ska bestämmelserna och organets namn ändras så att de stämmer överens med bestämmelserna i den nya lagen.

Det som i 3 kap. 19 § 1 mom. i den nya lagen föreskrivs om uppgifter i anslutning till tillsynen tillämpas på förvaltningsrådet efter tre år från det att den nya lagen har trätt i kraft, om inte förvaltningsrådet beslutar annat eller det bestäms annat i stiftelsens stadgar om en tidigare tidpunkt.

9 §
Skadeståndsansvar för en ledamot i ett organ som anges i stiftelsens stadgar

Det som i 1 kap. 4 §, 8 kap. och 10 kap. i den nya lagen föreskrivs om stiftelseledningens uppgifter, skadeståndsansvar och straffansvar tillämpas på ledamöter i organ samt sådana funktionärer som inte är arbetstagare, i fråga om vilka det enligt 10 a § i den gamla lagen tagits in bestämmelser i stiftelsens stadgar före den nya lagens ikraftträdande.

10 §
Bokslut och verksamhetsberättelse

Det som i 5 kap. 2 och 3 § i den nya lagen föreskrivs om uppgifter som ska ingå i verksamhetsberättelsen och i 5 kap. 4 § om koncernbokslut tillämpas på bokslutet senast för den första räkenskapsperiod som börjar efter 2014.

11 §
Fusion

På fusion tillämpas den gamla lagen, om en ansökan om fusionstillstånd lämnas in till registermyndigheten före den nya lagens ikraftträdande. I annat fall tillämpas den nya lagen på fusion.

Stiftelser kan efter det att den nya lagen har stadfästs men innan den träder i kraft besluta att iaktta den nya lagen vid fusion av stiftelser. Fusionsplanen får anmälas för registrering före den nya lagens ikraftträdande. En sådan fusionsplan får registreras när den nya lagen har trätt i kraft.

12 §
Upplösning av en stiftelse

På upplösning av en stiftelse tillämpas den gamla lagen, om en ansökan om upplösning lämnas in till registermyndigheten före den nya lagens ikraftträdande. I annat fall tillämpas den nya lagen på upplösning av stiftelsen.

En stiftelse kan efter det att den nya lagen har stadfästs men innan den träder i kraft besluta att iaktta den nya lagen vid upplösning av stiftelsen. Ett beslut om likvidation får anmälas för registrering före den nya lagens ikraftträdande. Ett sådant beslut får registreras när den nya lagen har trätt i kraft.

Det som föreskrivs i 12 kap. 14 § 2 mom. i den nya lagen tillämpas inte på en stiftelse som har registrerats före lagens ikraftträdande, om det i stiftelsens registrerade stadgar före den nya lagens ikraftträdande har bestämts att tillgångarna ska överlåtas till någon i den närståendekrets som avses i 1 kap. 8 § i den nya lagen vid upplösning av stiftelsen.

Vid beräkning av den tid som avses i 12 kap. 4 § 1 mom. 2 punkten i den nya lagen ska också den tid som löpt före den nya lagens ikraftträdande beaktas.

13 §
Avgörande av tvister

På tvistemål som inletts före den nya lagens ikraftträdande tillämpas bestämmelserna om behörig domstol i den gamla lagen i den lydelse de hade vid den nya lagens ikraftträdande.

14 §
Förfarande som ska tillämpas på registreringen

På sådana beslut av ett organ i en stiftelse som fattas före den nya lagens ikraftträdande och på registreringar i samband med besluten samt på förfarandet i övrigt ska den gamla lagen tillämpas, om inte något annat följer av denna lag.

15 §
Tillsyn

Det som i 14 kap. i den nya lagen föreskrivs om tillsyn tillämpas efter det att den nya lagen har trätt i kraft, även om ett ärende som gäller tillsyn har inletts hos registermyndigheten före den nya lagens ikraftträdande.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 166/2014, LaUB 20/2014, RSv 276/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.