Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

15.4.2015/450

Justitieministeriets förordning om handlingar om gruppbyggande

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 23 § 1, 2 och 4 mom. i lagen om gruppbyggande (190/2015):

1 §
Handlingar om gruppbyggande

Sådana andra handlingar om gruppbyggande som avses i 23 § 1 mom. i lagen om gruppbyggande (190/2015) är

1) handelsregisterutdrag för bostadssammanslutningen,

2) lagfartsbevis, köpebrev eller någon annan åtkomsthandling för fastigheten eller intyg över inskrivning av arrende- eller nyttjanderätt samt arrendeavtal för ett jordområde eller någon annan utredning om besittningsrätten till det jordområde på vilket byggnaderna uppförs eller de byggnader som ska renoveras eller byggas om finns,

3) gravationsbevis och utdrag ur fastighetsregistret samt vid behov någon annan kompletterande utredning om servitut och gravationer som gäller fastigheten eller arrenderätten till marken och byggnaderna på marken,

4) bygglov och i 120 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) avsedda huvudritningar,

5) entreprenad- och andra upphandlingsavtal som ingåtts för genomförande av ett projekt för gruppbyggande,

6) säkerhetshandlingar som gäller sådan säkerhet som avses i 31 § i lagen om gruppbyggande,

7) konsultavtal,

8) försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller ansvarsförsäkring för en konsult för gruppbyggande,

9) uppgifter om försäkringsgrenarna för de övriga försäkringar som tas till förmån för bostadssammanslutningen eller som kommer sammanslutningen till godo under byggnadsfasen samt om försäkringsgivarna och försäkringsbeloppen.

2 §
Krav beträffande handlingar om gruppbyggande

De säkerhetshandlingar som avses i 1 § 6 punkten ska deponeras i original hos den som förvarar handlingar om gruppbyggande. Övriga handlingar om gruppbyggande kan tas emot för förvaring i form av bestyrkta kopior. Den som förvarar handlingarna om gruppbyggande har dock alltid rätt att få handlingarna till påseende i original.

3 §
Deponering av vissa handlingar om gruppbyggande

De handlingar och uppgifter som avses i 1 § får deponeras först efter det att ett avtal om gruppbyggande ingåtts, dock så snart konsulten för gruppbyggande har fått tillgång till dem.

4 §
Skyldigheten att anmäla ändringar

En konsult för gruppbyggande ska utan dröjsmål skriftligen underrätta den som förvarar handlingarna om gruppbyggande om ändringar som gäller handlingarna eller omständigheter som framgår av dem så snart konsulten fått vetskap om en ändring. Anmälningsskyldigheten gäller dock inte ändringar som är av endast ringa betydelse med tanke på genomförandet av projektet.

I anmälan ska det anges vilken handling om gruppbyggande och vilken omständighet ändringen gäller. Konsulten ska se till att den deponerade handlingen om gruppbyggande ändras i enlighet med ändringen eller att en ny handling så snart konsulten fått tillgång till den överlämnas till den som förvarar handlingarna.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.