Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

20.3.2015/250

Lag om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Övervakningsskyldighet för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdeskatt

Näringsidkare som bedriver återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande enligt 70 b § 1 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993) och som har verksamhetsställen som avses i 2 mom. ska organisera verksamheten på alla dessa verksamhetsställen så att näringsidkarna på ett tillförlitligt sätt kan ta reda på en resandes boningsort, övervaka att resanden på det sätt som anges i 70 b § 1 mom. i mervärdesskattelagen från Finland för ut varorna från Europeiska unionens mervärdesskatteområde som avses i unionens lagstiftning och intyga att resanden har gjort så.

Med verksamhetsställe avses näringsidkarens eller dennes ombuds serviceställe på ett övergångsställe vid gränsen till Finlands territorium och samtidigt till Europeiska unionens mervärdesskatteområde eller i landskapet Åland vid gränsen till landskapet, där resande som för ut inköp får mervärdesskatten på försäljning till resande återbetald kontant, på ett konto eller på något annat jämförbart sätt.

De som deltar i sådan övervakning av försäljning till resande som avses i 1 mom. ska ha tillräcklig yrkeskunskap för uppgiften.

2 §
Tillståndsplikt för verksamheten

När återbetalning av mervärdesskatten på mervärdesskattefri försäljning till resande bedrivs på ett sätt som omfattar övervakningsskyldighet enligt 1 § 1 mom., krävs det verksamhetstillstånd enligt denna lag. Verksamhetstillstånd beviljas av Skatteförvaltningen på ansökan. Skatteförvaltningen ska inhämta utlåtande av Tullen om en tillståndsansökan. Tillståndet gäller tills vidare.

En tillståndshavare får utöva verksamheten genom ombud. Tillståndshavaren ansvarar dock för att skyldigheterna enligt denna lag fullgörs.

3 §
Förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd

Verksamhetstillstånd beviljas en fysisk person

1) som har uppnått myndighetsåldern och har rätt att utöva näringsverksamhet i Finland,

2) som inte är i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats,

3) som har den yrkeskunskap som krävs för övervakning som avses i 1 § 1 mom.,

4) som är pålitlig, och

5) vars system för övervakning som avses 1 § 1 mom. kan anses vara tillförlitligt.

Verksamhetstillstånd beviljas en juridisk person

1) som har rätt att utöva näringsverksamhet i Finland,

2) som inte är i konkurs,

3) vars styrelsemedlemmar och deras suppleanter, verkställande direktör, ansvariga bolagsmän och andra personer i en jämförbar ställning är pålitliga,

4) som har en anställd som svarar för att återbetalningen av mervärdesskatten följer denna lag och denna anställda uppfyller villkoren i 1 mom. 1–4 punkten, och

5) vars system för övervakning som avses 1 § 1 mom. kan anses vara tillförlitligt.

En person anses vara pålitlig om han eller hon inte genom en lagakraftvunnen dom under de fem senaste åren har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig att övervaka mervärdesskattefri försäljning till resande. En person anses dock inte vara pålitlig, om han eller hon under de fem senaste åren har meddelats näringsförbud eller om han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att övervaka mervärdesskattefri försäljning till resande.

Även ombud ska uppfylla villkoren i 1 mom. 1–4 punkten eller 2 mom. 1–3 punkten.

4 §
Ansökan om verksamhetstillstånd

En ansökan om verksamhetstillstånd ska innehålla följande uppgifter:

1) om sökanden är en fysisk person, fullständigt namn, personbeteckning eller om sådan saknas födelsedatum, firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller någon annan motsvarande beteckning samt kontaktuppgifter,

2) om sökanden är en juridisk person, firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller någon annan motsvarande beteckning samt kontaktuppgifter,

3) om sökanden är en juridisk person, i fråga om de personer som avses i 3 § 2 mom. 3 och 4 punkten fullständigt namn och personbeteckning eller om sådan saknas födelsedatum,

4) i fråga om varje ombud de uppgifter som anges i 1–3 punkten,

5) i fråga om varje verksamhetsställe besöksadress och exakt läge,

6) en redogörelse för tillförlitligheten hos det system för övervakning som avses i 1 § 1 mom.

5 §
Ändrade uppgifter

En tillståndshavare ska utan dröjsmål göra en skriftlig anmälan till Skatteförvaltningen om ändringar i de uppgifter som anges i 4 § och om andra omständigheter som är av betydelse vid en bedömning av om det fortfarande finns förutsättningar för ett verksamhetstillstånd.

Nya ombud och verksamhetsställen ska godkännas av Skatteförvaltningen innan de inleder sin verksamhet.

Om det är meningen att tillämpa automatiserade system inom övervakningen av mervärdesskattefri försäljning till resande, ska kontrollreglerna för systemen godkännas av Skatteförvaltningen innan de tas i bruk. Handlingar som gäller kontrollreglerna är sekretessbelagda.

Skatteförvaltningen ska höra Tullen före godkännanden som avses i 2 och 3 mom.

6 §
Tystnadsplikt

Tillståndshavare och ombud samt personer som hör till deras förvaltningsorgan eller är anställda hos dem får inte för utomstående röja kontrollregler som avses i 5 § 3 mom. och som de har fått kännedom om.

7 §
Förteckning över tillståndshavarna och ombuden

Skatteförvaltningen för en offentlig förteckning över näringsidkare som har beviljats ett verksamhetstillstånd som avses i 2 § och över godkända ombud.

I förteckningen ska följande uppgifter ingå:

1) i fråga om fysiska personer fullständigt namn, firma, eventuell bifirma samt företags- och organisationsnummer eller någon annan motsvarande beteckning,

2) i fråga om juridiska personer firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller någon annan motsvarande beteckning samt uppgifter enligt 1 punkten om ansvariga föreståndare,

3) uppgift om huruvida näringsidkaren är tillståndshavare eller ombud,

4) besöksadress för varje verksamhetsställe,

5) datum för beviljande av verksamhetstillstånd,

6) datum för återkallande av verksamhetstillstånd.

Uppgifterna avförs ur registret ett år efter det att ett verksamhetstillstånd har återkallats.

8 §
Tillsyn

Skatteförvaltningen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och över att den övervakning som avses i 1 § 1 mom. är tillbörlig.

Näringsidkare som avses i denna lag och deras ombud är skyldiga att på uppmaning av Skatteförvaltningen för granskning visa allt det material och den övriga egendom som kan vara av betydelse vid tillsynen över att näringsidkarens eller ombudets verksamhet följer denna lag. I fråga om granskningen tillämpas bestämmelserna om skattegranskning i 14 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

Skatteförvaltningen har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få de uppgifter som behövs för att utreda pålitligheten hos personer som avses i 3 § 1 mom. 4 punkten, 2 mom. 3 och 4 punkten och 4 mom. i denna lag. Bestämmelser om rätten att få uppgifter ur straffregistret finns i straffregisterlagen (770/1993).

9 §
Återkallande av verksamhetstillstånd och godkännande

Skatteförvaltningen ska återkalla ett verksamhetstillstånd, om tillståndshavaren inte längre uppfyller villkoren för tillstånd eller om tillståndshavaren begär att tillståndet ska återkallas. I det förstnämnda fallet ska tillståndshavaren ges tillfälle att bli hörd innan tillståndet återkallas.

Verksamhetstillstånd och sådana godkännanden som avses i 5 § 2 mom. kan återkallas helt och hållet eller i fråga om ett visst verksamhetsställe eller ombud, om tillståndshavaren försummar sin skyldighet enligt 1 §, 5 § 1–3 mom., 6 § eller 8 § 2 mom. och trots en anmärkning inte har avhjälpt missförhållandet inom den tid som Skatteförvaltningen har bestämt och försummelsen kan anses vara väsentlig.

10 §
Tjänsteansvar

På fysiska personer som är tillståndshavare eller ombud och på ansvariga personer enligt 3 § 2 mom. 4 punkten hos juridiska personer som är tillståndshavare samt på dem som är anställda hos sådana fysiska eller juridiska personer tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar till den del de utför uppgifter som hänför sig till den övervakning som avses i 1 § 1 mom.

Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

11 §
Överklagande

Ett beslut som Skatteförvaltningen har meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut av förvaltningsdomstolen om återkallande av verksamhetstillstånd eller godkännande får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut enligt denna lag om återkallande av verksamhetstillstånd eller godkännande verkställs oberoende av besvär, om inte besvärsmyndigheten förbjuder verkställighet av beslutet.

12 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

Genom denna lag upphävs förordningen om organisering av mervärdesskattefri försäljning till resande (485/1985).

En näringsidkare som vid denna lags ikraftträdande utövar verksamhet som avses i 2 § 1 mom. med stöd av ett tillstånd som har beviljats i enlighet med den förordning som nämns i 2 mom. i denna paragraf och som inom två månader från ikraftträdandet ansöker om verksamhetstillstånd enligt 4 § får fortsätta sin verksamhet tills beslut har fattats om ett verksamhetstillstånd som avses i denna lag.

RP 267/2014, FiUB 42/2014, RSv 302/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.