Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

19.3.2015/242

Statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 15 § i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002):

1 § (25.2.2021/168)
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om förvärv av statlig fastighetsförmögenhet, om arrendering av fastighetsförmögenhet för att användas av republikens presidents kansli, statsrådets kansli, ett ministerium, ett annat statligt ämbetsverk eller en annan statlig inrättning eller en fond utanför statsbudgeten, om utarrendering av statlig fastighetsförmögenhet till en utomstående samt om besittning, skötsel, användning och registrering av statlig fastighetsförmögenhet.

2 §
Beslutanderätt vid förvärv och arrendering

Ministeriet beslutar

1) inom sitt förvaltningsområde om förvärv av fastighetsförmögenhet till staten när anskaffningsvärdet uppgår till minst 5 miljoner euro,

2) inom sitt förvaltningsområde om att ett ämbetsverk eller en inrättning binder sig vid ett arrendeavtal, när de utgifter som föranleds av avtalet och de övriga utgifter som har samband med arrenderingen (arrendeutgifter) under hela avtalsperioden eller, vid arrendeavtal som gäller tills vidare under en period på 10 år, medför utgifter för staten om sammanlagt minst 5 miljoner euro.

Ett ärende som hör till ministeriets beslutanderätt ska föras till statsrådets finansutskott innan beslut fattas. Ministeriet ska föra även andra ärenden som gäller förvärv av fastighetsförmögenhet eller bindning vid arrendeavtal till statsrådets finansutskott, om ärendet innefattar en betydande ekonomisk fråga som hänför sig till statens helhetsintresse.

3 § (24.1.2019/144)
Ämbetsverk som besitter fastighetsförmögenhet

Republikens presidents kansli, utrikesministeriet, finansministeriet, förvaltningsnämnden för Sveaborg, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, Trafikledsverket och miljöministeriet (ämbetsverk som besitter fastighetsförmögenhet) får besitta statlig fastighetsförmögenhet.

Andra aktörer än ämbetsverk som besitter fastighetsförmögenhet får besitta statlig fastighetsförmögenhet endast tillfälligt.

4 §
Förfarande vid förvärv

Förvärv av statlig fastighetsförmögenhet ska skötas av Senatfastigheter, Försvarsfastigheter och Forststyrelsen. Om ett ämbetsverk som besitter fastighetsförmögenhet dock har ett välgrundat behov att förvärva statlig fastighetsförmögenhet, ska det tillsammans med det behöriga statliga affärsverket före förvärvet utreda (25.2.2021/168)

1) möjligheterna att utnyttja den fastighetsförmögenhet som staten redan äger eller arrenderar,

2) användningen av sådan statlig fastighetsförmögenhet som blir ledig på grund av förvärvet,

3) drifts- och investeringskostnader samt andra kostnader för den fastighetsförmögenhet som förvärvas,

4) alternativa sätt att tillgodose det behov som ligger till grund för förvärvet av fastighetsförmögenhet och kostnaderna för dessa.

En sådan utredning som avses i 1 mom. behöver inte göras om den är uppenbart onödig till följd av behovet att använda den fastighetsförmögenhet som förvärvas.

Särskilda bestämmelser utfärdas om mottagande av donationsförmögenhet till staten och användning av denna.

5 §
Skötsel och användning

Ämbetsverk som besitter fastighetsförmögenhet ska ha hand om bevakningen av de rättigheter och fullgörandet av de skyldigheter som hänför sig till den statliga fastighetsförmögenhet som verket besitter samt på ett omsorgsfullt sätt sköta förmögenheten med beaktande av fastighetsförmögenhetens karaktär och användningsändamål.

6 §
Överföring av besittning

Om ett ämbetsverk som besitter fastighetsförmögenhet, ett annat ämbetsverk eller en annan inrättning inte på ett välgrundat sätt kan använda den statliga fastighetsförmögenhet eller del av den som ämbetsverket eller inrättningen besitter, ska besittningen av fastighetsförmögenheten överföras till finansministeriet eller jord- och skogsbruksministeriet för omorganisering av besittningen och användningen. Ämbetsverket ska på förhand avtala med ministeriet om överföring av besittningen och tidpunkten för den samt om de åtgärder som hänför sig till överföringen.

7 §
Rätt att överlåta och utarrendera fastighetsförmögenhet

Ett ämbetsverk som besitter fastighetsförmögenhet kan överlåta statlig fastighetsförmögenhet, om

1) förutsättningarna i 4, 5 och 12 § i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002) uppfylls, och

2) statsrådet med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet har överfört ett ministeriums beslutanderätt till ämbetsverket eller inrättningen i fråga.

Ett ämbetsverk som besitter fastighetsförmögenhet kan för en kort tid utarrendera annan statlig fastighetsförmögenhet än statlig jordegendom till andra statliga ämbetsverk och inrättningar samt till utomstående.

8 §
Registrering

Ett ämbetsverk som besitter fastighetsförmögenhet, Senatfastigheter, Försvarsfastigheter, Forststyrelsen och en fond utanför statsbudgeten ska utan dröjsmål för registrering i lagfarts- och inteckningsregistret, aktieregistren och andra register i vilka förmögenhet enligt lag ska registreras, i statens namn och i ämbetsverkets, affärsverkets eller fondens besittning anmäla fastighetsförmögenhet som kommit i dess besittning och i statens ägo. (25.2.2021/168)

Uppgifterna om besittningen ska anmälas för anteckning såsom anmärkningar i lagfarts- och inteckningsregistret.

Om besittningen av statlig fastighetsförmögenhet överförs till ett annat ämbetsverk som besitter fastighetsförmögenhet eller till Senatfastigheter, Försvarsfastigheter, Forststyrelsen eller en statlig fond, ska den som övertar besittningen utan dröjsmål anmäla ändringen i uppgifterna om besittning för registrering i de register som avses i 1 mom. (25.2.2021/168)

9 § (2.12.2021/1054)

9 § har upphävts genom F 2.12.2021/1054.

10 § (2.12.2021/1054)

10 § har upphävts genom F 2.12.2021/1054.

11 § (2.12.2021/1054)

11 § har upphävts genom F 2.12.2021/1054.

12 §
Uppsägning av arrendeavtal och betalning av investering

De avtal om arrendering av en verksamhetslokal som ett ämbetsverk eller en inrättning ingår med Senatfastigheter ska vara tidsbundna eller gälla tills vidare med en uppsägningstid på 12 månader, om den fastighetsförmögenhet som har arrenderats kan utarrenderas eller överlåtas på rimliga villkor.

Om ett ämbetsverk eller en inrättning har ingått arrendeavtal med Senatfastigheter och Senatfastigheter på grund av ämbetsverkets eller inrättningens behov har gjort investeringar i ett objekt som Senatfastigheter arrenderar ut till ämbetsverket eller inrättningen och ämbetsverket eller inrättningen säger upp arrendeavtalet innan investeringarna har betalats i enlighet med avtalet, ska ämbetsverket eller inrättningen betala restvärdet av investeringen, om investeringen inte kan utnyttjas direkt och till fullt belopp vid följande uthyrning eller överlåtelse av objektet.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas också på arrendeavtal som Försvarsmakten ingår med Försvarsfastigheter. (25.2.2021/168)

13 §
Lämnande av uppgifter om hyrning och lokaler

Ett ämbetsverk och en inrättning ska till finansministeriet eller en aktör som ministeriet bestämmer lämna uppgifter om arrendeavtal och hyresavtal som avses i denna förordning och om lokaleffektiviteten i de verksamhetslokaler som används samt andra uppgifter som behövs i lokalförvaltningen.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om förvärv, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet (1070/2002).

Naturresursinstitutet, Museiverket och Gränsbevakningsväsendet är till och med den 31 december 2017 i 3 § avsedda ämbetsverk som besitter fastighetsförmögenhet.

På arrendeavtal och hyresavtal samt på preliminära arrendeavtal och hyresavtal som har ingåtts innan förordningen trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning samt 13 § i denna förordning.

Ikraftträdelsestadganden:

24.1.2019/144:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

25.2.2021/168:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

2.12.2021/1054:

Denna förordning träder i kraft den 13 december 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.