Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

20.3.2015/226

Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern och om tillämpning av direktivet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Genomförande av direktivet

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU om den europeiska skyddsordern, nedan direktivet, ska iakttas som lag, om inte något annat följer av denna lag.

2 §
Tillämpningsområde

På det sätt som föreskrivs i denna lag och i direktivet

1) erkänns en i direktivet avsedd europeisk skyddsorder som utfärdats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen,

2) utfärdas en europeisk skyddsorder och sänds den till en annan medlemsstat i Europeiska unionen för att erkännas.

3 §
Behöriga myndigheter

Ärenden som gäller erkännande av en europeisk skyddsorder som utfärdats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen behandlas av Helsingfors tingsrätt.

En europeisk skyddsorder som ska sändas till en annan medlemsstat i Europeiska unionen utfärdas av den tingsrätt som i ärendet i fråga har meddelat eller som har behörighet att meddela ett i lagen om besöksförbud (898/1998) avsett besöksförbud.

Också den fullföljdsdomstol som behandlar ett ärende som gäller besöksförbud får utfärda en europeisk skyddsorder.

2 kap

Erkännande av en europeisk skyddsorder

4 §
Hur ärenden blir anhängiga och behandlas

Ett ärende som gäller erkännande av en europeisk skyddsorder blir anhängigt när en europeisk skyddsorder som utfärdats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen kommer in till tingsrätten.

Ett ärende som gäller erkännande får avgöras utan huvudförhandling (skriftligt förfarande), om den som den europeiska skyddsordern avser att skydda och den som ordern har utfärdats mot har meddelat skriftligen att de samtycker till att ärendet behandlas vid skriftligt förfarande. Vid förfarandet iakttas i tillämpliga delar vad som i 5 a kap. i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) föreskrivs om avgörande av mål utan huvudförhandling.

Om ärendet behandlas vid muntligt sammanträde, får ärendet prövas och avgöras även om en part uteblir, förutsatt att partens närvaro inte behövs för att ärendet ska kunna avgöras och parten har kallats till domstolen vid äventyr att ärendet kan avgöras även i hans eller hennes frånvaro.

Vid behandlingen av ärendet iakttas i övrigt vad som föreskrivs om behandlingen av ärenden som gäller besöksförbud.

5 §
Besöksförbud som meddelas på grundval av en europeisk skyddsorder

Efter att ha erkänt en europeisk skyddsorder ska tingsrätten meddela den mot vilken den europeiska skyddsordern har utfärdats besöksförbud enligt lagen om besöksförbud. Avgörandet ska innehålla uppgift om den europeiska skyddsorder som förbudet grundar sig på och uppgifter som avses i 8 § i lagen om besöksförbud, med undantag av uppgifter om den som ansökt om förbudet.

Om den europeiska skyddsordern ändras så att ändringen har betydelse för det besöksförbud som har meddelats i ärendet, ska besöksförbudet ändras. Ett besöksförbud som har meddelats på grundval av en europeisk skyddsorder ska upphävas, om skyddsordern upphävs eller återkallas innan besöksförbudet upphör. Vid behandlingen av ärendet iakttas 4 § 2–4 mom.

På besöksförbud som meddelats på grundval av en europeisk skyddsorder tillämpas i övrigt vad som föreskrivs om besöksförbud.

6 §
Tillfälligt besöksförbud

Ett besöksförbud som grundar sig på en europeisk skyddsorder kan på i 11 § i lagen om besöksförbud angivna grunder även meddelas tillfälligt. Beslut om tillfälligt besöksförbud fattas av den domstol som behandlar ärendet om erkännande av den europeiska skyddsordern. På det tillfälliga besöksförbudet tillämpas i övrigt vad som i lagen om besöksförbud föreskrivs om tillfälligt besöksförbud.

3 kap

Utfärdande av en europeisk skyddsorder

7 §
Förutsättningar

En europeisk skyddsorder kan utfärdas på grundval av ett besöksförbud som har meddelats med anledning av ett brottsligt beteende eller påstått brottsligt beteende.

8 §
Förfarande

En europeisk skyddsorder kan utfärdas i samband med att besöksförbud meddelas eller efter att besöksförbud har meddelats. Vid behandlingen av ett ärende som gäller utfärdande av en skyddsorder iakttas vad som i 4 § 2–4 mom. föreskrivs om behandlingen av ett ärende som gäller erkännande av en skyddsorder.

Utöver vad som föreskrivs i artikel 7 i direktivet ska det vid utfärdande av en europeisk skyddsorder meddelas ett avgörande där följande ska framgå:

1) den domstol som har avgjort ärendet,

2) datum för avgörandet,

3) uppgift om det besöksförbud som meddelats före skyddsordern.

Den skyddade personen och den som ordern har utfärdats mot ska i enlighet med 9 § 1 och 2 mom. i lagen om besöksförbud underrättas om avgörandet om utfärdande av en europeisk skyddsorder.

4 kap

Särskilda bestämmelser

9 §
Ändringssökande

I tingsrättens beslut enligt denna lag får ändring sökas på det sätt som föreskrivs om sökande av ändring i tingsrättens avgöranden. Beslutet ska iakttas även om det överklagas, om inte den högre domstol som behandlar ärendet bestämmer något annat.

10 §
Språk och översättningar

En europeisk skyddsorder som har översänts till Finland godtas om den har avfattats på finska, svenska eller engelska eller åtföljs av en översättning till något av dessa språk. Även en europeisk skyddsorder som avfattats på något annat språk får godtas, om det inte annars finns hinder mot att godta den.

Tingsrätten ska se till att en europeisk skyddsorder översätts till ett språk som godtas av den verkställande staten.

11 §
Kostnader

På kostnaderna för behandling av ärenden som gäller erkännande och utfärdande av en europeisk skyddsorder tillämpas vad som i 14 § i lagen om besöksförbud föreskrivs om kostnaderna för behandling av ärenden som gäller besöksförbud.

12 §
Hänvisning till strafflagen och anmälningsplikt

Bestämmelser om straff för brott mot besöksförbud finns i 16 kap. 9 a § i strafflagen (39/1889).

Om det konstateras att någon har brutit mot ett besöksförbud eller ett tillfälligt besöksförbud som meddelats på grundval av en europeisk skyddsorder, ska den medlemsstat som utfärdat skyddsordern informeras om ett lagakraftvunnet avgörande i ärendet, i enlighet med artikel 12 i direktivet.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 24 mars 2015.

Lagen ska tillämpas i förhållande till de andra medlemsstater i Europeiska unionen som har genomfört direktivet.

RP 262/2014, LaUB 22/2014, RSv 281/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU (32011L0099); EUT L 338, 21.12.2011, s. 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.