Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

22.1.2015/47

Statsrådets förordning om miljöskadeförsäkring

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 §, 3 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998), av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1588/2009 samt 15 § 3 mom. sådant det lyder i lag 937/2001, som följer:

1 §
Verksamhet som omfattas av försäkringsskyldigheten

Skyldig att teckna en i 2 § i lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998) avsedd miljöskadeförsäkring är en privaträttslig sammanslutning som bedriver verksamhet av följande slag:

1) verksamhet som kräver miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) och för vilken tillståndsansökan avgörs av den statliga miljötillståndsmyndigheten enligt 34 § i miljöskyddslagen, eller

2) verksamhet som är tillståndspliktig enligt 23 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005).

Försäkringsskyldigheten gäller inte verksamhet vars ändamål är

1) upplagring eller distribution av oljeprodukter eller tillverkning av smörjmedel,

2) sanering av ett förorenat område eller

3) återvinning av avfall, om inte verksamheten av någon annan orsak förutsätter ett sådant tillstånd som avses i 1 mom.

2 §
Tidpunkt då försäkringsskyldigheten uppkommer

Försäkringen ska tecknas inom tre månader från det att den sammanslutning som avses i 1 § har inlett sin verksamhet.

3 §
Tillsyn

Om närings-, trafik- och miljöcentralen upptäcker att en försäkringsskyldig sammanslutning inte har någon försäkring, ska den uppmana sammanslutningen att teckna en försäkring samt meddela Miljöförsäkringscentralen att försäkring saknas.

Försäkringsgivaren ska meddela närings-, trafik- och miljöcentralen när en försäkring upphör.

4 §
Ersättningens maximibelopp

Det maximibelopp för ersättning som avses i 15 § i lagen om miljöskadeförsäkring är för ett och samma försäkringsfall högst 6 miljoner euro och för två eller flera försäkringsfall som anmälts under en och samma försäkringsperiod sammanlagt högst 10 miljoner euro.

5 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015, dock så att det i 4 § avsedda maximibeloppet för ersättning för två eller flera försäkringsfall som anmälts under en och samma försäkringsperiod träder i kraft den 1 januari 2016.

Genom denna förordning upphävs förordningen om miljöskadeförsäkring (717/1998).

Försäkringsskyldiga privaträttsliga sammanslutningar som inlett sin verksamhet innan denna förordning har trätt i kraft men som inte varit försäkringsskyldiga enligt den upphävda förordningen ska teckna en miljöskadeförsäkring senast den 31 december 2015.

I fråga om ersättning för en skada som orsakats av verksamhet som har bedrivits före förordningens ikraftträdande tillämpas de maximibelopp för ersättning som avses i 15 § 1 mom. i lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998), även om skadan har visat sig först efter förordningens ikraftträdande.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.