Uppdaterad lagstiftning: 2015

30.12.2015/1739
Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten
30.12.2015/1737
Statsrådets förordning om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
30.12.2015/1735
Statsrådets förordning om rådet för bedömning av lagstiftningen
30.12.2015/1725
Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse
30.12.2015/1709
Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter
30.12.2015/1696
Lag om lösning av konsumenttvister utanför myndigheter
30.12.2015/1635
Lag om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
17.12.2015/1590
Lag om registret över rättstolkar
17.12.2015/1559
Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer
17.12.2015/1489
Statsrådets förordning om tjänster som ska tillhandahållas järnvägsoperatörer
4.12.2015/1480
Reglemente för riksdagens kansli
11.12.2015/1474
Justitieministeriets förordning om blanketter som ska användas i faderskaps- och underhållsärenden
10.12.2015/1460
Statsrådets förordning om studier som kompletterar högskolestudier utomlands
11.12.2015/1455
Lag om domstolsavgifter
3.12.2015/1426
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
4.12.2015/1393
Lag om status som juridisk person och partiell skattebefrielse i Finland för ett integrerat observationssystem för koldioxid i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (ICOS Eric-konsortium)
4.12.2015/1385
Lag om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
4.12.2015/1384
Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer
1.12.2015/1380
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2016
26.11.2015/1377
Statsrådets förordning om revision
26.11.2015/1360
Statsrådets förordning om fiske
26.11.2015/1356
Statsrådets förordning om beräkning av ett finans- och försäkringskonglomerats kapitaltäckning
24.11.2015/1355
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2016
17.11.2015/1352
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten
20.11.2015/1340
Lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete
5.11.2015/1307
Statsrådets förordning om skjutbanor
30.10.2015/1292
Lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen
29.10.2015/1290
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionsindex för år 2016
29.10.2015/1289
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lönekoefficient för år 2016
22.10.2015/1275
Statsrådets förordning om vissa åtgärder och handlingar i faderskapsärenden
15.10.2015/1267
Kommunikationsministeriets arbetsordning
18.9.2015/1142
Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
18.9.2015/1141
Revisionslag
25.8.2015/1124
Försvarsministeriets förordning om begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst under åren 2016–2023
20.8.2015/1101
Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor
21.8.2015/1085
Lag om privata säkerhetstjänster
7.8.2015/1069
Lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
7.8.2015/873
Lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
25.6.2015/819
Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor
26.6.2015/817
Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården
25.6.2015/798
Statsrådets förordning om säkerheten vid asbestarbeten
11.6.2015/768
Statsrådets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
12.6.2015/734
Lag om jäv för vittnen vid rättshandlingar och förrättningar
11.6.2015/719
Statsrådets förordning om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven
11.6.2015/714
Statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön
11.6.2015/712
Statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen
21.5.2015/687
Statsrådets förordning om varselmärkning och signaler på arbetsplatser samt om minimikraven på dem
21.5.2015/685
Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier
22.5.2015/684
Lag om vissa krav på asbestsanering
22.5.2015/682
Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv
22.5.2015/669
Lag om brottsofferavgift
22.5.2015/623
Lag om brottsbekämpning inom Tullen
22.5.2015/609
Klimatlag
13.5.2015/603
Statsrådets förordning om agens och andra faktorer i arbetet som medför risker för den reproduktiva hälsan och om avvärjande av risker
13.5.2015/593
Statsrådets förordning om ikraftträdande av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
8.5.2015/584
Lag om fartygsapotek
8.5.2015/565
Lag om registret över domares bindningar och bisysslor
30.4.2015/553
Statsrådets förordning om stiftelseregistret
30.4.2015/551
Statsrådets förordning om verkställighet av samhällspåföljder
30.4.2015/550
Statsrådets förordning om främjande av idrott
30.4.2015/549
Statsrådets förordning om häktning
30.4.2015/548
Statsrådets förordning om fängelse
24.4.2015/523
Lag om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet
24.4.2015/517
Lag om animaliska biprodukter
23.4.2015/502
Statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen
24.4.2015/488
Lag om införande av stiftelselagen
24.4.2015/487
Stiftelselag
24.4.2015/460
Lag om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete
24.4.2015/459
Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
15.4.2015/450
Justitieministeriets förordning om handlingar om gruppbyggande
10.4.2015/426
Lag om internationell rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domar på civil- och handelsrättens område
10.4.2015/410
Kommunallag
10.4.2015/400
Lag om verkställighet av samhällspåföljder
10.4.2015/390
Idrottslag
10.4.2015/379
Lag om fiske
10.4.2015/359
Teckenspråkslag
2.4.2015/351
Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor
26.3.2015/337
Statsrådets förordning om uttagande av avvikande läkemedelsspecifik självrisk
24.3.2015/327
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning
20.3.2015/315
Lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar
20.3.2015/300
Lag om bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd
20.3.2015/263
Familjevårdslag
20.3.2015/254
Lag om klienthandlingar inom socialvården
20.3.2015/250
Lag om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande
19.3.2015/242
Statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet
19.3.2015/241
Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk
19.3.2015/240
Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket
19.3.2015/239
Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion, ersättning för djurens välbefinnande och ersättning för icke-produktiva investeringar 2015
19.3.2015/238
Statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar
19.3.2015/237
Statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion
19.3.2015/236
Statsrådets förordning om kompensationsersättning
19.3.2015/235
Statsrådets förordning om miljöersättning
19.3.2015/234
Statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
20.3.2015/227
Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
20.3.2015/226
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern och om tillämpning av direktivet
12.3.2015/216
Miljöministeriets förordning om planer och utredningar som gäller byggande
6.3.2015/209
Lag om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens insolvens
6.3.2015/190
Lag om gruppbyggande
6.3.2015/180
Lag om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven
6.3.2015/175
Lag om registrering av fordon
20.2.2015/162
Statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli
20.2.2015/147
Lag om informationssystemet för byggnaders energicertifikat
12.2.2015/123
Statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon
12.2.2015/121
Statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande
6.2.2015/88
Lag om vittnesskyddsprogram
5.2.2015/80
Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden
29.1.2015/64
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel
29.1.2015/59
Statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd
22.1.2015/47
Statsrådets förordning om miljöskadeförsäkring
23.1.2015/38
Lag om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi
23.1.2015/34
Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk
15.1.2015/20
Statsrådets förordning om energibesiktningar
13.1.2015/11
Faderskapslag
13.1.2015/10
Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät
8.1.2015/5
Statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård
8.1.2015/4
Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.