Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

30.12.2014/1387

Statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 47 § 2 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) samt 10 och 11 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid verkställigheten av det system för jordbruksrådgivning som avses i artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 458/2008, nedan den horisontella förordningen. Dessutom tillämpas denna förordning på ersättning som ska betalas för rådgivning som avses i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, nedan landsbygdsförordningen.

Denna förordning tillämpas inte på rådgivning som avses i artikel 12 i den horisontella förordningen, för vilket betalas stöd endast med nationella medel.

Denna förordning tillämpas inte heller på rådgivning som ges i landskapet Åland.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) direkta stöd sådana stöd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009,

2) programbaserade stöd sådana stöd som avses i landsbygdsförordningen,

3) rådgivande organ den enhet som producerar rådgivningstjänster, som är rådgivarens arbetsgivare eller där rådgivaren ensam eller tillsammans med en annan person är ansvarig företagare, eller en rådgivare som är verksam som självständig näringsidkare,

4) rådgivare en person som godkänts som rådgivare i enlighet med 45 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

Rådgivning som ersätts
3 § (30.12.2020/1267)
Villkor i fråga om rådgivare

Förutsättningarna för beviljande av ersättning är att rådgivaren när denne ger råd och, om rådgivaren är anställd hos någon annan och denna arbetsgivare ansöker om ersättning, arbetsgivaren uppfyller de villkor enligt vilka Livsmedelsverket har valt och godkänt rådgivaren som godkänd rådgivare.

4 §
Villkor för den som får råd

Rådgivning som ersätts kan ges till

1) personer som har beviljats eller som har ansökt om direkta eller programbaserade stöd,

2) jordbrukare som bedriver jordbruk utan att få direkta eller programbaserade stöd,

3) personer som har beviljats eller som ansöker om stöd för etablering som jordbrukare eller som på motsvarande sätt börjar bedriva jordbruk,

4) ansvariga aktörer i en sådan förening eller i 12 kap. 1 § i vattenlagen (587/2011) avsedd sammanslutning som har ingått ett sådant avtal som avses i 5 § 5 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014).

Rådgivning kan också ges till en person som i en sammanslutning som han eller hon helt eller delvis äger bedriver jordbruk eller börjar bedriva jordbruk på det sätt som avses i 1 mom. 1–3 punkten.

5 §
Villkor för rådgivning

Ersättning kan beviljas för sådan rådgivning som är av hög kvalitet och som utgår från behovet hos den som behöver rådgivning. Rådgivning kan ges en jordbrukare på en gårdsbruksenhet som han eller hon innehar eller på en gårdsbruksenhet där jordbrukaren börjar bedriva jordbruk, och om sådana faktorer som avses i 10 § 2 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare. Vid behov kan rådgivningen även ske utanför gårdsbruksenheten.

Rådgivning till den ansvariga aktören i en sådan förening eller sammanslutning som avses i 4 § 4 punkten kan ges inom det område som avtalet täcker.

Ersättning beviljas inte sådan rådgivning som har beviljats annan offentlig finansiering.

Jordbruksrådgivning kan ges också så att i samma rådgivningssituation deltar en eller flera personer som avses i 4 § 1 mom. 1–3 punkten eller 2 mom. eller arbetstagare på en sådan persons gårdsbruksenhet eller flera än en person som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten. Förutsättningen är att rådgivningen gäller huvudsakligen samma faktorer och att den rådgivning som ges till gruppen är ändamålsenlig i syfte att effektivare rikta kostnaderna för rådgivningen, för att öka antalet personer som får rådgivning eller för att trygga en enhetlig kvalitet på rådgivningen. Ersättning beviljas dock inte för sådan grupprådgivning som beviljats stöd antingen i sig eller som en del av någon annan utbildnings- eller informationsförmedlingsåtgärd i enlighet med vad som föreskrivs om stödjande av projektverksamhet på landsbygden med stöd av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) eller i fråga om vilken en ansökan om sådant stöd är anhängig.

I ett och samma rådgivningstillfälle kan högst 10 personer delta.

6 §
Rådgivningsorganisationer som får statsunderstöd

Om en rådgivningsorganisation, där en rådgivare är anställd, får statsunderstöd för sin verksamhet enligt statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden (244/2002), beviljas inte ersättning som avses i denna förordning för sådan rådgivning vars kostnader ersätts inom ramen för statsunderstödd verksamhet.

Ersättning och utbetalning
7 § (30.12.2020/1267)
Maximibelopp som betalas för rådgivning

Av de medel som anvisats landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland kan till det rådgivande organet för den rådgivning som rådgivaren gett betalas högst 1 500 euro i ersättning per rådgivningstillfälle och sammanlagt högst 15 000 euro per gårdsbruksenhet, förening eller sammanslutning under hela programperioden.

Maximibeloppet för den ersättning som ska betalas per rådgivningstillfälle höjs inte fastän flera än en person deltar i rådgivningen. I det maximibelopp som betalas per gårdsbruksenhet, förening eller sammanslutning beaktas härvid dock antalet jordbrukare som deltar i rådgivningen i förhållande till kostnaderna för rådgivningen.

Med rådgivningstillfälle avses en fortgående rådgivningshändelse, där rådgivning ges på gårdsbruksenheten, i terrängen eller i lokaler hos den som får rådgivning eller hos rådgivaren, eller elektroniskt på distans.

8 § (30.12.2020/1267)
Ersättningsbelopp

Ersättningen för rådgivning är 63 euro per timme. Ersättningen beräknas enligt den tid som använts, resetiden undantagen. För mervärdesskattens andel av rådgivningen betalas inte någon ersättning.

För den tid som använts för förberedelse av rådgivning och uppgörande av en plan kan det betalas ersättning enligt 1 mom., dock inte för en längre tid än den som använts för själva rådgivningen.

För att ersättning ska kunna betalas krävs det att rådgivningen och dess förberedelse gäller

1) en hälsovårdsplan för djur,

2) en plan för välbefinnande av djur;

3) en miljöplan,

4) en energiplan, eller

5) en plan för modernisering av gårdsbruksenheten och förbättrad konkurrenskraft.

Förutsättningarna för betalning av ersättning för förberedelse av rådgivning och uppgörande av en plan är att Livsmedelsverkets anvisning om innehållet i planen och det sätt på vilket det presenteras har iakttagits när planen gjorts upp. Planen ska dessutom fogas till ansökan om betalning av ersättning.

Även om förutsättningarna enligt 2 mom. för betalning av ersättning inte uppfylls, kan det ersättning för förberedelse av rådgivning betalas ersättning för högst en timme.

9 §
Resekostnadsersättning

En rådgivningsorganisation, ett rådgivande företag eller en rådgivare som idkar näring kan dessutom få ersättning för resetiden med undantag av skäliga resekostnader som föranletts av resan till rådgivningsstället.

Resekostnader som föranletts av användningen av eget fordon ersätts med tillämpning av ersättningsgrunderna i statens resereglemente.

10 §
Betalning av mervärdesskatt

Den som får rådgivning är skyldig att för den rådgivning som han eller hon fått betala rådgivaren eller dennes arbetsgivare den del av mervärdesskatten som inte ersätts med stöd av denna förordning.

11 §
Villkor för utbetalning av ersättning

Villkor för utbetalning av ersättning är att

1) rådgivarens ställning som rådgivare inte har ändrats efter upphandlingen och att

2) rådgivaren har lämnat en förhandsanmälan om den planerade rådgivningen till behörig närings-, trafik- och miljöcentral.

När de faktiska kostnaderna avviker från förhandsanmälan

1) betalas ersättningen högst till det belopp som anges i förhandsanmälan, om de kostnader som föranleds av rådgivningen överstiger de kostnader som angetts i förhandsanmälan,

2) betalas ersättningen högst enligt de faktiska kostnaderna om de kostnader som föranleds av rådgivningen blir mindre än de kostnader som angetts i förhandsanmälan.

Om rådgivningen getts på samma gång till flera än en person, är villkoret för utbetalning av ersättningen att var och en som har fått rådgivning har bekräftat att rådgivningsåtgärden har vidtagits.

Särskilda bestämmelser
12 §
Återkallande av godkännandet av en rådgivare

Om en rådgivare, vars godkännande övervägs att bli återkallat, är anställd hos någon, ska arbetsgivaren ges tillfälle att bli hörd innan ärendet avgörs.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om verkställighet av systemet för jordbruksrådgivning (1011/2006) och statsrådets förordning om stöd för energiplaner för gårdsbruksenheter (1000/2009) jämte ändringar.

På ersättning som betalas för jordbruksrådgivning som getts med stöd av statsrådets förordning 1011/2006 tillämpas bestämmelserna i den upphävda förordningen.

På stöd eller ansökan som är anhängig och som beviljats med stöd av statsrådets förordning 1000/2009 tillämpas de bestämmelser som gällde då denna förordning trädde ikraft.

Ikraftträdelsestadganden:

19.1.2017/33:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

11.4.2019/495:

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2019.

30.12.2020/1267:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.