Beaktats t.o.m. FörfS 356/2021.

19.12.2014/1260

Lag om Tykö nationalpark

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Inrättandet av nationalparken

För att skydda och vårda organismerna, de geologiska särdragen och landskapet i den bevarade vildmarksnaturen i kulturlandskapet i Egentliga Finland samt kulturarvet i anslutning till det och för allmän rekreation, allmänt friluftsliv och för att främja intresset för naturen inrättas Tykö nationalpark som är en sådan nationalpark som avses i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Tykö nationalpark omfattar cirka 3 385 hektar statsägda områden i Salo stad. Gränserna för området har märkts ut med en röd linje på den karta som utgör bilaga till denna lag.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

Bestämmelser om verksamhet som är förbjuden i nationalparken finns i 13 § i naturvårdslagen och bestämmelser om undantag från fridlysningsbestämmelserna i 14 och 15 § i den lagen.

Trots de i 1 mom. avsedda fridlysningsbestämmelserna är det tillåtet att utplantera fisk och utöva sådant rekreationsfiske som har sin grund i utplanteringen i sjön Matildanjärvi.

I syfte att avvärja betydande hot om skada som riktar sig mot vägtrafiken och jord- och skogsbruket får älg och vitsvanshjort jagas mellan den 15 oktober och den 31 december med tillstånd av den myndighet som svarar för förvaltningen av området, om syftet med att nationalparken inrättades inte äventyras.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna lag upphävs

1) statsrådets beslut om inrättande av Tykö strövområde (47/1991),

2) 1 § 41 punkten i förordningen om avsättande av staten tillhöriga områden till myrskyddsområden (801/1985),

3) förordningen om Hamarijärvi naturskyddsområde (1357/1992).

Jakt enligt de avtal om jaktarrende som gällde vid lagens ikraftträdande kan oberoende av 3 § fortgå till och med den 31 januari 2015.

RP 81/2014, MiUB 11/2014, RSv 160/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.