Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

28.2.2014/148

Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att skydda minderårigas personliga integritet och på så sätt främja och trygga deras uppväxt, utveckling och välfärd.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om ett förfarande för att kontrollera om frivilliga som deltar i verksamhet bland minderåriga har brottslig bakgrund.

Denna lag tillämpas inte på uppdrag som sköts i förvärvssyfte på basis av ett uppdragsavtal med en organisatör av frivilliguppdrag eller för vilka uppvisande av ett straffregisterutdrag ska krävas enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) organisatör av frivilliguppdrag en registrerad förening, stiftelse eller någon annan privaträttslig eller offentligrättslig juridisk person eller en enskild näringsidkare, i vars namn den till minderåriga riktade verksamhet anordnas som frivilliguppdraget avser,

2) frivillig en person som av egen vilja deltar eller har för avsikt att delta i frivilligverksamhet utan att stå i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till organisatören av frivilliguppdraget.

4 §
Åtgärder för att trygga minderårigas personliga integritet

Organisatören av frivilliguppdrag ska för sin verksamhet skapa sådana anvisningar eller förfaringssätt som behövs för att uppnå syftet med denna lag samt ta ställning till vilka frivilliguppdrag som är sådana att de personer som väljs till dem bör omfattas av kontrollen av brottslig bakgrund.

5 §
Rätt att begära straffregisterutdrag

Organisatören av frivilliguppdraget har rätt att av Rättsregistercentralen begära ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993) avseende en frivillig, om organisatören tänker tilldela den frivillige ett uppdrag som

1) regelbundet och i väsentlig grad består i undervisning, handledning, vård och omsorg av eller annan samvaro med en minderårig,

2) innebär personlig kontakt med en minderårig, och

3) består i att sköta uppdraget ensam eller under sådana förhållanden där den minderåriges personliga integritet rimligen inte kan tryggas, trots åtgärder som avses i 4 § i denna lag.

Rätten att begära ett straffregisterutdrag enligt 1 mom. gäller också antagning av personer till sådan utbildning eller träning som är en förutsättning för att sköta uppdrag som avses i 1 mom.

6 §
Den frivilliges samtycke som villkor för utfärdande av straffregisterutdrag

Ett villkor för att ett straffregisterutdrag ska få utfärdas är att den frivillige på förhand har gett sitt skriftliga samtycke till ansökan om utdrag.

Av samtycket ska det framgå att den frivillige innan samtycket lämnas har informerats om straffregisterutdragets syfte och hur det används, om vilka uppgifter som antecknas i straffregisterutdraget och behandlingen av uppgifter i samband med detta, om skyldigheten för organisatören av frivillig-verksamhet att överlåta utdraget till den frivillige samt vid behov om att straffregisterutdraget söks av en förening som avses i 8 § 1 mom. på uppdrag av organisatören av frivilliguppdraget.

7 §
Ansökan om straffregisterutdrag

Ansökan om straffregisterutdrag ska göras skriftligt hos Rättsregistercentralen. Det samtycke som avses i 6 § 2 mom. ska ingå i eller fogas till ansökan.

I ansökan om straffregisterutdrag ska det anges

1) namn, registreringsnummer och adress för organisatören av frivilliguppdraget och, om det är en förening enligt 8 § 1 mom. som ansöker om utdrag, uppgifter om föreningen liksom det uppdrag att göra ansökan om utdrag som avses i 8 § 1 mom,

2) den frivilliges namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid och födelseort samt hemkommun, kontaktinformation, medborgarskap och yrke,

3) det uppdrag som det är tänkt att den frivillige ska sköta samt en sådan beskrivning av uppdraget som behövs när förutsättningarna för utfärdande av utdrag prövas,

4) uppgifter om de åtgärder som avses i 4 § och om att de har godkänts för tillämpning.

8 §
Ansökan om straffregisterutdrag på uppdrag

Ansökan om straffregisterutdrag får på skriftligt uppdrag av organisatören av frivilliguppdraget göras av en centralorganisation eller en sådan förening som hör till samma centralorganisation som organisatören.

I de fall som avses i 1 mom. sänder Rättsregistercentralen straffregisterutdraget direkt till organisatören av frivilliguppdraget.

9 §
Straffregisterutdrag som uppvisas av den frivillige

Om den frivillige i sin besittning har ett sådant straffregisterutdrag om sig själv som avses i 6 § 2 eller 5 mom. eller 6 a § i straffregisterlagen, kan organisatören av frivilliguppdraget be den frivillige visa upp utdraget, om de förutsättningar som anges i 5 § i denna lag uppfylls och den frivillige har lämnat en anmälan av vilken det framgår att han eller hon har informerats om de omständigheter som avses i 6 § 2 mom. i denna lag.

10 §
Information om begäran om straffregisterutdrag

En organisatör av frivilliguppdrag som söker frivilliga för uppdrag enligt denna lag ska informera om sin avsikt att begära ett straffregisterutdrag enligt 6 a § i straffregisterlagen om den frivillige.

11 §
Anteckning om granskat straffregisterutdrag och överlämnande av utdraget till den frivillige

I personuppgifterna för den frivillige får organisatören av frivilliguppdraget endast anteckna att straffregisterutdraget har granskats samt utdragets identifikationsuppgifter. Det får inte tas någon kopia av utdraget.

Organisatören av frivilliguppdraget ska utan dröjsmål efter det att ärendet har behandlats överlämna straffregisterutdraget till den frivillige som utdraget gäller.

12 §
Tystnadsplikt

De uppgifter som framgår av straffregisterutdraget får inte röjas för andra än de personer som nödvändigtvis behöver dem för att besluta om en frivillig ska tilldelas uppdrag som avses i 5 §. Uppgifter som är skyddade av tystnadsplikten får inte röjas för utomstående ens efter det att personen inte längre sköter det uppdrag där han eller hon fick informationen.

13 §
Förseelse mot bestämmelserna om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot skyldigheten enligt 11 § 2 mom. att överlämna straffregisterutdraget till den som utdraget gäller, ska för förseelse mot bestämmelserna om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga dömas till böter.

14 §
Hänvisningar till strafflagen

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 12 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

Bestämmelser om straff för personregisterbrott finns i 38 kap. 9 § i strafflagen.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

RP 149/2013, LaUB 16/2013, RSv 194/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.