Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

19.12.2013/1104

Inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 kap. 8 § i polislagen (872/2011):

1 §
Tillämpningsområde

I enlighet med vad som föreskrivs i 9 kap. 8 § i polislagen (872/2011) är det förbjudet att färdas eller vistas utan tillstånd

1) på i bilaga 1 nämnda flygplatser och i deras skyddsområden,

2) på i bilaga 2 nämnda fängelsers områden,

3) på Fingrid Abp:s i bilaga 3 avsedda områden för stamnätets transformatorstationer och reservkraftsaggregat,

4) på i bilaga 4 avsedda kraftverks-, industri- och gruvområden,

5) på i bilaga 5 avsedda övriga områden.

Tillstånd att färdas eller vistas i ett område ges av den verksamhetsutövare som nämns i bilagan enligt 1 mom.

Till de i bilaga 2 nämnda fängelsernas områden får inte föras föremål eller ämnen som äventyrar säkerheten. Tillstånd att färdas och vistas på ett fängelses område får förutom av fängelset ges av den brottspåföljdregion som fängelset hör till och av enheterna vid brottspåföljdregionen.

Bestämmelser om allmän begränsning av rörelsefriheten på vissa områden på flygplatser finns i 100 § 1 mom. i luftfartslagen (864/2014). (19.6.2018/480)

2 §
Tryggande av säkerheten för personer som hör till landets högsta ledning samt personer som åtnjuter internationellt specialskydd

I syfte att trygga säkerheten för republikens president, statsrådets medlemmar och andra personer som hör till landets högsta ledning samt personer som åtnjuter internationellt specialskydd är det förbjudet att utan tillstånd från republikens presidents kansli färdas eller vistas i de områden som avses i bilaga 6.

Det som föreskrivs i 1 mom. gäller inte besök av allmänheten vid särskilt angivna tider i områden reserverade för ändamålet eller delägares användning av Gullrandas delägarlags gemensamma vattenområde i enlighet med delägarlagets regler.

3 §
Kartor över områden som omfattas av begränsning av trafik och vistelse

De områden som omfattas av begränsningar av trafik och vistelse har fastställts i kartbilagorna 1–6. Varje verksamhetsutövare har en karta över sitt eget område till påseende hos sig och samtliga kartor finns till påseende på inrikesministeriets registratorskontor.

4 §
Undantag för myndigheternas verksamhet

För att sköta sina föreskrivna uppgifter får myndigheterna oberoende av vad som föreskrivs i denna förordning färdas och vistas på de områden som omfattas av begränsningarna.

Myndigheterna ska utan dröjsmål få fri passage till alla områden. Verksamhetsutövarna ska vid behov sörja för att ge myndigheterna vägledning på sina områden.

5 §
Utmärkning av begränsning av trafik och vistelse

Verksamhetsutövaren ska märka ut det område som omfattas av begränsning av trafik och vistelse samt vid behov infartslederna till området genom tydligt observerbara skyltar eller andra märken som anger begränsningen av trafik och vistelse samt hotet om straff för överträdelse av begränsningen. Också områden som gränsar till havet och de yttre gränserna för vattenområden ska märkas ut med skyltar eller andra märken.

De viktigaste områdena med hänsyn till områdets användningssyfte ska vid behov inhägnas.

6 §
Språket på skyltar och andra märken

Bestämmelser om vilka språk som ska användas på skyltar som sätts upp av myndigheter finns i 33 § i språklagen (423/2003).

På skyltar och andra märken som sätts upp av andra än myndigheter ska finska och svenska samt vid behov andra språk användas.

7 §
Giltighetstid och upphörande för begränsningen av trafik och vistelse

En begränsning i rätten att färdas och vistas i ett visst område gäller tills vidare, om inte något annat föreskrivs i denna förordning.

Om användningssyftet ändras för ett område som omfattas av begränsning av trafik och vistelse eller om begränsningen av någon annan orsak inte längre behövs, ska verksamhetsutövaren avlägsna i 5 § avsedda skyltar och andra märken och utan dröjsmål underrätta inrikesministeriet om ändringen.

Om ett område som omfattas av begränsning efter det att områdets användningssyfte ändrats fortfarande kan medföra fara, ska verksamhetsidkaren märka ut området med skyltar eller märken som anger att området är farligt.

8 §
Överträdelse av begränsningen av trafik och vistelse

Bestämmelser om överträdelse av begränsningen av trafik och vistelse finns i 9 kap. 8 § i polislagen.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Skyltar och märken som avses i 5 § ska tas i bruk senast den 31 december 2014.

FLYGPLATSER SOM OMFATTAS AV BEGRÄNSNING AV TRAFIK OCH VISTELSE

(1 § 1 mom. 1 punkten)

Område Kommun Verksamhetsutövare Kartans nummer
1) Forssa flygplats (EFFO) Forssa Forssan Seudun Ilmailuyhdistys ry 1.1
2) Hangö flygplats (EFHN) Hangö Hangö Flygklubb rf och Hangö Flygfältsförening rf 1.2
3) Nummela flygplats (EFNU) Nummela Nummelan Lentokeskus ry 1.3
4) Rautavaara flygplats (EFRA) Rautavaara Rautavaara-säätiö 1.4
5) Räyskälä flygplats (EFRY) Loppi Räyskälä-säätiö 1.5
6) Wredeby flygplats (EFWB) Kouvola Markägaren 1.6
7) Lahtis-Vesivehmaa flygplats (EFLA) Asikkala Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö 1.7
8) Sodankylä flygplats (EFSO) Sodankylä Sodankylä kommun 1.8
9) Redstone Aero (EFPR) Pyttis Redstone Aero Oy 1.9

Kartbilaga

Bilaga 2 (25.1.2022/74)

FÄNGELSER SOM OMFATTAS AV BEGRÄNSNING AV TRAFIK OCH VISTELSE (1 § 1 mom. 2 punkten)

Brottspåföljdsregion Verksamhetsutövare Adress Kartans nummer
Södra Finland 1) Helsingfors fängelse Gallergatan 8 2.01
00580 Helsingfors
2) Vanda fängelse Broängsgränden 2 2.02
01260 Vanda
3) Jokela fängelse Tikuntekijäntie 1 2.03
05400 Jokela
4) Kervo fängelse Lahdentie 711 2.04
04201 Kervo
5) Riihimäki fängelse Kaunolanraitti 3 2.05
11310 Riihimäki
Västra Finland 6) Kylmäkoski fängelse Vanhamaantie 26 2.06
38910 Akaa
7) Satakunta fängelse, enheten i Huittinen Toivarintie 581 2.07
32700 Huittinen
8) Satakunta fängelse, enheten i Kjulo Vankilantie 515 2.08
27750 Kjulo
9) Vilppula fängelse Kotiniementie 67 2.09
35700 Vilppula
10) Åbo fängelse Mathilda Wredes gata 1 2.10
20250 Åbo
11) Vasa fängelse Strandgatan 2.11
65100 Vasa
12) Käyrä fängelse Pappilantie 36 2.12
21370 Aura kk
13) Tavastehus fängelse Pikku-Parolantie 7 2.13
13100 Tavastehus
14) Vanaja fängelse, enheten i Vanaja Ylänneentie 26 2.14
13430 Tavastehus
15) Vanaja fängelse, enheten i Ojoinen Tampereentie 29 2.15
13600 Tavastehus
Östra och Norra Finland 16) Kuopio fängelse Itkonniemenkatu 2 b 2.16
70100 Kuopio
17) Sukeva fängelse Ristikkotie 10 2.17
74345 Kalliosuo
18) Pyhäselkä fängelse Paavontie 6 2.18
82201 Hammaslahti
19) Juuka fängelse Vepsänjoentie 2 2.19
83900 Juuka
20) Naarajärvi fängelse Linnatie 25 2.20
76850 Naarajärvi
21) Sulkava fängelse Pieksänlahdentie 260 2.21
58701 Sulkava
22) S:t Michels fängelse Päiviönkatu 1 2.22
50100 S:t Michel
23) Jyväskylä fängelse Ramoninkatu 4 2.23
40100 Jyväskylä
24) Kestilä fängelse Turppasentie 2 2.24
92700 Kestilä
25) Uleåborgs fängelse Nahkatehtaankatu 5 2.25
90130 Uleåborg
26) Pelso fängelse Linnantie 101 2.26
92810 Pelsonsuo
27) Övertorneå fängelse Rajantie 410 2.27
95600 Övertorneå
Södra Finland 28) Sveaborgs fängelse Sveaborg c 86 2.28
00190 Helsingfors

Kartbilaga

Bilaga 3 (19.6.2018/480)

FINGRID ABP:S OMRÅDEN FÖR STAMNÄTETS TRANSFORMATORSTATIONER OCH RESERVKRAFTSAGGREGAT SOM OMFATTAS AV BEGRÄNSNINGAR AV TRAFIK OCH VISTELSE (1 § 1 mom. 3 punkten)

Station eller reservkraftsaggregat Kommun Kartans nummer
1) Andersböle transformatorstation Borgå 3.01
2) Alapitkä transformatorstation Lapinlahti 3.02
3) Alajärvi transformatorstation Alajärvi 3.03
4) Asmunti transformatorstation Ranua 3.04
5) Esbo transformatorstation Esbo 3.05
6) Forssa elstation Forssa 3.06
7) Forssa reservkraftsaggregat Forssa 3.07
8) Hikiä transformatorstation Hausjärvi 3.08
9) Hirvisuo transformatorstation Karleby 3.09
10) Huittinen transformatorstation Huittinen 3.10
11) Huutokoski elstation och reservkraftsaggregat Jorois 3.11
12) Isokangas transformatorstation Uleåborg 3.12
13) Isoniemi transformatorstation Kittilä 3.13
14) Jylkkä transformatorstation Kalajoki 3.14
15) Jämsä transformatorstation Jämsä 3.15
16) Kangasala transformatorstation Kangasala 3.16
17) Keminmaa transformatorstation Keminmaa 3.17
18) Kontiolahti transformatorstation Kontiolahti 3.18
19) Kopula transformatorstation Sjundeå 3.19
20) Koria transformatorstation Kouvola 3.20
21) Kristinestads transformatorstation Kristinestad 3.21
22) Kuolajärvi transformatorstation Kittilä 3.22
23) Kymmene transformatorstation Kotka 3.23
24) Leväsuo transformatorstation Uleåborg 3.24
25) Lundo transformatorstation Lundo 3.25
26) Luukkala transformatorstation Villmanstrand 3.26
27) Västersundoms transformatorstation Vanda 3.27
28) Nådendalssundets transformatorstation Nådendal 3.28
29) Nådendals reservkraftsaggregat Nådendal 3.29
30) Nikuvikens transformatorstation Sibbo 3.30
31) Nurmijärvi transformatorstation Nurmijärvi 3.31
32) Melo transformatorstation Nokia 3.32
33) Pernoonkoski transformatorstation Kotka 3.33
34) Petäjäskoski transformatorstation Rovaniemi 3.34
35) Petäjäskoski 2 transformatorstation Rovaniemi 3.35
36) Petäjävesi transformatorstation Petäjävesi 3.36
37) Pikkarala transformatorstation Uleåborg 3.37
38) Pirttikoski transformatorstation Rovaniemi 3.38
39) Pyhäselkä transformatorstation Muhos 3.39
40) Raumo transformatorstation Raumo 3.40
41) Rihtniemi transformatorstation Pyhäranta 3.41
42) Salo transformatorstation Salo 3.42
43) Seinäjoki transformatorstation Seinäjoki 3.43
44) Sellö transformatorstation Torneå 3.44
45) Siikajoki transformatorstation Siikajoki 3.45
46) Rosendals transformatorstation Vanda 3.46
47) Toivila transformatorstation Jämsä 3.47
48) Tolkis reservkraftsaggregat Borgå 3.48
49) Toby transformatorstation Korsholm 3.49
50) Ulvsby transformatorstation Ulvsby 3.50
51) Uusnivala transformatorstation Nivala 3.51
52) Vajukoski transformatorstation Sodankylä 3.52
53) Valajaskoski transformatorstation Rovaniemi 3.53
54) Vihtavuori transformatorstation Laukaa 3.54
55) Virkby transformatorstation Lojo 3.55
56) Visulahti transformatorstation S:t Michel 3.56
57) Vuolijoki transformatorstation Kajana 3.57
58) Ylikkälä transformatorstation Villmanstrand 3.58

Bilaga 4 (19.6.2018/480)

Kraftverks-, industri- och gruvområden som omfattas av begränsning av trafik och vistelse (1 § 1 mom. 4 punkten)

Område Kommun Verksamhetsutövare Kartans nummer
1) Olkiluoto kärnkraftverk Euraåminne Industrins Kraft Abp 4.01
2) Lovisa kraftverk Lovisa Fortum Power and Heat Oy 4.02
3) Isohaara kraftverk Keminmaa PVO-Vesivoima Oy 4.03
4) Sköldviks industriområde Borgå Neste Oil Abp och Borealis Polymers Oy 4.04
5) Nådendals raffinaderi Nådendal Neste Oil Abp 4.05
6) Fabriksområde Kotka Kotkamills Oy 4.06
7) Fabriksområde Uleåborg Kemira Chemicals Oy 4.07
8) Lampivaara ametistgruva Sodankylä och Pelkosenniemi Kaivosyhtiö Arctic Ametisti Oy 4.08
9) Talvivaara gruvområde Sotkamo Talvivaara Sotkamo Oy 4.09
10) Seitakorva kraftverk Kemijärvi Kemijoki Oy 4.10
11) Taivalkoski kraftverk Keminmaa Kemijoki Oy 4.11
12) Ojamo gruvdamm Lojo Luksia, Västra Nylands samkommun för utbildning, Meriturva och Lojosjöns fiskeområde 4.12
13) Produktionsanläggning Mäntyharju Oy Woikoski Ab 4.13
14) Industriområde Harjavalta Boliden Harjavalta Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy och Yara Suomi Oy 4/14
15) Hanhikivi område för kärnkraftverk Pyhäjoki Fennovoima Ab 4.15
16) Fabriksområde Brahestad SSAB Europe Oy 4.16

Bilaga 5 (25.1.2022/74)

ÖVRIGA OMRÅDEN SOM OMFATTAS AV BEGRÄNSNING AV TRAFIK OCH VISTELSE (1 § 1 mom. 5 punkten)

Område Kommun Verksamhetsutövare Kartans nummer
1) Testbanorna och deras skyddsområden Muonio North European Invest Oy 5.01
2) Ajos hamnområde Kemi Kemin Satama Oy 5.02
3) Testbanorna och deras skyddsområden Muonio Ice Land Europe Oy 5.03
4) Skanslandet Helsingfors Forststyrelsen 5.04
5) Brahestad hamnområde Brahestad Raahen Satama Oy 5.05
6) Fredrikshamns hamnom-råde Fredrikshamn HaminaKotka Satama Oy 5.06
7) Kotka hamnområde Kotka HaminaKotka Satama Oy 5.07
8) Hamnområdet i Yttre hamnen i Hangö Hangö Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab 5.08
9) Hamnområdet i Västra hamnen i Hangö Hangö Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab 5.09
10) Hamnområdet i Koverhar hamn i Hangö Hangö Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab 5.10
11) Karleby hamn- och storindustriområde Karleby Karleby Hamn Ab och KIP Service Oy 5.11
12) Hamnområdet i gamla Hamnen i Åbo Åbo Turun Satama Oy 5.12
13) Pansio hamnområde i Åbo Åbo Turun Satama Oy 5.13
14) Uleåborgs hamnområde Uleåborg Oulun Satama Oy 5.14
15) Raumo hamnområde Raumo Rauman Satama Oy 5.15
16) Kalajoki hamnområde Kalajoki Kalajoen Satama Oy 5.16
17) Området kring Sillböle bassäng Vanda Samkommunen Helsingfors-regionens miljötjänster 5.17

Kartbilaga

Bilaga 6 (25.1.2022/74)

OMRÅDEN SOM OMFATTAS AV BEGRÄNSNING AV TRAFIK OCH VISTELSE I ANSLUTNING TILL PERSONER SOM HÖR TILL LANDETS HÖGSTA LEDNING SAMT PERSONER SOM ÅTNJUTER INTERNATIONELLT SPECIALSKYDD (2 §)

Område Kommun Verksamhetsutövare Kartans nummer
1) Republikens presidentssommarresidens Gullranda Nådendal Republikens presidents kansli 6.01
2) Republikens presidents tjänstebostad Talludden Helsingfors Republikens presidents kansli 6.02

Kartbilaga

Ikraftträdelsestadganden:

18.11.2015/1348:

Denna förordning träder i kraft den 30 november 2015.

Begränsning av trafik och vistelse i bilaga 5 som gäller områden 5.04 Skanslandet träder dock i kraft den 1 januari 2016.

Skyltar och märken som avses i 5 § ska tas i bruk senast den 1 juni 2016.

19.6.2018/480:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

I 5 § avsedda skyltar och märken som gäller i denna förordning avsedda nya begränsningar av trafik och vistelse ska tas i bruk senast den 31 december 2018.

23.10.2019/1024:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019.

I 5 § i förordningen avsedda skyltar och märken som gäller den i denna förordning avsedda begränsningen av trafik och vistelse ska tas i bruk senast den 30 april 2020.

25.1.2022/74:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

I 5 § avsedda skyltar och märken som gäller de i bilagorna 2, 5 och 6 till denna förordning förtecknade områden som omfattas av begränsningar av trafik och vistelse ska tas i bruk senast den 31 juli 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.