Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

19.12.2013/1056

Statsrådets förordning om inrikesministeriet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 7 § i lagen om statsrådet (175/2003):

1 § (19.12.2019/1329)
Ministeriets uppgifter

Till inrikesministeriets uppgifter hör

1) polisförvaltningen,

2) allmän ordning och säkerhet,

3) brottsbekämpningen inom inrikesministeriets förvaltningsområde,

4) polisens tillståndsförvaltning,

5) skjutvapen,

6) lotterier,

7) den privata säkerhetsbranschen,

8) räddningsväsendet,

9) nödcentralsverksamheten,

10) regionförvaltningens gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och störningar och centralförvaltningens uppgifter i samband med den,

11) finskt medborgarskap,

12) de allmänna förutsättningarna för invandring och regleringen av invandringen med undantag för arbetstagares, företagares, praktikanters, studerandes och forskares invandring samt internationellt skydd,

13) mottagning av asylsökande och beredskap för massflyktssituationer,

14) tagande i förvar med stöd av utlänningslagen (301/2004),

15) frågor som hänför sig till återflyttning, utvandring och utlandsfinländare,

16) återvändande och återsändande av utländska medborgare,

17) upprätthållande av gränssäkerheten samt gränsövervakning, gränskontroller och sjöräddningstjänsten,

18) samordning av den nationella beredskapen inom civil krishantering,

19) Finlands flagga och Finlands vapen,

20) livräddningsmedaljer och Finlands Röda Kors utmärkelsetecken,

21) förvaltning av Europeiska unionens fonder inom området inrikes frågor.

Utöver det som föreskrivs i reglementet för statsrådet (262/2003) eller någon annanstans, föreskrivs det om uppgifter för inrikesministeriets avdelningar och fristående enheter i ministeriets arbetsordning.

2 § (19.12.2019/1329)
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör

1) Polisstyrelsen

2) centralkriminalpolisen

3) skyddspolisen

4) Polisyrkeshögskolan

5) polisinrättningarna

6) Räddningsinstitutet

7) Nödcentralsverket

8) Brandskyddsfonden

9) Migrationsverket

10) förläggningarna för asylsökande

11) Gränsbevakningsväsendet

12) Krishanteringscentret.

3 § (19.3.2015/302)
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en förvaltnings- och utvecklingsavdelning, en polisavdelning, en räddningsavdelning, en migrationsavdelning och en gränsbevakningsavdelning.

Gränsbevakningsavdelningen är staben för Gränsbevakningsväsendet. I fråga om ministeriets gränsbevakningsavdelning som staben för Gränsbevakningsväsendet föreskrivs särskilt.

Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningsindelningen och direkt underställda kanslichefen enheter om vilka det föreskrivs i ministeriets arbetsordning.

4 § (19.3.2015/302)
Utövande av beslutanderätten

Bestämmelser om ministerns beslutanderätt finns i lagen om statsrådet (175/2003). Ministeriets tjänstemän avgör i enlighet med vad som föreskrivs i ministeriets arbetsordning eller någon annanstans sådana i 36 § i reglementet för statsrådet nämnda ärenden som inte är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla.

Utöver vad som i 16 § i lagen om statsrådet och 37 § i reglementet för statsrådet föreskrivs om förbehållande av beslutanderätt får cheferna för de fristående enheterna och cheferna för resultatenheterna förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende där avgörandet har överlåtits åt en underlydande tjänsteman.

Ärenden i vilka beslut ska fattas vid ministeriet avgörs efter föredragning, med undantag av de ärenden som anges i 38 § i reglementet för statsrådet samt överföring av handlingar till den behöriga myndigheten i enlighet med 21 § i förvaltningslagen.

5 §
Ministeriets arbetsordning

I ministeriets arbetsordning bestäms utöver vad som föreskrivs i 1 och 4 § också om styrning av ministeriets förvaltningsområde, ledning av ministeriet, ledningsgrupperna vid ministeriet, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare samt om beredningen av ärenden vid ministeriet. Ministeriets arbetsordning utfärdas av inrikesministern. När flera än en minister har förordnats till ministeriet godkänner respektive minister arbetsordningen för sitt ansvarsområde.

I fråga om den interna organisationen vid en avdelning eller vid en fristående enhet bestäms vid behov i ministeriets interna föreskrift som fastställs av chefen för avdelningen eller chefen för den fristående enheten.

6 § (19.3.2015/302)
Ministeriets tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för en avdelning är en avdelningschef. Chef för räddningsavdelningen är en räddningsöverdirektör. Chef för gränsbevakningsavdelningen är biträdande chefen för Gränsbevakningsväsendet.

Avdelningscheferna och chefen för ministeriets enhet för internationella frågor har titeln överdirektör.

7 § (25.6.2015/791)
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för lagstiftningsdirektören annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

2) för förvaltningsdirektören och andra direktörer behörighet i enlighet med 43 § 1 mom. 3 punkten i reglementet för statsrådet,

3) för polisdirektören högre högskoleexamen, sådan förtrogenhet som uppgiften förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap, (16.2.2017/107)

4) för regeringsråd behörighet i enlighet med 43 § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet och för regeringsråd som är enhetschefer dessutom i praktiken visad ledarförmåga,

5) för inspektionsrådet, för utvecklingsråd och andra råd samt för konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

6) för lagstiftningsråd annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och förtrogenhet med lagberedning,

7) för regeringssekreterare behörighet i enlighet med 43 § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet,

8) för polisöverinspektörer högre högskoleexamen och sådan förtrogenhet som uppgiften förutsätter, (16.2.2017/107)

9) för polisjurister annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och sådan förtrogenhet som uppgiften förutsätter, (16.2.2017/107)

10) för polisinspektörer (16.2.2017/107)

a) polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl eller högre yrkeshögskoleexamen för polis, eller

b) högskoleexamen och sådan förtrogenhet som uppgiften förutsätter.

8 §
Tillsättande av tjänster

Bestämmelser om utnämning av kanslichefen, räddningsöverdirektören som avdelningschef, avdelningschefer, förvaltningsdirektören och andra direktörer, regeringsråd, lagstiftningsråd och andra råd, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare finns i reglementet för statsrådet.

Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om inrikesministeriet (1567/2011) jämte ändringar.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

13.3.2014/206:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

15.1.2015/19:

Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2015.

19.3.2015/302:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

25.6.2015/791:

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2015.

16.2.2017/107:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

Den som hade utnämnts till en tjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid när denna förordning trädde i kraft behåller sin behörighet för den tjänst eller det tjänsteförhållande för viss tid som han eller hon utnämnts till.

De tjänster och tjänsteförhållanden för viss tid som förklarats vakanta när denna förordning trädde i kraft tillsätts med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

19.12.2019/1329:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.