Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

13.12.2013/960

Lag om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

För utveckling och övervakning av fordonssäkerheten, för besiktningens stödfunktioner och utveckling samt tillsynen över besiktningen samt för förande av ett register över fordon med tanke på besiktningsuppgifter tas det till staten ut en tillsynsavgift för besiktningsverksamheten enligt vad som föreskrivs i denna lag.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) besiktningskoncession en besiktningskoncession enligt lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013),

2) avgiftsperiod en kalendermånad.

3 §
Avgiftsskyldiga

Innehavarna av besiktningskoncession är skyldiga att betala tillsynsavgift för besiktningsverksamheten.

4 § (23.11.2018/968)
Behörig myndighet

Uppbörden av och tillsynen över tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten sköts av Transport- och kommunikationsverket, som får meddela närmare föreskrifter om betalningsförfarandet och den bokföring som hänför sig till påförandet av tillsynsavgiften.

2 kap

Påförande och uppbörd av tillsynsavgift för besiktningsverksamheten

5 § (4.5.2018/324)
Beloppet av och grunderna för avgiften

Avgiften är 2,20 euro för varje besiktning och efterkontroll som utförts på besiktningsstället under avgiftsperioden och som registrerats i trafik- och transportregistret.

6 § (23.11.2018/968)
Påförande av avgiften

Efter utgången av varje avgiftsperiod ska Transport- och kommunikationsverket utan dröjsmål påföra den avgift som för avgiftsperioden ska betalas för besiktningar och efterkontroller. Avgiften påförs genom att en faktura som grundar sig på de uppgifter som registrerats i trafik- och transportregistret samt andra utredningar skickas till innehavaren av besiktningskoncessionen.

Om en innehavare av besiktningskoncession inte har fått en faktura enligt 1 mom. senast den 15 dagen i kalendermånaden efter avgiftsperioden, ska koncessionshavaren utan dröjsmål begära en faktura av verket.

7 § (23.11.2018/968)
Betalning av avgiften

Avgiften för avgiftsperioden ska betalas senast på den förfallodag som bestämts i samband med debiteringen. Förfallodagen är 21 dagar efter det att avgiften har påförts.

Om den avgiftsskyldige inte har betalat avgiften på förfallodagen eller har betalat den till ett lägre belopp än vad som fastställts i avgiftsbeslutet, ska Transport- och kommunikationsverket utan dröjsmål sända en betalningsuppmaning i fråga om det obetalda beloppet.

8 §
Betalning efter förfallodagen

För avgifter som betalats efter förfallodagen ska dröjsmålspåföljder beräknas i enlighet med lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

Om dröjsmålspåföljderna för en debiterad avgift inte har betalats i samband med betalningen av avgiften, ska den del av avgiften som på grund av dröjsmålspåföljderna fortfarande är obetald och dröjsmålspåföljderna för denna del uppbäras särskilt.

9 § (23.11.2018/968)
Avgiftsuppbörden

I fråga om betalningsställen, kostnader för betalningar samt överföring till Transport- och kommunikationsverket av avgifter som mottagits av penninginrättningar tillämpas 9 och 11 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018).

3 kap

Rättelse och ändringssökande

10 §
Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel

Om den avgiftsskyldige på grund av ett fel har påförts en för stor avgift, ska avgiftsbeslutet rättas, om saken inte har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel kan göras inom tre år från ingången av kalendermånaden efter den då avgiften påfördes.

11 §
Rättelse till betalningsmottagarens fördel

Om den avgiftsskyldige, på grund av ett räknefel eller ett motsvarande misstag eller på grund av att saken till någon del inte har utretts, inte har påförts en föreskriven avgift eller en del av avgiften, ska avgiftsbeslutet rättas, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till betalningsmottagarens fördel kan göras inom ett år från ingången av kalendermånaden efter den månad då avgiften påfördes eller borde ha påförts.

12 § (23.11.2018/968)
Begäran om omprövning

Omprövning av ett avgiftsbeslut får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Omprövning av ett ärende som gäller påförande av avgift ska begäras inom tre år från ingången av kalendermånaden efter den månad då avgiften påfördes, dock senast 60 dagar efter delfåendet av beslutet.

13 § (30.12.2019/1523)
Sökande av ändring i förvaltningsdomstol

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

14 §
Betalning medan ändringssökande pågår

Avgiften ska oberoende av att ändring sökts betalas inom utsatt tid, om inte förvaltningsdomstolen beslutar något annat.

15 § (23.11.2018/968)
Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvärsrätt på statens vägnar har den direktör vid Transport- och kommunikationsverket som ansvarar för administrativa ärenden. På statens vägnar kan dock besvär anföras endast om det för en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen.

16 §
Ränta på belopp som återbetalas

Om en avgift återbetalas på grund av rättelse av debiteringen eller överklagande, ska på det belopp som återbetalas betalas återbäringsränta enligt 4 kap. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) från förfallodagen till återbetalningsdagen.

4 kap

Särskilda bestämmelser

17 § (23.11.2018/968)
Informationsskyldighet

Den avgiftsskyldige ska på begäran för Transport- och kommunikationsverket eller en av verket förordnad sakkunnig och ojävig person för granskning visa sitt bokföringsmaterial och övriga för påförandet av avgifter och för övervakning nödvändiga uppgifter i begärd form.

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 17/2013, KoUB 13/2013, RSv 126/2013

Ikraftträdelsestadganden:

12.12.2014/1096:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 144/2014, KoUB 13/2014, RSv 130/2014

27.1.2017/62:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

RP 237/2016, FiUB 34/2016, RSv 255/2016

12.1.2018/51:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

4.5.2018/324:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

23.11.2018/968:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 968/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

30.12.2019/1523:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019, KoUB 9/2019, RSv 75/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.