Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

13.12.2013/870

Lag om Energimyndigheten

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (21.8.2020/634)
Uppgifter

För tillsyn och kontroll av el- och naturgasmarknaden, främjande av en fungerande el- och naturgasmarknad, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi samt för verkställighetsuppgifter inom energipolitiken, utsläppshandeln med växthusgaser och energieffektiviteten finns Energimyndigheten.

Energimyndigheten sköter de uppgifter som myndigheten har enligt

1) elmarknadslagen (588/2013),

2) naturgasmarknadslagen (587/2017),

3) lagen om åtskillnad av innehavare av överföringsnät för naturgas (588/2017),

4) lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013),

5) lagen om el- och naturgasnätsavgifter (950/2012),

6) lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003),

7) lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning (117/2011),

8) energieffektivitetslagen (1429/2014),

9) lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010),

10) beredskapslagen (1552/2011),

11) lagen om utsläppshandel (311/2011),

12) lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010),

13) lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (121/2011),

14) lagen om avskiljning och lagring av koldioxid (416/2012),

15) lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (393/2013), (29.6.2021/606)

16) lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport (446/2007), (29.6.2021/606)

17) lagen om kompensationsområden för vindkraft (490/2013),

18) lagen om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen (684/2014), (13.11.2020/804)

19) lagen om främjande av användningen av biobrännolja (418/2019). (13.11.2020/804)

Energimyndigheten ska sköta de uppgifter som den nationella energitillsynsmyndigheten har enligt

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/942 om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, nedan förordningen om en byrå för samarbete,

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 om den inre marknaden för el, nedan elhandelsförordningen,

3) delegerade akter som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU, nedan elmarknadsdirektivet,

4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005, nedan naturgasnätsförordningen,

5) de förordningar och beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, nedan naturgasmarknadsdirektivet,

6) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, nedan REMIT-förordningen, samt delegerade akter och genomförandeakter som antagits med stöd av den.

7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009, nedan energiinfrastrukturförordningen.

Energimyndigheten sköter de uppgifter som den behöriga myndigheten har enligt vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/941 om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG.

Energimyndigheten deltar i beredningen, utvecklingen och verkställigheten av energieffektivitetsavtalen inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde under ledning av arbets- och näringsministeriet.

Energimyndigheten har uppgifter i samband med styrningen på myndighetsnivå av förvaltningen och verkställigheten av energibesiktningsverksamheten inom de verksamhetsområden som faller inom arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.

Energimyndigheten ska under ledning av arbets- och näringsministeriet bereda och administrera produktgruppsspecifika frågor som gäller ekodesignen för och energimärkningen av produkter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Energimyndigheten svarar för att de uppgifter för investeringsprojekt som hänför sig till energiinfrastruktur inom Europeiska unionen samlas in och anmäls till Europeiska kommissionen på föreskrivet sätt.

Energimyndigheten sköter också statsbidragsmyndighetens uppgifter i samband med energi- och klimatpolitiska stöd. Närmare bestämmelser om uppgifterna i fråga utfärdas genom förordning av statsrådet.

Energimyndigheten ska dessutom främja målen för den nationella energipolitiken, följa den nationella och internationella utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, ta initiativ till utveckling av den lagstiftning som hänför sig till dess verksamhetsområde, ge utlåtanden i ärenden som hänför sig till dess verksamhetsområde samt bistå arbets- och näringsministeriet i beredningen av ärenden som hänför sig till dess verksamhetsområde.

Energimyndigheten kan också ges andra uppgifter som lämpar sig för dess verksamhetsområde enligt vad som föreskrivs särskilt.

L om certifiering och angivande av elens ursprung 1129/2003 har upphävts genom L om ursprungsgarantier för energi 1050/2021.

2 §
Administrativ ställning

Behandlingen i statsrådet av ärenden som gäller Energimyndigheten ankommer på arbets- och näringsministeriet.

3 § (20.3.2015/289)
Överdirektör

Chef för Energimyndigheten är en överdirektör.

Överdirektören utnämns av statsrådet. Tjänsten som överdirektör tillsätts för viss tid som är minst fem och högst sju år. Samma person kan utnämnas till tjänsten som överdirektör för högst två mandatperioder i följd.

Bestämmelserna i 22 § i statstjänstemannalagen (750/1994) om möjligheten att ställa en tjänsteman till statsrådets disposition för viss tid tillämpas inte på överdirektören.

4 §
Överdirektörens uppgifter

Överdirektören har till uppgift att

1) leda verksamheten vid Energimyndigheten,

2) avgöra ärenden som ska avgöras av Energimyndigheten enligt

a) elmarknadslagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

b) naturgasmarknadslagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

c) lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden,

d) förordningen om en byrå för samarbete eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

e) elhandelsförordningen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

f) naturgasnätsförordningen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

g) kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av el- eller naturgasmarknadsdirektivet,

h) REMIT-förordningen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, (8.8.2014/650)

i) energiinfrastrukturförordningen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, (22.8.2014/692)

3) avgöra andra ärenden som hör till Energimyndigheten, om inte beslutanderätten har getts till någon annan tjänsteman genom arbetsordningen,

4) se till att Energimyndighetens uppgifter sköts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

5 §
Oberoende i fråga om tjänstemän som sköter uppgifter som åligger den nationella energitillsynsmyndigheten

En tjänsteman som sköter de av Energimyndighetens uppgifter som åligger den nationella energitillsynsmyndigheten ska i uppdraget vara oberoende av el- och naturgasföretag, får inte höra till förvaltningsrådet, styrelsen, fullmäktige eller revisorerna för ett företag i el- eller naturgasbranschen och får inte vara anställd av ett företag i el- eller naturgasbranschen.

Bestämmelser om jäv för tjänstemän finns i förvaltningslagen (434/2003).

6 §
Företrädande av staten

Energimyndigheten kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter samt inrättningar och sammanslutningar statens rätt och fördel i de ärenden som gäller Energimyndigheten.

7 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om Energimyndighetens organisation, förvaltning och personal utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna lag upphävs lagen om Energimarknadsverket (591/2013).

Energimarknadsverket, som det föreskrivs om i den lag som upphävs, blir Energimyndigheten, som det föreskrivs om i denna lag. Vad som någon annanstans föreskrivs om Energimarknadsverket gäller efter ikraftträdandet av denna lag Energimyndigheten.

De ärenden enligt denna lag som är anhängiga vid arbets- och näringsministeriet överförs vid ikraftträdandet av lagen till Energimyndigheten för behandling.

RP 124/2013, EkUB 29/2013, RSv 157/2013

Ikraftträdelsestadganden:

8.8.2014/650:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 50/2014, EkUB 7/2014, RSv 75/2014

22.8.2014/692:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 75/2014, EkUB 11/2014, RSv 77/2014, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 (32013R0347); EUT L 115, 25.4.2013, s. 39

20.3.2015/289:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 298/2014, FvUB 50/2014, RSv 323/2014

16.6.2017/389:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017

RP 17/2017, JsUU 7/2017, EkUB 9/2017, RSv 41/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513 (32015L1513); EUT L 239, 15.9.2015, s. 1

13.6.2018/440:

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2018.

RP 47/2018, EkUB 7/2018, RSv 43/2018

21.8.2020/634:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

RP 64/2020, EkUB 16/2020, RSv 89/2020, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG; EGT L 275, 25.10.2003, s. 32, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (32009R0715); EUT L 211, 14.8.2009, s. 36, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (32009L0073); EUT L 211, 14.8.2009 s. 94, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 (32011R1227); EUT L 326, 8.12.2011, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (32012L0027); EUT L 315, 14.11.2012, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 (32013R0347); EUT L 115, 25.4.2013, s. 39, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513 (32015L1513); EUT L 239, 15.9.2015, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/941 (32019R0941); EUT L 158, 14.6.2019, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/942 (32019R0942); EUT L 158, 14.6.2019, s. 22, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 (32019R0943); EUT L 158, 14.6.2019, s. 54, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 (32019L0944); EUT L 158, 14.6.2019, s. 125

13.11.2020/804:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 134/2020, EkUB 26/2020, RSv 128/2020

29.6.2021/606:

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2021.

RP 48/2021, EkUB 17/2021, RSv 98/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (32018L2001); EUT L 328, 21.12.2018, s. 82

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.