Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

23.8.2013/622

Lag om införande av lagstiftningen om fastighetsköp, pantsättning och inskrivningsförfarande på elektronisk väg

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ikraftträdande och tillämpning av lagarna

Följande lagar träder i kraft den 1 november 2013:

1) lagen om ändring av jordabalken (96/2011),

2) lagen om ändring av 12 kap. 6 § i ärvdabalken (98/2011),

3) lagen om ändring av utsökningsbalken (99/2011).

Äktenskapslagens (234/1929) 66 § 2 mom., sådant det lyder i lag 97/2011, ska tillämpas från och med den 1 november 2013.

2 §
Undantag vid tillämpningen

Bestämmelserna om det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet i den lag som nämns i 1 § 1 mom. 1 punkten ska tillämpas på följande slag av överlåtelser av en fastighet eller en fastighetsdel eller av nyttjanderätten till en fastighet först från och med den 1 mars 2015:

1) annan överlåtelse än köp eller gåva,

2) överlåtelse av samfällt område, överlåtelse av ett outbrutet område av eller en andel i samfällt område och fastighetsöverlåtelse med förbehåll om en andel i samfällt område,

3) överlåtelse av en fastighet till vilken äganderätten i enlighet med 11 kap. 4 § i jordabalken (540/1995) inte inskrivs genom lagfart och överlåtelse av en kvotdel eller ett outbrutet område av en sådan fastighet.

Bestämmelserna om det elektroniska inteckningssystemet i den lag som nämns i 1 § 1 mom. 1 punkten i denna lag ska tillämpas på ansökan om fastställande av gemensam inteckning som avses i 16 kap. 2 § i jordabalken först från och med den 1 mars 2015.

3 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 43/213, LaUB 10/2013, RSv 76/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.