Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

9.8.2013/578

Lag om Patent- och registerstyrelsen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ansvarsområde

Patent- och registerstyrelsen främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och sammanslutningsverksamheten i Finland och internationellt.

Patent- och registerstyrelsen faller under arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

2 §
Uppgifter

Patent- och registerstyrelsen handlägger ärenden som gäller patent, kretsmönster för integrerade kretsar, nyttighetsmodellrätt, mönsterrätt, varumärke, företagsinteckning, handelsregistret, föreningsregistret, stiftelseregistret, tillsyn över stiftelser enligt stiftelselagen (487/2015), tillsyn enligt lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (1494/2016), offentliggörande av bokslutshandlingar, firma och revisionstillsyn enligt revisionslagen (1141/2015) samt tillhandahåller informationstjänster i anslutning till dessa uppgifter. (29.12.2016/1497)

Patent- och registerstyrelsen ska fullgöra de utrednings-, försöks-, uppföljnings- och planeringsuppgifter samt de andra uppgifter som arbets- och näringsministeriet ålägger Patent- och registerstyrelsen eller som Patent- och registerstyrelsen har enligt särskilda bestämmelser.

Närmare bestämmelser om Patent- och registerstyrelsens uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §
Ledning och beslutanderätt

Patent- och registerstyrelsen leds av en generaldirektör, som utnämns av statsrådet. Generaldirektören svarar för utvecklingen av ämbetsverkets verksamhet och för dess resultat samt för att målen nås.

Generaldirektören avgör de ärenden som ska avgöras av Patent- och registerstyrelsen, om det inte föreskrivs eller i arbetsordningen bestäms att de ska avgöras av någon annan tjänsteman.

Generaldirektören beslutar om Patent- och registerstyrelsens organisation och fastställer Patent- och registerstyrelsens arbetsordning.

Generaldirektören får i enskilda fall överta avgörandet av ett ärende som annars skulle avgöras av en underordnad.

Närmare bestämmelser om ledning och beslutanderätt får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 § (20.3.2015/290)

4 § har upphävts genom L 20.3.2015/290.

5 §
Delegation

Vid Patent- och registerstyrelsen kan det finnas en delegation med uppgift att stödja ämbetsverkets strategiska planering och främja samarbetet mellan ämbetsverket och dess intressentgrupper.

Delegationen tillsätts av arbets- och näringsministeriet för tre år i sänder. Bestämmelser om delegationens sammansättning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i ärenden som gäller industriella rättigheter och i handelsregisterärenden

Ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen med iakttagande av lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) när genom beslutet har (23.3.2023/574)

1) avgjorts en patentansökan eller något annat ärende som gäller patent,

2) avgjorts en ansökan om registrering av mönster eller något annat ärende som gäller mönster,

3) avgjorts en ansökan om registrering av kretsmönster för integrerade kretsar eller något annat ärende som gäller kretsmönster,

4) avgjorts en ansökan om registrering av nyttighetsmodell eller något annat ärende som gäller nyttighetsmodell,

5) avgjorts ett ärende som gäller varumärke, kollektivmärke, kontrollmärke eller internationell registrering, (26.4.2019/548)

6) vägrats registrering av en anmälan till handelsregistret eller registermyndigheten har ändrat en i företags- och organisationsdatasystemet lagrad uppgift om den juridiska form i vilken den registreringsskyldigas verksamhet bedrivs, (23.3.2023/574)

7) avgjorts en ansökan om hävning av registrering av firma. (26.4.2019/548)

När ett beslut som avses i 1 mom. överklagas ska besvär anföras inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.

7 §
Sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i andra ärenden

Ändring i andra beslut av Patent- och registerstyrelsen än de som avses i 6 § får, om inte annat föreskrivs någon annanstans, sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol med iakttagande av lagen om rättegång i förvaltningsärenden. (23.3.2023/574)

Särskilda bestämmelser gäller för sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i ärenden som avses i företagsinteckningslagen (634/1984).

8 §
Begränsningar i rätten att söka ändring

Den som inte inom föreskriven tid har framställt en invändning eller ett yrkande med anledning av ett meddelat patent eller ett registrerat varumärke eller mönster får inte söka ändring i det beslut som fattats i ärendet.

Den som inte har yrkat på ogiltigförklaring av en registrering av en nyttighetsmodell eller ett kretsmönster för integrerade kretsar får inte söka ändring i det beslut som fattats i ärendet.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Genom denna lag upphävs lagen om patent- och registerstyrelsen (575/1992). Om det i annan lagstiftning hänvisas till den upphävda lagen, till bestämmelser i den lagen eller till en förordning som utfärdats med stöd av dem, ska hänvisningen anses avse denna lag eller bestämmelserna i den.

I fråga om sökande av ändring i beslut som Patent- och registerstyrelsen har fattat före ikraftträdandet av denna lag iakttas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 41/2013, EkUB 13/2013, RSv 71/2013

Ikraftträdelsestadganden:

20.3.2015/290:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 298/2014, FvUB 50/2014, RSv 323/2014

24.4.2015/496:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 166/2014, LaUB 20/2014, RSv 276/2014

18.9.2015/1144:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

29.12.2016/1497:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Fotnoten (1497/2016) har tillfogats som rättelse.

RP 119/2016, KuUB 14/2016, RSv 204/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU (32014L0026); EUT L 84, 20.3.2014, s. 72

27.1.2017/72:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 168/2016, LaUB 13/2016, RSv 162/2016

26.4.2019/548:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.

I fråga om sökande av ändring i beslut som Patent- och registerstyrelsen har fattat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 201/2018, EkUB 38/2018, RSv 281/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436/EU (32015L2436); EUVL L 336, 16.12.2015, s. 1

23.3.2023/574:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 244/2022, EkUB 46/2022, RSv 320/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.