Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

19.6.2013/452

Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 41 § 4 mom. och 41 a § 4 mom. i jaktlagen (615/1993), sådana de lyder, 41 § 4 mom. i lag 206/2013 och 41 a § 4 mom. i lag 159/2011:

1 § (22.8.2019/967)
Ansökan om dispens

I en ansökan om dispens som avses i 41 § i jaktlagen (615/1993) ska det anges vilken djurart ansökan gäller. Om avsikten är att fånga eller döda en viss djurindivid eller vissa djurindivider, ska djurarten och antalet individer anges i ansökan.

Om ansökan gäller dispens för användning av förbjudna fångstredskap eller fångstmetoder, ska sökanden i sin ansökan lägga fram orsaken till att förbjudna fångstredskap eller fångstmetoder behövs vid jakten. Ansökan om användning av förbjudna fångstredskap eller fångstmetoder kan behandlas samtidigt med ansökan om dispens för att fånga eller döda djur eller i samband med anmälningsförfarandet.

Finlands viltcentral får kräva att sökanden till sin ansökan om dispens för vilt fogar en utredning om sin jakträtt inom det område som ansökan gäller.

2 §
Bedömning av förutsättningarna för dispens

Vid bedömning av förutsättningarna för beviljande av dispens som avses i 41 a § 1 mom. 1–3 punkten, 41 b § 1 mom. 1–4 punkten, 41 c § 1–3 punkten och 41 d § i jaktlagen ska Finlands viltcentral utreda följande:

1) beståndet av eller tillståndet hos beståndet av den viltart som omfattas av dispensen inom det område som ansökan om dispens gäller, på landskapsnivå och i hela landet,

2) beteendet hos den individ av en viss viltart som omfattas av dispensen inom det område som ansökan om dispens gäller,

3) vid behov omständigheter som har samband med grunden för ansökan om dispens och som det finns uppgifter om hos myndigheter, organisationer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter och forskningsinstitut,

4) åtgärder som sökanden kan vidta i stället för att behöva dispens.

Vid bedömning av de forsknings-, utbildnings-, omplacerings- och utplanteringssyften som avses i 41 a § 1 mom. 4 punkten, 41 b § 1 mom. 5 punkten och 41 c § 4 punkten i jaktlagen ska Finlands viltcentral utreda följande:

1) konsekvenserna av dispensen för utvecklingen av beståndet av viltarten i fråga inom det område som ansökan om dispens gäller och i hela landet,

2) konsekvenserna av dispensen på bestånden av vilda djur inom det område som ansökan om dispens gäller,

3) åtgärder som sökanden kan vidta i stället för att behöva dispens.

Finlands viltcentral ska i beslutet om dispens ta upp de viktigaste resultaten av de utredningar som avses i 1 och 2 mom.

3 §
Dispens för att fånga eller döda individer av vissa djurarter

Dispens enligt 41 a § 3 mom. i jaktlagen kan beviljas för att fånga eller döda

1) varg inom renskötselområdet från och med den 1 oktober till och med den 31 mars och i övriga landet från och med den 1 november till och med den 31 mars,

2) brunbjörn, med undantag för årsunge samt björnhona som åtföljs av årsunge, från och med den 20 augusti till och med den 31 oktober,

3) lodjur, med undantag för lodjurshona som åtföljs av årsunge, inom renskötselområdet från och med den 1 oktober till och med den 28 februari, vid skottår till och med den 29 februari och i övriga landet från och med den 1 december till och med den 28 februari, vid skottår till och med den 29 februari, samt

4) utter från och med den 1 november till och med den 30 april.

Bestämmelser om jakt på brunbjörn inom renskötselområdet med stöd av en regional kvot finns i 8 §.

4 §
Beviljande av och villkor i dispens för jakt på vilt

Dispens kan beviljas endast för ett begränsat område där de förutsättningar för beviljande av dispens som avses i 41 a–41 d § i jaktlagen uppfylls.

I dispens för jakt på järv, lodjur, brunbjörn, utter och varg som har beviljats enligt 41 a § 1 mom. i jaktlagen ska det anges att namnen på de personer som deltar i jakten ska anmälas till den lokala polisinrättningen innan någon jakt börjar bedrivas och att varje enskild jakt och fångstområdet för den ska meddelas till polisinrättningen på förhand. Om jakt bedrivs i en kommun med områden inom gränszonen, ska det anges i dispensen att uppgifterna även ska anmälas till gränsbevakningsväsendet.

Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas inte, om dispensen beviljas för forskning. (15.4.2021/303)

Dispens enligt 41 a § 3 mom. i jaktlagen får endast beviljas för områden där stammen av arten i fråga är stark.

5 § (22.8.2019/967)
Dispensens giltighetstid

Dispens som beviljats med stöd av 41 a § 1 mom. i jaktlagen för att döda järv, lodjur, brunbjörn, utter eller varg gäller i högst 21 dygn.

Dispens för användning av förbjudna fångstredskap eller fångstmetoder som beviljats i samband med det i 41 b § 3 mom. i jaktlagen avsedda anmälningsförfarandet gäller tills vidare eller under en bestämd tid som ska motsvara syftet med dispensen.

Annan dispens än sådan som avses i 1 och 2 mom. gäller en bestämd tid som ska motsvara syftet med dispensen och som kan vara högst fem år. Dispens får beviljas för längre tid än ett år endast

1) för ett permanent anlagt objekt,

2) för att skydda djur,

3) för forskning, eller

4) i samband med naturvårdsprojekt.

Den som beviljats dispens för längre tid än ett år ska göra en anmälan till Finlands viltcentral när förutsättningarna för dispensen inte längre föreligger. Till följd av anmälan upphör dispensen att gälla. Till denna anmälan ska det fogas en i 7 § avsedd anmälan om fällda djur under det kalenderår för vilket anmälan ännu inte har gjorts.

6 §
Beviljande av dispens åt rörelsehindrade

Dispens enligt 41 § 3 mom. i jaktlagen för sådan användning av motordrivna fordon som är förbjuden enligt 32 § 2 mom. i jaktlagen och för sådan transport av jaktvapen med motordrivna fordon i terrängen som är förbjuden enligt 35 § 3 mom. i jaktlagen kan beviljas en person som lägger fram en tillförlitlig medicinsk utredning över att han eller hon är rörelsehindrad och över att han eller hon kan bedriva jakt på det sätt som avses i 20 § 3 mom. i jaktlagen.

I dispensen ska anges vilken typ av motorfordon den gäller och att:

1) motorfordonet ska vara avstängt och stillastående innan jaktvapen får tas fram ur ett fodral eller skyddat utrymme som avses i 35 § 2 mom. i jaktlagen,

2) dispensen endast gäller transport av sådana vapen som den som beviljats dispens behöver för jakten,

3) den som beviljats dispens måste ha rätt att röra sig med motorfordon i terrängen också enligt annan lagstiftning,

4) motorfordonet får användas endast för förflyttning till passet och för att spåra skadade eller sårade djur.

Dispensen gäller i högst fem år.

7 §
Skyldighet att göra anmälan om djur som fällts med stöd av dispens

Den som beviljats dispens ska underrätta Finlands viltcentral och polisen om utfallet av jakt på järv, lodjur, brunbjörn, utter och varg den första vardagen efter det att det vilt som avses i dispensen har fällts eller, om viltet inte har fällts, den första vardagen efter det att dispensen har upphört att gälla.

Utfallet av annan jakt än sådan som avses i 1 mom. ska anmälas inom sju dygn från det att dispensen har upphört att gälla. Om dispens har beviljats för längre tid än ett år, ska anmälan göras inom sju dygn från utgången av respektive kalenderår.

I anmälan ska anges antalet fällda djur och koordinaterna för de platser där djuren har fällts. I fråga om däggdjur ska det också anges när djuret har fällts samt djurets kön.

Finlands viltcentral ska varje månad lämna jord- och skogsbruksministeriet uppgifter om fällda djur av de arter som anges i 1 mom. Uppgifterna om fällda djur av andra arter ska lämnas varje kalenderår.

8 §
Kvotering vid jakt på brunbjörn

Brunbjörn, med undantag för årsunge samt björnhona som åtföljs av årsunge, får jagas inom renskötselområdet med stöd av kvot från och med den 20 augusti till och med den 31 oktober.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer skilda kvoter för jakt på brunbjörn i den östra delen och den västra delen av renskötselområdet. Till den östra delen av renskötselområdet hör kommunerna Utsjoki, Enare, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, Kuusamo och Suomussalmi, och till den västra delen hör de övriga kommunerna inom renskötselområdet.

När brunbjörnar har fällts vid jakt ska Finlands viltcentral omedelbart underrättas. I anmälan ska anges antalet fällda brunbjörnar och deras kön samt när brunbjörnarna har fällts och koordinaterna för de platser där de har fällts.

Sedan kvoten fyllts ska Finlands viltcentral avlysa jakten på brunbjörn inom området. Finlands viltcentrals beslut ska tillkännages på ett tillräckligt effektivt sätt. Avlysningen av jakten anses ha kommit till jägarnas kännedom tre dagar efter det att beslutet gavs.

Finlands viltcentral ska lämna jord- och skogsbruksministeriet uppgifter om kvoterad jakt på brunbjörn inom sju dygn efter det att den kvoterade jakten avslutats.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (169/2011).

Dispens som beviljats före denna förordnings ikraftträdande förblir i kraft på de villkor som anges i dispensen.

Ikraftträdelsestadganden:

22.8.2019/967:

Denna förordning träder i kraft den 27 augusti 2019.

15.4.2021/303:

Denna förordning träder i kraft den 19 april 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.