Beaktats t.o.m. FörfS 1003/2019.

8.12.2011/1223

Statsrådets förordning om skjutvapenanmälan från yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 114 § i skjutvapenlagen (1/1998), sådan paragrafen lyder i lag 124/2011:

1 § (5.11.2015/1306)
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om den anmälningsrätt och den anmälningsskyldighet för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som avses i 114 § i skjutvapenlagen (1/1998) samt bestämmelser om innehållet i anmälan och om den personal vid polisen som har rätt att behandla anmälningarna.

2 § (5.11.2015/1306)
Innehållet i anmälan

Utöver det som föreskrivs i 114 § 3 mom. i skjutvapenlagen ska anmälan innehålla följande uppgifter:

1) anmälarens namn, avlagd examen eller yrkeskompetens eller yrkesställning samt arbetsplats med kontaktuppgifter,

2) personuppgifter om den som anmälan gäller,

3) specificerade uppgifter om det nödmeddelande eller den polisanmälan som eventuellt gjorts om den händelse som anmälan grundar sig på.

2 a § (5.11.2015/1306)
Motivering till anmälan

I de motiveringar som avses i 114 § 3 mom. i skjutvapenlagen ska det anges huruvida anmälan grundar sig på att personen

1) vid en sinnesundersökning, farlighetsbedömning eller annan rättspsykiatrisk undersökning har konstaterats vara farlig för sig själv eller för någon annan, eller

2) på grund av ett självmordsförsök har tagits in för psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja med stöd av 8 § 1 mom. 2 punkten i mentalvårdslagen (1116/1990) och läkaren utifrån en bedömning som gjorts under tiden för den vård som getts oberoende av patientens vilja anser att personen är olämplig att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler.

Om anmälan grundar sig på 114 § 2 mom. i skjutvapenlagen, ska det i motiveringen anges huruvida den grundar sig på att personen

1) har bedömts vara farlig för sig själv eller för någon annan på grundval av en uppgift i patientjournalen om våldsamt eller hotfullt uppträdande och efter ett personligt möte,

2) har uppträtt våldsamt eller hotat med våld vid ett besök hos läkare eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, eller

3) har ansetts vara olämplig att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler på någon annan grund som specificeras i anmälan.

3 § (5.11.2015/1306)
Ansvaret hos verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården

Verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården ska bestämma förfaranden som säkerställer att läkarna vid enheterna fullgör sin anmälningsskyldighet i enlighet med 114 § 1 och 3 mom. i skjutvapenlagen.

4 §
Anmälningsförfarandet

Anmälan ska göras på en blankett där de uppgifter som avses i 2 § anges. Polisstyrelsen fastställer blanketten efter att ha hört social- och hälsovårdsministeriet.

Anmälan ska lämnas in till Polisstyrelsen skriftligen eller genom ett elektroniskt förfarande som det getts särskilda anvisningar om. Polisstyrelsen ska lämna anmälningar som gäller en person som ansöker om tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler eller en person som innehar sådant tillstånd till polisinrättningen i personens hemkommun.

5 §
Behandlingen av anmälningar

Anmälningarna får behandlas endast av sådan personal vid Polisstyrelsen och polisinrättningarna som har rätt att behandla vapentillståndsärenden.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Ikraftträdelsestadganden:

5.11.2015/1306:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.