Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

21.12.2010/1257

Lag om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syfte

Syftet med lagen är att samla erfarenhet av hur bostadsbyggandet framför allt i tillväxtcentrum kan främjas och bostadsproduktionens kostnadseffektivitet ökas genom att bygg- och planbestämmelser och tillståndsförfaranden förenklas.

2 § (13.12.2013/990)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas i Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis och Kouvola.

3 § (18.3.2016/197)

3 § har upphävts genom L 18.3.2016/197.

4 §
Specialbestämmelser som kan tas in i detaljplanen

Inom delgeneralplaneområdet för Marja-Vanda detaljplaneområde i Vanda kan i detaljplanen tas in bestämmelser om anslutning av en fastighet till ett centralt sopsugsystem inom området. (13.12.2013/990)

Bestämmelsen om anslutning av en fastighet till ett sopsugsystem tillämpas på en fastighet om sopsugsystemet när bygglov söks har byggts ut så att anslutning är möjlig i byggplatsens omedelbara närhet. Bestämmelsen tillämpas dock inte om bygglovet gäller reparationer, ändringar eller utvidgning av en befintlig byggnad eller en ekonomibyggnad i anslutning till ett befintligt bostadshus.

5 §
Beviljande av bygglov före utarbetande av tomtindelning och styckning av tomt

Med avvikelse från 81 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen kan bygglov beviljas på detaljplaneområden i Helsingfors, Vanda och Åbo innan tomtindelningen utarbetats och tomten styckats. I bygglovet ska då anges att byggnaden inte får tas i bruk förrän tomten införts i fastighetsregistret.

6 §
Uppföljningsansvar

De kommuner som deltar i försöket är skyldiga att följa upp och utvärdera försöken och att lämna miljöministeriet uppgifter om uppföljningen och utvärderingen av försöket.

7 § (9.11.2018/892)

7 § har upphävts genom L 9.11.2018/892.

8 § (9.11.2018/892)
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till och med den 31 december 2023.

RP 184/2010, MiUB 12/2010, RSv 247/2010

Bilagor 1 och 2 har upphävts genom L 13.12.2013/990.

Ikraftträdelsestadganden:

13.12.2013/990:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 177/2013, MiUB 7/2013, RSv 151/2013

18.3.2016/197:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

RP 148/2015, MiUB 3/2016, RSv 12/2016

9.11.2018/892:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2018.

RP 118/2018, MiUB 10/2018, RSv 96/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.