Beaktats t.o.m. FörfS 451/2021.

17.12.2010/1126

Avfallsskattelag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

För avfall som förts till en avstjälpningsplats ska skatt betalas till staten på det sätt som bestäms i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på farligt avfall som avses i avfallslagen (646/2011) och i landskapslagen om renhållning (Ålands författningssamling 1981:3). (17.6.2011/651)

2 § (16.12.2016/1186)
Behörig myndighet

På de behöriga myndigheterna tillämpas 4 § i punktskattelagen (182/2010).

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) avfall ett föremål eller ämne som avses i den avfallsförteckning som utfärdats med stöd av 6 § 3 mom. i avfallslagen och som är avfall enligt 5 § 1 mom. i avfallslagen eller 2 § i landskapslagen om renhållning,

2) återvinning av avfall verksamhet vars syfte är att ta till vara eller använda ett ämne eller den energi som ingår i avfallet,

3) avstjälpningsplats en plats för bortskaffande av avfall där avfall deponeras på eller under markytan och som kräver miljötillstånd enligt 27 § 1 mom. i miljöskyddslagen (527/2014) eller 28 b § 1 mom. i landskapslagen om renhållning.

(12.12.2014/1072)

Som avstjälpningsplats betraktas inte ett område som är klart åtskilt från avstjälpningsplatsen och

1) på vilket sorterat avfall tillfälligt förvaras en kortare tid än tre år innan det behandlas eller återvinns,

2) på vilket endast jord- och berggrundsmaterial deponeras,

3) på vilket separat insamlat bioavfall eller avloppsslam komposteras eller annars behandlas biologiskt, eller

4) på vilket avfallet återvinns.

4 §
Skattskyldighet

Skattskyldig är huvudmannen för avstjälpningsplatsen.

5 § (4.12.2015/1401)
Skattepliktigt avfall och skattens belopp

Skatt ska betalas för avfall som nämns i skattetabellen i bilagan.

Skatten är 70 euro per ton avfall som förs till en avstjälpningsplats.

6 §
Skattefrihet

Skatt ska inte betalas för sorterat avfall som förs till en avstjälpningsplats och som återvinns på avstjälpningsplatsen i konstruktioner eller byggnader som är nödvändiga när avstjälpningsplatsen inrättas, används eller stängs. Såsom ovan avsett skattefritt avfall anses dock inte glasavfall eller betongavfall bestående av bitar med en diameter över 150 millimeter.

2 mom. har upphävts genom L 4.12.2015/1401. (4.12.2015/1401)

7 § (13.11.2020/773)
Mängder som ska beskattas

Skatt betalas för varje skatteperiod för det avfall som har förts till avstjälpningsplatsen under skatteperioden.

Om avfall förvaras tre år eller längre på ett sådant område som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten, betalas skatt för allt avfall på området. Allt avfall anses ha förts till avstjälpningsplatsen vid den tidpunkt då fristen på tre år löper ut. På avfallet tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om avfall som förts till en avstjälpningsplats.

7 § har ändrats genom L 773/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

7 §
Mängder som ska beskattas

Skatten fastställs för varje skatteperiod för det avfall som under skatteperioden har förts till avstjälpningsplatsen. Skatteperioderna är januari-mars, april-juni, juli-september och oktober-december.

Om avfall förvaras tre år eller längre på ett sådant område som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten, påförs skatt för allt avfall på området. När skatten påförs anses allt avfall ha förts till avstjälpningsplatsen vid den tidpunkt då fristen på tre år löper ut. När skatt på avfall påförs ska tillämpas vad som i denna lag bestäms om avfall som förts till en avstjälpningsplats.

8 § (13.11.2020/773)
Rätt till skatteåterbäring

Den skattskyldige har på ansökan rätt till återbäring för den skatt som betalats för avfall som förts bort från avstjälpningsplatsen. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för bortförandet av avfallet.

Återbäring söks för det avfall som förts bort från avstjälpningsplatsen under ett kalenderår eller separat för det avfall som förts bort under respektive skatteperiod. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd period.

På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen.

8 § har ändrats genom L 773/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

8 §
Avdragsrätt

Den skattskyldige har rätt att från den skatt som ska betalas för en skatteperiod dra av den skatt som har betalats eller ska betalas för avfall som under skatteperioden förts bort från avstjälpningsplatsen.

Kan sådant avdrag som avses i l mom. inte göras till fullt belopp när den skatt som ska betalas för skatteperioden räknas ut, får den skattskyldige dra av det återstående beloppet från skatterna för de följande skatteperioderna under året eller för skatteperioderna under det följande kalenderåret.

9 § (13.11.2020/773)
Registreringsskyldighet

Huvudmannen för en avstjälpningsplats ska registrera sig som skattskyldig. Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen.

9 § har ändrats genom L 773/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

9 § (16.12.2016/1186)
Registreringsskyldighet

Huvudmannen för avstjälpningsplatsen ska innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till Skatteförvaltningen för registrering som skattskyldig. Anmälan ska även göras om stängning av avstjälpningsplatsen.

Skatteförvaltningen för in dem som registrerats som skattskyldiga i det register som avses i 30 § i punktskattelagen.

10 § (13.11.2020/773)
Uppgiftsskyldighet

Den skattskyldige ska för varje skatteperiod lämna en rapport till Skatteförvaltningen över sådant till avstjälpningsplatsen fört avfall som inte nämns i skattetabellen i bilagan. Rapporten ska följa samma indelning som avfallsförteckningen. I fråga om sista dag för lämnande av uppgifter och förfarandet för lämnande av uppgifter tillämpas vad som i 17 § 2 mom. och 18 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) föreskrivs om inlämnande av skattedeklaration.

Skatteförvaltningen ska meddela den skattskyldige ett beslut, om den skattskyldige vägrar att lämna de i 1 mom. avsedda uppgifter som Skatteförvaltningen uppmanat den skattskyldige att lämna. På delgivning av beslutet tillämpas vad som föreskrivs i 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Bestämmelser om påföljden för försummelse av uppgiftsskyldigheten finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

10 § har ändrats genom L 773/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

10 § (16.12.2016/1186)
Deklarationsskyldighet

Den skattskyldige ska för varje skatteperiod senast den 18 dagen i månaden efter utgången av skatteperioden ge in en skattedeklaration till Skatteförvaltningen. Separat skattedeklaration ska lämnas för varje avstjälpningsplats.

Den skattskyldige ska för varje skatteperiod inom den tidsfrist som föreskrivs i 1 mom. lämna en rapport till Skatteförvaltningen över sådant till avstjälpningsplatsen fört avfall som inte nämns i skattetabellen i bilagan. Rapporten ska följa samma indelning som avfallsförteckningen.

11 § (13.11.2020/773)

11 § har upphävts genom L 13.11.2020/773, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

11 §
Bokföringsskyldighet

Den skattskyldige ska ha en bokföring av vilken framgår den mängd avfall som förts till avstjälpningsplatsen samt övriga uppgifter som behövs för verkställandet av och tillsynen över beskattningen.

Huvudmannen för ett sådant område som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten ska ha sådan bokföring att ur den framgår arten, mängden och förvaringstiden för avfall som förts till området. Bokföringen ska när så krävs uppvisas för tullmyndigheten för granskning. I fråga om granskning, skyldighet att lämna uppgifter och besittningstagande samt tystnadsplikt gäller 13 §.

Sådant bokföringsmaterial som avses i denna paragraf ska förvaras minst fyra kalenderår efter utgången av skatteperioden eller av en sådan förvaringstid som avses i 2 mom.

12 § (16.12.2016/1186)
Utbyte av information mellan myndigheter

Den behöriga myndigheten har rätt att få sådana uppgifter och handlingar som behövs för beskattningen enligt denna lag och tillsynen över den av den miljömyndighet för vilken i miljölagstiftningen har föreskrivits tillstånds- eller tillsynsuppgifter som gäller avstjälpningsplatser.

Den behöriga myndigheten har rätt att lämna ut sådana uppgifter och handlingar som den fått för beskattningen enligt denna lag till de myndigheter som avses i 1 mom. för uppgifter som föreskrivits för dem. Uppgifterna får lämnas ut trots sekretessbestämmelserna i punktskattelagen.

13 § (13.11.2020/773)
Särskilda bestämmelser

På avfall som avses i denna lag tillämpas inte 2 och 3 §, 2–4 kap. eller 8–10 kap. i punktskattelagen.

13 § har ändrats genom L 773/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

13 § (12.12.2014/1072)
Särskilda bestämmelser

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska punktskattelagen tillämpas när det gäller register, deklarationsskyldighet, verkställande av beskattning, betalning och uppbörd av skatt, återbetalning, granskning, informationsskyldighet och omhändertagande, rättsmedel, tystnadsplikt samt straff. På en skattskyldig enligt denna lag tillämpas härvid vad som i punktskattelagen föreskrivs om en skattskyldig som deklarerar per skatteperiod.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Skattefriheten för slam från avsvärtning av returpapper (03 03 05) enligt 6 § 2 mom. tillämpas från ingången av kalendermånaden efter den då Europeiska kommission har godkänt skattefriheten.

Genom denna lag upphävs avfallsskattelagen (495/1996), nedan den gamla lagen.

Om det i någon annan lag hänvisas till den gamla lagen, anses hänvisningen avse en hänvisning till motsvarande bestämmelser i denna lag.

15 §
Övergångsbestämmelser

På skatter för avfall som förts till en avstjälpningsplats före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 3 § 2 mom. 1 punkten samt 7 § 2 mom. tillämpas också på ett mellanlagringsområde enligt den gamla lagen. Den frist som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten räknas då från den tidpunkt då mellanlagringen enligt den gamla lagen har inletts.

Bestämmelserna i 8 § 2 mom. tillämpas också på skatt som inte avdragits enligt den gamla lagen.

Den som är huvudman för en avstjälpningsplats enligt denna lag när lagen träder i kraft ska göra registreringsanmälan enligt 9 § 1 mom. senast en månad från ikraftträdandet. Registreringsanmälan som gjorts med stöd av den gamla lagen anses motsvara anmälan enligt denna lag.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 159/2010, FiUB 43/2010, RSv 216/2010
SKATTETABELL

Avfallsgrupp

2 Av avfallet från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt, fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel:

02 01 avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogs-bruk, jakt och fiske

02 02 avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung, dock inte – 02 02 01 slam från tvättning och rengöring

02 03 avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe, te och tobak; tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och jästextrakt; bearbetning och jäsning av melass

02 04 avfall från sockertillverkning

02 05 avfall från tillverkning av mejeriprodukter

02 06 avfall från bagerier och sötsaksindustri

02 07 avfall från produktion av alkoholdrycker och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao)

3 Av avfallet från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp:

03 01 avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler

03 03 avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp, dock inte – 03 03 02 sodaslam (från återvinning av kokvätska)

4 Avfall från läder-, päls- och textilindustri

04 01 avfall från läder- och pälsindustri

04 02 avfall från textilindustri

5 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och pyrolytisk behandling av kol

05 01 avfall från oljeraffinering

05 06 avfall från pyrolytisk behandling av kol

05 07 avfall från rening och transport av naturgas

7 Avfall från organisk-kemiska processer

07 01 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier

07 02 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, gummi och konstfibrer

07 03 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11)

07 04 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska växtskyddsmedel (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskyddskemikalier (utom 03 02) och andra biocider

07 05 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av läkemedel

07 06 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, tvätt- och rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika

07 07 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges någon annanstans

8 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningsmedel (färg, lack och pors-linsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg

08 01 avfall från tillverkning, formulering, distribution, användning och borttagning av färg och lack

08 02 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material)

08 03 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg

08 04 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)

08 05 avfall som inte anges någon annanstans i kapitel 08

9 Avfall från fotografisk industri

09 01 avfall från fotografisk industri

10 Av avfallet från termiska processer:

10 01 avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19), dock inte – 10 01 07 kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling – 10 01 21 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 10 01 20

10 02 avfall från järn- och stålindustri, dock inte – 10 02 01 avfall från slaggbehandling – 10 02 14 annat slam och andra filterkakor från gasrening än de som anges i 10 02 13

11 Av avfallet från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material samt från hydrometallurgiska processer, där järn inte ingår:

11 05 avfall från varmförzinkning

12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster

12 01 avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster

12 03 avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11)

15 Förpackningsavfall, absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges någon annan-stans

15 01 förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat)

15 02 absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder

16 Av det avfall som inte anges någon annanstans i för-teckningen:

16 01 skrotfordon från olika transportsätt (även mobila arbetsmaskiner) och avfall från demontering av skrotfordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)

16 02 avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och annan utrustning

16 03 produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter

16 05 gaser i tryckförpackningar och tryckbehållare och kasserade kemikalier

16 06 batterier och ackumulatorer

16 07 avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13)

16 08 förbrukade katalysatorer

16 10 vattenhaltigt flytande avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället

17 Av bygg- och rivningsavfallet (även uppgrävda massor från förorenade områden):

17 01 betong, tegel, klinker och keramik

17 02 trä, glas och plast

17 03 bitumenblandningar, stenkolstjära och stenkolstjärprodukter

17 04 metaller, även legeringar av dessa

17 09 annat bygg- och rivningsavfall

18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)

18 01 avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor

18 02 avfall från forskning, diagnos samt behandling och förebyggande av djursjukdomar

19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av vatten som används av människor eller av industrin

19 01 avfall från förbränning eller pyrolys av avfall

19 02 avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägsnande av krom eller cyanid, och neutralisering)

19 03 stabiliserat och solidifierat avfall

19 04 förglasat avfall och avfall från förglasning

19 05 avfall från aerob behandling av fast avfall

19 06 avfall från anaerob behandling av avfall

19 07 lakvatten från avfallsupplag

19 08 avfall från avloppsreningsverk som inte anges någon annanstans

19 09 avfall från framställning av vatten som används av människor eller av industrin

19 10 avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall

19 11 avfall från oljeregenerering

19 12 avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, balning, pelletering) som inte anges någon annanstans

19 13 avfall från iståndsättning av mark och grundvatten

20 Kommunalt avfall (avfall som uppkommit från bosättning och liknande avfall från handeln, industrin och andra institutioner) även separat insamlade fraktioner

20 01 specificerade avfallstyper (utom 15 01)

20 02 trädgårds- och parkavfall, även avfall från skötseln av begravningsplatser

20 03 annat kommunalt avfall

Ikraftträdelsestadganden:

17.6.2011/651:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

RP 199/2010, MiUB 23/2010, GrUU 58/2010, FvUU 35/2010, EkUU 30/2010, RSv 360/2010

21.12.2012/970:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012, FvUB 21/2012, RSv 150/2012

27.6.2014/534:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013, MiUB 3/2014, RSv 67/2014

12.12.2014/1072:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 126/2014, FiUB 23/2014, RSv 166/2014

4.12.2015/1401:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 35/2015, FiUB 4/2015, RSv 25/2015

16.12.2016/1186:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016, FiUB 17/2016, RSv 178/2016

13.11.2020/773:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 54/2020, GrUU 21/2020, FiUB 16/2020, RSv 112/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.