Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

24.6.2010/599

Lag om en sammanslutning av inlåningsbanker

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (14.6.2013/425)
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om de krav som ställs på det andelslag (centralinstitutet) som är centralinstitut för sammanslutningen av inlåningsbanker (sammanslutningen), på de inlåningsbanker och övriga kreditinstitut (medlemskreditinstitut) som är medlemmar av centralinstitutet och på övriga företag som hör till sammanslutningen. På centralinstitutet tillämpas lagen om andelslag (421/2013) och på medlemskreditinstituten kreditinstitutslagen (121/2007), om inte något annat följer av denna lag.

2 §
Sammanslutningen

Sammanslutningen utgörs av

1) centralinstitutet,

2) företagen som hör till centralinstitutets finansiella företagsgrupp,

3) medlemskreditinstituten,

4) företagen som hör till medlemskreditinstitutens finansiella företagsgrupper,

5) sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster de ovan nämnda företagen tillsammans innehar över hälften.

Sammanslutningen uppkommer då centralinstitutet har registrerats eller, om ett tidigare registrerat andelslag har ansökt om koncession att verka som centralinstitut, då dess stadgar enligt denna lag har registrerats och det har fått koncession enligt denna lag att vara sammanslutningens centralinstitut.

Försäkringsbolag som inte i betydande utsträckning bedriver annan affärsverksamhet än beviljande av kreditförsäkringar till sammanslutningens medlemskreditinstitut ska vid tillämpningen av denna lag betraktas som tjänsteföretag.

Bestämmelser om upplösning av sammanslutningen finns i 10 §.

3 §
Allmänna villkor för bildande av sammanslutningen

Allmänna villkor för bildande av sammanslutningen är att

1) centralinstitutet styr och övervakar sina medlemskreditinstitut i enlighet med denna lag,

2) de till sammanslutningen hörande företagens konsoliderade kapitalkrav och likviditet övervakas gruppbaserat på sammanslutningsnivå i enlighet med denna lag,

3) centralinstitutet svarar för sina medlemskreditinstituts skulder och att medlemskreditinstituten är skyldiga att i enlighet med denna lag delta dels i stödåtgärder för att förhindra att ett enskilt medlemskreditinstitut försätts i likvidation, dels i betalningen av skulder som centralinstitutet betalat för ett medlemskreditinstituts räkning,

4) merparten av medlemskreditinstituten är inlåningsbanker.

4 §
Centralinstitutet

Centralinstitutet är ett andelslag enligt 1 kap. 1 § i lagen om andelslag och har rätt att styra medlemskreditinstituten. Centralinstitutet ska ha koncession enligt 2 kap. i denna lag. (14.6.2013/425)

Centralinstitutet får tillhandahålla sådana tjänster som de företag som hör till sammanslutningen behöver, äga aktier och andelar i företag som hör till sammanslutningen och bedriva annan placeringsverksamhet som är motiverad från sammanslutningens synpunkt. Centralinstitutet får inte bedriva annan affärsverksamhet i betydande utsträckning. Vid tillämpningen av detta moment jämställs med företag som hör till sammanslutningen företag som hör till finans- och försäkringskonglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004), om centralinstitutet eller dess medlemskreditinstitut är ett sådant holdingföretag för konglomeratet som avses i lagen.

Till centralinstitutets finansiella företagsgrupp hänförs centralinstitutet samt sådana kreditinstitut och jämförbara utländska kreditinstitut samt finansiella institut och tjänsteföretag som är centralinstitutets dotterföretag enligt bokföringslagen (1336/1997).

5 §
Centralinstitutets stadgar

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 3 § i lagen om andelslag ska det i centralinstitutets stadgar bestämmas att (14.6.2013/425)

1) centralinstitutet är centralinstitut för den sammanslutning som avses i denna lag och bildar sammanslutningen tillsammans med de övriga företag som avses i 2 § i denna lag,

2) till medlemmar av centralinstitutet kan antas endast kreditinstitut vars stadgar eller bolagsordning stämmer överens med 6 § i denna lag,

3) centralinstitutet svarar för medlemskreditinstitutens skulder och åtaganden i enlighet med denna lag,

4) centralinstitutet är skyldigt att i enlighet med denna lag övervaka medlemskreditinstitutens verksamhet och för tryggande av deras likviditet och kapitaltäckning ge dem anvisningar om riskhantering, tillförlitlig förvaltning och intern kontroll samt ge dem anvisningar om enhetliga redovisningsprinciper för upprättande av sammanslutningens konsoliderade bokslut,

5) centralinstitutets medlemmar vid centralinstitutets likvidation och konkurs har i 14 kap. 11 § i lagen om andelslag avsedd obegränsad tillskottsplikt som fastställs enligt medlemskreditinstitutets senast fastställda balansomslutning, (14.6.2013/425)

6) centralinstitutet har rätt att för medlemskreditinstituten fastställa allmänna principer för verksamhet som är av betydelse för sammanslutningen.

I centralinstitutets stadgar kan det bestämmas att centralinstitutets dotterföretag trots vad som föreskrivs i 5 kap. 10 § i lagen om andelslag får delta i andelsstämman med rätt att yttra sig men utan rösträtt. (14.6.2013/425)

6 §
Medlemskreditinstitutens stadgar och bolagsordning

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag ska det i ett medlemskreditinstituts stadgar eller bolagsordning bestämmas att

1) kreditinstitutet är medlem av det centralinstitut som nämns i stadgarna och hör till den sammanslutning som avses i denna lag,

2) centralinstitutet i enlighet med denna lag övervakar medlemskreditinstitutets verksamhet, fastställer de i 5 § nämnda principerna för dess verksamhet samt för tryggande av medlemskreditinstitutets likviditet och kapitaltäckning ger institutet anvisningar om hantering av kapitaltäckning och risker, tillförlitlig förvaltning och intern kontroll samt ger det anvisningar om enhetliga redovisningsprinciper vid upprättande av sammanslutningens konsoliderade bokslut,

3) medlemskreditinstitutet är skyldigt att i enlighet med 5 kap. delta dels i stödåtgärder för att förhindra att andra medlemskreditinstitut försätts i likvidation, dels i betalningen av skulder som centralinstitutet betalat för ett annat medlemskreditinstituts räkning.

Andra ändringar i ett medlemskreditinstituts stadgar eller bolagsordning än sådana som innebär utträde ur centralinstitutet enligt 8 § får inte utan centralinstitutets godkännande införas i handelsregistret.

7 §
Medlemskap i centralinstitutet

Ett kreditinstitut kan bli medlem av centralinstitutet efter det att dess stadgar eller bolagsordning enligt 6 § har godkänts. Beslutet om godkännande av stadgarna eller bolagsordningen är giltigt endast om det vid andelsstämman eller principalmötet har biträtts med minst två tredjedelar av röstetalet för dem som deltagit i omröstningen eller om det vid bolagsstämman har biträtts med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de vid stämman företrädda aktierna.

8 §
Utträde och uteslutning ur centralinstitutet samt medlemskreditinstituts fusion

Ett medlemskreditinstitut har rätt att utträda ur centralinstitutet genom att besluta ändra de bestämmelser i stadgarna eller bolagsordningen som avses i 6 § samt genom att skriftligt underrätta centralinstitutets styrelse om saken, förutsatt att de till sammanslutningen hörande företagens konsoliderade kapitalbas också efter utträdet uppfyller kraven i 19 §. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts med den majoritet av rösterna och aktierna som nämns i 7 §. Kapitaltäckningen ska konstateras genom en uträkning som centralinstitutets revisorer bekräftar.

Ett medlemskreditinstitut kan uteslutas ur centralinstitutet enligt 3 kap. 3 § i lagen om andelslag eller om det har försummat att iaktta centralinstitutets anvisningar enligt 17 § i denna lag på ett sätt som väsentligt äventyrar övervakningen av att enhetliga principer för hantering av likviditeten eller kapitaltäckningen eller för upprättande av bokslut iakttas eller tillämpningen av dessa principer inom sammanslutningen eller om medlemskreditinstitutet i något annat avseende väsentligt handlar i strid med de allmänna verksamhetsprinciper för sammanslutningen som centralinstitutet fastställt. Centralinstitutet ska informera Finansinspektionen om uteslutningsgrunden och om det organs möte i andelslaget som behandlar uteslutningen. Informationen ska lämnas senast när andelslaget tillställer medlemmen det meddelande som avses i 3 kap. 3 § 2 mom. i lagen om andelslag. (14.6.2013/425)

För att ett medlemskreditinstitut ska kunna fusioneras med ett annat kreditinstitut än ett medlemskreditinstitut krävs det, utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, att centralinstitutets styrelse skriftligen underrättas om fusionen innan fusionsplanen godkänns och att de till sammanslutningen hörande företagens konsoliderade kapitalbas även fortsättningsvis uppfyller kraven i 19 §. På det övertagande kreditinstitutet och på ett annat övertagande företag tillämpas vad som i 27 § föreskrivs om medlemskreditinstitut som utträtt eller uteslutits. Den tidsfrist som nämns i paragrafen räknas från bokslutsdagen närmast efter registreringen av fusionen.

9 §
Bokslut och revision

Vid upprättande av centralinstitutets bokslut och koncernbokslut samt vid revision ska kreditinstitutslagen iakttas. På medlemskreditinstitut ska inte tillämpas vad som i 12 kap. 12 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om delårsrapport och årsrapport. (8.8.2014/616)

Centralinstitutet ska sammanställa sitt och sina medlemskreditinstituts bokslut eller koncernbokslut till ett konsoliderat bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen, om inte något annat föreskrivs nedan i detta moment. Det konsoliderade bokslutet omfattar också företag där de företag som avses ovan gemensamt har bestämmande inflytande enligt bokföringslagen. Till den del som internationella redovisningsstandarder inte kan tillämpas på grund av sammanslutningens speciella struktur, ska centralinstitutets styrelse godkänna motsvarande redovisningsprinciper som lämpar sig för sammanslutningens struktur.

Centralinstitutets revisorer ska med iakttagande i tillämpliga delar av kreditinstitutslagen granska det konsoliderade bokslutet, som ska föreläggas och tillkännages centralinstitutets ordinarie andelsstämma.

Centralinstitutets medlemskreditinstitut ska hålla en kopia av det bokslut som avses i 2 mom. i denna paragraf framlagd för allmänheten och ge kopior av bokslutet med iakttagande av 12 kap. 11 § 2 och 4 mom. i kreditinstitutslagen. Över centralinstitutet och medlemskreditinstituten samt deras dotterföretag ska en konsoliderad halvårsrapport och årsrapport upprättas med iakttagande av 2 mom. i denna paragraf samt 12 kap. 12 § i kreditinstitutslagen. Centralinstitutets medlemskreditinstitut ska i enlighet med 12 kap. 11 § i kreditinstitutslagen på begäran ge kopior av den konsoliderade halvårsrapporten. (28.12.2017/1097)

Medlemskreditinstituten ska ge centralinstitutet den information som behövs för sammanställning av bokslutsuppgifterna. Centralinstitutet och dess revisor har dessutom rätt att för granskningen av det konsoliderade bokslutet få kopior av handlingar om medlemskreditinstitutets revision, trots vad som någon annanstans i lag föreskrivs om kreditinstitutets och dess revisors sekretessplikt. Vad som i detta moment föreskrivs om medlemskreditinstitut ska på motsvarande sätt tillämpas på andra företag som avses i 2 mom.

10 §
Upphörande med tillämpningen av bestämmelserna om sammanslutningen

Om de krav på sammanslutningen som ställs i denna lag inte uppfylls, ska centralinstitutet utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen och vidta åtgärder för att uppfylla kraven. Finansinspektionen ska, efter att ha fått anmälan eller annars kännedom om att kraven inte uppfylls, för centralinstitutet sätta ut en tidsfrist inom vilken kraven ska vara uppfyllda. Om kraven inte är uppfyllda inom utsatt tid, kan Finansinspektionen återkalla centralinstitutets koncession.

Tillämpningen av denna lag upphör då centralinstitutets koncession återkallas.

2 kap

Centralinstitutets koncession

11 §
Koncessionsansökan

Finansinspektionen beviljar på ansökan centralinstitutet koncession. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs vilka utredningar som ska fogas till ansökan.

Om det efter att koncessionen beviljats sker väsentliga förändringar i de uppgifter som gäller förutsättningarna för beviljande av koncession och som avses i 1 mom., ska centralinstitutet underrätta Finansinspektionen om förändringarna så som inspektionen närmare bestämmer.

12 §
Koncessionsbeslut

Finansinspektionen ska besluta om koncessionen inom sex månader efter att ha mottagit ansökan eller, om ansökan är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de för avgörandet nödvändiga handlingarna och utredningarna. Koncessionsbeslutet ska dock alltid fattas inom tolv månader efter mottagandet av ansökan.

Finansinspektionen får efter att ha hört sökanden förena koncessionen med sådana begränsningar eller villkor för centralinstitutets verksamhet som är nödvändiga för tillsynen. Efter att koncessionen har beviljats kan Finansinspektionen på ansökan av centralinstitutet ändra koncessionsvillkoren.

Om koncessionsbeslutet inte har meddelats inom den tid som föreskrivs i 1 mom. kan sökanden överklaga. Överklagandet och behandlingen av det sker på samma sätt som vid överklagande av avslag. Sådant överklagande kan göras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet ifall det har meddelats efter överklagandet. På överklagande enligt detta moment och dess handläggning tillämpas i övrigt 73 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

13 §
Förutsättningar för beviljande av koncession

Finansinspektionen ska bevilja koncession om den på basis av informationen i ärendet kan försäkra sig om att centralinstitutet och de övriga företag som hör till sammanslutningen uppfyller de verksamhetsförutsättningar som anges i denna lag, att hela sammanslutningen uppfyller de ekonomiska krav som anges i denna lag och att centralinstitutet leds med yrkesskicklighet och enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. (8.8.2014/616)

Koncession kan beviljas centralinstitutet redan innan det registreras.

14 §
Registeranmälan om koncession

Finansinspektionen ska anmäla koncessionen för registrering.

15 §
Inledande av verksamhet

Centralinstitutet kan, om inte annat följer av koncessionsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter det att koncessionen har beviljats och institutet till Finansinspektionen har lämnat de uppgifter som avses i 2 mom. samt, om koncessionen har beviljats ett andelslag som ska bildas, efter att det har registrerats.

Centralinstitutet får inte inleda sin verksamhet förrän det har lämnat följande till Finansinspektionen:

1) ett fullständigt handelsregisterutdrag inklusive centralinstitutets stadgar,

2) namnen på och övriga behövliga uppgifter om medlemmarna och suppleanterna i styrelsen, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt revisorerna och revisorssuppleanterna,

3) om centralinstitutet har ett förvaltningsråd, namnen på och övriga behövliga uppgifter om medlemmarna och suppleanterna samt de av förvaltningsrådet fastställda allmänna anvisningarna för centralinstitutets verksamhet och för de av förvaltningsrådet valda revisorerna.

Om det sker förändringar i de uppgifter som nämns i 2 mom., ska Finansinspektionen omedelbart underrättas om dessa.

16 §
Återkallande av koncession

Finansinspektionen kan återkalla centralinstitutets koncession, om institutet inte uppfyller de krav som nämns i 19 § eller under de förutsättningar som nämns i 26 § 1 mom. 1 och 3 punkten och 2 mom. i lagen om Finansinspektionen. På återkallandet ska dessutom 3–5 mom. i den sist nämnda paragrafen tillämpas.

Centralinstitutets rättigheter och skyldigheter som är baserade på 5 kap. och som har uppkommit innan koncessionen återkallats upphör inte till följd av att koncessionen återkallas.

3 kap

Styrning av sammanslutningen, riskhantering och kapitaltäckning

17 §
Styrning av sammanslutningen

Centralinstitutet styr sammanslutningens verksamhet. Centralinstitutet ska för tryggande av medlemsföretagens likviditet och kapitaltäckning ge medlemsföretagen anvisningar om kvalitativa krav och riskhantering, tillförlitlig förvaltning och intern kontroll samt om enhetliga redovisningsprinciper för upprättandet av sammanslutningens konsoliderade bokslut. I de anvisningar som avses i denna paragraf ska 7–9 och 12 kap. i kreditinstitutslagen beaktas. Till den del som de anvisningar som avses i denna paragraf tillämpas på ett medlemskreditinstitut, på vilket tillämpas undantag som avses i 21 och 21 a §, ska Finansinspektionen på förhand godkänna anvisningarna. Centralinstitutet kan dessutom i enlighet med sina stadgar för medlemskreditinstituten fastställa allmänna principer för verksamhet som är av betydelse för sammanslutningen. (8.8.2014/616)

Bestämmelser om centralinstitutets skyldighet att övervaka iakttagandet av anvisningarna finns i 20 §.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter som det närmare innehållet i de anvisningar som avses i 1 mom. (8.8.2014/616)

18 § (8.8.2014/616)
Allmän bestämmelse om medlemsföretagens förvaltning och styrning

Ett företag som hör till sammanslutningen får inte i sin verksamhet ta så stora risker att medlemsföretagens konsoliderade kapitaltäckning eller likviditet väsentligt äventyras. Centralinstitutet ska ha en tillförlitlig förvaltning som gör det möjligt att effektivt hantera sammanslutningens risker samt med hänsyn till sammanslutningens verksamhet tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem. Centralinstitutet ska uppfylla de krav som i 7–9 kap. i kreditinstitutslagen ställs på en finansiell företagsgrupps moderföretag.

19 § (8.8.2014/616)
Finansiella krav på sammanslutningen

De företag som hör till sammanslutningen ska ha en sammanlagd kapitalbas som åtminstone uppgår till det belopp som avses i 10 kap. 1 § i kreditinstitutslagen. Det belopp som avses i detta moment ska beräknas enligt vad som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s tillsynsförordning, föreskrivs om beräkning av den konsoliderade kapitalbasen, om inte något annat följer av 2 och 3 mom.

Vid beräkning av de krav som avses i 1 mom. ska från sammanslutningens kapitalbas dras av kapitalbevis som har emitterats av ett medlemskreditinstitut eller av ett företag som hör till dess finansiella företagsgrupp samt sådana andra poster i eget kapital som har tecknats av en sådan i 13 kap. i kreditinstitutslagen avsedd säkerhetsfond som medlemskreditinstitutet hör till.

Vid beräkning av sammanslutningens kapitalbas ska denna paragraf tillämpas på försäkringsbolag som inte i betydande utsträckning bedriver annan affärsverksamhet än beviljande av kreditförsäkringar till sammanslutningens medlemskreditinstitut. Ett sådant försäkringsbolags utjämningsbelopp jämställs med poster som avses i artikel 62 i EU:s tillsynsförordning. Till övriga delar ska kreditinstitutslagen tillämpas på beräkning av kapitalbasen och kapitalkravet för ett sådant försäkringsbolag.

På sammanslutningen ska i övrigt tillämpas vad som i EU:s tillsynsförordning och i 10 och 11 kap. i kreditinstitutslagen föreskrivs om de krav som ska ställas på kreditinstituts konsoliderade finansiella ställning, rapportering av konsoliderad finansiell information och om konsoliderad tillsyn.

Vad som i EU:s tillsynsförordning och i kreditinstitutslagen föreskrivs om moderföretag ska tillämpas på centralinstitutet, och vad som föreskrivs om dotterföretag ska i tillämpliga delar tillämpas på andra företag som hör till sammanslutningen, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av denna paragraf.

20 §
Tillsyn över kapitaltäckningen

Centralinstitutet ska övervaka att de företag som hör till sammanslutningen i sin verksamhet iakttar lagar och förordningar som gäller deras ekonomiska ställning, föreskrifter som utfärdats av myndigheterna, sina stadgar och sin bolagsordning samt de anvisningar som centralinstitutet utfärdar med stöd av 17 §.

Om centralinstitutet konstaterar att ett företag som hör till sammanslutningen i sin verksamhet inte iakttar de bestämmelser eller föreskrifter som nämns ovan, ska centralinstitutet omedelbart underrätta Finansinspektionen om detta. Om centralinstitutet konstaterar att ett företag som hör till sammanslutningen har försummat att iaktta anvisningar som centralinstitutet utfärdat med stöd av 17 §, på ett sätt som väsentligt äventyrar tillämpningen av enhetliga principer för hantering av likviditeten eller kapitaltäckningen eller upprättande av bokslutet eller övervakningen av att principerna iakttas i sammanslutningen eller på ett sätt som skulle kunna äventyra medlemskreditinstitutets egen kapitaltäckning eller likviditet, ska centralinstitutet underrätta Finansinspektionen om saken och föreslå behövliga åtgärder för att säkerställa att anvisningarna iakttas.

De företag som hör till sammanslutningen är skyldiga att inom en skälig tid som bestäms av centralinstitutet ge institutet all den information och alla de utredningar som det kräver och som behövs för att centralinstitutet ska kunna utföra sina uppgifter enligt denna lag.

Finansinspektionen har trots den sekretessplikt som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) rätt att till centralinstitutet lämna information som avses i detta moment, om centralinstitutet inte inom den tidsfrist som det har bestämt får information av företag som hör till sammanslutningen.

20 a § (19.12.2014/1200)
Återhämtningsplan och resolutionsplan

På en sammanslutnings återhämtningsplan ska tillämpas vad som i 8 a kap. i kreditinstitutslagen föreskrivs om återhämtningsplaner för finansiella företagsgrupper. På en sammanslutnings resolutionsplan ska tillämpas vad som i 2 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) föreskrivs om koncernresolutionsplaner.

4 kap

Medlemskreditinstituts kapitaltäckning och tillsynen över den

21 § (8.8.2014/616)
Medlemskreditinstitutens kapitalbas

Finansinspektionen får ge centralinstitutet tillstånd att besluta att dess medlemskreditinstitut får undantas från tillämpningen av de bestämmelser i 10 kap. i kreditinstitutslagen och i delarna två–fyra i EU:s tillsynsförordning som gäller kapitalbaskrav på kreditinstitut. Finansinspektionen ska ge ett tillstånd som avses i detta moment om centralinstitutet uppfyller kraven i 17 § och i de föreskrifter som inspektionen meddelat med stöd av den paragrafen.

Centralinstitutet får inte bevilja sådana medlemskreditinstitut undantag enligt 1 mom. som avsevärt eller upprepade gånger försummat att följa centralinstitutets anvisningar enligt 17 § eller att fullgöra sina skyldigheter enligt 23 § eller enligt ett tillstånd som Finansinspektionen beviljat med stöd av den paragrafen.

Centralinstitutet får bevilja undantag enligt 1 mom. för högst tre år i sänder. Centralinstitutet ska på eget initiativ eller på yrkande av Finansinspektionen återta eller begränsa undantaget, om medlemskreditinstitutet avsevärt eller upprepade gånger försummar att följa anvisningar som centralinstitutet gett med stöd av 17 §.

Ett medlemskreditinstitut som 1 mom. tillämpas på ska ha minst en kapitalbas som motsvarar 80 procent av det sammanräknade beloppet av de kapitalbaskrav som avses i 10 kap. 1 § i kreditinstitutslagen.

Om 1 mom. tillämpas på ett medlemskreditinstitut får beloppet på exponeringen enligt del fyra i EU:s tillsynsförordning inte överstiga 40 procent av kreditinstitutets kapitalbas. Om kundföretaget är ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag, får exponeringen inte överstiga 40 procent av kreditinstitutets kapitalbas eller, om denna är mindre än 240 miljoner euro, mer än ett belopp som kreditinstitutet fastställt internt och som inte får överstiga 240 miljoner euro eller 100 procent av kreditinstitutets kapitalbas. Finansinspektionen får av särskilda skäl bevilja ett kreditinstitut tillstånd att avvika från den sistnämnda gränsen. Med exponering mot kreditinstitut eller värdepappersföretag avses vid tillämpningen av detta moment också exponering mot en sådan grupp av kunder som omfattar minst ett kreditinstitut eller värdepappersföretag. Vid tillämpningen av detta moment får emellertid den sammanlagda exponeringen mot andra kunder som hör till denna grupp än kreditinstitut eller värdepappersföretag inte överskrida 40 procent av kreditinstitutets kapitalbas. På beräkning av den begränsning som avses i detta moment tillämpas 10 kap. 11 § 3 mom. i kreditinstitutslagen. Bestämmelserna i det momentet om exponering mot företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som kreditinstitutet tillämpas också på exponering mot företag som hör till samma sammanslutning som medlemskreditinstitutet. Om ett medlemskreditinstituts exponering bygger på att likviditeten för de medlemskreditinstitut som hör till sammanslutningen förvaltas centralt, får man med central-institutets samtycke helt eller delvis låta bli att tillämpa de begränsningar som gäller stora exponeringar. På samtycket tillämpas 2 och 3 mom.

Om 1 mom. tillämpas på ett medlemskreditinstitut får institutet inte placera mer än ett belopp som motsvarar 25 procent av kreditinstitutets kapitalbas i investeringar som avses i artikel 89 i EU:s tillsynsförordning. Medlemskreditinstitutet får ha sammanlagt högst ett belopp som motsvarar 75 procent av dess kapitalbas i investeringar som avses i 1 mom.

Finansinspektionen får på ansökan av centralinstitutet av särskilda skäl ge tillstånd att helt eller delvis avvika från begränsningarna i 4–6 mom.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om krav på medlemskreditinstituts finansiella ställning tillämpas också på motsvarande konsoliderade krav på medlemskreditinstitut.

21 a § (8.8.2014/616)
Medlemskreditinstitutens likviditet

Finansinspektionen får ge centralinstitutet tillstånd att besluta att dess medlemskreditinstitut ska undantas från tillämpningen av de bestämmelser i del sex i EU:s tillsynsförordning och i med stöd av den antagna EU-rättsakter som gäller krav på kreditinstitutens likviditet.

Finansinspektionen ska ge tillstånd enligt 1 mom. om centralinstitutet uppfyller kraven i 17 § och i de föreskrifter som inspektionen meddelat med stöd av den paragrafen och om de till sammanslutningen hörande företagens likvida tillgångar för att täcka de likviditetskrav som avses i EU:s tillsynsförordning i tillräcklig utsträckning omedelbart kan överföras till ett sådant medlemskreditinstitut som inte klarar av sina åtaganden.

Centralinstitutet får inte bevilja sådana medlemskreditinstitut undantag enligt 1 mom. som försummar att följa centralinstitutets anvisningar enligt 17 § eller att fullgöra sina skyldigheter enligt 23 § eller enligt ett tillstånd som Finansinspektionen beviljat med stöd av den paragrafen, när förummelsen inte är ringa.

Centralinstitutet får bevilja undantag enligt 1 mom. för högst tre år i sänder. Centralinstitutet ska på eget initiativ eller på yrkande av Finansinspektionen återta eller begränsa undantaget, om medlemskreditinstitutet avsevärt eller upprepade gånger försummar att följa anvisningar som centralinstitutet gett med stöd av 17 §.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om krav på medlemskreditinstituts finansiella ställning tillämpas också på motsvarande konsoliderade krav på medlemskreditinstitut.

21 b § (8.8.2014/616)
Skyldighet att offentliggöra information om medlemskreditinstitutens finansiella ställning

På medlemskreditinstitut ska inte tillämpas vad som föreskrivs i del åtta i EU:s tillsynsförordning. Ett medlemskreditinstitut ska dock i enlighet med den förordningen offentliggöra åtminstone följande information:

1) att medlemskreditinstitutet hör till sammanslutningen av inlåningsbanker,

2) vilket centralinstituts bokslut som innehåller uppgifter om sammanslutningens solvens,

3) det belopp varmed kapitalkravet underskrider respektive i 21 § nämnda kapitalkrav enligt kreditinstitutslagen och annan information om tillämpning av undantag som avses i 21 och 21 a § på medlemskreditinstitutet.

Finansinspektionen får ge centralinstitutet tillstånd att besluta att dess medlemskreditinstitut ska undantas från tillämpningen av bestämmelserna om offentliggörande av information om ett kreditinstituts överförda kreditrisk i artikel 409 i EU:s tillsynsförordning. Finansinspektionen ska ge ett sådant tillstånd, om centralinstitutet uppfyller kraven i 17 § och i de föreskrifter som inspektionen meddelat med stöd av den paragrafen.

Centralinstitutet får inte bevilja sådana medlemskreditinstitut undantag enligt 2 mom. som avsevärt eller upprepade gånger försummat att följa centralinstitutets anvisningar enligt 17 § eller att fullgöra sina skyldigheter enligt 23 § eller enligt ett tillstånd som Finansinspektionen beviljat med stöd av den paragrafen.

Centralinstitutet får bevilja undantag enligt 2 mom. för högst tre år i sänder. Centralinstitutet ska på eget initiativ eller på yrkande av Finansinspektionen återta eller begränsa undantaget, om medlemskreditinstitutet avsevärt eller upprepade gånger försummar att följa anvisningar som centralinstitutet gett med stöd av 17 §.

22 § (8.8.2014/616)
Tillämpning av vissa bestämmelser i kreditinstitutslagen

Ett medlemskreditinstitut ska inte lämna den information som avses i 11 kap. 1 § i kreditinstitutslagen till Finansinspektionen utan i stället till centralinstitutet så som föreskrivs i den paragrafen, om inte Finansinspektionen särskilt beslutar något annat.

Centralinstitutet ska i enlighet med 11 kap. 2 § i kreditinstitutslagen utvärdera om medlemskreditinstitutens ekonomiska ställning uppfyller de krav som nämns i detta kapitel.

23 § (8.8.2014/616)
Undantag som gäller riskhanteringen i medlemsföretag

Finansinspektionen får ge centralinstitutet tillstånd att besluta att dess medlemskreditinstitut eller företag i institutens finansiella företagsgrupp helt eller delvis ska undantas från tillämpningen av vad som i 9 kap. i kreditinstitutslagen och i EU:s tillsynsförordning föreskrivs om kreditinstituts och till dess finansiella företagsgrupp hörande företags kvalitativa riskhantering. Finansinspektionen ska ge ett tillstånd som avses i detta moment om centralinstitutet uppfyller kraven i 17 § och i de föreskrifter som inspektionen meddelat med stöd av den paragrafen.

Centralinstitutet får inte bevilja undantag enligt 1 mom. till ett medlemskreditinstitut som avsevärt eller upprepade gånger har försummat att iaktta centralinstitutets anvisningar enligt 17 § eller att fullgöra sina skyldigheter enligt 23 § eller enligt ett tillstånd som Finansinspektionen beviljat med stöd av den paragrafen.

Centralinstitutet får bevilja undantag enligt 1 mom. för högst tre år i sänder. Centralinstitutet ska på eget initiativ eller på yrkande av Finansinspektionen återta eller begränsa undantaget, om medlemskreditinstitutet avsevärt eller upprepade gånger försummar att följa anvisningar som centralinstitutet gett med stöd av 17 §.

5 kap

Centralinstitutets betalningsskyldighet och medlemskreditinstitutens solidariska ansvar

24 §
Centralinstitutets betalningsskyldighet

Som en stödåtgärd enligt detta kapitel är centralinstitutet skyldigt att till ett medlemskreditinstitut betala så mycket som behövs för att förhindra att medlemskreditinstitutet försätts i likvidation. Centralinstitutet svarar i enlighet med detta kapitel för de av medlemskreditinstitutets skulder som inte kan betalas med medlemskreditinstitutets egna medel.

25 §
Medlemskreditinstitutens solidariska ansvar

Ett medlemskreditinstitut är skyldigt att på de grunder som föreskrivs i detta kapitel till centralinstitutet betala sin andel av det belopp som centralinstitutet har betalat antingen till ett annat medlemskreditinstitut som en stödåtgärd eller till ett annat medlemskreditinstituts borgenär för en skuld som förfallit till betalning och för vilken borgenären inte har fått betalning av gäldenären. Om centralinstitutet är insolvent har medlemskreditinstitutet dessutom i 14 kap. 11 § i lagen om andelslag avsedd obegränsad tillskottsplikt för centralinstitutets skulder. (14.6.2013/425)

Medlemskreditinstitutens ansvar för belopp som centralinstitutet på något medlemskreditinstituts vägnar har betalat till dettas borgenärer ska fördelas mellan medlemskreditinstituten i förhållande till deras senast fastställda balansomslutningar.

26 §
Medlemskreditinstitutens skyldighet att delta i stödåtgärder

Om ett medlemskreditinstituts kapitalbas eller konsoliderade kapitalbas sjunker under den gräns som föreskrivs i kreditinstitutslagen eller, om lägre krav ställs på medlemskreditinstitutet i enlighet med 21 §, under den gräns som föreskrivs i den paragrafen, har sammanslutningens centralinstitut rätt att få kredit av de övriga medlemskreditinstituten i sammanslutningen på de grunder som närmare anges i centralinstitutets stadgar, genom att hos medlemskreditinstituten ta ut extra återbetalbara avgifter för sådana stödåtgärder som avses i 2 mom. i syfte att förhindra att medlemskreditinstitutet försätts i likvidation. Det sammanlagda belopp som årligen tas ut hos medlemskreditinstituten med stöd av detta moment får per räkenskapsperiod uppgå till högst fem tusendelar av varje medlemskreditinstituts senast fastställda balansomslutning.

Stödåtgärder som avses i denna paragraf är beviljande av kapitallån till medlemskreditinstitut och placering av aktie-, andels- eller grundfondskapital i medlemskreditinstitut. Kapitalbevis som avses i detta moment kan utfärdas också direkt till det övertagande kreditinstitut som ett medlemskreditinstitut som avses i 1 mom. fusioneras med. (14.6.2013/425)

Centralinstitutet ska utan dröjsmål till medlemskreditinstituten betala tillbaka belopp som med stöd av detta moment har tagits ut hos dem, efter hand som centralinstitutet får in återbetalningar av placeringar som avses i 2 mom. och i det förhållande som avgifter har tagits ut hos medlemskreditinstituten. Centralinstitutet ska dessutom på samma grunder till medlemskreditinstituten betala ut den avkastning som centralinstitutet fått på placeringar som avses i detta moment.

Ett belopp motsvarande den i 1 mom. avsedda fordran som ett medlemskreditinstitut har på centralinstitutet ska korrigerat med eventuell skatteskuld dras av från medlemskreditinstitutets kapitalbas.

27 §
Centralinstitutets skyldighet att betala medlemskreditinstituts skulder som förfallit till betalning

En borgenär som inte av ett medlemskreditinstitut har fått betalning för en fordran som förfallit till betalning (huvudskuld) kan kräva betalning av centralinstitutet i samma förmånsrättsordning som av medlemskreditinstitutet när huvudskulden har förfallit till betalning. (26.3.2021/240)

Om likvidatorerna i samband med ett medlemskreditinstituts likvidation i något annat fall än enligt 1 mom. har konstaterat att medlemskreditinstitutets skulder överstiger dess tillgångar, ska likvidatorerna upprätta en beräkning över underskottet och kräva att centralinstitutet betalar det bristande beloppet till medlemskreditinstitutet.

Om centralinstitutet har fått ett krav som avses i 1 eller 2 mom. ska det utan dröjsmål, dock senast 30 dagar efter det att kravet framförts, upprätta en beräkning (fördelningsschema) för varje medlemskreditinstituts ansvarsandel enligt 25 § och sända fördelningsschemat till medlemskreditinstituten för kännedom. Ett medlemskreditinstitut ska betala sin andel till centralinstitutet inom den tid som anges i centralinstitutets stadgar, dock senast 30 dagar efter att ha fått del av det schema som avses i detta moment.

Centralinstitutet har rätt att av ett medlemskreditinstitut återfå belopp som det med stöd av denna paragraf har betalat till medlemskreditinstitutets borgenärer eller till medlemskreditinstitutet. Centralinstitutet ska utan dröjsmål efter att av medlemskreditinstitutet helt eller delvis ha fått tillbaka ett belopp som avses i detta moment återbetala beloppet till de medlemskreditinstitut som avses i 3 mom. i förhållande till deras ansvarsandelar som beräknats i enlighet med 25 §.

Ett medlemskreditinstitut som avses i 1 mom. får inte försättas i konkurs på ansökan av en borgenär förrän borgenären i enlighet med 1 mom. har krävt att centralinstitutet ska betala den huvudskuld som avses i 1 mom. och den i 3 mom. föreskrivna betalningstiden har gått ut. Ett medlemskreditinstitut som avses i 2 mom. får inte försättas i konkurs förrän likvidatorerna har riktat ett sådant krav mot centralinstitutet som avses i 2 mom. och den i 3 mom. föreskrivna betalningstiden har gått ut.

27 a § (26.3.2021/240)
Ett medlemsinstituts ansvar vid resolution

Om ett medlemskreditinstitut ställs under resolutionsförvaltning enligt 4 kap. 5 § 3 mom. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, får dess kapitalbas och kvalificerade skulder användas för att täcka skulder för och rekapitalisera centralinstitutet eller ett annat medlemskreditinstitut. I situationer enligt denna paragraf tillämpas inte 30 § i denna lag.

28 §
Ett medlemskreditinstituts betalningsskyldighet efter det att det försatts i likvidation

Vad som i detta kapitel föreskrivs om medlemskreditinstituts betalningsskyldighet tillämpas också på medlemskreditinstitut som har försatts i likvidation.

När ett medlemskreditinstitut har försatts i likvidation får dess tillgångar inte börja delas ut till aktie- eller andelsägarna förrän fem år har förflutit från utgången av det kalenderår då likvidationen inleddes, om inte aktie- eller andelsägaren ställer betryggande säkerhet.

29 §
Ett medlemskreditinstituts betalningsskyldighet efter det att det uträtt eller uteslutits ur centralinstitutet

Vad som i detta kapitel föreskrivs om medlemskreditinstituts betalningsskyldighet tillämpas också på ett kreditinstitut som har utträtt eller uteslutits ur centralinstitutet, om det när betalningskravet framförs till kreditinstitutet har förflutit mindre än fem år från utgången av det kalenderår då medlemskreditinstitutet utträdde eller uteslöts.

30 §
Undantag gällande medlemskreditinstituts betalningsskyldighet

Vad som ovan i detta kapitel föreskrivs om medlemskreditsinstituts betalningsskyldighet ska inte tillämpas på ett medlemskreditinstitut vars kapitalbas eller konsoliderade kapitalbas underskrider eller till följd av att det fullgjort sin betalningsskyldighet skulle underskrida det i kreditinstitutslagen angivna eller, om lägre krav enligt 21 § tillämpas på medlemskreditinstitutet, det i paragrafen angivna kapitalkravet eller konsoliderade kapitalkravet. Ett medlemskreditinstitut som avses i detta moment beaktas inte vid beräkning av medlemskreditinstitutens i 25 § avsedda proportionella ansvarsandelar.

31 §
Verkställande av medlemskreditinstituts betalningsskyldighet

Om ett medlemskreditinstitut har försummat att göra en betalning enligt detta kapitel till centralinstitutet, kan beloppet drivas in genom utsökning med stöd av ett fastställt och av Finansinspektionen godkänt fördelningsschema på det sätt som föreskrivs om verkställighet av domar som vunnit laga kraft. Om betalningen inte kan drivas in hos ett medlemskreditinstitut, ska ett nytt fördelningsschema upprättas så att det bristande beloppet fördelas för att betalas av de övriga medlemskreditinstituten.

6 kap

Tillsyn

32 §
Tillsyn över företag som hör till sammanslutningen

Sammanslutningens centralinstitut övervakas av Finansinspektionen så som föreskrivs i denna lag och i lagen om Finansinspektionen. Centralinstitutets medlemskreditinstitut och övriga företag som hör till sammanslutningen övervakas av Finansinspektionen så som föreskrivs i denna lag och i lagen om Finansinspektionen och av centralinstitutet som föreskrivs i denna lag.

Centralinstitutet övervakar att de företag som hör till sammanslutningen i sin verksamhet iakttar lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller finansmarknaden, sina stadgar och sin bolagsordning samt de anvisningar som centralinstitutet meddelat med stöd av 17 §. I 3 kap. föreskrivs dessutom om centralinstitutets uppgifter vid tillsynen över de till sammanslutningen hörande företagens ekonomiska ställning.

Finansinspektionen övervakar att centralinstitutet styr och övervakar medlemskreditinstitutens verksamhet i enlighet med denna lag och att de företag som hör till sammanslutningen uppfyller kraven i denna lag.

Om ett företag som hör till sammanslutningen har försummat att i enlighet med 20 § iaktta anvisningar som avses i den paragrafen, ska Finansinspektionen bestämma en skälig frist inom vilken företaget ska vidta behövliga åtgärder för att säkerställa att anvisningarna iakttas på behörigt sätt. Om ett företag som hör till sammanslutningen inte inom tidsfristen har vidtagit behövliga åtgärder, kan Finansinspektionen utöver vad som någon annanstans i lag föreskrivs om dess befogenheter besluta att 21 och 23 § inte längre ska tillämpas på medlemskreditinstitutet.

Finansinspektionen ska höra centralinstitutet innan den i enlighet med 3 mom. fattar ett beslut som på ett avgörande sätt kan påverka ett medlemskreditinstituts verksamhet eller verksamhetsförutsättningar eller styrningen av sammanslutningen eller sammanslutningens riskhantering eller kapitaltäckning enligt 3 kap.

Finansinspektionen ska sköta de uppdrag som den har enligt denna lag och andra lagar, om inte något annat följer av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut. (8.8.2014/616)

33 §
Centralinstitutets rapporterings- och informationsskyldighet

Centralinstitutet ska kvartalsvis ge Finansinspektionen den information som behövs för övervakningen av sammanslutningens och medlemskreditinstitutens kapitaltäckning, för övervakningen av begränsningar som gäller exponeringar mot kunder och ägande i näringsföretag och likaså för uppföljningen av riskkoncentrationer och interna transaktioner samt årligen ge inspektionen en sådan utvärdering som avses i 23 §. Dessutom ska centralinstitutet på begäran lämna Finansinspektionen alla upplysningar och utredningar som behövs för tillsynen över företag som hör till sammanslutningen.

Finansinspektionen kan för centralinstitutet utfärda sådana föreskrifter om innebörden av rapporteringsskyldigheten enligt denna paragraf som behövs för övervakningen av sammanslutningen.

34 §
Till sammanslutningen hörande företags rapporteringsskyldighet

De företag som hör till sammanslutningen är skyldiga att på begäran ge Finansinspektionen all den information och alla de utredningar som behövs för den gruppbaserade tillsynen över sammanslutningen samt för den gruppbaserade tillsynen över centralinstitutet och medlemskreditinstituten.

7 kap

Särskilda bestämmelser

35 §
Kontovillkor för inlåning

Av kontovillkoren för ett medlemskreditinstituts inlåning ska det framgå att medlemskreditinstitutet hör till den sammanslutning som avses i denna lag.

36 §
Jämlikhetsprincipen

När centralinstitutet ger anvisningar, utövar tillsyn eller i övrigt utför sina uppgifter enligt denna lag får det inte utan grundad anledning särbehandla företag som hör till sammanslutningen.

37 §
Centralinstitutets befogenheter och ansvar

När centralinstitutet fullgör tillsynsuppgifter enligt denna lag gäller i fråga om dess rättigheter i tillämpliga delar vad som i 32 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om Finansinspektionens sammankallnings- och närvarorätt, i lagens 29 § om Finansinspektionen och tillsättning av ombud och i lagens 18, 19, 23 och 24 § om rätt att få uppgifter samt granskningsrätt.

I fråga om ansvar och jäv för centralinstitutets representanter då de sköter sina tillsynsuppgifter enligt 6 kap. gäller 34 § i lagen om Finansinspektionen.

38 § (8.8.2014/616)
Tystnadsplikt

Vad som i 15 kap. 14 och 15 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om tystnadsplikt och rätt att utlämna information om kreditinstitut ska också tillämpas på centralinstitutet. De företag som hör till sammanslutningen, den säkerhetsfond som centralinstitutets medlemskreditinstitut hör till samt medlemskreditinstitutens ömsesidiga försäkringsbolag får dessutom utbyta information oberoende av de nämnda paragraferna. Information som avses i detta moment får dock lämnas ut endast till den som har tystnadsplikt enligt de ovannämnda paragraferna eller motsvarande tystnadsplikt.

39 § (8.8.2014/616)
Väckande av talan på en inlåningsbanks vägnar

Centralinstitutet har, om det anser att insättarnas intresse kräver det, rätt att på en till centralinstitutet hörande inlåningsbanks vägnar väcka skadeståndstalan mot personer och företag som avses i 21 kap. 1 § i kreditinstitutslagen.

39 a § (26.3.2021/240)
Inbördes utlåning och förbud mot insättningar i vissa fall

En andelsbank eller ett andelsbanksaktiebolag som hör till en sammanslutning av inlåningsbanker får inte ta emot insättning eller kredit från en annan andelsbank eller ett annat andelsbanksaktiebolag.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får en andelsbank och ett andelsbanksaktiebolag förvärva obligationer som emitterats av en annan andelsbank eller ett annat andelsbanksaktiebolag.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas endast på sådana andelsbanker och andelsbanksaktiebolag som är medlemmar i en sammanslutning av inlåningsbanker som inlett sin verksamhet som en sammanslutning av andelsbanker före den 1 juli 2010.

40 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

Det centralinstitut som grundats i enlighet med lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) före denna lags ikraftträdande ska ansöka om koncession enligt denna lag och centralinstitutet och dess medlemskreditinstitut ändra sina stadgar så att de överensstämmer med denna lag inom 18 månader efter lagens ikraftträdande. På koncessionsansökan enligt detta moment tillämpas inte vad som i 11 § 1 mom. föreskrivs om utredningar som ska fogas till ansökan.

RP 243/2009, EkUB 6/2010, RSv 40/2010

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2010/1359:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

RP 127/2010, EkUB 33/2010, RSv 260/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111); EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97–119, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU; (32010L0076); EUT nr L 329, 14.12.2010, s. 3–35

14.6.2013/425:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 185/2012, EkUB 6/2013, RSv 48/2013

8.8.2014/616:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

Centralinstitut som har koncession när denna lag träder i kraft ska inom sex månader efter lagens ikraftträdande ge medlemsföretagen de anvisningar som avses i 17 § och anmäla dem till Finansinspektionen. Senast sex månader efter det att den mottagit anmälan ska inspektionen fatta beslut enligt 21, 21 a, 21 b och 23 §. På medlemskreditinstitut tillämpas 21 och 23 § sådana de lyder när denna lag träder i kraft tills Finansinspektionen fattat det beslut som avses i detta moment eller, om centralinstitutet inte har gjort anmälan enligt detta moment inom den tid som föreskrivs i detta moment, tills tidsfristen går ut.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (32013L0036); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 338-436, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (32013R0575); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 1-337

19.12.2014/1200:

Denna lag träder i kraft den1 januari 2015.

RP 175/2014, EkUB 20/2014, RSv 191/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU; (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

28.12.2017/1097:

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

RP 151/2017, EkUB 22/2017, RSv 187/2017

26.3.2021/240:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

RP 171/2020, EkUB 3/2021, RSv 12/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.