Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

14.5.2010/373

Lag om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Domstolarnas skyldighet att tillkännage avgöranden i brottmål

Domstolarna ska tillkännage sina avgöranden där åtalet förkastats genom att föra in uppgifterna om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för uppdatering av förundersökningsmyndigheternas informationssystem.

Genom förordning av justitieministeriet bestäms den tidpunkt då uppgifter om avgöranden ska börja föras in i enlighet med 1 mom. På registreringen ska tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den.

Domstolarna är skyldiga att göra de anteckningar som avses i 1 mom. fr.o.m. 1.1.2021, se JMf om den tidpunkt då domstolarna blir anmälningsskyldiga i fråga om förkastade åtal 1178/2020. L om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem 372/2010 har upphävts genom L om justitieförvaltningens nationella informationsresurs 955/2020.

2 §
Anmälningsskyldighet i fråga om brottmål som gäller tjänstemän och tjänsteinnehavare

En domstol som har dömt en statstjänsteman eller kommunal tjänsteinnehavare för brott ska underrätta den myndighet som tjänstemannen eller tjänsteinnehavaren lyder under om sitt avgörande genom att sända en kopia av avgörandet till myndigheten. Domstolen ska också sända justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman kopior av avgöranden som avses ovan och likaså av avgöranden där åtal mot en tjänsteman eller tjänsteinnehavare har förkastats.

Vid behov föreskrivs det genom förordning av justitieministeriet om förfarandet för underrättelse av de myndigheter som avses i 1 mom. genom registrering av uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom överföring av uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till dessa myndigheter. På registrering och överföring av uppgifter tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och vad som föreskrivs med stöd av den.

L om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem 372/2010 har upphävts genom L om justitieförvaltningens nationella informationsresurs 955/2020.

2 a § (26.4.2019/567)
Domstolarnas skyldighet att tillkännage avgöranden som gäller landsförräderibrott, högförräderibrott eller terroristbrott

Domstolarna ska på åklagarens begäran tillkännage sina avgöranden i fråga om i 33 a § i medborgarskapslagen (359/2003) avsedda landsförräderibrott, högförräderibrott eller terroristbrott genom att sända en kopia av avgörandet till Migrationsverket, om den dömde är både finsk medborgare och medborgare i en annan stat. Skyldigheten att tillkännage avgörandet förutsätter inte att avgörandet har vunnit laga kraft.

Domstolarna är skyldiga att tillkännage sina avgöranden enligt 1 mom. även utan begäran från åklagaren, om de annars har vetskap om att den dömde är både finsk medborgare och medborgare i en annan stat.

3 § (29.11.2019/1145)
Registrering av uppgifter för anteckning i befolkningsdatasystemet

Domstolarna uppfyller sin anmälningsskyldighet enligt lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) genom att föra över uppgifter till befolkningsdatasystemet.

Genom förordning av justitieministeriet kan det föreskrivas att domstolarna uppfyller sin anmälningsskyldighet enligt 1 mom. genom att föra in uppgifter om sina avgöranden i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för förmedling till befolkningsdatasystemet. På registrering och överföring av uppgifter tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och vad som föreskrivs med stöd av den.

L om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem 372/2010 har upphävts genom L om justitieförvaltningens nationella informationsresurs 955/2020.

4 § (19.12.2018/1263)
Domstolarnas skyldighet att underrätta och lämna information om avgöranden som gäller utsökningsgrund

Domstolarna är skyldiga att underrätta utsökningsmyndigheterna om domar, om beslut om säkringsåtgärder och andra utsökningsgrunder och om upphävande av sådana avgöranden, genom att registrera uppgifter om saken i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem så att uppgifterna via teknisk anslutning förmedlas till utsökningsmyndigheterna. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och vad som föreskrivs med stöd av den.

Trots vad som i lag föreskrivs om parters rätt att få av domstolen bestyrkta kopior av domstolsavgöranden, ges den som har väckt ett ärende en bestyrkt papperskopia av avgörandet endast på begäran, om uppgifter om avgörandet förmedlas i enlighet med 1 mom. Domstolen ska på lämpligt sätt tillkännage att det inte behöver fogas någon utsökningsgrund till en utsökningsansökan, om ansökan görs innan fem år förflutit från det att domstolen meddelade det avgörande som utgör utsökningsgrund.

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf påverkar inte skyldigheten att betala expeditionsavgift.

Bestämmelser om den tidpunkt då domstolen blir anmälningsskyldig enligt 1 mom. utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

L om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem 372/2010 har upphävts genom L om justitieförvaltningens nationella informationsresurs 955/2020. Se JMf om den tidpunkt då domstolarna blir anmälningsskyldiga i fråga om utsökningsgrunden 516/2011.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i denna lag genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen för förmedling till andra myndigheter eller deras datasystem, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

RP 102/2009, LaUB 2/2010, RSv 21/2010

Ikraftträdelsestadganden:

13.1.2012/9:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 133/2011, LaUB 11/2011, RSv 107/2011

19.12.2018/1263:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 81/2018, LaUB 8/2018, RSv 138/2018

26.4.2019/567:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.

RP 272/2018, GrUB 13/2018, RSv 287/2018

29.11.2019/1145:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.