Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

30.3.2010/210

Lag om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas vid skötseln av sådana uppgifter som föreskrivs för kommunens landsbygdsnäringsmyndighet någon annanstans i lag och som gäller följande:

1) systemen för jordbruksstöd,

2) systemen för avträdelsestöd och pensioner inom jordbruket,

3) ersättning för vissa skador med statsmedel,

4) registrering av djurhållare,

5) avtal om produktion av jordbruksprodukter,

6) växtproduktion.

Med kommunens landsbygdsnäringsmyndighet avses ett sådant organ eller en sådan tjänsteinnehavare i kommunen eller samkommunen som sköter landsbygdsförvaltningens uppgifter inom en eller flera kommuners område.

Vid skötseln av uppgifter som föreskrivs för kommunerna i skoltlagen (253/1995) tillämpas endast 2, 11 och 12 § i denna lag.

2 §
Kommunens ansvar för att ordna landsbygdsförvaltningen

Kommunen svarar inom sitt område för att landsbygdsförvaltningen ordnas så att uppgifterna inom denna förvaltning blir ändamålsenligt skötta med hänsyn till Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen.

3 §
Avtal om utbetalningsställe

Kommunen eller samkommunen ska med Landsbygdsverket ingå ett avtal om skötseln av de uppgifter som utbetalningsställe som hänför sig till jordbruksstöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen. Avtalet ska till sitt innehåll vara sådant att de krav på skötseln av ovan nämnda uppgifter som Europeiska unionens lagstiftning ställer kan uppfyllas.

4 §
Ordnande av landsbygdsförvaltningen

För skötseln av uppgifterna inom landsbygdsförvaltningen ska kommunen bilda en funktionell helhet, inom vars område det finns minst 800 fysiska personer eller sammanslutningar (lantbruksföretagare) som har ansökt om jordbruksstöd.

Inom kommunens område ska landsbygdsförvaltningen ordnas så att uppgifterna under en gemensam ledning sköts av minst fem tjänsteinnehavare eller anställda, av vilka en person som huvudsyssla ska sköta landsbygdsförvaltningens uppgifter och leda den enhet som har hand om uppgifterna.

Om de i 1 och 2 mom. föreskrivna kraven inte uppfylls i kommunen, ska den ansluta sig till ett samarbetsområde för landsbygdsförvaltningen (samarbetsområde) som uppfyller kraven.

Om en kommun som inte uppfyller kraven inte har möjlighet att ansluta sig till ett existerande samarbetsområde, ska en sådan kommun inom ändamålsenligt avstånd som uppfyller kraven bilda ett samarbetsområde med den kommunen. En förutsättning är att det på detta sätt bildas en funktionell helhet med avseende på den kommun som inte uppfyller kraven.

5 §
Undantag från kriterierna för bildandet av en funktionell helhet

Kommunen kan avvika från de i 4 § 1 och 2 mom. föreskrivna kraven, om

1) det på grund av skärgård eller långa avstånd i Lappland och Kajanaland inte är möjligt att bilda en funktionell helhet, eller

2) undantag behövs för att trygga kommuninvånarnas språkliga rättigheter.

Kommunen eller de kommuner som bildar ett samarbetsområde gemensamt kan beviljas undantag från det i 4 § 1 mom. föreskrivna kravet, om det inom ett område där antalet lantbruksföretagare understiger 800 bildas en funktionell helhet som tar hänsyn till etablerade rutter vid uträttandet av ärenden eller servicehelheter, etablerat samarbete kring organiseringen av landsbygdsförvaltningen eller särskilda geografiska skäl.

I de fall som avses ovan i 1 mom. ska kommunen ordna skötseln av uppgifterna så att uppgifterna inom dess område under en gemensam ledning sköts av minst tre tjänsteinnehavare eller anställda, av vilka en person som huvudsyssla ska sköta landsbygdsförvaltningens uppgifter och leda den enhet som har hand om uppgifterna och så att minst fem tjänsteinnehavare eller anställda deltar i skötseln av uppgifterna.

6 §
Administrationen av ett samarbetsområde

För bildandet av ett samarbetsområde ska kommunerna i enlighet med 76 § 2 mom. i kommunallagen (365/1995) komma överens om att en av dem eller en samkommun som kommunerna bildat ska svara för ordnandet av landsbygdsförvaltningen inom samarbetsområdet på det sätt som avses i 2 § i denna lag. Om ansvaret för ordnandet av landsbygdsförvaltningen överlåts till en kommun, kan kommunerna komma överens om att man för skötseln av uppgifterna inrättar ett sådant gemensamt organ som avses i 77 § i kommunallagen.

7 §
Förhandsbesked

Kommunen kan på ansökan ges förhandsbesked om huruvida möjligheten till undantag enligt 5 § kan tillämpas inom kommunens område eller när ett samarbetsområde bildas. Ansökan ska tillställas Landsbygdsverket senast sex månader före den anmälan som avses i 8 § ska göras. Landsbygdsverket ska utan dröjsmål tillställa jord- och skogsbruksministeriet ansökan och sitt utlåtande om den.

Jord- och skogsbruksministeriet ger förhandsbesked efter att ha hört den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen samt Landsbygdsverket.

Ett för kommunen positivt förhandsbesked är bindande för staten, om

1) kommunen har lämnat korrekta och tillräckliga uppgifter för meddelandet av förhandsbesked,

2) de omständigheter som inverkar på förhandsbeskedets innehåll inte har förändrats väsentligt, och om

3) den anmälan som avses i 8 § har gjorts inom föreskriven tid och i överensstämmelse med förhandsbeskedet.

8 §
Kommunens anmälningsskyldighet

Kommunen eller de kommuner som deltar i samarbetet ska till Landsbygdsverket anmäla sitt beslut att bilda ett samarbetsområde. Om kommunen eller samarbetsområdet önskar att möjligheten till undantag enligt 5 § ska tillämpas på kommunen eller samarbetsområdet, ska också detta anmälas till Landsbygdsverket. Anmälan kan göras för de i samarbetet medverkande kommunernas del av den kommun eller samkommun till vilken ansvaret för att ordna landsbygdsförvaltningen överlåts genom avtal.

Till anmälan ska fogas en redogörelse om uppfyllandet av de krav som föreskrivs i 4 och 6 § eller om de grunder enligt vilka ett undantag enligt 5 § kan tillämpas. Landsbygdsverket ska utan dröjsmål tillställa jord- och skogsbruksministeriet anmälan och sitt utlåtande om saken.

9 §
Upphörande av samarbetet

Om giltigheten för ett avtal om samarbete upphör eller om en kommun utträder ur samarbetsområdet eller om samarbetet upphör av någon annan orsak, ska kommunen göra den i 8 § avsedda anmälan senast tre månader innan samarbetet upphör.

I situationer som avses i 1 mom. är det avgörande, när kravet som gäller antalet lantbruksföretagare tillämpas, antalet sådana lantbruksföretagare som har ansökt om stöd kalenderåret före det då samarbetet upphör.

10 §
Statsrådets beslutanderätt

Om en kommun inte fattar beslut om att ansluta sig till ett samarbetsområde som uppfyller kraven i 4 och 6 § eller anför någon grund enligt vilken ett undantag enligt 5 § kan tillämpas inom dess område, beslutar statsrådet om kommunen ska höra till ett samarbetsområde och om förvaltningen av samarbetsområdet, grunderna för ordnandet av tjänster och uppgifter samt andra frågor som är nödvändiga för att ordna samarbetet och som kommunerna inte har avtalet om. Statsrådets beslut om villkoren för samarbetet ska gälla tills de berörda kommunerna avtalar om något annat.

Innan statsrådet fattar ett beslut enligt 1 mom. ska det höra de berörda kommunerna samt närings-, trafik- och miljöcentralerna och Landsbygdsverket.

11 §
Handledning och tillsyn i fråga om skötseln av uppgifterna

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för det allmänna utvecklandet av skötseln av uppgifterna inom landsbygdsförvaltningen och för koordineringen av den handledning som riktar sig till kommunerna.

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralerna handleder och övervakar i fråga om sina ansvarsområden skötseln av uppgifterna i kommunerna och samkommunerna.

Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralerna kan granska både den verksamhet i en kommun och samkommun som avses i denna lag och den enhet som sköter uppgifterna i fråga. Kommunen och samkommunen ska, utan hinder av sekretessbestämmelserna, lägga fram alla uppgifter och handlingar som är nödvändiga för granskningen.

12 § (27.6.2014/585)
Handräckning och skyldighet att lämna uppgifter

Kommuner och samkommuner är skyldiga att lämna jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket, närings-, trafik- och miljöcentralerna och andra statliga myndigheter handräckning i ärenden som anknyter till uppgifter som avses i 1 §.

Kommuner och samkommuner är skyldiga att, trots sekretessbestämmelserna, lämna de i 1 mom. nämnda myndigheterna sådana uppgifter och redogörelser som behövs vid skötseln av de uppgifter som föreskrivs för myndigheterna i denna lag.

13 §
Ändringssökande

I sådana beslut av jord- och skogsbruksministeriet som avses i 7 § får ändring inte sökas genom besvär.

I sådana beslut av statsrådet som avses i 10 § får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Statsrådets beslut ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

14 §
Personalens ställning

De arrangemang i fråga ett samarbetsområde som avses i denna lag genomförs i samarbete med företrädare för kommunernas anställda på det sätt som föreskrivs i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007).

De arrangemang som avses i 1 mom. är sådana överlåtelser av rörelse som avses i arbetsavtalslagen (55/2001) och lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003).

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

Genom denna lag upphävs lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (1558/1991) jämte ändringar.

16 §
Övergångsbestämmelser

Under perioden 2010–2013 tillämpas det krav som avses i 4 § 1 mom. så att som grund används det antal lantbruksföretagare som har lämnat in ansökan om stöd år 2009.

Kommunerna ska senast den 1 maj 2011 fatta beslut om att ansluta sig till ett samarbetsområde. Den anmälan som avses i 8 § ska tillställas Landsbygdsverket senast den 1 juni 2011. Om en kommun inte har lämnat någon ovan nämnd redogörelse, tillämpas det förfarande som avses i 10 §. De kommuner och samkommuner till vilka ansvaret för att ordna landsbygdsförvaltningen överlåts genom avtal ska senast den 1 januari 2012 lämna Landsbygdsverket en redogörelse om det ingångna avtalet.

Ett samarbetsområde ska inleda sin verksamhet senast den 1 januari 2013.

RP 232/2009, JsUB 2/2010, RSv 26/2010

Ikraftträdelsestadganden:

27.6.2014/585:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 34/2014, JsUB 9/2014, RSv 63/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.