Beaktats t.o.m. FörfS 1261/2020.

19.3.2010/182

Punktskattelag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 § (13.11.2020/766)
Tillämpningsområde

Punktskatt ska betalas till staten i enlighet med denna lag.

Denna lag tillämpas på skatter och avgifter «om» vilka det föreskrivs i

1) «lagen» «om» punktskatt på flytande bränslen (1472/1994),

2) «lagen» «om» punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996),

3) «lagen» «om» «accis» på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994),

4) «lagen» «om» tobaksaccis (1470/1994),

5) «lagen» «om» punktskatt på läskedrycker (1127/2010),

6) «lagen» «om» «accis» på vissa dryckesförpackningar (1037/2004),

7) avfallsskattelagen (1126/2010),

8) «lagen» «om» oljeskyddsfonden (1406/2004).

Om en lag som nämns i 2 mom. innehåller bestämmelser som avviker från denna lag, tillämpas bestämmelserna i den «lagen».

I respektive lagar «om» punktskatt eller accis föreskrivs det «om» grunderna för fastställande av skatt och «om» skattebelopp på punktskattepliktiga produkter.

I «lagen» «om» undantag för landskapet Åland i fråga «om» mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) föreskrivs det om undantag för landskapet Åland från bestämmelserna i denna lag.

På betalning av punktskatter, punktskattedeklaration och på fastställande, rättelse och annat beskattningsförfarande och ändringssökande som gäller punktskatter tillämpas «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och på skatteuppbörd och indrivning av skatter lagen om skatteuppbörd (11/2018), om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i en lag som nämns i 2 mom.

1 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

1 §
Tillämpningsområde

Punktskatter ska betalas till staten i enlighet med denna lag.

Denna lag tillämpas när punktskatt uppbärs på energiprodukter, elektricitet, alkohol, alkoholdrycker och tobaksprodukter, «om» inte något annat föreskrivs i respektive lagar «om» punktskatt eller «accis».

Denna lag ska, enligt vad som föreskrivs i respektive lagar «om» punktskatt eller «accis», tillämpas också när punktskatt uppbärs på andra produkter än de som nämns i 2 mom.

I respektive lagar «om» punktskatt eller accis föreskrivs «om» grunderna för fastställande av skatt och «om» skattebelopp på punktskattepliktiga produkter.

I «lagen» «om» undantag för landskapet Åland i fråga «om» mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) föreskrivs om undantag för landskapet Åland från bestämmelserna i denna lag.

2 § (13.11.2020/766)
Territoriellt tillämpningsområde

Punktskattepliktiga är de produkter som avses i de i 1 § 2 mom. nämnda lagarna och som tillverkas i Finland eller tas emot från andra medlemsstater i Europeiska unionen eller förs in i Finland från områden utanför unionen.

2 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

2 §
Territoriellt tillämpningsområde

Punktskattepliktiga är produkter som avses i 1 § och som i Finland tillverkas eller tas emot från andra medlemsstater eller förs in i Finland från områden utanför unionen.

3 § (13.11.2020/766)
Tillämpning «av» tullagstiftningen

Tullen verkställer beskattningen, «om» produkterna förs in från ett område utanför unionen och de inte omedelbart efter införseln hänförs till ett uppskovsförfarande. På förfaranden vid betalning, återbetalning och återkrav av skatt och på andra förfaranden samt på säkerheter, skatteförhöjning, felavgift, efterbeskattning, uppgiftsskyldighet, föreläggande av vite och ändringssökande samt på sekretessen för uppgifter och utlämnande och erhållande av sekretessbelagda uppgifter tillämpas då vad som i tullagstiftningen föreskrivs «om» tull, «om» inte något annat föreskrivs i denna lag eller i respektive lag «om» punktskatt eller «accis». Punktskatt ska dock betalas innan punktskattepliktiga produkter övergår till fri omsättning.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dock inte «om» den skattskyldige beviljas anstånd med betalningen i enlighet med artikel 110 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 «om» fastställande «av» en tullkodex för unionen (tullkodexen).

De formaliteter som anges i unionens tullbestämmelser för införsel «av» produkter till unionens tullområde gäller i tillämpliga delar vid införsel «av» punktskattepliktiga produkter till unionen från tredjeterritorier.

De formaliteter som anges i unionens tullbestämmelser för utförsel «av» produkter från unionens tullområde gäller i tillämpliga delar vid utförsel «av» punktskattepliktiga produkter från unionen till tredjeterritorier.

3 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

3 § (29.4.2016/311)
Tillämpning «av» tullagstiftningen

«Om» produkter förs in från ett område utanför unionen och inte omedelbart efter införseln hänförs till ett uppskovsförfarande, ska på beskattningen och andra förfaranden samt ändringssökande tillämpas vad som bestäms eller föreskrivs «om» tull, «om» inte något annat särskilt föreskrivs i denna lag eller i respektive lagar «om» punktskatt eller «accis». Punktskatt ska dock betalas innan punktskattepliktiga produkter övergår till fri omsättning.

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dock inte «om» den skattskyldiga beviljas anstånd med betalningen i enlighet med artikel 110 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 «om» fastställande «av» en tullkodex för unionen.

De formaliteter som anges i unionens tullbestämmelser för införsel «av» produkter till unionens tullområde ska i tillämpliga delar gälla vid införsel «av» punktskattepliktiga produkter till unionen från tredjeterritorier.

De formaliteter som anges i unionens tullbestämmelser för utförsel «av» varor från unionens tullområde ska i tillämpliga delar gälla vid utförsel «av» punktskattepliktiga produkter från unionen till tredjeterritorier.

4 § (16.12.2016/1178)
Behöriga myndigheter

Skatteförvaltningen uppbär punktskatterna och svarar för skattekontroll och andra myndighetsuppgifter enligt denna lag eller respektive lag «om» punktskatt eller «accis». Även Tullen har till uppgift att övervaka att de punktskatteskyldiga iakttar sina skyldigheter enligt vad som föreskrivs eller bestäms i syfte att säkerställa en korrekt beskattning. (13.11.2020/766)

1 mom. har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

Skatteförvaltningen svarar för verkställande av punktbeskattning samt för skattekontroll och andra myndighetsuppgifter enligt denna lag eller respektive lag «om» punktskatt eller «accis». Även Tullen har till uppgift att övervaka att de punktskatteskyldiga iakttar de skyldigheter som föreskrivits för dem i syfte att säkerställa en korrekt beskattning.

Tullen svarar för verkställande och övervakning «av» punktbeskattning i de fall som avses i 3 § 1 mom.

Bestämmelser om Skatteförvaltningens och Tullens interna behörighet och uppgiftsfördelning finns i «lagen» «om» Skatteförvaltningen (503/2010) och i lagen om Tullens organisation (960/2012).

«Om» inte något annat föreskrivs i denna lag ska tullagen (304/2016) och lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015) tillämpas i fråga om Tullens befogenheter.

4 a § (16.12.2016/1178)
Utbyte «av» information mellan Tullen och Skatteförvaltningen

Tullen har trots sekretessbestämmelserna rätt att på eget initiativ lämna Skatteförvaltningen information «om» beskattningsbara produkter och punktskattepliktig verksamhet, iakttagelser i samband med övervakningen och «om» andra omständigheter som behövs för utförandet sådana uppgifter i anslutning till punktbeskattningen som omfattas «av» Skatteförvaltningens behörighet jämte information som specificerar den skattskyldiga och den skattskyldigas kontaktinformation.

Skatteförvaltningen har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av Tullen på begäran få behövlig information «om» beskattningsbara produkter, punktskattepliktig verksamhet, iakttagelser i samband med övervakningen samt «om» punktbeskattning som Tullen verkställt och Tullens uppgifter i anslutning till den jämte information som specificerar den skattskyldiga och den skattskyldigas kontaktinformation för verkställandet «av» punktbeskattning, tillståndsprövning och skattekontroll samt utförandet «av» andra sådana uppgifter i anslutning till punktbeskattningen som omfattas «av» Skatteförvaltningens behörighet.

Bestämmelser om Tullens rätt att få uppgifter ur Skatteförvaltningens datasystem finns i 16 § 1 mom. 2 punkten i «lagen» «om» behandling «av» personuppgifter inom Tullen (650/2019). (10.5.2019/654)

3 mom. har ändrats genom L 654/2019, som trädde i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

Bestämmelser om Tullens rätt att få uppgifter ur Skatteförvaltningens datasystem finns i 13 § i «lagen» «om» behandling «av» personuppgifter inom Tullen (639/2015).

4 mom. har upphävts genom L 9.8.2019/920, som trädde i kraft 1.1.2020. Den tidigare formen lyder: (9.8.2019/920)

Uppgifterna får lämnas med hjälp «av» teknisk anslutning eller på annat elektroniskt sätt.

5 § (19.12.2019/1555)
Geografiska definitioner

I denna lag avses med

1) unionen och unionens territorium Europeiska unionens medlemsstaters territorier,

2) tredjeterritorium Kanarieöarna, landskapet Åland, Kanalöarna, ön Helgoland, territoriet Büsingen, Ceuta, Melilla och Livigno samt de franska områden som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget «om» Europeiska unionens funktionssätt,

3) medlemsstat och en medlemsstats territorium territoriet i varje medlemsstat i unionen där unionens lagstiftning är tillämplig, med undantag «av» tredjeterritorier,

4) Finland Finlands territorium enligt unionens lagstiftning, inklusive landskapet Åland,

5) tredjeland varje stat eller territorium där fördraget «om» Europeiska unionen och fördraget «om» Europeiska unionens funktionssätt inte gäller, dock inte Monaco, San Marino, Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia samt Isle of Man; flyttningar «av» punktskattepliktiga produkter som utgår från eller är avsedda för

a) Monaco ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Frankrike,

b) San Marino ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Italien,

c) Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Cypern,

d) Isle of Man behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Förenade kungariket,

e) Jungholtz och Mittelberg (Kleines Walsertal) ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Tyskland.

5 § har ändrats genom L 1555/2019, som trädde i kraft 1.1.2020. Den tidigare formen lyder:

5 §
Geografiska definitioner

I denna lag avses med

1) unionen och unionens territorium Europeiska unionens medlemsstaters territorier,

2) tredjeterritorium Kanarieöarna, landskapet Åland, Kanalöarna, ön Helgoland, territoriet Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia, de italienska delarna av Luganosjön samt de franska områden som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget «om» Europeiska unionens funktionssätt, (27.6.2014/495)

3) medlemsstat och en medlemsstats territorium territoriet i varje medlemsstat i unionen där unionens lagstiftning är tillämplig, med undantag «av» tredjeterritorier,

4) Finland Finlands territorium enligt unionens lagstiftning, inklusive landskapet Åland,

5) tredjeland varje stat eller territorium där fördragen «om» Europeiska unionen inte gäller, dock inte Monaco, San Marino, Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia samt Isle of Man; flyttningar «av» punktskattepliktiga produkter som utgår från eller är avsedda för

a) Monaco ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Frankrike,

b) San Marino ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Italien,

c) Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Cypern,

d) Isle of Man behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Förenade kungariket,

e) Jungholtz och Mittelberg (Kleines Walsertal) ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Tyskland.

6 § (13.11.2020/766)
Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) uppskovsförfarande ett system som tillämpas på tillverkning, bearbetning, innehav eller flyttning «av» punktskattepliktiga produkter under punktskatteuppskov inom unionens territorium eller via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium, dock inte på tillverkning, bearbetning, innehav eller flyttning «av» sådana produkter som inte har tullstatus som unionsvaror på det sätt som definieras i artikel 5.24 i tullkodexen,

2) avsändarmedlemsstat den medlemsstat i Europeiska unionen från vilken de punktskattepliktiga produkterna avsänds,

3) destinationsmedlemsstat den medlemsstat i Europeiska unionen till vilken de punktskattepliktiga produkterna ska levereras,

4) skatteupplag en plats där punktskattepliktiga produkter tillverkas, bearbetas, innehas, tas emot eller avsänds under ett uppskovsförfarande «av» en godkänd upplagshavare i dennes affärsverksamhet under de särskilda villkor som fastställts «av» de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där skatteupplaget finns,

5) godkänd upplagshavare en fysisk eller juridisk person som «av» en medlemsstats behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet tillverka, bearbeta, inneha, ta emot eller avsända punktskattepliktiga produkter i ett skatteupplag under ett uppskovsförfarande,

6) registrerad mottagare en fysisk eller juridisk person som «av» destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett, ta emot punktskattepliktiga produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland,

7) tillfälligt registrerad mottagare en fysisk eller juridisk person som «av» destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter fått rätt att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett, vid en viss tidpunkt och från en viss avsändare ta emot en viss kvantitet punktskattepliktiga produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland,

8) registrerad avsändare en fysisk eller juridisk person som «av» importmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett, under ett uppskovsförfarande avsända punktskattepliktiga produkter efter deras övergång till sådan fri omsättning som avses i artikel 201 i tullkodexen,

9) det datoriserade systemet ett sådant datoriserat system för elektronisk överföring av administrativa ledsagardokument samt förbättrad kontroll som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG «om» datorisering av uppgifter «om» förflyttningar och kontroller «av» punktskattepliktiga varor,

10) distansförsäljning försäljning «av» punktskattepliktiga produkter vilka redan frisläppts för konsumtion och köps från en annan medlemsstat «av» en annan person än en godkänd upplagshavare eller en registrerad eller tillfälligt registrerad mottagare som är etablerad i Finland och som inte bedriver en självständig ekonomisk verksamhet och vilka avsänds eller transporteras direkt eller indirekt till Finland «av» försäljaren eller för dennes räkning,

11) distansförsäljare en försäljare som säljer produkter till Finland i enlighet med 10 punkten,

12) skatterepresentant en i Finland etablerad person som en distansförsäljare har utsett och som Skatteförvaltningen har godkänt att på distansförsäljarens vägnar betala punktskatt på produkter som tagits emot i Finland,

13) innehav i kommersiellt syfte att någon annan person än en enskild person innehar punktskattepliktiga produkter och att en enskild person innehar och transporterar produkterna för annat än eget bruk i enlighet med 72 §,

14) import övergång till fri omsättning «av» punktskattepliktiga produkter i enlighet med artikel 201 i tullkodexen,

15) direkt leverans flyttning «av» punktskattepliktiga produkter så att de tas emot någon annanstans än i en godkänd upplagshavares skatteupplag eller på en registrerad mottagares mottagningsplats,

16) importplats den plats där varorna övergår till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i tullkodexen,

17) exportplats den plats där punktskattepliktiga produkter lämnar unionens territorium,

18) exportmedlemsstat den medlemsstat där exportdeklarationen lämnas in i enlighet med artikel 263.1 i tullkodexen,

19) harmoniserade punktskattepliktiga produkter sådana produkter som nämns i punkt 11 i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 «om» genomförande «av» rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning «av» punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov.

6 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

6 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) tullkodex rådets förordning (EEG) nr 2913/92 «om» inrättande «av» en tullkodex för gemenskapen,

2) tillämpningsförordningen för tullkodex kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 «om» tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 «om» inrättande «av» en tullkodex för gemenskapen,

3) suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang något «av» de särskilda förfarandena enligt tullkodex med anknytning till den tullövervakning som icke-unionsvaror är föremål för vid införsel till unionens tullområde, tillfällig förvaring, frizoner eller frilager samt något «av» arrangemangen enligt artikel 84.1 a i tullkodex,

4) uppskovsförfarande ett system som tillämpas på tillverkning, bearbetning, förvaring eller flyttning «av» punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande inom unionens territorium eller via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium, dock inte på produkter på vilka tillämpas suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang,

5) skatteupplag en plats där produkter som är belagda med punktskatt tillverkas, bearbetas, förvaras, mottas eller avsänds under ett uppskovsförfarande «av» en godkänd upplagshavare i dennes affärsverksamhet under de särskilda villkor som fastställts «av» de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där skatteupplaget är beläget,

6) godkänd upplagshavare en fysisk eller juridisk person som «av» en medlemsstats behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet tillverka, bearbeta, förvara, ta emot eller avsända punktskattepliktiga produkter, under ett uppskovsförfarande i ett skatteupplag,

7) registrerad mottagare en fysisk eller juridisk person som «av» destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett, ta emot punktskattepliktiga produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland,

8) tillfälligt registrerad mottagare en fysisk eller juridisk person som «av» destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter fått rätt att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett, vid en viss tidpunkt från en viss avsändare ta emot en viss kvantitet punktskattepliktiga produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland,

9) registrerad avsändare en fysisk eller juridisk person som «av» importmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett, under ett uppskovsförfarande avsända punktskattepliktiga produkter vid deras övergång till sådan fri omsättning som avses i tullkodex,

10) det datoriserade systemet ett sådant datoriserat system för elektronisk överföring av administrativa ledsagardokument samt förbättrad kontroll som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG «om» datorisering av uppgifter «om» förflyttningar och kontroller «av» punktskattepliktiga varor,

11) distansförsäljning försäljning «av» punktskattepliktiga produkter vilka redan frisläppts för konsumtion och köps från en annan medlemsstat «av» en annan person än en godkänd upplagshavare eller en registrerad eller tillfälligt registrerad mottagare som är etablerad i Finland och som inte bedriver en självständig ekonomisk verksamhet och vilka avsänds eller transporteras direkt eller indirekt till Finland «av» distansförsäljaren eller för dennes räkning,

12) distansförsäljare en försäljare som säljer produkter till Finland i enlighet med 11 punkten,

13) skatterepresentant en i Finland etablerad person som en distansförsäljare har utsett och som Skatteförvaltningen har godkänt att på distansförsäljarens vägnar betala punktskatt på produkter som tagits emot i Finland, (16.12.2016/1178)

14) innehav i kommersiellt syfte innehav «av» punktskattepliktiga produkter «av» någon annan än en enskild person eller «av» en enskild person «av» andra orsaker än för dennes eget bruk och som transporteras «av» denne i enlighet med 72 §,

15) import «av» punktskattepliktiga produkter införsel till unionens territorium «av» punktskattepliktiga produkter, såvida inte produkterna vid införseln till unionen omfattas «av» ett suspensivt tullförfarande eller ett suspensivt tullarrangemang eller frisläpps från ett suspensivt tullförfarande eller ett suspensivt tullarrangemang,

16) direkt leverans mottagande «av» punktskattepliktiga produkter någon annanstans än i en godkänd upplagshavares skatteupplag eller på en registrerad mottagares mottagningsplats,

17) skatteperiod en kalendermånad,

18) skattskyldig som deklarerar per skatteperiod en godkänd upplagshavare, en registrerad mottagare och en skatterepresentant samt sådana skattskyldiga på vilka enligt respektive lagar «om» punktskatt eller accis eller enligt någon annan lag ska tillämpas bestämmelserna «om» registrerade näringsidkare,

19) importplats den plats där varorna befinner sig när de övergår till fri omsättning enligt artikel 79 i tullkodex,

20) exportplats den plats där punktskattepliktiga produkter lämnar unionens territorium,

21) exportmedlemsstat den medlemsstat där exportdeklarationen lämnas in i enlighet med artikel 161.5 i tullkodex,

22) förordningen «om» genomförande «av» punktskattedirektivet kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 «om» genomförande «av» rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning «av» punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov,

23) harmoniserade punktskattepliktiga produkter sådana produkter som avses i punkt 2.11 i bilagan till förordningen «om» genomförande «av» punktskattedirektivet.

RF (EEG) nr 2913/92 «om» inrättandet av en tullkodex för gemenskapen har upphävts och gäller delvis högst till 23.6.2013. Se EPRF (EG) nr 450/2008 «om» fastställande «av» en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex).

2 kap.

Skattskyldighet

7 §
Skyldighet att betala skatt

Skattskyldighet uppkommer då en punktskattepliktig produkt frisläpps för konsumtion i Finland, «om» inte något annat föreskrivs i denna lag eller i respektive lagar «om» punktskatt eller «accis».

8 §
Frisläppande för konsumtion

Med frisläppande för konsumtion avses

1) punktskattepliktiga produkters avvikelse, även otillåten, från ett uppskovsförfarande,

2) innehav av sådana punktskattepliktiga produkter utanför ramen för ett uppskovsförfarande för vilka punktskatt inte har betalts enligt denna lag eller enligt respektive lagar «om» punktskatt eller «accis»,

3) tillverkning eller bearbetning «av» punktskattepliktiga produkter utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

4) import «av» punktskattepliktiga produkter, även otillåten, till Finland från ett område utanför unionen, såvida inte de punktskattepliktiga produkterna omedelbart efter importen hänförs till ett uppskovsförfarande,

5) att en registrerad mottagare, en tillfälligt registrerad mottagare eller en person som avses i 18 § tar emot produkter,

6) att produkter tas emot vid direkt leverans,

7) att det i ett skatteupplag konstateras outredd konsumtion «av» produkter,

8) att punktskattepliktiga produkter i ett skatteupplag tas för eget bruk.

9 §
Produkter som förstörs inom ramen för ett uppskovsförfarande

Som frisläppande för konsumtion betraktas inte att punktskattepliktiga produkter fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade inom ramen för ett uppskovsförfarande på grund av produkternas egen beskaffenhet, såsom att de blivit gamla, avdunstat eller av någon annan orsak som har samband med deras egenskaper, force majeure eller oförutsägbara omständigheter, såsom eldsvåda, skada eller någon annan motsvarande händelse. Produkterna anses vara fullständigt förstörda eller oåterkalleligen förlorade «om» de inte längre kan användas som punktskattepliktiga produkter.

Att produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade ska på ett tillfredsställande sätt påvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där produkterna förstörts eller gått förlorade. «Om» det inte är möjligt att fastställa var förstöringen eller förlusten skett, ska detta på ett tillfredsställande sätt påvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där förstöringen eller förlusten upptäcktes. «Om» produkterna förstörts eller gått förlorade i Finland, ska detta påvisas på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt. (16.12.2016/1178)

10 § (16.12.2016/1178)
Förstöring «av» produkter

Som frisläppande för konsumtion betraktas inte förstöring av punktskattepliktiga produkter inom ramen för ett uppskovsförfarande, «om» förstöringen skett med den behöriga myndighetens tillstånd. En förutsättning är dessutom att förstöringen sker under övervakning «av» den behöriga myndigheten eller på något annat godtagbart sätt.

11 §
Oegentligheter inom ramen för ett uppskovsförfarande

«Om» en oegentlighet som ger upphov till frisläppande för konsumtion inom ramen för ett uppskovsförfarande har begåtts vid flyttning «av» punktskattepliktiga produkter, anses frisläppandet för konsumtion ha skett i Finland.

«Om» en oegentlighet som ger upphov till frisläppande för konsumtion inom ramen för ett uppskovsförfarande har konstaterats vid flyttning «av» punktskattepliktiga produkter och det inte kan fastställas var oegentligheten har begåtts, anses frisläppandet för konsumtion ha skett i Finland vid den tidpunkt då oegentligheten upptäcktes.

I sådana fall som avses i 1 och 2 mom. ska Skatteförvaltningen underrätta de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten. (16.12.2016/1178)

«Om» punktskattepliktiga produkter som avsänts från Finland inom ramen för ett uppskovsförfarande inte har anlänt till destinationsorten och ingen oegentlighet som ger upphov till deras frisläppande för konsumtion inom ramen för förfarandet har konstaterats under flyttningen, ska produkterna anses ha frisläppts för konsumtion i Finland vid den tidpunkt då flyttningen inleddes, utom ifall det, inom fyra månader efter att flyttningen inleddes, kan visas att flyttningen har avslutats eller på vilken plats oegentligheten har begåtts.

«Om» produkterna har avsänts från Finland inom ramen för ett uppskovsförfarande och inte har anlänt till destinationsorten och den person som ställt säkerheten inte har blivit och inte har kunnat bli informerad «om» att varorna inte har anlänt till destinationsorten, kan personen i fråga inom 30 dagar från den tidpunkt då denna information lämnades «av» de behöriga myndigheterna bevisa att flyttningen har avslutats eller visa var oegentligheten begicks. (16.12.2016/1178)

«Om» det i fall som avses i 2 eller 4 mom. inom tre år fastställs att oegentligheten som ledde till frisläppande «av» produkterna för konsumtion skedde i en annan medlemsstat, återbetalar Skatteförvaltningen punktskatterna som uppburits i Finland så snart som bevis lagts fram på uppbörd «av» punktskatt i den medlemsstat där frisläppandet för konsumtion skedde. (16.12.2016/1178)

«Om» punktskatterna har uppburits i en annan medlemsstat men det inom tre år från den dag då flyttningen inleddes, fastställs att den oegentlighet som ledde till frisläppandet «av» produkterna för konsumtion skedde i Finland, ska Skatteförvaltningen informera myndigheterna i den medlemsstat där punktskatten har uppburits. (16.12.2016/1178)

Med oegentlighet avses i denna paragraf en händelse som inträffar under en flyttning «av» punktskattepliktiga produkter inom ramen för ett uppskovsförfarande, genom vilken en flyttning eller en del «av» en flyttning «av» punktskattepliktiga produkter inte avslutats i enlighet med 57 §, med undantag för den situationen att produkterna så som avses i 9 § fullständigt har förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade.

11 a § (13.11.2020/766)
Särskilda bestämmelser «om» oegentligheter

Bestämmelserna om skatteperiod, sista inlämningsdag för skattedeklaration och betalning av skatt för skatteperioden i 11–20, 32 och 33 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ tillämpas inte, «om» det i samband med en övervakningsåtgärd eller annars upptäcks att en oegentlighet som avses i 11 § i denna lag har begåtts vid import, mottagande eller flyttning «av» produkter. Skyldigheten att betala skatt uppkommer omedelbart efter det att produkterna har tagits emot eller importerats olagligt eller oegentligheten under flyttningen annars har konstaterats.

Tidsfristen enligt 44 och 61 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ beräknas i de fall som avses i 1 mom. från utgången «av» det kalenderår under vilket skyldigheten att betala skatt uppkom.

11 a § har tillfogats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021.

12 §
Skattskyldiga

Skyldig att betala punktskatt är

1) den godkände upplagshavaren, den registrerade mottagaren, den tillfälligt registrerade mottagaren eller någon annan person som frisläpper eller på vars vägnar de punktskattepliktiga produkterna frisläpps från ett uppskovsförfarande,

2) den godkände upplagshavaren i vars skatteupplag konstaterats outredd konsumtion «av» produkter eller i vars skatteupplag har tagits punktskattepliktiga produkter för eget bruk eller i vars skatteupplag har förekommit otillåtet frisläppande «av» produkter och varje annan person som deltagit i sådant tagande för eget bruk eller otillåtet frisläppande,

3) den godkände upplagshavaren, den registrerade avsändaren eller den som ställt eller borde ha ställt säkerhet för flyttningen av produkterna eller varje annan person som medverkat i den otillåtna avvikelsen från frisläppandet av produkterna från ett uppskovsförfarande och som var medveten «om» eller rimligen borde ha varit medveten «om» att denna avvikelse var otillåten, «om» det under flyttning «av» punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande har skett en sådan oegentlighet som avses i 11 § 1, 2 eller 4 mom.,

4) den som innehar punktskattepliktiga produkter för vilka punktskatt inte har betalts i Finland eller som deltar i innehavet «av» sådana produkter utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

5) den som någon annanstans än i ett skatteupplag tillverkar eller bearbetar punktskattepliktiga produkter eller deltar i tillverkningen eller bearbetningen,

6) den som deklarerar de punktskattepliktiga varorna och den på vars vägnar de deklareras vid import eller vid otillåten import samt varje annan person som medverkar i importen; med den som deklarerar produkterna jämställs också den som importerar produkterna till Finland från ett tredjeterritorium som hör till unionens tullområde.

«Om» andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter förs in från en medlemsstat eller från ett område utanför unionen är, utöver de som avses i 3 och 6 punkten, den godkände upplagshavare skattskyldig till vars skatteupplag produkterna flyttas eller borde ha flyttats eller den registrerade mottagare skattskyldig, som har för avsikt att ta emot produkterna.

«Om» de skattskyldiga enligt 1 eller 2 mom. är flera ska de solidariskt ansvara för skatten.

I denna lags 9 kap. och i respektive lagar «om» punktskatt eller accis föreskrivs dessutom «om» skattskyldighet i vissa fall.

13 §
Skattskyldighet i vissa situationer

Den som har förvärvat punktskattepliktiga produkter skattefritt med stöd av denna lag eller respektive lagar «om» punktskatt eller accis, är skyldig att betala punktskatt på produkterna «om» de har använts för annat än skattefritt ändamål.

Den som efter att en godkänd upplagshavare har försatts i konkurs från dennes skatteupplag frisläpper punktskattepliktiga produkter för konsumtion är liksom den godkände upplagshavaren skyldig att betala punktskatt på produkterna.

«Om» punktskattepliktiga produkter som ska föras till ett område utanför unionen har hänförts till förfarandet för extern transitering enligt artikel 226 i tullkodexen i en annan medlemsstat och detta förfarande inte avslutas i enlighet med bestämmelserna «om» det, ska punktskatt betalas på produkterna, «om» de finns i Finland eller «om» det kan antas att de har konsumerats i Finland. Skattskyldig för dessa produkter är den gäldenär som avses i tullkodexen. (13.11.2020/766)

3 mom. har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

«Om» produkter som ska föras till ett område utanför unionen i enlighet med artikel 91 i tullkodex har hänförts till förfarandet för extern transitering i en annan medlemsstat och detta förfarande inte avslutas enligt bestämmelserna «om» det, ska punktskatt betalas på produkterna «om» de finns i Finland eller «om» det kan antas att de konsumerats här. Den skattskyldige är enligt tullkodex gäldenär i förhållande till de produkter som avses ovan.

14 § (13.11.2020/766)
Fastställande «av» skatt

Punktskatten fastställs enligt de bestämmelser som gällde den dag då produkten frisläpptes för konsumtion i Finland eller skyldigheten att betala skatt annars uppkom.

För produkter som importerats från ett område utanför unionen och som inte omedelbart efter importen har hänförts till ett uppskovsförfarande, fastställs punktskatten enligt de bestämmelser som gällde den dag då tullmyndigheten godkände anmälan «om» produktens övergång till fri omsättning.

I sådana fall som avses i 13 § 1 mom. fastställs skatten enligt de bestämmelser som gällde den dag då produkten användes för ett skattepliktigt ändamål.

«Om» skattepliktiga produkter har tagits emot eller importerats i kommersiellt syfte eller annars för näringsverksamhet utan att denna lags bestämmelser «om» beskattning och övervakning iakttagits, fastställs skatten enligt de bestämmelser som gällde den dag då produkterna togs emot eller importerades eller oegentligheten annars konstaterades.

14 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

14 §
Tidpunkten för fastställande «av» skatt

Punktskatten ska fastställas enligt de bestämmelser som gäller den dag då produkten har frisläppts för konsumtion i Finland eller skyldigheten att betala skatt annars har uppkommit.

För produkter som importerats från ett område utanför unionen och som inte omedelbart efter importen har hänförts till ett uppskovsförfarande ska punktskatten fastställas enligt de bestämmelser som gällde den dag då tullmyndigheten godkände anmälan «om» produktens övergång till fri omsättning.

I sådana fall som avses i 13 § 1 mom. ska skatten fastställas enligt de bestämmelser som gällde den dag då produkten användes för ett skattepliktigt ändamål.

«Om» skattepliktiga produkter har tagits emot eller importerats i kommersiellt syfte eller annars för näringsverksamhet utan att denna lags bestämmelser «om» beskattning och övervakning iakttagits, ska skatten fastställas enligt de bestämmelser som gällde den dag då produkten togs emot eller importerades eller en oegentlighet annars konstaterades.

15 § (13.11.2020/766)
Beskattningsbara kvantiteter

En godkänd upplagshavare ska för varje skatteperiod betala skatt på de produkter som har frisläppts för konsumtion under skatteperioden.

En registrerad mottagare och en skatterepresentant ska för varje skatteperiod betala skatt på de produkter som tagits emot under skatteperioden.

Den skattskyldige som avses i 13 § 1 mom. ska betala skatt på de produkter som under skatteperioden har använts för skattepliktiga ändamål. Skattedeklarationen ska lämnas in och skatten betalas med iakttagande av vad som föreskrivs i 17 § 1 mom. och 32 § 1 mom. i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

I andra situationer än de som avses i 1–3 punkten i denna paragraf ska skatt betalas på de produkter som har tagits emot vid respektive tidpunkt eller på vilka skatt annars ska betalas.

Om tillståndet för en godkänd upplagshavares skatteupplag återkallas, ska upplagshavaren betala punktskatt på de produkter som finns i skatteupplaget när tillståndet upphör. Punktskatten betalas då enligt de bestämmelser som gäller dagen efter att tillståndet har upphört. Skattedeklarationen ska lämnas in och skatten betalas med iakttagande av vad som föreskrivs i 17 § 1 mom. och 32 § 1 mom. i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Vad som föreskrivs i detta moment ska inte tillämpas «om» den godkände upplagshavaren har försatts i konkurs.

Vad som i 1–5 mom. föreskrivs «om» beskattningsbara kvantiteter tillämpas också när den behöriga myndigheten påför skatt.

15 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

15 §
Beskattningsbara kvantiteter

En godkänd upplagshavare ska för varje skatteperiod påföras skatt på de produkter som under en skatteperiod har frisläppts för konsumtion.

En registrerad mottagare och en skatterepresentant ska för varje skatteperiod påföras skatt på de produkter som tagits emot under perioden.

Skattskyldiga som avses i 13 § 1 mom. ska påföras skatt på de produkter som under skatteperioden har använts för skattepliktiga ändamål. På beskattningen tillämpas också i övrigt bestämmelserna «om» registrerade mottagare.

I andra situationer än de som avses ovan ska skatt påföras på de produkter som vid tidpunkten i fråga har tagits emot eller på vilka skatt annars ska betalas.

«Om» tillståndet för en godkänd upplagshavares skatteupplag återkallas, ska upplagshavaren betala punktskatt på de produkter som finns i skatteupplaget när tillståndet upphör. Punktskatten fastställs då enligt de bestämmelser som gäller dagen efter att tillståndet har upphört. Skatten ska deklareras och betalas i enlighet med 31 § 2 mom. och 46 § 2 mom. Vad som föreskrivs i detta moment ska inte tillämpas «om» den godkände upplagshavaren har försatts i konkurs.

16 § (13.11.2020/766)

16 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

16 §
Avdrag från skatt

En godkänd upplagshavare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den punktskatt som har betalats eller ska betalas på produkter som under skatteperioden i fråga har återförts till skatteupplaget. Avdrag får emellertid inte göras i fråga «om» sådana produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade på grund «av» sin beskaffenhet, såsom att de blivit gamla eller avdunstat eller «av» någon jämförbar orsak som har samband med deras egenskaper.

Dessutom har en godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra «av» den skatt som har betalts eller ska betalas på produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd «av» en oförutsedd händelse eller force majeure. Avdrag får inte göras för produkter som på grund «av» sin beskaffenhet har förstörts. Avdrag får göras endast för produkter som bevisligen har förstörts fullständigt eller oåterkalleligen gått förlorade. Produkter för vilka görs avdrag ska förstöras under den behöriga myndighetens övervakning eller annars på ett sätt som den godkänt. (16.12.2016/1178)

Avdrag som avses i 1 och 2 mom. får göras av den upplagshavare eller registrerade mottagare som har betalt eller är skyldig att betala punktskatt på produkterna. «Om» avdrag enligt 1 och 2 mom. inte kan göras till fullt belopp vid beräkningen «av» den punktskatt som ska betalas för skatteperioden, får den godkände upplagshavaren eller registrerade mottagaren dra «av» det oavdragna beloppet i deklarationerna för det innevarande årets följande skatteperioder eller för det följande kalenderårets skatteperioder.

3 kap.

Skattefrihet

17 § (13.11.2020/766)
Punktskattefrihet

Produkter som tillverkas, bearbetas, innehas eller flyttas under ett uppskovsförfarande och produkter som hänförs till ett tullagerförfarande enligt artikel 240 eller förfarande för export enligt artikel 269 i tullkodexen är skattefria.

Bestämmelser «om» skattefrihet för punktskattepliktiga produkter ingår dessutom i respektive lagar «om» punktskatt eller «accis».

17 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

17 §
Punktskattefrihet

Skattefria är produkter som tillverkas, bearbetas, innehas eller flyttas under ett uppskovsförfarande och produkter på vilka tillämpas tullagerförfarande enligt artikel 98 eller exportförfarande enligt artikel 161 i tullkodex.

Bestämmelser «om» skattefrihet för punktskattepliktiga produkter ingår dessutom i respektive lagar «om» punktskatt eller «accis».

18 §
Befrielse från punktskatt

Skattefria är produkter som

1) är avsedda för officiellt bruk vid i Finland verksamma utländska diplomatiska representationer, konsulat som förestås «av» en utsänd konsul eller med dem jämförbara beskickningar eller för diplomatiska representanters, utsända konsulers eller med dem jämförbara personers eller till deras hushåll hörande familjemedlemmars personliga bruk,

2) är avsedda att användas av i Finland verksamma internationella organisationer, inom de gränser och på de villkor som bestämts genom internationella konventioner «om» upprättande «av» dessa organisationer eller genom avtal med organisationernas ledning,

3) är avsedda att användas «av» de väpnade styrkorna i varje stat som är part i Nordatlantiska fördraget, utom den medlemsstat där punktskatten kan tas ut, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som medföljer dem eller för mässar och marketenterier,

4) är avsedda att användas av Förenade kungarikets väpnade styrkor stationerade i Cypern i enlighet med fördraget «om» upprättandet «av» Republiken Cypern, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som medföljer dem eller för mässar och marketenterier,

5) är avsedda för konsumtion enligt ett avtal som ingåtts med tredjeländer eller internationella organisationer, förutsatt att avtalet är tillåtet eller godkänt med hänsyn till undantag från mervärdesskatt,

6) för officiellt bruk levereras till någon av Europeiska unionens institutioner i Finland, «om» produkternas skattepliktiga anskaffningspris sammanlagt uppgår till minst 80 euro, samt produkter som levereras till någon «av» Europeiska unionens institutioner i en annan medlemsstat under motsvarande förutsättningar som skattefrihet beviljas i etableringsstaten.

(29.4.2016/311)

För de ändamål som nämns i 1 mom. kan punktskattepliktiga produkter säljas skattefritt från ett skatteupplag. Skattefriheten kan även förverkligas genom återbetalning av punktskatten, varvid 83 § 1 mom. och 83 a § 1 mom. ska tillämpas. På den som har rätt till återbetalning tillämpas dessutom vad som föreskrivs om skattskyldiga i 59 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (13.11.2020/766)

2 mom. har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

För ändamål som nämns i 1 mom. kan punktskattepliktiga produkter säljas skattefritt från ett skatteupplag. När det gäller energiprodukter och elektricitet kan skattefriheten förverkligas genom återbetalning «av» punktskatten, varvid 83 § ska tillämpas.

«Om» punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande flyttas från en medlemsstat till mottagare som avses i 1 mom. ska de åtföljas av ett intyg «om» undantag. Dessutom tillämpas vad som i 8 kap. föreskrivs «om» flyttning «av» produkter under ett uppskovsförfarande.

En förutsättning för skattefrihet i sådana fall som avses i 1 mom. är att produkternas köpare innan produkterna levereras eller avsänds tillställer den godkände upplagshavaren ett originalintyg varmed den behöriga myndigheten i köparens etableringsstat fastställer köparens rätt att förvärva skattefria produkter.

Utrikesministeriet utfärdar på begäran av i Finland verksamma diplomatiska representationer, utsända konsulers kanslier, internationella organisationer eller deras personal i Finland ett sådant intyg «om» undantag från skatteplikt som avses i 3 och 4 mom. «Om» produkter levereras till någon av Europeiska unionens institutioner på det sätt som förutsätts i protokollet «om» immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna, ska Europeiska unionens vederbörande institution utfärda ett sådant intyg «om» undantag från skatteplikt som avses i 4 mom.

När punktskattepliktiga produkter importeras från områden utanför unionen för ändamål som nämns i 1 mom. gäller i fråga «om» förfarandet för förverkligande av skattefrihet vad som föreskrivs eller bestäms «om» tullfrihet för motsvarande produkter.

19 §
Skattefrihet för proviantering

Skattefria är produkter avsedda för försäljning på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik under de förutsättningar som nämns i 89 § samt produkter avsedda för konsumtion på sådana fartyg samt fartygets bränsle och smörjmedel som det för med sig till Finlands tullområde eller som på Finlands tullområde levereras till fartyget för ovan nämnda ändamål. Skattefriheten gäller också produkter som säljs och konsumeras på fartyg inom Finlands tullområde.

Tullen kan utfärda närmare föreskrifter «om» det förfarande som ska iakttas vid förvärv och leverans «av» produkter för ändamål som avses i 1 mom. Tullen har rätt att begränsa den kvantitet produkter som skattefritt levereras till ett fartyg enligt vad som behövs med hänsyn till passagerarantalet, fartygets storlek, trafikområdet och andra omständigheter. (21.12.2012/964)

Skattefria är produkter avsedda för konsumtion på ett utländskt fartyg som är i en myndighets bruk och befinner sig på besök på Finlands tullområde eller på ett finländskt fartyg som är i en myndighets bruk och avseglar till ett område utanför Finlands tullområde på officiell representationsresa enligt en fastställd besöksplan samt fartygets bränsle och smörjmedel som det för med sig eller som på Finlands tullområde levereras till fartyget för dess eget bruk.

20 §
Skattefria produkter som förstörts och blivit förstörda

Punktskatt ska inte uppbäras på produkter som levererats för ett skattefritt ändamål och som fullständigt förstörts, oåterkalleligen gått förlorade eller blivit förstörda, enligt vad som föreskrivs i 9 och 10 §.

20 a § (27.6.2014/495)
Anteckning «om» skattefrihet

«Om» en punktskattepliktig produkt säljs skattefritt ska säljaren göra en anteckning «om» skattefriheten och grunden för skattefriheten enligt skatteslag i fakturan eller ett motsvarande verifikat.

Bestämmelser om påföljden för försummelse av anteckningsskyldigheten finns i 39 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (13.11.2020/766)

2 mom. har tillfogats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021.

4 kap.

Verksamhet och tillstånd som avser punktskattepliktiga produkter

21 § (13.11.2020/766)
Tillståndspliktig verksamhet

Punktskattepliktiga produkter får tillverkas, bearbetas, innehas, avsändas och tas emot inom ramen för ett uppskovsförfarande endast med stöd «av» tillstånd som beviljats för denna verksamhet.

Skatteförvaltningen kan på ansökan bevilja tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare eller skatterepresentant samt att hålla ett skatteupplag. Ansökan ska göras elektroniskt. Skatteförvaltningen kan dock «av» särskilda skäl godkänna att ansökan görs på något annat sätt än elektroniskt. Tillståndet ska vara i kraft när verksamheten inleds och medan den pågår.

På delgivning av tillståndsbeslut tillämpas 56 och 57 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Den som fått ett tillståndsbeslut och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i beslutet. På ändringssökande tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

21 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

21 §
Tillståndspliktig verksamhet

Punktskattepliktiga produkter får tillverkas, bearbetas, innehas, avsändas och mottas inom ramen för ett uppskovsförfarande endast med stöd «av» tillstånd som beviljats för denna verksamhet.

Skatteförvaltningen beviljar på ansökan tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare eller skatterepresentant samt att hålla ett skatteupplag. Tillståndet ska vara i kraft när verksamheten inleds och medan den pågår. (16.12.2016/1178)

22 §
Skatteupplag

Tillverkning, bearbetning och innehav «av» punktskattepliktiga produkter för vilka punktskatt inte har betalts ska äga rum i ett skatteupplag.

En godkänd upplagshavare ska föra in alla punktskattepliktiga produkter som den mottagit under ett uppskovsförfarande i sitt skatteupplag, utom i det fall att produkterna under ett uppskovsförfarande levererats direkt.

Produkterna ska i skatteupplaget ordnas så att myndigheten utan svårighet kan konstatera deras kvantitet och kvalitet.

Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheterna enligt denna paragraf finns i 39 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (13.11.2020/766)

4 mom. har tillfogats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021.

23 §
Förutsättningar för beviljande «av» tillstånd att verka som godkänd upplagshavare

Tillstånd att verka som godkänd upplagshavare beviljas en fysisk eller juridisk person, «om» denne i sin affärsverksamhet

1) tillverkar eller bearbetar punktskattepliktiga produkter,

2) kontinuerligt och i en betydande omfattning bedriver partihandel med punktskattepliktiga produkter,

3) kontinuerligt och i en betydande omfattning använder eller levererar punktskattepliktiga produkter för ändamål som enligt denna lag eller respektive lagar «om» punktskatt eller «accis» är skattefria,

4) har en sådan butik för skattefria varor som avses i 89 § 2 mom.,

5) hyr ut lagerlokaler och lagertjänster för verksamhet som avses i 1–4 punkten, eller

6) bedriver annan verksamhet som kan jämställas med verksamhet som avses i 1–5 punkten.

24 §
Förutsättningar för beviljande «av» tillstånd för skatteupplag

Tillstånd för skatteupplag beviljas för upplag, lokaler eller områden som

1) är i tillståndssökandens besittning och kan övervakas «av» den behöriga myndigheten, (16.12.2016/1178)

2) lämpar sig för och kommer att användas för sådan verksamhet som avses i 23 §, för vilken sökanden beviljas eller har beviljats tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, och som

3) tillståndssökanden har ett godtagbart och motiverat behov att hålla.

Tillstånd att hålla skatteupplag beviljas inte för den delen «av» ett upplag som används för ändamål som avses i 23 § 1–3 punkten, som används som lager eller plats för minutförsäljning «av» punktskattepliktiga produkter, som serveringslokal eller för liknande ändamål.

25 §
Förutsättningar för beviljande «av» tillstånd att verka som registrerad mottagare, registrerad avsändare och skatterepresentant

Tillstånd att verka som registrerad mottagare beviljas en fysisk eller juridisk person som i sin affärsverksamhet tar emot punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland.

Tillstånd att verka som registrerad avsändare beviljas en fysisk eller juridisk person som i sin affärsverksamhet sänder punktskattepliktiga produkter efter att de övergått till fri omsättning.

Tillstånd att verka som skatterepresentant beviljas en fysisk eller juridisk person som en distansförsäljare «av» punktskattepliktiga produkter som är verksam i en annan medlemsstat har befullmäktigat att i Finland verka som sin skatterepresentant för produkter som distansförsäljaren sålt på distans.

26 § (13.11.2020/766)
Övriga förutsättningar för beviljande «av» tillstånd

Tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare eller skatterepresentant beviljas sökande som

1) inte väsentligt har försummat eller på de grunder som avses i 26 § 3 mom. i «lagen» «om» förskottsuppbörd (1118/1996) inte väsentligt kan antas försumma sina skyldigheter enligt 26 § 2 mom. i den lagen i fråga om beskattningen,

2) har uppnått myndighetsåldern och vars handlingsbehörighet inte har begränsats, «om» sökanden är en fysisk person, och

3) har ställt säkerhet i enlighet med 28 §.

26 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

26 §
Övriga förutsättningar för beviljande «av» tillstånd

Tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare eller skatterepresentant beviljas en sökande

1) som enligt vad som utretts anses vara tillförlitlig,

2) som anses ha tillräckliga ekonomiska och funktionella förutsättningar för verksamheten,

3) som inte är försatt i konkurs och, «om» sökanden är en fysisk person, ska ha uppnått myndig ålder och vars handlingsbehörighet inte har begränsats, och

4) som har ställt säkerhet i enlighet med 28 §.

Sökanden anses inte vara tillförlitlig «om» sökanden är en fysisk person eller har ställningen av styrelsemedlem, verkställande direktör, ansvarig bolagsman eller en jämförbar ställning eller är faktisk förmånstagare i förhållande till det sökande företaget och har gjort sig skyldig till ett brott som kan anses visa att sökanden är uppenbart olämplig att bedriva sådan verksamhet som tillståndsansökan avser. Sökanden anses inte heller vara tillförlitlig «om» denna annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att bedriva sådan verksamhet som tillståndsansökan avser.

Sökanden anses inte ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten i synnerhet «om» sökanden enligt utmätning eller annan utredning är oförmögen att svara för sina skulder eller upprepade gånger eller i betydande utsträckning har försummat att betala skatter eller offentliga avgifter eller försummat andra förpliktelser.

Tullen ska på begäran ge Skatteförvaltningen ett utlåtande «om» den sökandes i 2 mom. avsedda tillförlitlighet. (16.12.2016/1178)

27 §
Tillståndets innehåll

I tillståndsbeslutet ska fastställas de för övervakningen och beskattningen nödvändiga villkor som tillståndshavaren ska iaktta. Villkoren kan ändras i syfte att beakta med övervakningen sammanhängande behov eller förändringar i tillståndshavarens verksamhet.

Tillståndshavaren ska underrätta Skatteförvaltningen «om» väsentliga förändringar i de uppgifter som lämnats i tillståndsansökan. (16.12.2016/1178)

Tillstånd kan beviljas för viss tid.

Bestämmelser om påföljd för försummelse av skyldigheter enligt denna paragraf finns i 39 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (13.11.2020/766)

4 mom. har tillfogats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021.

28 § (13.11.2020/766)
Säkerheter

En godkänd upplagshavare ska på yrkande «av» Skatteförvaltningen i syfte att trygga skattefordran ställa säkerhet för betalning «av» punktskatt som grundar sig på tillverkning, bearbetning eller innehav «av» punktskattepliktiga produkter.

En registrerad mottagare och skatterepresentant ska på yrkande «av» Skatteförvaltningen ställa säkerhet för betalning «av» punktskatt.

Bestämmelser «om» säkerhet som ska ställas för produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande finns i 55 §. Bestämmelser «om» säkerhet som ska ställas i samband med flyttning «av» produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat finns i 9 kap.

Skatteförvaltningen bestämmer säkerhetens art och storlek. Vid prövningen av säkerhetens storlek ska tillståndssökandens tillförlitlighet, verksamhetens omfattning och lönsamhet samt sökandens soliditet, likviditet och övriga ekonomiska förutsättningar att svara för skatterna beaktas. Skatteförvaltningen kan bestämma att säkerhet ska ställas, kräva ytterligare säkerhet eller frisläppa säkerhet, «om» det behövs på grund «av» förändringar i tillståndshavarens verksamhet. Skatteförvaltningen ska då på tillståndshavarens begäran meddela denne ett beslut som gäller säkerheten.

På delgivning av i 4 mom. avsedda beslut som gäller säkerhet tillämpas 56 och 57 § i «lagen» om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Den som fått ett beslut som gäller säkerhet och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i beslutet. På ändringssökande tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

28 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

28 §
Säkerheter

En godkänd upplagshavare ska vid behov ställa säkerhet för att trygga skattefordringar som härrör från tillverkning, bearbetning och förvaring «av» punktskattepliktiga produkter.

En registrerad mottagare och en skatterepresentant ska vid behov ställa säkerhet för betalning «av» punktskatt.

I 55 § föreskrivs «om» säkerhet som ska ställas för produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande. I 9 kap. föreskrivs «om» säkerhet som ska ställas i anslutning till flyttning «av» produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat.

Skatteförvaltningen bestämmer storleken på säkerheten. Vid prövningen av storleken på säkerheten ska tillståndssökandens tillförlitlighet, verksamhetens omfattning och lönsamhet samt sökandens soliditet, likviditet och övriga ekonomiska förutsättningar att svara för skatter beaktas. Vid prövningen ska dessutom beaktas sökandens tidigare ekonomiska verksamhet och det betalningssätt som sökanden använt samt risken för att sökanden i framtiden blir insolvent. Skatteförvaltningen kan ändra säkerhetens belopp «om» det är behövligt på grund «av» förändringar i tillståndshavarens verksamhet. (16.12.2016/1178)

29 § (13.11.2020/766)
Återkallelse «av» tillstånd

Ett tillstånd återkallas om tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd eller om tillståndshavaren begär att tillståndet återkallas. På delgivning av beslut som gäller återkallelse av tillstånd tillämpas 56 och 57 § i «lagen» om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Den som fått ett beslut som gäller återkallelse av tillstånd och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i beslutet. På ändringssökande tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Skatteförvaltningen ska i god tid innan ett tillstånd återkallas underrätta tillståndshavaren «om» att tillståndet återkallas och ge tillståndshavaren tillfälle att lägga fram en redogörelse, «om» inte tillståndshavaren själv har begärt att tillståndet återkallas.

När tillståndshavaren begär återkallelse «av» tillståndet kan det förordnas upphöra senast sex månader efter det att ansökan lämnats in till Skatteförvaltningen.

När tillståndet har upphört att gälla frisläpper Skatteförvaltningen utan dröjsmål den säkerhet som avses i 28 §. «Om» det har funnits eller fortfarande finns obetald skatt från tillståndets giltighetstid eller «om» det finns kännedom «om» nya skatteförpliktelser som föranleds «av» den verksamhet som avses i tillståndet, ska den del «av» säkerheten frisläppas som inte har använts eller inte används för betalning «av» skatten.

Tillståndet anses upphöra «om» tillståndshavaren försätts i konkurs.

29 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

29 §
Återkallelse «av» tillstånd samt varning

Ett tillstånd återkallas «om»

1) tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande «av» tillstånd,

2) tillståndshavaren i en betydande utsträckning har försummat att betala punktskatter,

3) det i tillståndshavarens verksamhet har uppdagats betydande eller upprepade brister, förseelser eller försummelser som trots skriftlig varning inte har åtgärdats, eller «om»

4) tillståndshavaren ansöker «om» återkallelse «av» tillståndet.

«Om» det uppdagas brister, förseelser eller försummelser i tillståndshavarens verksamhet kan Skatteförvaltningen ge tillståndshavaren en skriftlig varning. I samband med varningen kan det för tillståndshavaren sättas ut en frist inom vilken bristerna eller försummelserna ska avhjälpas.

När tillståndshavaren ansöker «om» återkallelse «av» tillståndet kan det förordnas upphöra senast sex månader efter det att ansökan lämnats in till Skatteförvaltningen. (16.12.2016/1178)

Efter det att tillståndet återkallats ska Skatteförvaltningen utan dröjsmål återbetala den säkerhet som avses i 28 § eller den del «av» säkerheten som inte har använts för betalning «av» skatter, efter det att tillståndshavaren inte längre har obetalda skatter och den verksamhet som avses i tillståndet veterligen inte orsakar ytterligare skatteförpliktelser. (16.12.2016/1178)

Tillståndet anses upphöra «om» tillståndshavaren försätts i konkurs.

30 § (13.11.2020/766)
Register för punktbeskattning

Skatteförvaltningen för ett sådant register över tillståndshavare och skatteupplag som förutsätts i rådets förordning (EU) nr 389/2012 «om» administrativt samarbete i fråga «om» punktskatter och «om» upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004. Dessutom för Skatteförvaltningen för verkställigheten av denna lag och av lagarna «om» punktskatt eller accis ett register med uppgifter som behövs för punktbeskattning och återbetalning «av» punktskatter.

Skatteförvaltningen för ett register över de stödmottagare som avses i 98 b §. Dessutom för Skatteförvaltningen ett register över de småskaliga tillverkare som avses i 1 § 5 mom. i «lagen» om punktskatt på läskedrycker och i 1 § 3 mom. i «lagen» «om» accis på vissa dryckesförpackningar. Registret förs för beviljande och övervakning av stöd som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 «om» tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget «om» Europeiska unionens funktionssätt på stöd «av» mindre betydelse. I registret antecknas den småskaliga tillverkarens namn, företags- och organisationsnummer, kontaktuppgifter, kvantiteten punktskattepliktiga produkter som produceras under ansökningsåret samt beloppen «av» de stöd «av» mindre betydelse som andra myndigheter beviljat den småskaliga tillverkaren under ansökningsåret och de två föregående kalenderåren.

Uppgifterna i de register som avses i 1 och 2 mom. bevaras i 12 år efter det att den registrerade har avregistrerats. Uppgifterna bevaras dock minst så länge det är möjligt att göra ändringar i beskattningen till följd «av» ändringssökande.

Bestämmelser «om» elektroniskt utlämnande «av» uppgifter ur registret över tillståndshavare och skatteupplag till behöriga myndigheter i andra medlemsstater finns i den förordning som nämns i 1 mom.

30 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

30 §
Register för punktbeskattning

Skatteförvaltningen för ett sådant register över tillståndshavare och skatteupplag som förutsätts i rådets förordning (EG) nr 2073/2004 «om» administrativt samarbete i fråga «om» punktskatter. Dessutom för Skatteförvaltningen för att sätta i kraft denna lag och lagar «om» punktskatt eller accis, ett register med uppgifter som behövs för verkställande «av» punktbeskattning och återbetalning «av» skatter. (16.12.2016/1178)

På utlämnande av information ur registren tillämpas «lagen» «om» offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) medan personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas på annan behandling av personuppgifter, om inte något annat följer av denna lag eller de bestämmelser som nämns i 113 §.

Ur registret över tillståndshavare och skatteupplag lämnas ut information med hjälp «av» teknisk anslutning eller på annat elektroniskt sätt till myndigheter som sköter punktskatteärenden i andra medlemsstater, i enlighet med den förordning som nämns i 1 mom.

Skatteförvaltningen för ett register över stödmottagare som avses i 98 b §. (16.12.2016/1178)

5 kap.

Registrering (13.11.2020/766)

Rubriken har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder: Deklarationsskyldighet

31 § (13.11.2020/766)
Registreringsanmälan

De som bedriver punktskattepliktig verksamhet och som enligt lag ska registrera sig som skattskyldiga, stödmottagare eller småskaliga tillverkare ska göra en registreringsanmälan till Skatteförvaltningen. Registreringsanmälan ska göras innan den verksamhet som kräver registrering inleds, «om» inte något annat föreskrivs i denna lag eller i respektive lag «om» punktskatt eller «accis».

Skatteförvaltningen ska utan dröjsmål underrättas «om» ändringar i de anmälda uppgifterna och «om» att den verksamhet som kräver registrering upphör.

En anmälan enligt 1 och 2 mom. ska göras elektroniskt. Skatteförvaltningen kan dock «av» särskilda skäl godkänna att anmälan görs på något annat sätt än elektroniskt.

Bestämmelser om påföljd för försummelse av skyldigheter enligt denna paragraf finns i 39 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

31 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

31 § (27.6.2014/495)
Inlämnande «av» skattedeklaration

Skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod ska lämna in en skattedeklaration till Skatteförvaltningen för varje skatteperiod senast den 18 dagen i kalendermånaden efter skatteperioden. (16.12.2016/1178)

Andra skattskyldiga än de som avses i 1 mom. ska lämna in en skattedeklaration till Skatteförvaltningen inom fyra vardagar från den dag då produkterna togs emot eller skyldigheten att betala skatt i övrigt uppkom, denna dag medräknad. Som vardag betraktas inte helgfri lördag. Tidsfristen fyra vardagar för inlämnande av deklaration tillämpas inte «om» det vid en granskning eller på annat sätt konstateras att produkterna har förts in i landet eller tagits emot i strid med denna lags bestämmelser «om» beskattning och övervakning. (16.12.2016/1178)

Skatteförvaltningen kan «av» grundad anledning ålägga en skattskyldig att lämna in en skattedeklaration vid någon annan tidpunkt än vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. eller att lämna in en skattedeklaration som är gemensam för två eller flera skatteupplag. Skatteförvaltningen kan «av» grundad anledning även bestämma att skatteperioden för en viss skattskyldig ska vara längre än vad som bestäms i 6 § 17 punkten, dock högst ett kalenderår. (16.12.2016/1178)

Skattedeklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för att konstatera hur stort skatteuttaget ska vara samt uppgifter «om» skattefria leveranser per produktgrupp. Godkända upplagshavare ska lämna in en särskild skattedeklaration för varje skatteupplag.

Skattedeklarationen anses vara inlämnad då den har anlänt till Skatteförvaltningen. Bestämmelser om ankomsttidpunkten finns i 10 § i «lagen» «om» elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och i 18 § i förvaltningslagen (434/2003). (16.12.2016/1178)

32 § (13.11.2020/766)
Tidpunkten för registrering

Skatteförvaltningen antecknar den som registrerat sig som skattskyldig i registret från och med den tidpunkt då den punktskattepliktiga verksamheten inleds, och stödmottagaren eller en småskalig tillverkare från och med den tidpunkt då rätten till stöd uppkommer.

Skatteförvaltningen gör ändringar i registreringen eller avregistrerar den skattskyldige, stödmottagaren eller den småskaliga tillverkaren från och med den tidpunkt då den verksamhet som är en förutsättning för registrering har förändrats eller upphört.

32 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

32 § (27.6.2014/495)
Sätt att lämna in skattedeklaration

Skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod ska lämna in skattedeklarationen elektroniskt (elektronisk skattedeklaration). Skatteförvaltningen kan godkänna att deklarationen lämnas in på en pappersblankett. (16.12.2016/1178)

Andra skattskyldiga än de som deklarerar per skatteperiod kan lämna in skattedeklarationen på en pappersblankett som fastställts «av» Skatteförvaltningen, eller elektroniskt. (16.12.2016/1178)

En elektronisk skattedeklaration ska certifieras med en elektronisk underskrift eller på något annat godtagbart sätt. Den skattskyldige ska underteckna en skattedeklaration som lämnas in på en pappersblankett. (29.6.2016/547)

Trots bestämmelserna i 1 och 3 mom. får Skatteförvaltningen meddela föreskrifter «om» när förfarandet med elektroniska skattedeklarationer börjar tillämpas, «om» undantag från användningen av elektroniska skattedeklarationer samt «om» det elektroniska förfarande som kan användas när elektroniska skattedeklarationer lämnas in. (16.12.2016/1178)

33 § (13.11.2020/766)
Beslut som gäller registrering

Skatteförvaltningen ska meddela den som saken gäller ett beslut i ett ärende som gäller registrering.

På delgivning av beslut tillämpas vad som föreskrivs i 56 och 57 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. På stödmottagare och småskaliga tillverkare tillämpas då vad som föreskrivs «om» skattskyldiga.

33 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

33 §
Beskattningsbeslut

På basis «av» skattedeklarationen och annan utredning fastställer Skatteförvaltningen utan dröjsmål i ett beskattningsbeslut beloppet «av» den punktskatt som ska betalas. (16.12.2016/1178)

Skatten fastställs i beskattningsbeslutet per produktgrupp. Skatten beräknas på fulla skattegrundande enheter så att delar som överstiger en full enhet lämnas obeaktade. Delar som överstiger en full enhet ska dock beaktas «om» skatten fastställs på skattepliktiga produkter som privatpersoner för med sig eller tar emot.

34 § (13.11.2020/766)
Närmare föreskrifter «om» registrering

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter «om» registreringsförfarandet.

34 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

34 §
Beskattning enligt uppskattning

Beskattningen ska verkställas enligt uppskattning «om» någon skattedeklaration inte har lämnats in eller «om» deklarationen inte ens korrigerad kan läggas till grund för beskattningen (beskattning enligt uppskattning). I beskattningsbeslutet ska då nämnas på vilka grunder uppskattningen gjorts. Beskattning enligt uppskattning kan verkställas om brister upptäcks vid en granskning enligt 96 §.

6 kap.

Rubriken har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder: Verkställande «av» beskattning (13.11.2020/766)

35 § (13.11.2020/766)

35 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

35 §
Rättelse till skattetagarens fördel

«Om» punktskatt helt eller delvis, på grund av ett räknefel eller något därmed jämförbart misstag eller på grund av att Skatteförvaltningen till någon del inte har prövat saken, utan den skattskyldiges förskyllan inte har blivit påförd, eller «om» punktskatt av samma orsak återbetalts till ett alltför högt belopp, ska Skatteförvaltningen rätta sitt beslut, «om» ärendet inte annars behandlas eller «om» det inte har avgjorts med anledning «av» överklagande. (16.12.2016/1178)

Rättelse ska göras inom ett år från ingången «av» kalenderåret efter det år då skatten eller återbetalningen fastställdes eller borde ha fastställts.

36 § (13.11.2020/766)

36 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

36 §
Efterbeskattning

«Om» den skattskyldige helt eller delvis har försummat sin deklarationsskyldighet eller lämnat in en bristfällig, vilseledande eller oriktig deklaration eller en annan uppgift eller handling på grund «av» vilken punktskatt helt eller delvis inte blivit fastställd eller återbetalts till ett alltför högt belopp, ska Skatteförvaltningen ålägga den skattskyldige att betala den punktskatt som «av» nämnda orsak inte har påförts (efterbeskattning). (16.12.2016/1178)

Efterbeskattning ska verkställas inom tre år från ingången «av» kalenderåret efter det år då skatten eller återbetalningen fastställdes eller borde ha fastställts.

37 § (13.11.2020/766)

37 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

37 §
Verkställande «av» rättelse och efterbeskattning

Rättelse och efterbeskattning kan verkställas också för längre tid än en skatteperiod, dock för högst ett kalenderår.

38 § (13.11.2020/766)

38 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

38 §
Utredning «av» ärenden

När den skattskyldige har uppfyllt sin deklarationsskyldighet ska skattemyndigheten och den skattskyldige i möjligaste mån delta i utredningen «av» ärendet. I regel ska den part som har bättre förutsättningar lägga fram utredning.

39 § (13.11.2020/766)

39 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

39 §
Motivering «av» beslut

Ett beskattningsbeslut ska motiveras «om» det avviker från den skattskyldiges skattedeklaration eller «om» beslutet gäller beskattning enligt uppskattning, rättelse till skattetagarens fördel, efterbeskattning, skatteförhöjning eller felavgift eller «om» beslutet annars innebär avvikelse från den ordinarie beskattningen. I motiveringen ska anges vilka huvudsakliga fakta som lagts till grund för beslutet och nämnas vilka bestämmelser som tillämpats.

Ett beslut behöver inte motiveras «om» en motivering är uppenbart onödig.

40 § (13.11.2020/766)

40 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

40 §
Hörande

Den skattskyldige ska ges tillfälle att bli hörd «om» det när beskattningen verkställs görs väsentlig avvikelse från den skattskyldiges skattedeklaration.

Den skattskyldige ska ges tillfälle att bli hörd innan beskattning enligt uppskattning, rättelse till skattetagarens fördel eller efterbeskattning verkställs.

41 § (13.11.2020/766)

41 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

41 §
Delgivning «av» beslut

Ett beslut kan delges utan mottagningsbevis varvid det, «om» inte något annat visas, anses ha delgivits den sjunde dagen efter att det lämnades in till posten. Ett beslut kan också delges personligen. Då anses beslutet ha delgivits vardagen efter den dag då det fastställdes.

Ett beslut med anledning av en elektronisk deklaration eller ansökan kan delges också elektroniskt med ett meddelande «om» att beslutet kan hämtas via Skatteförvaltningens datasystem. Beslutet anses då ha delfåtts vardagen efter den dag då beslutet kunde hämtas via Skatteförvaltningens datasystem. (16.12.2016/1178)

Beslutet delges en sådan statlig rättsbevakare som avses i 107 § så att denne får tillfälle att ta del «av» beslutet och de handlingar som ligger till grund för det. (16.12.2016/1178)

Delgivning av beslut regleras till övriga delar i förvaltningslagen och i «lagen» «om» elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

42 § (13.11.2020/766)

42 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

42 §
Kringgående «av» skatt

«Om» ett förhållande eller en åtgärd har givits en rättslig form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte, ska vid punktbeskattningen förfaras som «om» den riktiga formen hade använts.

43 § (13.11.2020/766)

43 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

43 §
Skatteförhöjning

Punktskatt kan höjas

1) med minst 50 och högst 2 500 euro, «om» den skattskyldige utan giltigt skäl har lämnat in en deklaration eller andra uppgifter eller andra handlingar efter föreskriven tid, och med högst 3 500 euro, «om» deklarationen eller andra uppgifter eller handlingar har lämnats in först efter uppmaning eller «om» det finns mindre brister i dem och den skattskyldige inte har följt en uppmaning att avhjälpa bristerna,

2) med högst 30 procent, «om» den skattskyldige utan giltigt skäl har lämnat in en deklaration eller andra uppgifter eller handlingar i felaktigt eller väsentligen bristfälligt skick, eller «om» den skattskyldige utan giltigt skäl efter en uppmaning helt eller delvis har underlåtit att fullgöra sin deklarationsskyldighet,

3) med högst 50 procent, «om» den skattskyldige uppsåtligen eller «av» grov oaktsamhet har lämnat in en bristfällig, vilseledande eller oriktig deklaration eller andra uppgifter eller handlingar eller annars har försummat att fullgöra sin deklarationsskyldighet och förfarandet har varit ägnat att medföra att den skattskyldige skulle ha kunnat undgå skatt.

«Om» förfarandet enligt 1 mom. 3 punkten, med beaktande «av» storleken «av» den nytta som hade kunnat uppnås och andra relevanta omständigheter måste anses vara grovt, kan skatten höjas med minst 50 och högst 100 procent.

«Om» felaktigheten eller försummelsen enligt 1 eller 2 mom. gäller endast en del «av» de skattepliktiga produkterna, ska skatteförhöjning påföras endast den punktskatt som motsvarar denna del.

44 § (13.11.2020/766)

44 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

44 § (16.12.2016/1178)
Felavgift

«Om» ett förfarande som avses i 43 § 1 mom. 1–3 punkten gäller punktbeskattning vid vilken ingen skatt eller endast ett ringa skattebelopp påförs och någon skatteförhöjning inte har fastställts eller «om» deklarationsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt denna lag eller respektive lagar «om» punktskatt eller accis eller en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av lagarna eller enligt den behöriga myndighetens på dessa bestämmelser baserade beslut eller föreskrifter har försummats, eller «om» bristfälliga eller oriktiga uppgifter har lämnats i syfte att få punktskatt återbetald, kan som felavgift påföras minst 50 och högst 15 000 euro.

45 § (13.11.2020/766)

45 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

45 §
«Påförande» «av» skatteförhöjning och felavgift

När skatteförhöjning och felavgift påförs ska det beaktas hur klandervärt förfarandet varit, «om» det har upprepats och andra jämförbara omständigheter.

Innan skatteförhöjning eller felavgift påförs ska den som saken gäller ges tillfälle att bli hörd. Ett beslut «om» skatteförhöjning eller felavgift kan emellertid fattas utan att parten hörs, «om» skatteförhöjningen eller felavgiften påförs på den grunden att till tullmyndigheten inte inom föreskriven tid har lämnats in en deklaration eller andra uppgifter eller handlingar.

Skatteförhöjningen eller felavgiften förblir i kraft trots att skattskyldigheten upphört eller punktskatten återbetalts, «om» orsakerna till påföljden fortfarande är för handen.

7 kap.

Skatteuppbörd (13.11.2020/766)

Rubriken har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder: Betalning och uppbörd «av» skatt

46 § (13.11.2020/766)

46 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

46 §
Tidpunkten för betalning «av» skatt

En skattskyldig som deklarerar per skatteperiod ska betala punktskatten för skatteperioden senast den 27 dagen i kalendermånaden efter skatteperioden. «Om» denna dag är en helgdag eller helgfri lördag får skatten betalas den första vardagen därefter.

Andra skattskyldiga än de som deklarerar per skatteperiod ska betala skatten inom tio vardagar efter det att produkterna tagits emot eller skyldigheten att betala skatt annars har uppkommit, denna dag medräknad. Som vardag anses inte helgfri lördag. I sådana fall som avses i 12 § 1 mom. 3 punkten uppkommer skyldigheten att betala skatt omedelbart efter det att produkterna tagits emot eller förts in i landet i strid med bestämmelserna eller oegentligheten annars har konstaterats.

«Om» den skattskyldige inte har fått del «av» beskattningsbeslutet inom den tid som avses i denna paragraf, ska punktskatten betalas enligt skattedeklarationen eller den skattskyldiges bokföring.

47 § (13.11.2020/766)
Särskilda bestämmelser «om» skatteuppbörd

Vad som i «lagen» «om» skatteuppbörd föreskrivs «om» återbäring och skattskyldig som mottagare av återbäring tillämpas också på sådan återbetalning som avses i denna lag eller i respektive lag «om» punktskatt eller accis och som grundar sig på ansökan samt på den som ansöker «om» sådan återbetalning.

Bestämmelser om användning och återbetalning av säkerhet som avses i 53, 74, 78 och 80 § i denna lag finns i 16 § i «lagen» «om» skatteuppbörd.

47 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

47 § (12.1.2018/29)
Skatteuppbörd

Om inte något annat föreskrivs i denna lag eller med stöd av den ska i fråga om uppbörd, betalning och indrivning av, ansvar för och återbetalning av punktskatt iakttas «lagen» «om» skatteuppbörd (11/2018) eller vad som bestäms eller föreskrivs med stöd av den.

47 § har ändrats genom L 29/2018, som trädde i kraft 1.11.2019. Den tidigare formen lyder:

47 § (16.12.2016/1178)
Skatteuppbörd

Om inte något annat föreskrivs i denna lag eller med stöd av den ska i fråga om uppbörd, betalning och indrivning av, ansvar för och återbetalning av punktskatt iakttas «lagen» «om» skatteuppbörd (769/2016) eller vad som bestäms eller föreskrivs med stöd av den.

47 a § (13.11.2020/766)

47 a § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

47 a § (16.12.2016/1178)
Kvittning

Skatteförvaltningen kan kvitta en återbetalning som ska betalas med stöd «av» denna lag eller någon annan lag som gäller punktskatt eller accis mot en debiterad skatt eller någon annan faktura som inte betalats inom utsatt tid och mot dröjsmålspåföljder och betalningsuppskovsränta i anslutning till den. Kvittning kan verkställas för betalning «av» en förfallen skuld för vilken mottagaren «av» återbetalningen är betalningsskyldig helt eller till en viss del eller annars ansvarar för.

Skatteförvaltningen ska underrätta den skattskyldige eller den som annars ansvarar för skulden «om» verkställd kvittning. Till kvittningsmeddelandet ska det fogas anvisningar för sökande «av» ändring.

I de fall som avses i 3 § 1 mom. tillämpas 69–72 § i tullagen på kvittningen.

47 b § (13.11.2020/766)

47 b § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

47 b § (16.12.2016/1178)
Hinder för kvittning

Kvittning verkställs inte

1) för betalning «av» en preskriberad skuld,

2) för betalning «av» en skuld eller del «av» en skuld vars verkställighet har avbrutits eller förbjudits.

För kvittning används inte

1) skatt eller avgift som «av» misstag betalts till ett för stort belopp,

2) återbetalning då motsvarande medel har betalts som utdelning ur den skattskyldiges konkursbo.

Konkurs för mottagaren av återbetalningen eller utmätning av återbetalningen hindrar inte att kvittning verkställs. Skatteförvaltningen ska omedelbart underrätta utmätningsmannen «om» kvittning «av» en fordran som finns hos utmätningsmannen för indrivning.

47 c § (13.11.2020/766)

47 c § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

47 c § (27.6.2014/495)
Kvittningsdag

Kvittningsdag är den dag då beslutet «om» återbetalning fattas. Ränta på återbetalningen samt dröjsmålspåföljder beräknas till och med kvittningsdagen.

47 d § (13.11.2020/766)

47 d § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

47 d § (16.12.2016/1178)
Kvittningsordning

Återbetalning av punktskatt ska först användas till betalning av punktskatt och därefter till betalning av bilskatt. Om det fortfarande finns oanvänd återbetalning efter detta används den till betalning av Skatteförvaltningens andra fordringar. På användning av återbetalningen tillämpas bestämmelserna i «lagen» «om» skatteuppbörd.

«Om» återbetalningen inte används för kvittning av Skatteförvaltningens fordringar på mottagaren av återbetalningen kan den användas till att betala mottagarens andra förfallna, obetalda skatter till staten, offentligrättsliga avgifter samt dröjsmålspåföljder och betalningsuppskovsränta i anslutning till dem, förutsatt att den berörda myndigheten innan återbetalningen betalas ut har begärt detta av den myndighet som beslutar «om» kvittningen. På motsvarande sätt kan en kvittningsgill återbetalning som den skattskyldige har hos en annan myndighet på begäran användas för betalning «av» en punktskattefordran. På kvittningen tillämpas i det fallet bestämmelserna i 47 a–47 c §.

«Om» det belopp som återbetalas inte används för att betala finska myndigheters fordringar kan återbetalningen med stöd av en överenskommelse «om» handräckning eller rådets direktiv 2010/24/EU «om» ömsesidigt bistånd för indrivning «av» fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder användas till betalning «av» skatt som drivs in i Finland.

En annan återbäring som en skattskyldig får från Skatteförvaltningen får användas till betalning av punktskatt på det sätt som föreskrivs i 23 § i «lagen» «om» skatteuppbörd. (12.1.2018/29)

4 mom. har ändrats genom L 29/2018, som trädde i kraft 1.11.2019. Den tidigare formen lyder:

En annan återbäring som en skattskyldig får från Skatteförvaltningen får användas till betalning av punktskatt på det sätt som föreskrivs i 38 § i «lagen» «om» skatteuppbörd.

47 e § (13.11.2020/766)

47 e § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

47 e § (16.12.2016/1178)
Närmare föreskrifter «om» kvittning

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter «om» kvittningsförfarandet.

48 § (13.11.2020/766)
Skattetillägg och förseningsränta i vissa situationer

På påföljder vid dröjsmål med betalning av punktskatt som uppbärs av Tullen i enlighet med 3 § 1 mom. tillämpas «lagen» «om» skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). Vid tillämpningen av 3 § 3 mom. i den lagen beräknas skattetillägget dock för den tidsperiod för vilken ränta enligt artikel 114.2 i tullkodexen beräknas.

48 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

48 §
Skattetillägg och förseningsränta

En skattskyldig som utan debitering betalar skatten efter föreskriven tid ska på eget initiativ samtidigt betala skattetillägg. «Om» den skattskyldige inte på eget initiativ betalar skattetillägg påförs det «av» Skatteförvaltningen. På punktskatt som har påförts genom ett beskattningsbeslut och förfallit till betalning ska betalas förseningsränta. (16.12.2016/1178)

Skattetillägg och förseningsränta beräknas i enlighet med «lagen» «om» skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). På fastställande av skattetillägg i samband med efterbeskattning och rättelse till skattetagarens fördel tillämpas 3 § 1 och 2 mom. i lagen om skattetillägg och förseningsränta.

Bestämmelserna i denna paragraf ska tillämpas också «om» beskattningen i övrigt verkställs enligt bestämmelserna «om» tull. Skattetillägg beräknas dock för den tidsperiod för vilken ränta enligt artikel 114.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 «om» fastställande «av» en tullkodex för unionen beräknas. (29.4.2016/311)

49 § (13.11.2020/766)
Krediteringsränta

På punktskatt som återbetalas betalas krediteringsränta, om punktskatten återbetalas på basis av en rättelsedeklaration, en ansökan eller ändringssökande eller på basis av ett beslut om påförande av skatt eller ett beslut om rättelse till den skattskyldiges fördel. På beloppet av en säkerhet som återbetalas betalas inte krediteringsränta, om det inte är fråga om säkerhet som avses i 53, 74, 78 eller 80 § och som till någon del har använts för betalning av skatter. Bestämmelser om beräkning av krediteringsränta finns i 37 och 38 § i «lagen» «om» skatteuppbörd.

Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas även «om» beskattningen i övrigt verkställs enligt bestämmelserna «om» tull. Räntan på den punktskatt som återbetalas beräknas dock från den tidpunkt som avses i 93 § 3 mom. i tullagen.

49 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

49 §
Återbetalningsränta

«Om» punktskatt återbetalas till följd «av» skatterättelse eller överklagande ska ränta betalas på återbetalningsbeloppet. Räntan beräknas som en årlig ränta som är referensräntan enligt 12 § i räntelagen (633/1982) för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Räntan räknas från skattens betalningsdag. Ränta betalas inte på återbetalningsbelopp under 100 euro. På räntan tillämpas bestämmelserna om punktskatt, om inte annat föreskrivs i denna eller någon annan lag.

Bestämmelserna i denna paragraf ska tillämpas också «om» beskattningen i övrigt verkställs enligt bestämmelserna «om» tull. Räntan beräknas dock från den tidpunkt som avses i 93 § 3 mom. i tullagen. (29.4.2016/311)

50 § (13.11.2020/766)

50 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

50 §
Minimibelopp «av» punktskatt som uppbärs och återbetalas

«Om» ett beslut resulterar i en slutsumma under 10 euro uppbärs punktskatten inte.

Minsta punktskattebelopp som återbetalas är 10 euro.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på punktbeskattningen vid införsel «av» alkoholdrycker och tobaksprodukter som resande eller personer som hör till personalen på ett fortskaffningsmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett tredjeland för med sig eller som sänts till enskilda personer. (29.4.2016/311)

8 kap.

Flyttning «av» produkter under ett uppskovsförfarande

51 §
Flyttning «av» produkter under ett uppskovsförfarande

Harmoniserade punktskattepliktiga produkter får flyttas under ett uppskovsförfarande inom unionens territorium eller, «om» produkterna flyttas via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium,

1) från ett skatteupplag till ett annat skatteupplag, till en registrerad mottagare, till en tillfälligt registrerad mottagare eller till en exportplats,

2) från ett skatteupplag till en mottagare enligt 18 § 1 mom., «om» produkterna avsänds från en annan medlemsstat,

3) från en importplats till någon av de destinationer som avses i 1 eller 2 punkten, «om» produkterna avsänds «av» en registrerad avsändare.

Andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter får under ett uppskovsförfarande flyttas

1) inom Finlands territorium från ett skatteupplag till ett annat, till en exportplats eller till en annan medlemsstat,

2) från en annan medlemsstat eller exportplats till ett skatteupplag i Finland eller till en registrerad mottagare.

52 §
Registrerad mottagare

En registrerad mottagare får i sin affärsverksamhet under ett uppskovsförfarande ta emot punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland. En registrerad mottagare får varken inneha eller avsända punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande.

53 §
Tillfälligt registrerad mottagare

En tillfälligt registrerad mottagare får i sin affärsverksamhet under ett uppskovsförfarande vid en viss tidpunkt ta emot en viss kvantitet punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland. En tillfälligt registrerad mottagare får varken inneha eller avsända punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande.

Skatteförvaltningen beviljar rätt att verka som tillfälligt registrerad mottagare, «om» personen i fråga före avsändandet «av» de punktskattepliktiga produkterna har gjort en anmälan till Skatteförvaltningen och ställt säkerhet för betalningen «av» punktskatt på produkterna. (16.12.2016/1178)

54 § (13.11.2020/766)
Direkt leverans

En godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare får under ett uppskovsförfarande ta emot punktskattepliktiga produkter genom direkt leverans, «om» produkterna har avsänts från ett skatteupplag i en annan medlemsstat eller från en importplats i en annan medlemsstat eller i Finland.

En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare ska registrera sig som användare av direkt leverans. På registreringen tillämpas vad som i 5 kap. föreskrivs «om» registrering som skattskyldig. Skatteförvaltningen kan «av» övervakningsskäl begränsa eller förbjuda användningen «av» direkt leverans.

En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare är skyldiga att lämna en mottagningsrapport enligt 64 § 1 mom. i fråga «om» de produkter som tagits emot genom direkt leverans.

54 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

54 §
Direkt leverans

En godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare får under ett uppskovsförfarande ta emot punktskattepliktiga produkter någon annanstans än i sitt skatteupplag eller på en registrerad mottagares mottagningsplats, «om» produkterna har avsänts från ett skatteupplag i en annan medlemsstat eller från en importplats i en annan medlemsstat eller i Finland.

En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare ska göra anmälan till Skatteförvaltningen innan de vidtar åtgärder som avses i 1 mom. Skatteförvaltningen kan «av» övervakningsskäl begränsa eller förbjuda direkt leverans. (16.12.2016/1178)

En godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare är skyldig att ge en sådan mottagningsrapport «om» direktlevererade produkter som avses i 64 § 1 mom.

55 §
Säkerhet vid flyttning «av» punktskattepliktiga produkter

En godkänd upplagshavare och en registrerad avsändare ska ställa säkerhet för betalning «av» punktskatt vid flyttning «av» punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande. Säkerheten ska vara giltig i hela unionen.

Skatteförvaltningen fastställer säkerhetsbeloppet i samband med att den beviljar den godkände upplagshavaren och den registrerade avsändaren tillstånd. (16.12.2016/1178)

Genom förordning av statsrådet får det utfärdas bestämmelser «om» möjligheten att med en annan medlemsstat ömsesidigt avstå från den säkerhet som avses i 1 mom. när energiprodukter flyttas under ett uppskovsförfarande. (27.6.2014/495)

56 § (13.11.2020/766)
Påbörjande «av» flyttning

Flyttningen «av» punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande ska i situationer som avses i 51 § 1 mom. 1 och 2 punkten påbörjas när de punktskattepliktiga produkterna lämnar skatteupplaget och i de situationer som avses i 51 § 1 mom. 3 punkten när produkterna övergår till fri omsättning enligt artikel 201 i tullkodexen.

56 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

56 §
Påbörjande «av» flyttning

Flyttning «av» punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande ska i situationer som avses i 51 § 1 mom. 1 och 2 punkten påbörjas när de punktskattepliktiga produkterna lämnar skatteupplaget och i situationer som avses i 51 § 1 mom. 3 punkten när produkterna övergår till fri omsättning enligt artikel 79 i tullkodex.

57 §
Avslutande «av» flyttning

Flyttning «av» punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande ska avslutas när mottagaren tagit emot leveransen «av» de punktskattepliktiga produkterna eller när produkterna har lämnat unionens territorium.

58 § (16.12.2016/1178)
Avsändande «av» produkter via det datoriserade systemet

Vid flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter ska det datoriserade systemet användas. En flyttning av sådana produkter ska anses äga rum under ett uppskovsförfarande endast «om» produkterna åtföljs av ett elektroniskt administrativt dokument som behandlas i enlighet med 2 och 3 mom. Ett elektroniskt administrativt dokument behöver emellertid inte användas vid flyttning av produkter i ett förenklat förfarande enligt 66 § eller vid tillämpning av kraven enligt kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 «om» tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen «av» uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport «av» produkter och de register som ska föras inom vinsektorn. I det fallet ska mottagaren anmäla de mottagna vinleveranserna till Skatteförvaltningen med det dokument som krävs enligt nämnda förordning eller genom att hänvisa till det dokumentet.

«Om» punktskattepliktiga produkter avsänds under ett uppskovsförfarande ska en godkänd upplagshavare och en registrerad avsändare lämna ett preliminärt elektroniskt administrativt dokument till Skatteförvaltningen, med användning «av» det datoriserade systemet.

Skatteförvaltningen gör en elektronisk kontroll av uppgifterna på det preliminära elektroniska administrativa dokumentet. «Om» uppgifterna inte är giltiga, ska Skatteförvaltningen utan dröjsmål underrätta avsändaren «om» det. «Om» uppgifterna är giltiga ska Skatteförvaltningen tilldela dokumentet en unik administrativ referenskod och underrätta avsändaren «om» denna.

Skatteförvaltningen vidarebefordrar utan dröjsmål det elektroniska administrativa dokumentet till de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten, «om» destinationen är i en annan medlemsstat, eller direkt till mottagaren «om» denne finns i Finland.

«Om» punktskattepliktiga produkter flyttas från Finland till en exportplats och «om» någon exportdeklaration inte inlämnas i Finland, ska Skatteförvaltningen utan dröjsmål vidarebefordra det elektroniska administrativa dokumentet till de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten. «Om» exportdeklarationen inlämnas i Finland ska Skatteförvaltningen förvara det elektroniska administrativa dokumentet i väntan på exportrapporten.

Efter att det elektroniska administrativa dokumentet har inkommit till Skatteförvaltningen ska det vidarebefordras till mottagaren endast «om» denne är en godkänd upplagshavare, en registrerad mottagare eller en tillfälligt registrerad mottagare.

59 §
Dokument som ska åtfölja produkterna

En godkänd upplagshavare och en registrerad avsändare ska ge den person som medföljer de punktskattepliktiga varorna en utskriftsversion av det elektroniska administrativa dokumentet eller ett annat kommersiellt dokument som innehåller en tydlig uppgift «om» den unika administrativa referenskoden. Detta dokument ska på begäran kunna uppvisas för de behöriga myndigheterna under hela flyttningen under ett uppskovsförfarande.

60 §
Återkallelse

Avsändaren kan återkalla det elektroniska administrativa dokumentet innan flyttningen har påbörjats enligt 56 §.

61 §
Ändring «av» destinationsort

Vid en flyttning under ett uppskovsförfarande kan avsändaren via det datoriserade systemet ändra destinationsort till en ny destinationsort som måste vara ett skatteupplag, en registrerad mottagare, en tillfälligt registrerad mottagare, en exportplats eller i tillämpliga fall en sådan plats för direkt leverans som avses i 54 §.

62 §
Flyttningar «av» energiprodukter

En godkänd upplagshavare eller en registrerad avsändare får under ett uppskovsförfarande sända harmoniserade punktskattepliktiga energiprodukter till sjöss eller på inre vattenvägar till en mottagare som inte är slutgiltigt känd vid den tidpunkt då avsändaren lämnar in det preliminära elektroniska administrativa dokumentet enligt 58 §.

Avsändaren ska med användning av det datoriserade systemet tillställa Skatteförvaltningen uppgifter «om» mottagaren så snart de är kända och senast efter det att flyttningen slutförts. (16.12.2016/1178)

63 § (16.12.2016/1178)
Uppdelning «av» flyttning

Avsändaren får under ett uppskovsförfarande dela upp en flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga energiprodukter i två eller flera flyttningar, «om»

1) den totala kvantiteten punktskattepliktiga produkter inte ändras,

2) uppdelningen sker i Finland eller på territoriet hos en annan medlemsstat som tillåter sådan uppdelning, och

3) Skatteförvaltningen eller de behöriga myndigheterna i den andra medlemsstaten informeras «om» var flyttningen delas upp.

Avsändaren ska underrätta Skatteförvaltningen innan en åtgärd som avses i 1 mom. vidtas.

64 § (16.12.2016/1178)
Mottagande

En godkänd upplagshavare, en registrerad mottagare och en tillfälligt registrerad mottagare ska utan dröjsmål och senast fem vardagar efter det att flyttningen avslutats, med hjälp av det datoriserade systemet lämna en rapport «om» att produkterna mottagits (mottagningsrapport). Skatteförvaltningen kan av grundad anledning förlänga tidsfristen om mottagaren kräver det.

Skatteförvaltningen gör en elektronisk kontroll av uppgifterna i mottagningsrapporten. «Om» uppgifterna inte är giltiga ska mottagaren underrättas utan dröjsmål. «Om» uppgifterna är giltiga ska Skatteförvaltningen bekräfta registrering «av» mottagningsrapporten och sända den till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten.

Skatteförvaltningen vidarebefordrar mottagningsrapporten till avsändaren. «Om» avsändar- och destinationsorten är belägna i Finland ska mottagningsrapporten sändas direkt till avsändaren.

«Om» mottagaren är en person eller sammanslutning som avses i 18 § 1 mom. ska mottagaren inom 30 dagar efter flyttningen tillställa Skatteförvaltningen en kopia av ett sådant intyg «om» undantag som avses i 18 § 4 mom. och ett kommersiellt dokument varav de mottagna produkternas kvalitet och kvantitet framgår. Skatteförvaltningen lämnar med hjälp av det datoriserade systemet en rapport «om» att produkterna mottagits.

65 § (16.12.2016/1178)
Exportrapport

«Om» en exportdeklaration har gjorts i Finland fyller Skatteförvaltningen i exportrapporten på grundval av den påskrift som utfärdas av utfartskontoret enligt tullagstiftningen eller av det kontor där formaliteterna fullgjordes när produkterna flyttades till ett tredjeterritorium, med intyg «om» att de punktskattepliktiga produkterna har förts ut ur unionens territorium.

Skatteförvaltningen gör en elektronisk kontroll «av» uppgifterna i det intyg som avses i 1 mom. Så snart uppgifterna har kontrollerats ska Skatteförvaltningen sända exportrapporten till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten.

Skatteförvaltningen ska vidarebefordra exportrapporten till avsändaren.

66 §
Förenklat förfarande

«Om» produkter under ett uppskovsförfarande flyttas mellan skatteupplag på Finlands territorium får en godkänd upplagshavare i stället för ett elektroniskt administrativt dokument upprätta ett dokument som ska innehålla följande uppgifter:

1) de produkter som flyttas och deras kvantiteter fördelade på skatteslag,

2) avsändarens och mottagarens namn, adress och punktskattenummer,

3) datum då produkterna avsändes och leveransadressen,

4) det avsändande och det mottagande upplagets punktskattenummer, samt

5) referensnummer varmed försändelsen kan specificeras i avsändarens och mottagarens bokföring.

Dokumentet ska upprättas i två exemplar varav det ena ska förvaras i avsändarens bokföring. Det andra exemplaret ska åtfölja transporten av produkterna och förvaras i mottagarens bokföring. Mottagaren ska utan dröjsmål underrätta avsändaren «om» de mottagna produkterna inte stämmer överens med dokumentet.

67 §
System som ersätter det datoriserade systemet

«Om» det datoriserade systemet är otillgängligt kan en godkänd upplagshavare eller en registrerad avsändare påbörja en flyttning «av» punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande förutsatt att

1) produkterna åtföljs «av» ett pappersdokument som innehåller samma uppgifter som det preliminära elektroniska administrativa dokumentet och att

2) den godkände upplagshavaren eller registrerade avsändaren informerar de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten innan flyttningen påbörjas samt, när avsändaren är ansvarig för att det datoriserade systemet är otillgängligt, ger relevant information «om» anledningen till denna otillgänglighet innan flyttningen påbörjas.

Den godkände upplagshavaren eller den registrerade avsändaren ska i enlighet med 58 § överlämna ett preliminärt elektroniskt administrativt dokument när det datoriserade systemet åter är tillgängligt.

Så snart uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet har godkänts i enlighet med 58 § 3 mom. ska det elektroniska administrativa dokumentet ersätta pappersdokumentet. Därefter ska 58 § 4 och 5 mom. samt 64 och 65 § gälla i tillämpliga delar.

Till dess att uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet har godkänts anses flyttningen «av» punktskattepliktiga produkter äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd «av» det pappersdokument som avses i 1 mom.

En kopia «av» det pappersdokument som avses i 1 mom. ska den godkände upplagshavaren eller den registrerade avsändaren förvara i sin bokföring.

«Om» det datoriserade systemet inte är tillgängligt i avsändarmedlemsstaten, får avsändaren lämna de uppgifter «om» ändring av destinationen som avses i 61 § eller den information «om» delning av energiprodukter som avses i 62 § på annat sätt. Avsändaren ska före ändringen av destinationen eller uppdelningen av flyttningen underrätta de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten «om» saken.

68 §
Dokument som ersätter mottagningsrapporten och exportrapporten

«Om» en mottagningsrapport inte inom den tidsfrist som avses i 64 § kan lämnas in efter avslutad flyttning, på grund av att det datoriserade systemet är otillgängligt i destinationsmedlemsstaten eller på grund av att det datoriserade systemet har varit otillgängligt i avsändarmedlemsstaten och det elektroniska administrativa dokumentet inte ännu har ersatt pappersdokumentet, ska mottagaren, utom i vederbörligen motiverade fall, till Skatteförvaltningen lämna ett pappersdokument innehållande samma uppgifter som mottagningsrapporten och med en försäkran «om» att flyttningen har avslutats. (16.12.2016/1178)

Skatteförvaltningen ska skicka en kopia «av» det dokument som avses i 1 mom. till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten och hålla en kopia tillgänglig för mottagaren, utom i det fall att mottagningsrapporten med kort varsel kan lämnas in «av» mottagaren via det datoriserade systemet eller i vederbörligen motiverade fall. (16.12.2016/1178)

När det datoriserade systemet åter blir tillgängligt i destinationsmedlemsstaten eller förfarandena enligt 67 § 3 mom. har fullföljts ska mottagaren lämna in en mottagningsrapport i enlighet med 64 §.

«Om» en exportrapport som avses i 65 § inte kan upprättas efter en flyttning, på grund av att det datoriserade systemet är otillgängligt i exportmedlemsstaten eller på grund av att ett elektroniskt administrativt dokument inte har ersatt pappersdokumentet, ska de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten lämna ett pappersdokument innehållande samma uppgifter som exportrapporten och en försäkran «om» att flyttningen har avslutats, utom i det fall att en exportrapport med kort varsel kan upprättas via det datoriserade systemet eller i vederbörligen motiverade fall.

De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten ska vidarebefordra en kopia «av» det pappersdokument som avses i 4 mom. till avsändaren eller hålla det tillgängligt för denne.

När det datoriserade systemet åter blir tillgängligt i exportmedlemsstaten eller ett elektroniskt administrativt dokument har ersatt pappersdokumentet, ska de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten lämna en exportrapport.

69 §
Alternativa bevis

Utan att det påverkar vad som föreskrivs i 68 § ska mottagningsrapporten eller exportrapporten utgöra bevis på att flyttningen «av» punktskattepliktiga produkter har avslutats i enlighet med 57 §.

«Om» mottagningsrapporten eller exportrapporten saknas av andra anledningar än de som anges i 68 § 1 mom., kan avslutandet av flyttningen alternativt styrkas genom en påskrift från de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten «om» att de avsända punktskattepliktiga produkterna har nått den angivna destinationsorten. «Om» det är fråga «om» produkter som exporteras utanför unionen kan detta styrkas genom en påskrift från de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där utfartstullkontoret är beläget «om» att de punktskattepliktiga produkterna har lämnat unionens territorium.

Ett dokument som lämnas «av» mottagaren och innehåller samma uppgifter som mottagningsrapporten eller exportrapporten ska utgöra tillfredsställande bevis. När detta bevis har godkänts «av» de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten, ska dessa avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

70 §
Närmare föreskrifter «om» införande och användning «av» det datoriserade systemet

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter «om» användningen av det datoriserade systemet, «om» elektroniska administrativa dokuments informationsinnehåll samt «om» de certifierings- eller identifieringsmetoder som kan användas för utfärdande «av» elektroniska administrativa dokument. (16.12.2016/1178)

I kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 «om» genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov föreskrivs «om» form och innehåll för elektroniska meddelanden som ska användas i samband med flyttningar «av» punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov.

71 § (13.11.2020/766)
Flyttning «av» vissa produkter utan det datoriserade systemet

Det datoriserade systemet används inte vid flyttning av andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter och på flyttningen tillämpas inte bestämmelserna i 53, 58–65, 67, 68 och 70 §. «Om» dessa produkter under ett uppskovsförfarande flyttas mellan skatteupplag på finskt territorium ska det förenklade förfarandet enligt 66 § iakttas.

«Om» andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter förs in från ett område utanför unionen, ska den godkände upplagshavaren eller den registrerade mottagaren i tulldeklarationen «om» övergång till fri omsättning anteckna numret på det skatteupplag till vilket produkterna flyttas och importpartiets referensnummer.

71 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

71 §
Flyttning «av» vissa produkter utan det datoriserade systemet

Det datoriserade systemet används inte vid flyttning av andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter och på flyttningen tillämpas inte 53, 58–65, 67, 68 eller 70 §. «Om» dessa produkter under ett uppskovsförfarande flyttas mellan skatteupplag på Finlands territorium ska det förenklade förfarandet enligt 66 § iakttas.

«Om» andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter införs från ett område utanför unionen, ska den godkände upplagshavaren eller den registrerade mottagaren i tulldeklarationen «om» övergång till fri omsättning anteckna numret på det skatteupplag till vilket produkterna flyttas och importpartiets referensnummer samt i sin bokföring efter mottagandet anteckna tulldeklarationens nummer och importpartiets referensnummer.

71 a § (13.11.2020/766)
Särskilda bestämmelser «om» flyttning «av» produkter

Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheterna enligt 54, 58, 59, 62–64, 66–68 och 71 § finns i 39 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

71 a § har tillfogats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021.

9 kap.

Beskattning «av» produkter i andra medlemsstater

72 § (13.11.2020/766)
Produkter som privatpersoner för med sig

Punktskatt uppbärs inte på produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat och som en privatperson förvärvar för eget bruk och själv transporterar till Finland.

Vid bedömningen av «om» de produkter som en privatperson för med sig till Finland ska anses vara avsedda för eget bruk eller för användning i kommersiellt syfte eller i annan näringsverksamhet beaktas innehavarens kommersiella status och skäl för att inneha produkterna, den plats där produkterna finns och det använda transportsättet, dokument som hänför sig till produkterna, produkternas beskaffenhet och kvantitet samt andra därmed jämförbara relevanta omständigheter.

Vid bedömningen enligt 2 mom. anses produkterna vara avsedda för användning i kommersiellt syfte, «om» inte privatpersonen gör sannolikt att produkterna kommer till eget bruk, när produkternas kvantitet överstiger

1) 20 liter mellanprodukter som avses i 3 § i «lagen» «om» «accis» på alkohol och alkoholdrycker,

2) 90 liter vin, varav högst 60 liter mousserande viner,

3) 110 liter öl,

4) 10 liter andra alkoholdrycker.

En privatperson som förvärvar produkter på annat sätt än enligt 1 mom. är skyldig att betala skatt på produkterna i enlighet med de grunder och kvantiteter som föreskrivs i respektive lagar «om» punktskatt eller accis. Privatpersonen ska då dessutom iaktta de bestämmelser i denna lag som gäller beskattning och övervakning «av» produkter som levereras i kommersiellt syfte.

Trots det som föreskrivs ovan i denna paragraf ska en privatperson som för eget bruk för med sig bränsle till Finland från en annan medlemsstat betala punktskatt och försörjningsberedskapsavgift på bränslet i enlighet med «lagen» «om» punktskatt på flytande bränslen, «om» det är fråga «om»

1) motorbränsle som förs in på något annat sätt än i motorfordonets sedvanliga bränsletank eller en reservtank som rymmer högst 10 liter per motorfordon, eller

2) flytande bränsle som används för uppvärmning och som förs in på något annat sätt än i en tankbil som används i yrkesmässig näringsverksamhet.

I de situationer som avses i 5 mom. ska en privatperson dessutom iaktta de bestämmelser i denna lag som gäller beskattning och övervakning «av» produkter som levereras i kommersiellt syfte.

72 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

72 § (27.6.2014/495)
Produkter som privatpersoner för med sig

Punktskatt uppbärs inte på produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat och som en privatperson förvärvar för eget bruk och själv transporterar till Finland.

Vid bedömningen av «om» produkter som en privatperson för med sig till Finland ska anses vara avsedda för eget bruk eller för användning i kommersiellt syfte eller i annan näringsverksamhet beaktas innehavarens kommersiella status och skäl för att inneha produkterna, den plats där produkterna finns och det använda transportsättet, dokument som hänför sig till produkterna, produkternas beskaffenhet och kvantitet samt andra därmed jämförbara relevanta omständigheter.

Vid bedömningen enligt 2 mom. anses kvantiteterna för produkterna visa att produkterna är avsedda för användning i kommersiellt syfte, «om» inte privatpersonen gör sannolikt att produkterna kommer till eget bruk, när personen för med sig mer än

1) 20 liter mellanprodukter,

2) 90 liter vin varav högst 60 liter mousserande viner,

3) 110 liter öl,

4) 10 liter andra alkoholdrycker.

En privatperson som förvärvar produkter på annat sätt än enligt 1 mom. är skyldig att betala skatt på produkterna i enlighet med de grunder och kvantiteter som föreskrivs i respektive lagar «om» punktskatt eller accis. Privatpersonen ska dessutom iaktta de bestämmelser i denna lag som gäller beskattning och övervakning «av» produkter som levereras i kommersiellt syfte.

Trots det som föreskrivs ovan i denna paragraf ska en privatperson som för eget bruk för med sig motorbränsle till Finland från en annan medlemsstat betala punktskatt och försörjningsberedskapsavgift på bränslet i enlighet med «lagen» «om» punktskatt på flytande bränslen (1472/1994), om det är fråga om

1) motorbränsle som förs in på något annat sätt än i motorfordonets sedvanliga bränsletank,

2) motorbränsle som förs in till landet i en reservtank, då kvantiteten är större än 10 liter per motorfordon, eller

3) flytande bränsle som används för uppvärmning, och bränslet förs in på något annat sätt än i en tankbil som används i yrkesmässig näringsverksamhet.

I situationer som avses i 5 mom. ska en privatperson vid sin ankomst till Finland anmäla bränslet till Tullen för beskattning.

73 §
Gåvoförsändelser

En privatperson får för eget bruk skattefritt ta emot högst följande kvantiteter tobaksprodukter och alkoholdrycker som en annan privatperson vederlagsfritt har skickat från en annan medlemsstat:

1) tobaksprodukter

a) 300 stycken cigaretter,

b) 150 stycken cigariller; vikt per styck högst tre gram,

c) 75 stycken cigarrer, eller

d) 400 gram pip- och cigarettobak,

2) alkoholdrycker

a) 1 liter alkohol eller alkoholdrycker vars alkoholhalt överstiger 22 volymprocent,

b) 3 liter alkohol eller alkoholdrycker vars alkoholhalt är högst 22 volymprocent,

c) 5 liter icke-mousserande viner, och

d) 15 liter öl.

Den som tar emot mera tobaksprodukter eller alkoholdrycker än vad som enligt 1 mom. är skattefria är skyldig att betala skatt för den överskjutande delen. I respektive lagar «om» punktskatt eller accis föreskrivs «om» skattegrunden och beloppet.

74  § (13.11.2020/766)
Privatpersoners förvärv

«Om» en privatperson på något annat sätt än enligt 72 § eller genom distansförsäljning från en annan medlemsstat för eget bruk förvärvar punktskattepliktiga produkter som transporteras till Finland «av» en annan privatperson eller «av» en yrkesmässig näringsidkare, är den privatperson som förvärvat produkterna skattskyldig. Också den som deltagit i transporten och den som innehar produkterna i Finland blir tillsammans med den privatperson som förvärvat produkterna solidariskt ansvariga för betalning «av» skatten.

Punktskatt ska betalas enligt de bestämmelser som gäller den dag då produkterna levereras eller produkter som är avsedda för leverans innehas i Finland.

En privatperson som avses i 1 mom. ska innan transporten «av» produkterna påbörjas till Skatteförvaltningen anmäla de produkter som avsänds från den andra medlemsstaten till Finland och ställa säkerhet för betalning «av» punktskatterna.

Vad som i 3 mom. föreskrivs «om» ställande «av» säkerhet tillämpas dock inte när andra produkter än harmoniserade punktskattepliktiga produkter flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat.

74 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

74 §
Privatpersoners förvärv

«Om» en privatperson på något annat sätt än enligt 72 § eller genom distansförsäljning från en annan medlemsstat för eget bruk förvärvar punktskattepliktiga produkter som transporteras till Finland «av» en annan privatperson eller «av» en yrkesmässig näringsidkare, är den privatperson som förvärvat produkterna skattskyldig. Också den som deltagit i transporten och den som innehar produkterna i Finland blir tillsammans med den privatperson som förvärvat produkterna solidariskt ansvariga för betalning «av» skatten.

Punktskatt ska betalas enligt de bestämmelser som gäller den dag då produkterna levereras eller produkter som är avsedda för leverans innehas i Finland.

En privatperson som avses i 1 mom. ska innan flyttningen påbörjas till Skatteförvaltningen anmäla de harmoniserade punktskattepliktiga produkter som avsänds från den andra medlemsstaten till Finland och ställa säkerhet för betalning «av» punktskatterna. (16.12.2016/1178)

75 §
Innehav i kommersiellt syfte

«Om» punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat innehas i kommersiellt syfte i Finland för att levereras eller användas här, ska punktskatt på produkterna uppbäras i Finland utan att detta dock begränsar tillämpningen av bestämmelserna «om» distansförsäljning.

Skattskyldig är den som verkställt leveransen eller som innehar de produkter som är avsedda för leverans, eller den till vilken produkterna levereras i Finland.

Punktskatt ska betalas enligt de bestämmelser som gäller den dag då produkterna levereras eller produkter som är avsedda för leverans innehas i Finland.

«Om» punktskattepliktiga produkter som redan frisläppts för konsumtion i en medlemsstat flyttas inom unionen i kommersiellt syfte och flyttningen sker i enlighet med 78 §, ska det inte anses att produkterna innehas för sådant syfte förrän de anländer till destinationsmedlemsstaten.

76 §
Innehav på fartyg eller luftfartyg

«Om» punktskattepliktiga produkter förvaras ombord på ett fartyg eller ett luftfartyg som trafikerar mellan Finland och en annan medlemsstat och inte är till försäljning när fartyget befinner sig på Finlands territorium, ska det inte anses att produkterna innehas i kommersiellt syfte i Finland.

77 §
Skattefritt bränsle i yrkesmässig trafik

Bränsle är skattefritt «om» det finns i den sedvanliga bränsletanken i ett motorfordon i yrkesmässig trafik som kommer från en annan medlemsstat eller i den sedvanliga bränsletanken till ett kylsystem eller ett annat system i fordonet, då bränslet är avsett för fordonets eget bruk eller för upprätthållandet «av» det kylsystem eller ett system «av» annat slag som finns i fordonet.

78 § (13.11.2020/766)
Förfarandet vid flyttningar i kommersiellt syfte «av» produkter som frisläppts för konsumtion

Den som i sådana fall som avses i 75 § 1 mom. flyttar produkter mellan Finland och en annan medlemsstat eller inom Finland så att produkterna transporteras via en annan medlemsstats territorium ska förse produkterna med ett sådant ledsagardokument som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 «om» förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen «av» punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten och som innehåller det i 58 § 1 mom. avsedda elektroniska administrativa dokumentets relevanta uppgifter.

Den skattskyldige ska innan transporten «av» produkterna påbörjas till Skatteförvaltningen anmäla de produkter som avsänds från den andra medlemsstaten till Finland och ställa säkerhet för betalning «av» punktskatterna.

Bestämmelserna i 1 mom. och bestämmelserna «om» ställande «av» säkerhet i 2 mom. tillämpas dock inte när andra produkter än harmoniserade punktskattepliktiga produkter flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat.

Bestämmelser «om» ett förfarande som ersätter ett i 1 mom. avsett ledsagardokument och som ska tillämpas när produkter som frisläppts för konsumtion regelbundet flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat får utfärdas genom förordning av statsrådet. En förutsättning är att det i den andra medlemsstaten finns ömsesidiga bestämmelser eller föreskrifter «om» tillämpning «av» ett motsvarande förenklat förfarande.

78 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

78 §
Förfarandet vid flyttningar i kommersiellt syfte «av» produkter som frisläppts för konsumtion (16.12.2016/1178)

Den som i sådana fall som avses i 75 § 1 mom. flyttar produkter mellan Finland och en annan medlemsstat eller inom Finland så att produkterna transporteras via en annan medlemsstats territorium ska förse produkterna med ett sådant ledsagardokument som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 «om» förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen «av» punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten (förenklat ledsagardokument) och som innehåller den relevanta information som avses i 58 § 1 mom.

Den skattskyldige ska innan flyttningen påbörjas till Skatteförvaltningen anmäla de produkter som avsänds från den andra medlemsstaten till Finland och ställa säkerhet för betalning «av» punktskatterna. (16.12.2016/1178)

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska inte tillämpas vid flyttning «av» andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter mellan Finland och en annan medlemsstat.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas «om» ett förfarande «om» ersätter ett sådant ledsagardokument som avses i 1 mom. och som ska tillämpas när produkter som frisläppts för konsumtion regelbundet flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat. En förutsättning är att det i den andra medlemsstaten finns ömsesidiga bestämmelser eller föreskrifter «om» tillämpning «av» ett motsvarande förenklat förfarande.

79 §
Distansförsäljning

Punktskatt uppbärs på produkter som sålts till Finland genom distansförsäljning.

Distansförsäljaren är skattskyldig. «Om» distansförsäljaren har en skatterepresentant är denne skattskyldig i stället för distansförsäljaren. Distansförsäljaren är solidariskt ansvarig för den punktskatt som ska betalas «av» skatterepresentanten.

Skyldighet att betala punktskatt uppkommer då punktskattepliktiga produkter levereras i Finland. Punktskatt ska betalas enligt de bestämmelser som gäller den dag då produkterna levereras i Finland.

80 § (13.11.2020/766)
Förfarandet vid distansförsäljning

En distansförsäljare som inte har någon skatterepresentant i Finland ska innan produkter avsänds från en annan medlemsstat till Finland anmäla produkterna till Skatteförvaltningen och ställa säkerhet för betalning «av» punktskatterna.

Vad som i 1 mom. föreskrivs «om» ställande «av» säkerhet tillämpas dock inte när andra produkter än harmoniserade punktskattepliktiga produkter flyttas till Finland från en annan medlemsstat.

80 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

80 §
Förfarandet vid distansförsäljning

En distansförsäljare som inte har någon skatterepresentant i Finland ska innan produkter avsänds från en annan medlemsstat till Finland anmäla produkterna till Skatteförvaltningen och ställa säkerhet för betalning «av» punktskatterna. (16.12.2016/1178)

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte tillämpas då andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter flyttas till Finland från en annan medlemsstat.

81 § (13.11.2020/766)
Produkter som förstörts under transport efter att de frisläppts för konsumtion

Punktskatt uppbärs inte i Finland «om» punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion fullständigt har förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade under transporten från en annan medlemsstat till Finland. Detta förutsätter att produkterna

1) förstörts eller gått förlorade på grund «av» att de blivit gamla eller avdunstat eller «av» någon annan orsak som har samband med deras egenskaper,

2) förstörts eller gått förlorade till följd «av» force majeure eller eldsvåda, skada eller någon annan motsvarande oförutsedd händelse, eller

3) produkterna förstörts med tillstånd «av» en behörig myndighet.

Produkterna anses fullständigt ha förstörts eller oåterkalleligen ha gått förlorade «om» de inte kan användas som punktskattepliktiga produkter.

«Om» punktskattepliktiga produkter fullständigt har förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade i Finland eller «om» förstöringen eller förlusten av produkterna upptäcks i Finland, ska den påvisas på ett sätt som den behöriga myndigheten godkänt. «Om» produkterna fullständigt har förstörts eller gått förlorade och förstöringen eller förlusten «av» produkterna upptäcks i en annan medlemsstat, ska den påvisas på ett sätt som den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga godkänt.

Den säkerhet som ställts enligt 28 § 2 mom., 78 § 2 mom. eller 80 § 1 mom. ska frisläppas.

81 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

81 §
Produkter som förstörts under transport efter att de frisläppts för konsumtion

Punktskatt uppbärs inte i Finland «om» punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion fullständigt har förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade under transporten från en annan medlemsstat till Finland. Att produkterna förstörts eller gått förlorade ska bero på produkternas beskaffenhet, såsom att de blivit gamla eller avdunstat eller av någon annan orsak som har samband med deras egenskaper, force majeure eller oförutsebara omständigheter, såsom eldsvåda, skada eller någon annan motsvarande händelse, eller en behörig myndighets tillstånd. Produkterna anses fullständigt ha förstörts eller oåterkalleligen ha gått förlorade «om» de inte kan användas som punktskattepliktiga produkter.

«Om» punktskattepliktiga produkter helt har förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade i Finland eller «om» detta upptäcks i Finland ska detta på ett tillfredsställande sätt påvisas för den behöriga myndigheten. «Om» produkterna helt har förstörts eller gått förlorade och det att de har förstörts eller gått förlorade upptäcks i en annan medlemsstat ska detta på ett tillfredsställande sätt påvisas för de behöriga myndigheterna i medlemsstaten i fråga. (16.12.2016/1178)

Den säkerhet som ställts enligt 28 § 2 mom., 78 § 2 mom. eller 80 § 1 mom. ska släppas fri.

82 § (13.11.2020/766)
Oegentligt förfarande

«Om» en oegentlighet har begåtts i Finland i samband med flyttning «av» produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat, ska punktskatt uppbäras på produkterna i Finland.

Punktskatt ska också uppbäras i Finland «om» det inte går att avgöra var oegentligheten begåtts, men den upptäcks i Finland. «Om» det likväl inom tre år från den dag då de för konsumtion frisläppta punktskattepliktiga produkterna förvärvades, fastställs i vilken medlemsstat oegentligheten faktiskt begåtts, ska punktskatt uppbäras i den medlemsstaten.

Punktskatten ska betalas «av» den som ställt säkerhet för betalning «av» skatten enligt 28 § 2 mom., 78 § 2 mom. eller 80 § 1 mom. och «av» den som medverkat i oegentligheten.

I denna paragraf avses med oegentlighet en situation där det förfarande som avses i 78 § inte har iakttagits under flyttning «av» de punktskattepliktiga produkter som avses i 75 § 1 mom. eller 79 § 1 mom. och flyttningen eller en del «av» flyttningen «av» de punktskattepliktiga produkterna på grund «av» detta inte avslutats i enlighet med vad som föreskrivs.

82 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

82 §
Oegentligt förfarande

När en oegentlighet har begåtts i Finland i samband med flyttning «av» produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat i enlighet med 75 § 1 mom. eller 79 § 1 mom., ska produkterna vara punktskattepliktiga i Finland.

«Om» det inte går att avgöra var oegentligheten begåtts men den upptäcks i Finland, ska punktskatt uppbäras i Finland. «Om» det likväl inom tre år från den dag då de för konsumtion frisläppta punktskattepliktiga produkterna förvärvades, fastställs i vilken medlemsstat oegentligheten faktiskt begåtts, ska punktskatt uppbäras i den medlemsstaten.

Punktskatten ska betalas «av» den som ställt säkerhet för betalning «av» skatten enligt 28 § 2 mom., 78 § 2 mom. eller 80 § 1 mom. och «av» den som medverkat i oegentligheten.

I denna paragraf avses med oegentlighet ett fall som inträffat under flyttning «av» punktskattepliktiga produkter enligt 75 § 1 mom. eller 79 § 1 mom., som inte omfattas «av» 78 §, och på grund «av» vilket flyttningen eller en del «av» flyttningen «av» de punktskattepliktiga produkterna inte avslutats i vederbörlig ordning.

82 a § (13.11.2020/766)
Särskilda bestämmelser «om» produkter som frisläppts för konsumtion

Vad som i 11–20, 32 och 33 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs «om» skatteperiod, sista inlämningsdag för skattedeklaration och betalning av skatt för skatteperioden tillämpas inte, «om»

1) de produkter som en privatperson för med sig på det sätt som avses i 72 § anses vara avsedda för annat än eget bruk,

2) förfarandet enligt 74 § inte har iakttagits vid flyttning «av» produkter som avses i 74 § 1 mom.,

3) en oegentlighet enligt 82 § har begåtts.

Skyldighet att betala skatt uppkommer

1) i en situation som avses i 1 mom. 1 punkten så snart produkterna har förts in i landet,

2) i de situationer som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten så snart produkterna har tagits emot eller förts in i landet eller en oegentlighet som begåtts under flyttningen annars har konstaterats.

Tidsfristen enligt 44 och 61 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ beräknas från utgången «av» det kalenderår under vilket skyldigheten att betala skatt uppkom.

Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheterna enligt 72, 74, 78 och 80 § finns i 39 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

82 a § har tillfogats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021.

83 §
Allmänna grunder för återbetalning «av» punktskatt (13.11.2020/766)

Rubriken har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder: Återbetalning och eftergift «av» punktskatt

«Om» produkter på vilka punktskatt betalats i Finland har använts eller levererats till användning för ett skattefritt ändamål, har den som använt eller levererat produkterna rätt att på ansökan få en återbetalning som motsvarar den betalda skatten, «om» inte i denna lag eller i respektive lagar «om» punktskatt eller accis föreskrivs annat «om» skattefrihet. En förutsättning för återbetalning är att sökanden på ett tillförlitligt sätt påvisar att produkterna levererats eller använts för ett skattefritt ändamål.

«Om» produkter på vilka betalts punktskatt i Finland innehas i kommersiellt syfte i en annan medlemsstat för leverans eller användning där, har den som avsänt produkterna rätt att på ansökan få en återbetalning som motsvarar den betalda skatten. En förutsättning för återbetalning är att flyttningen till den andra medlemsstaten har skett i enlighet med 78 § och att sökanden tillförlitligt kan påvisa att på produkterna vederbörligen har betalts punktskatt i den andra medlemsstaten.

«Om» produkter på vilka punktskatt betalts i Finland via distansförsäljning säljs från Finland till en annan medlemsstat, har den som sålt produkterna rätt att på ansökan få en återbetalning som motsvarar den punktskatt som betalts i Finland. En förutsättning för återbetalning är att distansförsäljaren eller dennes skatterepresentant innan produkterna avsändes är registrerad och har ställt säkerhet i destinationsmedlemsstaten samt betalat punktskatt på produkterna i destinationsmedlemsstaten.

Punktskatt som betalats på produkter som frisläppts för konsumtion i Finland ska på ansökan återbetalas «om» på produkterna i en situation som avses i 82 § har uppburits skatt i den medlemsstat där oegentligheten begåtts eller konstaterats. I så fall ska också säkerhet som ställts enligt 28 § 2 mom., 78 § 2 mom. eller 80 § 1 mom. släppas fri.

En godkänd upplagshavare har rätt att på ansökan som återbetalning få den punktskatt som upplagshavaren har betalat på produkter som återförts till skatteupplaget. Återbetalning kan emellertid inte fås i fråga «om» sådana produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade på grund «av» att de blivit gamla eller avdunstat eller «av» någon jämförbar orsak som har samband med deras egenskaper. (13.11.2020/766)

5 mom. har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

«Om» den skatt som i Finland påförts en produkt i sådana fall som avses i 1–4 mom. inte är betald i sin helhet, ska obetald skatt efterges. Återbetalning eller eftergivande ska sökas hos Skatteförvaltningen inom tre år från utgången «av» det kalenderår under vilket skatt på produkten har påförts i Finland. (16.12.2016/1178)

En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare har rätt att på ansökan som återbetalning få den punktskatt som de har betalat på produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oförutsedd händelse eller force majeure. Återbetalning kan emellertid inte fås «om» produkterna har förstörts på grund «av» sin beskaffenhet. En förutsättning för återbetalning är dessutom att produkterna bevisligen har förstörts fullständigt eller oåterkalleligen gått förlorade. De produkter som återbetalningen «av» betald skatt gäller ska förstöras under den behöriga myndighetens övervakning eller annars på ett sätt som den godkänt. (13.11.2020/766)

6 mom. har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

«Om» en avdragsrätt enligt denna lag eller respektive lag «om» punktskatt eller accis inte har kunnat göras gällande till fullt belopp inom den tid som föreskrivs för avdrag, har den skattskyldige på ansökan rätt till en återbetalning som motsvarar den betalda skatt som blivit oavdragen. Ansökan «om» återbetalning ska göras hos Skatteförvaltningen inom tre år från utgången «av» det kalenderår under vilket rätten till avdrag uppkom. (16.12.2016/1178)

83 a § (13.11.2020/766)
Återbetalning «av» punktskatt

Återbetalning enligt 83 § kan sökas för en period «av» en kalendermånad eller ett kalenderår. Återbetalning ska sökas hos Skatteförvaltningen inom tre år från utgången «av» det kalenderår under vilket rätten till återbetalning uppkom.

På återbetalning tillämpas i övrigt vad som föreskrivs om punktskatt i denna lag, respektive lagar om punktskatt eller accis, «lagen» om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och i någon annan lag. På återbetalning och på den som ansöker om återbetalning tillämpas vad som i «lagen» om skatteuppbörd föreskrivs om återbäring och skattskyldig när den skattskyldige är mottagare av återbäring. På den som ansöker om återbetalning tillämpas dessutom vad som föreskrivs om skattskyldiga i 5, 6, 8, 9, 21, 24, 37, 38, 40–42, 45–48 och 50 §, 52 § 1 och 4 mom. samt i 54–56, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 73 och 80 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

På beloppet «av» den överskjutande återbetalningen ska dröjsmålsränta betalas från dagen efter den dag då återbetalningen gjordes.

Om det i samband med ansökan om återbetalning lämnas bristfälliga eller felaktiga uppgifter, tillämpas vad som i 37 och 38 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs «om» skatteförhöjning.

Tidsfristen enligt 44 och 61 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ beräknas från utgången av det kalenderår som omfattar den period som beslutet «om» återbetalning gäller.

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter «om» förfarandet för ansökan «om» återbetalning.

83 a § har tillfogats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021.

10 kap.

Skattefrihet för produkter som förs in från områden utanför unionen

84 §
Produkter som privatpersoner för med sig

En resande som anländer till Finland från ett område utanför unionen får i sitt personliga resgods skattefritt föra in punktskattepliktiga produkter i högst de kvantiteter som anges nedan. En förutsättning för skattefrihet är att införseln inte är «av» kommersiell natur.

Införseln anses inte vara av kommersiell natur, «om»

1) den är tillfällig,

2) den enbart inbegriper produkter som är avsedda för resandens eller hans eller hennes familjs personliga bruk eller som är avsedda som gåvor, och «om»

3) produkterna till art och kvantitet är sådana att det inte kan anses att de förs in för kommersiella ändamål.

Som personligt resgods betraktas resgods som resanden kan visa upp för tullmyndigheten vid sin ankomst till Finland. Som personligt resgods betraktas också resgods som resanden kan visa upp för tullmyndigheten först vid en senare tidpunkt, «om» resanden lägger fram en redogörelse för att det företag som ansvarar för transporten vid resandens avresa har registrerat dessa produkter som medföljande resgods.

På införsel «av» andra punktskattepliktiga produkter än sådana som avses i 85–87 § tillämpas dessutom 95 d § i mervärdesskattelagen (1501/1993).

Produkter som bevisligen har förvärvats beskattade i en annan medlemsstat är dock skattefria i enlighet med 72 §.

85 §
Skattefria införselkvantiteter «av» tobaksprodukter

Maximikvantiteterna «av» tobaksprodukter som enligt 84 § får föras in skattefritt är

1) 200 cigaretter,

2) 100 cigariller; vikt per styck högst 3 gram,

3) 50 cigarrer, eller

4) 250 gram pip- och cigarettobak.

En resande får föra in flera än en tobaksprodukt enligt 1 mom. skattefritt, «om» de procentuella andelarna «av» de skattefria maximikvantiteterna uppgår till sammanlagt högst 100 procent.

Personer under 18 år får inte föra in tobaksprodukter skattefritt.

Den som vid ankomst från ett område utanför unionen för med sig en större kvantitet tobaksprodukter än den kvantitet som är skattefri enligt denna lag, är skyldig att för den överstigande delen betala skatt vars grund och belopp fastställs enligt «lagen» «om» tobaksaccis (1470/1994).

86 §
Skattefria införselkvantiteter «av» alkoholdrycker

En resande får med stöd «av» 84 § skattefritt föra in 4 liter icke-mousserande viner och 16 liter öl.

En resande får dessutom skattefritt föra in

1) 1 liter alkohol eller alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent, eller

2) 2 liter alkohol eller alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent.

En resande får skattefritt föra in produkter enligt såväl 2 mom. 1 som 2 punkten, «om» de procentuella andelarna «av» de skattefria maximikvantiteterna uppgår till sammanlagt högst 100 procent.

87 §
Skattefritt bränsle

Med stöd av 84 § får skattefritt dessutom föras in det bränsle som finns i standardtanken på ett motordrivet fortskaffningsmedel och för varje motordrivet fortskaffningsmedel högst 10 liter bränsle som transporteras med fortskaffningsmedlet i en bärbar tank under samma förutsättningar och med samma begränsningar som föreskrivs i fråga «om» tullfrihet för dessa produkter, «om» inte något annat föreskrivs i denna lag. (29.4.2016/311)

Den som vid ankomst från ett område utanför unionen för med sig en större kvantitet bränsle än den som enligt 1 mom. är skattefri, är skyldig att för den överstigande delen betala skatt i enlighet med de grunder och kvantiteter som anges i «lagen» «om» «accis» på flytande bränslen.

88 §
Gåvoförsändelser

Andra än kommersiella försändelser av ringa värde som en privatperson har skickat från ett område utanför unionen till en annan privatperson i Finland, med undantag för cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och cigarettobak, alkohol och alkoholdrycker, är skattefria under samma förutsättningar och med samma begränsningar som gäller tullfrihet för dessa produkter, «om» inte något annat föreskrivs i denna lag.

89 §
Försäljning «av» skattefria produkter på fartyg, luftfartyg och flygplatser

Skattefria är produkter som säljs för att medföras som passagerares resgods på fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik under en sådan resa utanför unionen under vilken passagerarna har möjlighet att stiga «av» fartyget eller luftfartyget,

Skattefria är produkter som säljs i en skattefri butik på en flygplats till passagerare som reser utanför unionen för att medföras som resgods. Med skattefri butik avses skatteupplag enligt 6 § 5 punkten.

90 §
Personalens hemkomstgåvor

Den som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför unionen får skattefritt föra in varor som hemkomstgåvor under samma förutsättningar och med samma begränsningar som föreskrivs i 95 e § i mervärdesskattelagen.

91 §
Skattefritt bränsle i yrkesmässig trafik

Bränsle som finns i motorfordon och specialcontainrar som anländer från områden utanför unionen är skattefritt under samma förutsättningar och med samma begränsningar som gäller tullfrihet för dessa produkter, «om» inte något annat föreskrivs i denna lag.

11 kap. (13.11.2020/766)

(13.11.2020/766)

11 kap. har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

11 kap.

Bokföringsskyldighet

92 §
Godkända upplagshavares bokföringsskyldighet

En godkänd upplagshavare ska för punktbeskattningen ha bokföring varav framgår kvantiteterna «av» produkter som tillverkats, bearbetats, lagrats, tagits för eget bruk och mottagits, helt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade i ett skatteupplag samt de kvantiteter «av» produkter som avsänts och frisläppts för konsumtion från upplaget, de kvantiteter «av» produkter som tagits emot vid direkt leverans samt övriga uppgifter som behövs för fastställande «av» punktskatt och för övervakningen «av» beskattningen. Bokföringsmaterialet för skatteupplaget ska förvaras i Finland.

Skatteupplaget ska inventeras regelbundet. Verifikationerna ska förvaras i samband med skatteupplagets bokföring.

En godkänd upplagshavare ska i kronologisk ordning förvara sådana dokument i Finland som följt med produkter som tagits emot under ett uppskovsförfarande och som inte har registrerats i det datoriserade systemet. På begäran ska dokumenten överlämnas till Skatteförvaltningen. (16.12.2016/1178)

93 §
Andra skattskyldigas, distansförsäljares och registrerade avsändares bokföringsskyldighet

Andra skattskyldiga än de som avses i 92 § samt den som i Finland via distansförsäljning säljer punktskattepliktiga produkter till en annan medlemsstat ska ha bokföring varav framgår kvantiteterna «av» produkter som tagits emot, innehafts, flyttats och sålts samt övriga uppgifter som behövs för fastställande «av» punktskatten och för övervakningen «av» beskattningen.

Registrerade mottagare och tillfälligt registrerade mottagare ska i kronologisk ordning förvara sådana dokument i Finland som följt med produkter som tagits emot under ett uppskovsförfarande och som inte har registrerats i det datoriserade systemet. Dokumenten ska på begäran överlämnas till Skatteförvaltningen. (16.12.2016/1178)

En registrerad avsändare ska ha bokföring varav framgår kvantiteterna «av» produkter som avsänts under ett uppskovsförfarande samt andra uppgifter som behövs för fastställande «av» punktskatten och för övervakningen «av» beskattningen.

94 §
Annan bokföringsskyldighet

Vad som föreskrivs i 92 och 93 § gäller i tillämpliga delar också företrädare för upplagshavares och andra skattskyldigas filialer i Finland.

Den som skattefritt har förvärvat punktskattepliktiga produkter för ett ändamål som enligt denna lag eller respektive lagar «om» punktskatt eller accis är skattefritt, ska för punktbeskattningen ha bokföring varav framgår kvantiteterna «av» skattefritt förvärvade produkter, produkternas användning och lagerkvantiteterna.

95 §
Bokföringsmaterialets läsbarhet och förvaringstid

Bokföringsmaterial som avses i 92–94 § ska upprättas i läsbar skriftlig form eller i maskinläsbart datamedium så att det kan tas fram i läsbar skriftlig form eller i en allmänt använd lagringsform.

Material som avses i 1 mom. ska förvaras i fyra kalenderår. «Om» materialet finns både i läsbar skriftlig form och i maskinläsbart datamedium ska det förvaras i båda formerna under den tid som föreskrivs ovan.

12 kap.

Granskning, uppgiftsskyldighet och omhändertagande (13.11.2020/766)

Rubriken har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder: Granskning, informationsskyldighet och omhändertagande

96 § (13.11.2020/766)
Tullens granskningsrätt

Tullen får utföra granskningar för att övervaka att denna lag och respektive lagar «om» punktskatt eller «accis» följs. Även företrädare för andra myndigheter får närvara vid granskningen. Bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen (434/2003) ska iakttas i tillämpliga delar vid granskningen.

Den skattskyldige ska på begäran för Tullen för granskning förete sitt bokföringsmaterial, uppgifter «om» sitt bokföringssystem och dess kopplingar till andra system, uppgifter «om» interna övervakningssystem och andra för beskattningen behövliga uppgifter i begärd form. «Om» det material som ska granskas har förvarats i ett maskinläsbart datamedium, ska den skattskyldige på begäran ta fram materialet i läsbar skriftlig form eller i en allmänt använd lagringsform. Den skattskyldige ska också visa den som utför granskningen sitt upplag och sina övriga lokaler och utrymmen, förutsatt att de inte används för boende «av» permanent natur, samt ställa behövliga lokaler, utrymmen och anordningar till förfogande för granskningen och även i övrigt bistå vid granskningen.

Den som utför granskningen har rätt att föra bort material som ska granskas eller kopior av materialet från det ställe där den skattskyldige har dem i sin besittning för granskning någon annanstans, «om» det är möjligt utan att den skattskyldige orsakas oskälig olägenhet. Materialet ska återlämnas så snart det inte längre behövs för granskningen.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs «om» skattskyldiga gäller i tillämpliga delar också representanter för skattskyldigas filialer i Finland och den som med stöd av denna lag eller respektive lagar «om» punktskatt eller «accis» har förvärvat punktskattepliktiga produkter skattefritt.

Var och en ska trots sekretessbestämmelserna på begäran ge Tullen uppgifter «om» inköp, innehav, flyttningar, försäljningar och tillverkning «av» punktskattepliktiga produkter.

96 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

96 §
Granskning

Den behöriga myndigheten får utföra granskningar för att övervaka att denna lag och respektive lagar «om» punktskatt eller «accis» följs. Även företrädare för andra myndigheter får närvara vid granskningen. Bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen ska iakttas i tillämpliga delar vid granskningen. (16.12.2016/1178)

Den skattskyldige ska på begäran för den behöriga myndigheten för granskning förete sitt bokföringsmaterial, uppgifter «om» sitt bokföringssystem och dess kopplingar till andra system, uppgifter «om» interna övervakningssystem och lämna andra för beskattningen behövliga uppgifter i begärd form. «Om» det material som ska granskas har förvarats i ett maskinläsbart datamedium, ska den skattskyldige på begäran ta fram materialet i läsbar skriftlig form eller i en allmänt använd lagringsform. Den skattskyldige ska också visa granskaren sitt upplag och sina övriga lokaler, förutsatt att de inte används för boende «av» permanent natur, samt ställa behövliga lokaler och anordningar till förfogande för granskningen och även i övrigt bistå vid granskningen. (16.12.2016/1178)

Den som utför granskningen har rätt att föra bort material som ska granskas eller kopior av materialet från den skattskyldiges lokaler för granskning någon annanstans, «om» det är möjligt utan att den skattskyldige åsamkas oskäliga olägenheter. Materialet ska återlämnas så snart det inte längre behövs för granskningen.

Vad som föreskrivs «om» skattskyldiga ovan i denna paragraf gäller i tillämpliga delar också representanter för skattskyldigas filialer i Finland och den som med stöd av denna lag eller respektive lagar «om» punktskatt eller «accis» har förvärvat punktskattepliktiga produkter skattefritt.

Var och en ska trots sekretessbestämmelserna på begäran ge den behöriga myndigheten uppgifter «om» inköp, innehav, flyttningar, försäljningar och tillverkning «av» punktskattepliktiga produkter. (16.12.2016/1178)

97 § (13.11.2020/766)
Tullens övriga granskningsbefogenheter

För att övervaka att denna lag och respektive lagar «om» punktskatt eller accis följs eller «om» det behövs för beskattningen har Tullen rätt

1) att få tillträde till och granska upplag och andra lokaler där punktskattepliktiga produkter förvaras eller behandlas,

2) att stoppa och granska fordon,

3) att meddela föreskrifter «om» lossning, lastning, transport, mottagande, lagring och avsändande «av» punktskattepliktiga produkter och att förse produkternas emballage, transportmedel och upplag med lås, sigill eller något annat märke.

Utrymmen som används för boende «av» permanent natur får dock inte granskas.

Även företrädare för andra myndigheter får närvara vid granskning som avses i 1 mom. Bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen ska iakttas i tillämpliga delar vid granskningen.

97 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

97 §
Övriga granskningsbefogenheter (16.12.2016/1178)

För att övervaka att denna lag och respektive lagar «om» punktskatt eller accis följs eller «om» det behövs för beskattningen har den behöriga myndigheten rätt

1) att få tillträde till och granska upplag och andra lokaler där punktskattepliktiga produkter förvaras eller behandlas,

2) att stoppa och granska fordon,

3) att meddela föreskrifter «om» lossning, lastning, transport, mottagande, lagring och avsändande «av» punktskattepliktiga produkter och att förse produkternas emballage, transportmedel och upplag med lås, sigill eller något annat märke.

(16.12.2016/1178)

Lokaler som används för boende «av» permanent natur får dock inte granskas. (16.12.2016/1178)

Även företrädare för andra myndigheter får närvara vid granskningen. Bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen ska iakttas i tillämpliga delar vid granskningen.

98 § (16.12.2016/1178)
Annan uppgiftsskyldighet (13.11.2020/766)

Rubriken har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder: Annan informationsskyldighet

Den som har levererat eller förvärvat produkter för användning som enligt 19 § är skattefri ska trots sekretessbestämmelserna ge den behöriga myndigheten uppgifter «om» förvärv och användning av produkterna, lagerkvantiteter och leveranser samt andra omständigheter som behövs för övervakning av beskattningen. Den behöriga myndigheten meddelar närmare föreskrifter «om» informationens innehåll samt «om» hur och när den ska lämnas.

Den som innehar punktskattepliktiga produkter ska på begäran ge den behöriga myndigheten produktprover som behövs för beskattningen och övervakningen «av» den.

Skatteförvaltningen ska meddela den som är skyldig att lämna uppgifter ett beslut, om denne vägrar att lämna de uppgifter som avses i 1 mom. eller de produktprover som avses i 2 mom. och som Skatteförvaltningen uppmanat den uppgiftsskyldige att lämna. På delgivning av beslut till den uppgiftsskyldige tillämpas vad som i 56 § i «lagen» om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om delgivning till den skattskyldige. Bestämmelser om påföljd för försummelse av uppgiftsskyldigheten finns i 39 § i «lagen» om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Den som är skyldig att lämna uppgifter och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut av Skatteförvaltningen som gäller försummelseavgift enligt den paragrafen. På ändringssökandet tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (13.11.2020/766)

3 mom. har tillfogats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021.

98 a § (17.6.2016/479)
Stödmottagarens anmälningsskyldighet

Stödmottagaren ska till stödmyndigheten anmäla de uppgifter «om» företaget som anges i denna paragraf för att stödmyndigheten ska kunna fullgöra sin skyldighet att offentliggöra uppgifter enligt artikel 9.1 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier «av» stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Anmälningsskyldigheten gäller stöd som det föreskrivs «om» i

1) 4 § 2 och 3 mom. och 8 a § i «lagen» «om» punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996),

2) 4 § 2 mom. i «lagen» «om» punktskatt på flytande bränslen,

3) 4 § i «lagen» «om» återbäring «av» punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006).

Uppgifter som ska anmälas är

1) företagets namn och referens,

2) typ «av» företag,

3) region där företaget är beläget,

4) företagets verksamhetsområde.

Bestämmelser om påföljd för försummelse av anmälningsskyldigheten enligt 1 mom. i fråga om stöd som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten finns i 39 § i «lagen» om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Stödmottagaren och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut av Skatteförvaltningen som gäller försummelseavgift enligt den paragrafen. På ändringssökandet tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (13.11.2020/766)

4 mom. har tillfogats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021.

98 b § (13.11.2020/766)
Förfarande för anmälan «om» uppgifter «om» stöd

När ett företag beviljas stöd enligt 98 a § som skatteåterbäring, ska företaget i ansökan «om» skatteåterbäring ange de uppgifter som avses i 3 mom. i den paragrafen. «Om» det är fråga «om» annat stöd än sådant som betalas som skatteåterbäring på ansökan, ska företaget registrera sig som stödmottagare med iakttagande «av» vad som föreskrivs i 5 kap. och lämna uppgifterna i samband med registreringen.

Stödmottagaren ska utan dröjsmål underrätta Skatteförvaltningen, «om» de uppgifter som avses i 98 a § 3 mom. har ändrats eller «om» företaget råkat i sådana ekonomiska svårigheter som avses i artikel 2.18 i den förordning som nämns i 98 a § 1 mom.

Uppgifterna förs in i Skatteförvaltningens register. I registret kan det göras anteckningar också «om» andra omständigheter som inverkar på stödet. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter «om» de uppgifter som ska lämnas för beviljande av och övervakning av stöd och offentliggörande av uppgifter samt «om» förfarandet för anmälan «av» uppgifter.

98 b § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

98 b § (17.6.2016/479)
Förfarande för anmälan «av» uppgifter

När ett företag beviljas stöd enligt 98 a § som skatteåterbäring, ska företaget i ansökan «om» skatteåterbäring ange de uppgifter som nämns i 3 mom. i den paragrafen. «Om» det är fråga «om» annat stöd än sådant som betalas som skatteåterbäring på ansökan, ska företaget registrera sig hos stödmyndigheten och lämna uppgifterna i samband med registreringen.

Stödmottagaren ska utan dröjsmål underrätta stödmyndigheten «om» att de uppgifter som avses i 98 a § 3 mom. har förändrats.

Uppgifterna införs i stödmyndighetens register. I registret kan göras anteckningar också «om» andra omständigheter som inverkar på stödet. Stödmyndigheten får meddela närmare föreskrifter «om» uppgifter som ska lämnas för beviljande och övervakning av stöd och offentliggörande av uppgifter samt «om» förfarandet för anmälan «av» uppgifter.

98 c § (13.11.2020/766)
Andra bestämmelser som tillämpas på skattestöd

På skattestöd tillämpas vad som föreskrivs om stöd i «lagen» «om» tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser «om» statligt stöd (300/2001).

98 c § har tillfogats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021.

99 § (13.11.2020/766)
Underlåtelse att utreda skattefri användning

Om den som har levererat produkter för skattefritt ändamål eller skattefritt förvärvat produkter med stöd av denna lag eller respektive lagar om punktskatt eller accis, inte vid en granskning i efterhand kan visa att produkterna har levererats eller använts för skattefritt ändamål, ska punktskatt betalas på produkterna med iakttagande av vad som föreskrivs i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

99 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

99 §
Underlåtelse att utreda skattefri användning

«Om» den som har levererat produkter för skattefritt ändamål eller skattefritt förvärvat produkter med stöd av denna lag eller respektive lagar «om» punktskatt eller «accis», inte vid en granskning i efterhand kan påvisa att produkterna har levererats eller använts för skattefritt ändamål, ska punktskatt betalas på produkterna enligt denna lag.

100 § (13.11.2020/766)

100 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

100 §
Utomståendes informationsskyldighet

Var och en ska på skriftlig uppmaning av den behöriga myndigheten för beskattningen av annan eller för därav föranlett besvärsärende trots sekretessbestämmelserna inom utsatt tid lämna sådana behövliga uppgifter «om» en annan person som framgår av handlingar i dennes besittning eller som annars är kända av denne, «om» uppgifterna inte gäller något sådant som man enligt lag har rätt att vägra vittna «om». (16.12.2016/1178)

En myndighet som avses i 1 mom. har rätt att granska eller i enlighet med 96 § 2 mom. låta granska affärs- och andra handlingar varav uppgifter som avses i 1 mom. i denna paragraf kan framgå.

101 § (13.11.2020/766)
Ansvar för granskningskostnader

Den som enligt 96 eller 98 § i denna lag eller 24 eller 30 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ är skyldig att visa och ge den behöriga myndigheten uppgifter «om» punktbeskattningen eller bistå vid granskning ska vidta dessa åtgärder på egen bekostnad.

101 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

101 § (16.12.2016/1178)
Ansvar för granskningskostnader

Den som enligt 96, 98 eller 100 § är skyldig att förete och ge den behöriga myndigheten uppgifter «om» punktbeskattning eller att bistå vid granskning ska vidta dessa åtgärder på egen bekostnad.

102 § (13.11.2020/766)

102 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

102 § (16.12.2016/1178)
Vite

Den behöriga myndigheten kan förena den informationsskyldighet som avses i 96, 98 och 100 § med vite. Vite får dock inte föreläggas «om» det finns skäl att misstänka någon för brott och det begärda materialet har samband med brottsmisstanken.

103 §
Omhändertagande

Den behöriga myndigheten har rätt att för tryggande av skattefordringar omhänderta punktskattepliktiga produkter, «om»

1) de inte vederbörligen har anmälts till beskattning,

2) på dem inte har tillämpats bestämmelserna «om» punktbeskattning eller de beslut och föreskrifter som den behöriga myndigheten har meddelat med stöd «av» dessa bestämmelser,

3) det råder oklarhet vad gäller skattepliktigheten för produkterna och syftet med skattepliktigheten eller importen, eller «om»

4) det finns någon annan grundad anledning att trygga en skattefordran.

(16.12.2016/1178)

Den som omhändertagit produkter ska ha bokföring varav framgår de omhändertagna produkternas art och kvantitet, var och när omhändertagandet skett, produkternas ägare eller innehavare samt övriga omständigheter som är relevanta för omhändertagandet.

Omhändertagna produkter ska återlämnas när skatterna är betalda eller skattefordringarna annars är tryggade, «om» förundersökningsmyndigheten inte beslagtar produkterna i enlighet med 7 kap. i tvångsmedelslagen (806/2011) och produkterna inte heller döms förverkade till staten. (30.12.2013/1152)

«Om» produkterna inte har återlämnats eller «om» andra åtgärder som avses i 3 mom. inte har vidtagits inom sex månader efter det att produkterna omhändertagits, kan de förstöras, användas för tillverkning «av» andra produkter eller säljas på tullauktion enligt vad som föreskrivs i tullagen.

Ändring i ett beslut om omhändertagande som Skatteförvaltningen fattat får sökas med iakttagande av vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Bestämmelser «om» sökande av ändring i ett beslut «om» omhändertagande som Tullen har fattat finns i 13 kap. i tullagen. (13.11.2020/766)

5 mom. har tillfogats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021.

13 kap.

Rättsmedel

104 § (7.8.2015/939)
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen kan på ansökan ge ett förhandsavgörande «om» punktskatten på en produkt eller «om» en verksamhets skattepliktighet. Ett förhandsavgörande kan ges «om» punktskatten också då beskattningen i övrigt verkställs enligt tullbestämmelserna. Förhandsavgörandet ges då «av» Tullen. (16.12.2016/1178)

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande ska med bindande verkan iakttas när sökanden punktbeskattas i Finland under ett år från ingången av kalendermånaden efter den dag då förhandsavgörandet gavs, «om» inte den bestämmelse som då tillämpades ändras medan avgörandet gäller eller «om» inte Skatteförvaltningen har återkallat förhandsavgörandet på grund «av» att tolkningen «av» bestämmelsen ändrats genom en rättskipningsmyndighets beslut eller «av» något annat särskilt skäl. (16.12.2016/1178)

Ett återkallat förhandsavgörande ska, «om» sökanden skriftligen begär det, dock iakttas under två kalendermånader från början «av» kalendermånaden efter den då återkallandet delgavs sökanden.

Omprövning av Tullens förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I övrigt tillämpas på ändringssökande i förvaltningsdomstol vad som föreskrivs i «lagen» «om» rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Rättsbevakaren enligt 107 § har rätt att söka ändring på statens vägnar. Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får dock inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär. (13.11.2020/766)

4 mom. har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

Omprövning «av» ett förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Rättsbevakaren enligt 107 § har rätt att söka ändring på statens vägnar. Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär. (16.12.2016/1178)

Bestämmelser om sökande av ändring i Skatteförvaltningens förhandsavgörande finns i 10 kap. i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (13.11.2020/766)

5 mom. har tillfogats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021.

Ansökningar och besvär som gäller förhandsavgöranden ska behandlas skyndsamt.

105 § (13.11.2020/766)
«Av» Tullen beviljade lättnader och uppskov med betalningen

«Om» Tullen har uppburit punktskatten, kan den på ansökan sänka eller helt och hållet slopa betald eller påförd punktskatt, skattetillägg, förseningsränta, dröjsmålsränta eller ränta med anledning av uppskov. Lättnad kan beviljas, «om»

1) det med beaktande «av» omständigheterna vore uppenbart oskäligt att ta ut punktskatten till fullt belopp, eller

2) det gäller sådana punktskattepliktiga produkter som under en begränsad tid används för forsknings- eller utvecklingsprojekt för teknisk utveckling «av» mer miljövänliga produkter eller «av» bränslen från förnybara källor.

Tullen kan ställa upp villkor för lättnaden för att det ska vara möjligt att övervaka att förutsättningarna för lättnaden uppfylls.

Tullen kan på grund av exceptionella omständigheter som är oberoende av sökanden eller på grund av väsentligt nedsatt skattebetalningsförmåga eller av andra särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalning av skatt. Uppskovet beviljas på villkor att säkerhet till ett belopp motsvarande uppskovsbeloppet ställs för betalningen. Uppskov kan emellertid beviljas utan krav på säkerhet, om det belopp som ska betalas är ringa eller uppskovstiden är kort eller av andra särskilda skäl. På det skattebelopp för vilket uppskov har beviljats tas det ut ränta, på vars belopp 4 § i «lagen» «om» skattetillägg och förseningsränta tillämpas. Uppskov kan dock beviljas utan ränta, «om» det vore uppenbart oskäligt att ta ut ränta.

Finansministeriet kan överta avgörandet «av» ett principiellt viktigt ärende som behandlas vid Tullen.

Omprövning «av» ett beslut som meddelats med stöd «av» denna paragraf får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär.

105 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

105 § (16.12.2016/1178)
Lättnader och uppskov med betalning

Skatteförvaltningen kan på ansökan sänka eller helt slopa betald eller påförd punktskatt, skattetillägg, förseningsränta, dröjsmålsränta eller ränta med anledning av uppskov. Lättnad kan beviljas, «om»

1) det med beaktande «av» omständigheterna vore uppenbart oskäligt att ta ut punktskatten till fullt belopp, eller

2) det gäller sådana punktskattepliktiga produkter som används under begränsad tid i forsknings- eller utvecklingsprojekt för teknisk utveckling «av» mer miljövänliga produkter eller «av» bränslen från förnybara källor.

Skatteförvaltningen kan ställa villkor för lättnaden för att det ska vara möjligt att övervaka att förutsättningarna för lättnaden uppfylls.

Skatteförvaltningen kan på grund av exceptionella omständigheter oberoende av sökanden eller väsentligt nedsatt skattebetalningsförmåga eller av andra särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalning av skatt. Uppskovet beviljas på villkor att säkerhet till ett belopp motsvarande uppskovsbeloppet ställs för betalningen. Uppskov kan emellertid beviljas utan krav på säkerhet, om det belopp som ska betalas är ringa eller uppskovstiden är kort eller av andra särskilda skäl. På skatt med vars betalning uppskov har beviljats tas ut ränta enligt vad som bestäms i 4 § i «lagen» «om» skattetillägg och förseningsränta. Uppskov kan dock beviljas utan ränta «om» det vore uppenbart oskäligt att ta ut ränta.

Finansministeriet kan överta avgörandet «av» ett principiellt viktigt ärende som behandlas vid Skatteförvaltningen.

Det som föreskrivs i denna paragraf ska tillämpas också «om» beskattningen i övrigt verkställs enligt tullbestämmelserna. Behörig myndighet är då Tullen.

106 § (13.11.2020/766)

106 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

106 § (7.8.2015/939)
Rättelse till den skattskyldiges fördel

«Om» det konstateras att skatt eller en felavgift har fastställts till för stort belopp eller har återbetalats till för litet belopp, ska Skatteförvaltningen rätta sitt beslut och till den skattskyldige betala det belopp «av» skatt eller felavgift som den skattskyldige betalat för mycket eller som inte återbetalats. (16.12.2016/1178)

Rättelse kan göras inom tre år från ingången «av» kalenderåret efter det då skatten eller återbetalningen fastställdes eller också senare, på begäran som framställts inom nämnda tid.

107 § (13.11.2020/766)
Bevakning «av» statens rätt

I ärenden som hör till Tullens behörighet bevakas statens rätt «av» tullombudet. Beslut i ett ärende som hör till Tullens behörighet delges tullombudet så att tullombudet ges tillfälle att ta del «av» beslutet och de handlingar som ligger till grund för det.

Bestämmelser om bevakning av statens rätt i ärenden som hör till Skatteförvaltningens behörighet finns i 5 kap. i «lagen» om Skatteförvaltningen. Bestämmelser om delgivning av beslut med Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt finns i 57 § i «lagen» «om» beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

107 § har ändrats genom L 766/2020, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

107 § (16.12.2016/1178)
Bevakning «av» statens rätt

Statens rätt bevakas «av» den statliga rättsbevakaren. Med den statliga rättsbevakaren avses i ärenden som hör till Skatteförvaltningens behörighet Enheten för bevakning «av» skattetagarnas rätt och i ärenden som hör till Tullens behörighet tullombudet.

Den statliga rättsbevakaren hörs på det sätt som föreskrivs i 41 § 3 mom.

107 a § (13.11.2020/766)

107 a § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

107 a § (7.8.2015/939)
Omprövningsbegäran

Ändring i ett beslut som meddelats med stöd av denna lag söks genom en skriftlig begäran «om» omprövning hos den myndighet som fattat beslutet, «om» ärendet inte har avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär. Begäran «om» omprövning får dock inte framställas, «om» det är fråga «om» ett beslut som gäller lättnader eller uppskov med betalning eller ett ärende som ska avgöras med stöd av bestämmelserna «om» återbetalning «av» skatt. Den statliga rättsbevakaren enligt 107 § har rätt att på statens vägnar framställa omprövningsbegäran. (16.12.2016/1178)

Tidsfristen för begäran «om» omprövning är tre år räknat från ingången «av» kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbetalades, dock minst 60 dagar från delfåendet «av» beslutet. I andra ärenden än fastställande eller återbetalning «av» skatt är tidsfristen 60 dagar från delfåendet «av» beslutet. För den statliga rättsbevakaren är tidsfristen 60 dagar från det att beslutet fattades. (16.12.2016/1178)

En begäran «om» omprövning ska behandlas utan ogrundat dröjsmål.

«Om» inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på begäran «om» omprövning i övrigt förvaltningslagen.

107 b § (13.11.2020/766)

107 b § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

107 b § (7.8.2015/939)
Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran «om» omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Beslut «om» lättnader eller uppskov med betalning får inte överklagas genom besvär. Den statliga rättsbevakaren enligt 107 § har besvärsrätt på statens vägnar. (16.12.2016/1178)

Besvärstiden är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbetalades, dock minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. I fråga «om» andra ärenden än fastställande eller återbetalning «av» skatt är besvärstiden 60 dagar från delfåendet «av» omprövningsbeslutet. För den statliga rättsbevakaren är besvärstiden 60 dagar från det att omprövningsbeslutet fattades. (16.12.2016/1178)

Vad som i «lagen» «om» verkställighet «av» skatter och avgifter (706/2007) föreskrivs om grundbesvär tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

Punktskatt och felavgift ska trots att besvär anförts betalas inom föreskriven tid.

107 c § (13.11.2020/766)

107 c § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

107 c § (16.12.2016/1178)
Hörande i samband med behandlingen «av» besvär

Förvaltningsdomstolen ska ge den statliga rättsbevakaren enligt 107 § tillfälle att avge bemötande på den skattskyldiges besvär och den skattskyldige tillfälle att avge bemötande på den statliga rättsbevakarens besvär samt vid behov den ändringssökande tillfälle att avge genmäle.

Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen föreskrivs «om» avgörande av ett ärende utan att en part hörs, kan förvaltningsdomstolen avgöra besvären utan att höra den statliga rättsbevakaren, «om» skattebeloppet med anledning av den skattskyldiges yrkande kan ändras med högst 6 000 euro och «om» ärendet inte lämnar rum för tolkning och inte är oklart.

108 § (13.11.2020/766)

108 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

108 § (7.8.2015/939)
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast «om» högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet «av» förvaltningsdomstolens beslut, dock så att tiden för anförande «av» besvär över förvaltningsdomstolens beslut som gäller förhandsavgörande är 30 dagar från delfåendet «av» beslutet. Besvärsrätt på statens vägnar har den statliga rättsbevakaren enligt 107 §. (16.12.2016/1178)

«Om» punktskatt har slopats eller sänkts genom förvaltningsdomstolens beslut, ska Skatteförvaltningen oberoende «av» ändringssökande betala det överskjutande skattebeloppet till den skattskyldige. (16.12.2016/1178)

«Om» högsta förvaltningsdomstolen med anledning «av» den statliga rättsbevakarens besvär har ändrat förvaltningsdomstolens beslut, ska en kopia «av» högsta förvaltningsdomstolens beslut lämnas till Skatteförvaltningen, som utan dröjsmål ska debitera den skattskyldige det överskjutande belopp som betalats till denne. (16.12.2016/1178)

14 kap.

Straffbestämmelser

109 §
Hänvisningar till strafflagen

I 29 kap. 1–3 § i strafflagen (39/1889) föreskrivs «om» straff för lagstridigt undandragande «av» punktskatt och för försök därtill.

Till straff för brott mot tystnadsplikten döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, «om» inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller «om» inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

110 § (13.11.2020/766)

110 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

110 §
Punktskatteförseelse

Den som trots en myndighets uppmaning underlåter att vederbörligen fullgöra en skyldighet enligt 31, 92–95, 98 eller 100 §, ska för punktskatteförseelse dömas till böter.

111 § (16.12.2016/1178)

111 § har upphävts genom L 16.12.2016/1178.

15 kap.

Ikraftträdande

112 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

Denna lags 58–62 samt 65 och 67 § tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Denna lags 63 § tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Åtgärder som verkställigheten av «lagen» förutsätter får vidtas innan «lagen» träder i kraft.

113 §
Bestämmelser som upphävs

Genom denna lag upphävs «lagen» av den 29 december 1994 «om» «påförande» «av» «accis» (1469/1994), nedan den gamla accislagen, jämte ändringar, med undantag för lagens 66 och 67 §.

114 § (13.11.2020/766)

114 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

114 §
Övergångsbestämmelser «om» uppskovsförfarande

På sådana flyttningar «av» harmoniserade punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande som påbörjas senast den 31 december 2010 ska denna paragraf tillämpas.

Avsändande godkända upplagshavare och registrerade avsändare ska förse produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande med ett ledsagardokument enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 «om» ledsagardokument för flyttning «av» varor med punktskatteuppskov. Vid flyttning «av» produkter under ett uppskovsförfarande i Finland kan ledsagardokumentet ersättas med någon annan motsvarande tillförlitligt utredning. Avsändaren har rätt att ändra ledsagardokumentet så att i det anges en ny leveransplats eller en ny mottagare.

«Om» produkternas mottagare i en annan medlemsstat inte är en godkänd upplagshavare eller en registrerad mottagare, ska till det ledsagardokument som avses i 2 mom. fogas ett av den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten utfärdat intyg «om» att punktskatten är betald i destinationsmedlemsstaten eller att tillräcklig säkerhet har ställts för betalning «av» skatterna.

Avsändaren ska förse punktskattepliktiga produkter som ska föras till ett område utanför unionen med ett ledsagardokument enligt 2 mom., «om» produkterna inte har frisläppts för konsumtion.

Ledsagardokumentet ska, med undantag för det exemplar som blir hos avsändaren, följa med produkterna under transporten.

Den som tar emot produkter som flyttas från en annan medlemsstat under ett uppskovsförfarande, ska till avsändaren returnera ett vederbörligen ifyllt exemplar av ledsagardokumentet senast den femtonde dagen efter utgången av kalendermånaden då produkterna har tagits emot, «om» avsändaren har försett produkterna med ett administrativt ledsagardokument enligt 2 mom.

Vid utförsel «av» punktskattepliktiga produkter utanför unionen ska den tullanstalt som behandlat utförseln från unionens territorium, till avsändaren «av» produkterna returnera det för denne avsedda, kontrasignerade exemplaret «av» ledsagardokumentet. Med denna utfartstullanstalt avses tullanstalten enligt artikel 793.2 i tillämpningsförordningen för tullkodex.

«Om» den avsändande godkände upplagshavaren eller den registrerade avsändaren inte får returexemplaret «av» ledsagardokumentet vederbörligen kontrasignerat inom den tid som nämns i 6 mom., ska avsändaren meddela detta till tullmyndigheten inom tre månader efter det att produkterna avsändes.

Mottagaren ska i Finland i kronologisk ordning förvara de fjärde exemplaren «av» de ledsagardokument som åtföljt produkter som mottagits under ett uppskovsförfarande. Exemplaren ska på begäran tillställas tullmyndigheten. En tillfälligt registrerad mottagare ska till sin skattedeklaration foga det ovan nämnda exemplaret «av» ledsagardokumentet samt handelsfakturan.

Den som i enlighet med denna paragraf avsänder eller tar emot punktskattepliktiga produkter ska underrätta tullmyndigheten «om» avsändandet och mottagandet. Tullstyrelsen utfärdar närmare föreskrifter «om» informationens innehåll samt och hur och när den ska lämnas.

115 § (13.11.2020/766)

115 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

115 §
Övriga övergångsbestämmelser

«Om» de i denna lag angivna förutsättningarna för beviljande «av» tillstånd är uppfyllda, förblir enligt den gamla accislagen beviljade tillstånd att verka som godkänd upplagshavare och hålla ett skatteupplag samt tillstånd att anlita skatterepresentant vid distansförsäljning i kraft och ska betraktas som motsvarande tillstånd enligt denna lag.

En godkänd upplagshavare som för in produkter från områden utanför unionen kan till och med den 30 juni 2010 verka som en registrerad avsändare utan sådant tillstånd som avses i denna lag.

«Om» en registrerad eller en oregistrerad näringsidkare är skattskyldig enligt respektive lagar «om» punktskatt eller «accis», ska på skattskyldigheten tillämpas vad som föreskrivs i 2 kap. i denna lag.

116 §
Tillämpningsbestämmelse

«Om» det i någon annan lag eller i en med stöd av den utfärdad bestämmelse hänvisas till den gamla accislagen ska hänvisningen anses avse motsvarande bestämmelser i denna lag, «om» inte något annat följer «av» denna lag.

RP 263/2009, FiUB 10/2010, RSv 25/2010, Rådets direktiv 2008/118/EG; EUT nr L 9, 14.1.2009, s. 12

Fotnoten (182/2010) har tillfogats som rättelse.

Ikraftträdelsestadganden:

22.7.2011/869:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

21.12.2012/964:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012, FvUB 21/2012, RSv 150/2012

30.12.2013/1152:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 14/2013, LaUB 17/2013, RSv 203/2013

27.6.2014/495:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 30/2014, FiUB 3/2014, RSv 54/2014

22.5.2015/635:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 174/2014, FvUB 53/2014, RSv 339/2014

7.8.2015/939:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande «av» ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet «av» denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

29.4.2016/311:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

«Om» skyldigheten att betala skatt har uppkommit före ikraftträdandet «av» denna lag, tillämpas på skattetillägg och förseningsränta de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På sådant sökande av ändring i Tullens beslut som är anhängigt när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser «om» återbetalningsränta som gällde vid ikraftträdandet.

RP 153/2015, FvUB 5/2016, RSv 39/2016

17.6.2016/479:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

En sådan registreringspliktig enligt 98 b § 1 mom. som bedrev verksamhet när «lagen» trädde i kraft ska registrera sig och lämna de uppgifter som avses i 98 a § till stödmyndigheten senast den 31 december 2016.

RP 56/2016, EkUB 11/2016, RSv 60/2016

29.6.2016/547:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 74/2016, KoUB 18/2016, RSv 103/2016

9.9.2016/798:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

16.12.2016/1178:

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Ärenden som är anhängiga vid Tullen när denna lag träder i kraft och som med stöd av denna lag eller respektive lag «om» punktskatt eller accis hör till Skatteförvaltningens behörighet överförs till Skatteförvaltningen för behandling och avgörande. På motsvarande sätt överförs avtal och andra förbindelser som hänför sig till de ärenden som avses i detta moment liksom andra rättigheter och skyldigheter på Skatteförvaltningen. Avtal och förbindelser överförs dock på Skatteförvaltningen endast «om» något annat inte följer av deras innehåll eller man inte kommer överens «om» något annat.

3. Med avvikelse från 2 mom. är Tullen behörig i sådana ärenden rörande skadeståndsskyldighet eller återbetalningsskyldighet som omfattas «av» allmänna domstolars behörighet och i förvaltningstvistemål som hänför sig till beskattningsbeslut som Tullen fattat innan denna lag har trätt i kraft.

4. Med avvikelse från 2 mom. är Tullen behörig att föra talan vid behandlingen «av» sådana brottmål och skadeståndsärenden med anknytning till dem där Tullen före denna lags ikraftträdande har framställt straff- eller ersättningsyrkande under förundersökningen eller vid domstol. Tullen är behörig att driva in skadestånd som vunnit laga kraft och rättegångskostnader som har dömts ut före lagens ikraftträdande.

5. «Om» ansökan enligt denna lag eller respektive lag «om» punktskatt eller «accis» ska lämnas till Skatteförvaltningen inom föreskriven tid, anses den ha lämnats in inom föreskriven tid även när den har lämnats till Tullen inom föreskriven tid på dagen för lagens ikraftträdande eller därefter.

6. Beslut, tillstånd och registreringar som Tullen har meddelat och som är giltiga vid denna lags ikraftträdande och som gäller ärenden som med stöd av denna lag eller respektive lag «om» punktskatt eller «accis» hör till Skatteförvaltningens behörighet förblir i kraft på de villkor som nämns i dem.

7. Skatteförvaltningen och Tullen är i enlighet med sina lagstadgade uppgifter registeransvariga för de personregister som gäller punktbeskattningen och som har tagits i bruk före denna lags ikraftträdande. Tullen ansvarar som tekniskt ansvarig för informationssystemen för registrens funktionsduglighet och informationssäkerhet.

8. Hänvisningar i andra lagar och förordningar samt statsråds- och ministeriebeslut till Tullens uppgifter som med stöd av denna lag eller respektive lag «om» punktskatt eller «accis» hör till Skatteförvaltningens behörighet avser efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till Skatteförvaltningens uppgifter.

9. På sökande av ändring i beslut som Tullen fattat före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, dock så att Skatteförvaltningen är behörig myndighet i de ärenden som ankommer på den med stöd av denna lag. På sökande av ändring i beslut som Skatteförvaltningen och Tullen fattat efter lagens ikraftträdande tillämpas bestämmelserna i denna lag och besvärsskriften ska lämnas till förvaltningsdomstolen. Det som föreskrivs ovan «om» skattemyndighetens beslut tillämpas också på beslut med anledning av en begäran «om» omprövning.

10. Lagens 107 c § tillämpas på de besvärsärenden som anhängiggörs den dag då «lagen» träder i kraft eller därefter. Skattemyndigheten ska sända besvärsskrifter som inkommit till skattemyndigheten i besvärsärenden som anhängiggjorts på dagen för lagens ikraftträdande eller därefter och handlingar som gäller ärendena till förvaltningsdomstolen utan dröjsmål.

11. «Om» en begäran «om» omprövning eller en besvärsskrift enligt lag ska lämnas in till Tullen, anses den ha lämnats in inom föreskriven tid även «om» den har lämnats in till Skatteförvaltningen inom föreskriven tid på dagen för lagens ikraftträdande eller därefter. «Om» begäran «om» omprövning eller besvärsskriften i enlighet med anvisningarna för sökande «av» ändring har lämnats in till Tullen inom föreskriven tid, men Skatteförvaltningen är behörig myndighet, anses den ha lämnats in inom föreskriven tid.

12. I de ärenden som gäller bevakning «av» statens rätt och som är anhängiga när denna lag träder i kraft och där Skatteförvaltningen är behörig myndighet efter lagens ikraftträdande bevakas statens rätt «av» Enheten för bevakning «av» skattetagarnas rätt vid Skatteförvaltningen.

RP 159/2016, FiUB 17/2016, RSv 178/2016

12.1.2018/29:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

10.5.2019/654:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 259/2018, FvUB 41/2018, RSv 321/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (32016R0679); EUT L 119, 4.5.2016, s. 1

9.8.2019/920:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På tekniska anslutningar som används när «lagen» träder i kraft tillämpas de bestämmelser «om» teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.

RP 284/2018, FvUB 38/2018, RSv 320/2018

19.12.2019/1555:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Fotnoten (1555/2019) har tillfogats som rättelse.

RP 66/2019, FiUB 13/2019, RSv 69/2019, Rådets direktiv (EU) 2019/475 (32019L0475); EUT L 83, 25.3.2019, s. 42

13.11.2020/766:

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

2. «Lagen» tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som börjar efter det att «lagen» har trätt i kraft.

3. På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som löpt ut före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, «om» inte något annat föreskrivs nedan.

4. «Om» någon annan skattskyldig än en skattskyldig som deklarerar per skatteperiod och som avses i de bestämmelser i 6 § 18 punkten som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har tagit emot produkterna eller dennes skyldighet att betala skatt annars har uppkommit före ikraftträdandet, tillämpas på beskattningsförfarandet och ändringssökandet de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, «om» inte något annat föreskrivs nedan.

5. «Om» rätten till återbetalning av skatt har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag men ansökan «om» återbetalning har blivit anhängig efter ikraftträdandet, tillämpas på återbetalningen «av» skatten bestämmelserna i denna lag.

6. På ett ärende som gäller tillstånd eller registrering och som är anhängigt när denna lag träder i kraft tillämpas bestämmelserna i denna lag. På sådan återkallelse «av» tillstånd som är anhängig när denna lag träder i kraft tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

7. «Om» den skattskyldiges skatteperiod med stöd «av» de bestämmelser i 31 § som gällde vid ikraftträdandet «av» denna lag har förlängts till högst ett kalenderår, betraktas kalenderåret 2020 som den sista förlängda skatteperioden.

8. «Om» Skatteförvaltningen med stöd «av» de bestämmelser i 32 § som gällde vid ikraftträdandet «av» denna lag har godkänt att skattedeklarationen för en skattskyldig som deklarerar per skatteperiod lämnas in på en pappersblankett, är den sista skatteperioden för vilken deklarationen får lämnas in på en pappersblankett den sista skatteperioden kalenderåret 2020.

9. Skatt som betalats för en skatteperiod som löpt ut före ikraftträdandet av denna lag kan inte dras av från skatteperioder som börjar efter ikraftträdandet. Skatt kan inte dras av även «om» rätten till avdrag har uppkommit före ikraftträdandet «av» denna lag. Det skattebelopp som inte dragits «av» kan återbetalas på ansökan. Återbetalning ska sökas senast inom tre år från utgången «av» det kalenderår under vilket rätten till avdrag uppkom.

10. På delgivning av ett beskattningsbeslut som Skatteförvaltningen fattat efter det att «lagen» trätt i kraft och som gäller en skatteperiod som löpt ut före ikraftträdandet av denna lag och på sökande av ändring i ett sådant beskattningsbeslut tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet endast «om» beslutet fattas före den 1 februari 2021.

11. På delgivning av ett beslut som Skatteförvaltningen meddelat med anledning av en ansökan «om» återbetalning som är anhängig när denna lag träder i kraft och på sökande av ändring i ett sådant beslut tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet endast «om» beslutet fattas före den 1 februari 2021.

12. På delgivning av ett beskattningsbeslut som Skatteförvaltningen fattat efter ikraftträdandet av denna lag och på sökande av ändring i ett sådant beslut tillämpas i de fall som avses i 4 mom. de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet endast «om» beslutet fattas före den 1 februari 2021.

13. På sådan flyttning «av» produkter som avses i 74, 78 och 80 § i denna lag och som inletts före ikraftträdandet «av» denna lag tillämpas de bestämmelser i 74, 78 och 80 § som gällde vid ikraftträdandet.

14. På sådana försummelser som inträffat före ikraftträdandet av denna lag och som avses i de vid ikraftträdandet gällande bestämmelserna i 44 och 110 § och inte gäller beskattning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På försummelser av utomståendes skyldighet att lämna uppgifter tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, «om» uppgifterna har begärts före ikraftträdandet.

15. De bestämmelser som gäller skatteuppbörd, tidpunkten för betalning av skatt, kvittning, dröjsmålspåföljder, ränta som betalas på återbetalning, lättnader, uppskov med betalning, indrivning samt minimibelopp av punktskatt som uppbärs och återbetalas och som gällde vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas på punktskatt till och med den 31 januari 2021, «om» skatteperioden för punktskatten har löpt ut före ikraftträdandet av denna lag eller «om» skyldigheten att betala punktskatt annars har uppkommit före ikraftträdandet.

RP 54/2020, GrUU 21/2020, FiUB 16/2020, RSv 112/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.