Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

22.12.2009/1276

Statsrådets förordning om lönegaranti

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 10 § 2 mom., 19 § 1 mom. och 32 § i lönegarantilagen av den 27 november 1998 (866/1998):

1 §
Ansökan om lönegaranti

Lönegarantiansökan ska göras på en blankett vars formulär fastställs av arbets- och näringsministeriet.

Blanketterna ska avgiftsfritt stå till buds i arbets- och näringsbyråerna.

2 §
Rådgivningsskyldighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen och arbets- och näringsbyrån ska vid behov ge sökanden råd vid ansökan om lönegaranti.

3 §
Utmätning och lönebetalningsförbud

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska utreda om arbetstagarens fordran är underkastad utmätning eller lönebetalningsförbud.

4 §
Betalning enligt lönegarantin

Betalningen enligt lönegarantin sker på arbetstagarens bankkonto eller under en adress som uppgivits av denne genom förmedling av banken. I det fall som avses i 10 § 3 mom. i lönegarantilagen (866/1998) betalas lönegaranti på förvärvarens bankkonto.

5 §
Ansökan av konkursboet

Med närings-, trafik- och miljöcentralens samtycke kan konkursboet för arbetstagarnas räkning ansöka om att enligt lönegarantin ska betalas sådana fordringar som enligt boförvaltarens och lönegarantimyndighetens utredningar kan betalas enligt lönegarantin. Samtycke kan förvägras av grundad anledning. Konkursboet ska underrätta arbetstagaren om för vilka fordringar betalning enligt lönegarantin sökts.

Lönegarantin betalas på konkursboets konto till det belopp som förordnas i 4 § 2 mom. i lönegarantilagen. Konkursboet ska då lönegarantin överförs till arbetstagarnas konton verkställa i 15 § 1 mom. i lönegarantilagen föreskrivna innehållningar samt genast redovisa dessa till betalningsmottagarna.

6 §
Företrädare för staten

Närings-, trafik- och miljöcentralen företräder staten vid rättegångar som gäller lönegarantiärenden och sköter indrivningen av statens fordringar som grundar sig på betalning enligt lönegarantin. Arbets- och näringsministeriet kan åta sig att sköta dessa uppdrag i fråga om ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

7 §
Betalningslättnader

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja i 19 § 1 mom. i lönegarantilagen nämnt anstånd med betalningen eller befrielse från betalningsskyldigheten, om kapitalbeloppet av statens fordran är högst 84 094 euro.

8 §
Handräckning från skattemyndigheten

Närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att av skattemyndigheten få handräckning för kontroll av de uppgifter i arbetsgivarens bokföring som avses i 28 § 1 mom. i lönegarantilagen samt för förande av statens talan i konkurser och av dem föranledda rättegångar samt i andra ärenden som har samband med indrivning.

9 §
Delegationen för lönegarantiärenden

För lönegarantifrågor finns en delegation för lönegarantiärenden som tillsätts av statsrådet som ett rådgivande organ för tre år i sänder. Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande och sex andra medlemmar. Till ordförande och vice ordförande kallas tjänstemän som företräder arbets- och näringsministeriet. De andra medlemmarna väljs så att tre företräder arbetsgivarnas och tre arbetstagarnas centralorganisationer.

Om en medlem av delegation avgår eller avlider under mandattiden, förordnar arbets- och näringsministeriet på förslag av samma myndighet eller organisation som förordnat medlemmen i dennes ställe för den återstående mandattiden en ny medlem.

Delegationen för lönegarantiärenden har till uppgift att

1) följa verksamheten inom lönegarantisystemet,

2) ta initiativ och göra framställningar i frågor som gäller lönegarantin,

3) avge utlåtanden i frågor som är av principiell vikt för skötseln av lönegarantiärenden.

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Angående delegationen gäller i övrigt vad som bestäms om kommittéer.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs lönegarantiförordningen av den 27 november 1998 (868/1998) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen trader i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.