Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

22.12.2009/1171

Lag om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs det om statens kapitalplaceringar för att stärka det primära kapitalet i livsdugliga och solventa inlåningsbanker som avses i kreditinstitutslagen (121/2007) eller i deras holdingföretag som avses i nämnda lag eller i centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker som avses i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001).

L om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 1504/2001 har upphävts genom L om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 423/2013, som gäller fr.o.m. 1.1.2014.

2 §
Statens kapitalplaceringar

Staten kan göra kapitalplaceringar i inlåningsbanker med koncession i Finland genom att teckna kapitallån som bankerna emitterat i enlighet med 45 § 1 mom. 4 punkten i kreditinstitutslagen. Staten kan göra kapitalplaceringar enligt denna lag också i inlåningsbankers holdingföretag med säte i Finland eller i centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker genom att teckna ovan avsett kapitallån som emitterats av holdingföretagen eller centralinstitutet. Med kapitallån avses nedan kapitallån som staten har gett i enlighet med denna lag.

Staten kan teckna kapitallån endast under förutsättning att emittentens kapitalbas i slutet av det senast rapporterade kvartalet före den tidpunkt då kapitallånet tecknades räckte för att täcka de risker som beräknats enligt 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen samt, om det på emittenten tillämpas gruppbaserat kapitalkrav enligt 76 § i den nämnda lagen, under förutsättning att dess konsoliderade kapitalbas åtminstone uppfyller det gruppbaserade kapitalkravet enligt 76 § i den nämnda lagen.

Kapitallån får emellertid inte tecknas om emittentens kapitalbas eller konsoliderade kapitalbas efter det kvartal som avses i 2 mom. enligt Finansinspektionens bedömning har sjunkit under det i lagen angivna minimibeloppet.

3 §
Placeringsbelopp

Staten har rätt att teckna kapitallån för högst fyra miljarder euro eller inom ramen för anslag eller fullmakter som beviljats i statsbudgeten.

Staten får teckna endast kapitallån som motsvarar högst 25 procent av kravet på kapitalbas enligt 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen eller, om det på emittenten tillämpas gruppbaserat kapitalkrav enligt 76 § i den nämnda lagen, av kravet på konsoliderad kapitalbas.

Staten tecknar kapitallån till nominellt belopp. Staten kan teckna kapitallån endast i euro.

4 §
Villkor för kapitallån

Utöver vad som föreskrivs i 45 § 3 mom. i kreditinstitutslagen ska villkoren för kapitallån uppfylla kraven i denna lag och i den statsrådsförordning som utfärdas med stöd av 13 §.

5 §
Företrädesrätt för kapitallån

Vid emittentens konkurs får kapitallån och ränta betalas endast med sämre företrädesrätt än alla andra skulder. Kapitallånet och räntan måste emellertid betalas före andra kapitallån än de som avses i denna lag. Vad som föreskrivs i den föregående meningen begränsar inte den rätt som tillkommer borgenären när det gäller ett före den 20 februari 2009 emitterat annat än i denna lag avsett kapitallån.

6 §
Återinlösen av kapitallån

Den som har emitterat ett kapitallån får återinlösa lånet tidigast tre år efter att det emitterats och endast om emittenten också efter inlösen av lånet uppfyller kreditinstitutslagens kapitalkrav och gruppbaserade kapitalkrav och Finansinspektionen samtycker till återinlösen.

Staten har inte rätt att kräva återinlösen av kapitallån.

7 §
Ränta på kapitallån

På kapitallån betalas årlig ränta. Enligt lånevillkoren bestäms räntan utifrån referensräntan som bestäms på grundval av räntan på statens femåriga masskuldebrevslån förhöjd med ett tillägg på sex procentenheter.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om grunderna för bestämmande av referensräntan.

Ränta betalas endast om de utdelningsbara medel före skatt som inlåningsbankens och dess koncerns senast fastställda koncernbokslut utvisar räcker för räntebetalning.

Staten har rätt att välja in två extra medlemmar i emittentens styrelse, om emittenten inte för ett år har betalat hela den upplupna räntan på kapitallånet. De har samma rättigheter och skyldigheter som övriga styrelsemedlemmar.

8 §
Begränsning av vinstutdelning

Emittenten ska i villkoren för kapitallånet förbinda sig att till dess att den har återinlöst hela kapitallånet dela ut högst så mycket av sina medel som ränta eller annan avkastning till aktieägare eller sina medlemmar eller dessas rättsinnehavare eller i form av vinstandel till innehavare av placerings- och grundfondsandelar eller för ändamål som avses i 41 § 2 mom. i sparbankslagen (1502/2001) eller, om inte annat följer av villkoren för ett annat än i denna lag avsett kapitallån som emitterats före den 20 februari 2009, till innehavare av sådana kapitallån, som motsvarar emittentens vinst eller överskott enligt det fastställda bokslutet eller koncernbokslutet för respektive räkenskapsperiod, efter avdrag för den ränta som enligt 7 § 1 mom. ska betalas på det kapitallån som staten tecknat.

Om emittenten på grund av att utdelningsbara medel saknas inte kan betala ränta på kapitallånet till staten för hela ränteperioden, får emittenten inte på basis av det bokslut eller koncernbokslut som fastställts för ränteperioden dela ut medel till aktieägare eller medlemmar eller dessas rättsinnehavare och inte heller vinstandel till innehavare av placeringsandelar eller grundfondsandelar eller för ändamål som avses i 41 § 2 mom. i sparbankslagen.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller inte återbetalning av insatser och tilläggsinsatser då medlemskap i andelslag upphör.

9 §
Förvärv av egna aktier och grundfondsandelar samt återbetalning av tilläggs- och placeringsinsatser

Emittenten ska i villkoren för kapitallånet förbinda sig att inte mot vederlag förvärva egna aktier eller grundfondsandelar eller återbetala tilläggs- och placeringsinsatser innan den har återinlöst hela kapitallånet.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte återbetalning av tilläggsinsatser då medlemskap i andelslag upphör.

10 §
Omorganisering av emittentens affärsverksamhet

Emittenten ska i villkoren för kapitallånet förbinda sig att endast med statens samtycke genomföra avyttring av sin affärsverksamhet, fusion med ett annat kreditinstitut, fission, ändring av företagsformen eller annan därmed jämförbar omorganisering av verksamheten, till dess att emittenten har återinlöst hela kapitallånet.

11 §
Överföring av kapitallån

Staten får inte utan emittentens samtycke överföra kapitallån till tredje part. Den som har emitterat kapitallånet får inte utan statens samtycke överföra sina lånerelaterade åtaganden till tredje part.

12 §
Marknadsföringsbegränsning

Kapitallån får inte användas vid marknadsföring av emittentens eller ett till samma finansiella företagsgrupp hörande företags affärsverksamhet eller tjänster.

13 §
Närmare bestämmelser och statsrådsbeslut

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det om övriga villkor för kapitallån samt om åtgärder i samband med teckning och skötsel av kapitallån.

Statsrådets allmänna sammanträde beslutar om teckning av kapitallån enligt denna lag. Finansministeriet ska före beslutet inhämta Finansinspektionens yttrande om saken. Statsrådets allmänna sammanträde kan bestämma att finansministeriet eller Statskontoret ska sköta uppgifter i anslutning till teckning och skötsel av kapitallån.

Finansministeriet utser de i 7 § 4 mom. avsedda medlemmarna till emittentens styrelse.

Närmare föreskrifter och anvisningar om frågor som regleras i statsrådets förordning kan också utfärdas genom beslut av finansministeriet.

14 §
Tillsyn

Finansinspektionen övervakar att inlåningsbankerna iakttar de villkor för kapitallån som föreskrivs i och med stöd av denna lag.

Finansministeriet och Statskontoret har trots sekretessbestämmelserna rätt att av den som emitterat ett kapitallån och av företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som emittenten få den information som är nödvändig för uppdrag som har samband med statens kapitalplaceringar.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Med stöd av denna lag får kapitallån tecknas högst till och med den 31 oktober 2010. (7.5.2010/330)

RP 4/2009, EkUB 23/2009, RSv 211/2009

Ikraftträdelsestadganden:

7.5.2010/330:

Denna lag träder i kraft den 10 maj 2010.

RP 27/2010, EkUB 7/2010, RSv 51/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.