Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

26.11.2009/979

Statsrådets förordning om Finlands Akademi 979/2009

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 12 § i lagen av den 20 november 2009 om Finlands Akademi (922/2009):

1 § (3.5.2018/280)
Vetenskapliga forskningsråd

Vid Finlands Akademi finns följande vetenskapliga forskningsråd:

1) forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö,

2) forskningsrådet för kultur och samhälle,

3) forskningsrådet för naturvetenskap och teknik,

2 § (10.7.2014/588)
Verksamheten i Finlands Akademis organ

Styrelsen, de vetenskapliga forskningsråden, sektionerna, kommittén för forskningsinfrastruktur och rådet för strategisk forskning sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Ett sammanträde är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika, gäller den mening som sammanträdets ordförande omfattar som beslut.

I styrelsen och i de övriga organ som nämns i 1 mom. avgörs ärendena på föredragning.

Till ordföranden och medlemmarna i styrelsen, de vetenskapliga forskningsråden och rådet för strategisk forskning betalas ett månatligt arvode som fastställs av undervisnings- och kulturministeriet. Till ordföranden och medlemmarna i en sektion som tillsatts av styrelsen och i kommittén för forskningsinfrastruktur kan för medlemskap betalas ett arvode, som fastställs av Akademin.

3 §
Behörighetsvillkor

Av den överdirektör som ansvarar för forskningsärenden krävs doktorsexamen eller vetenskapligt arbete som berättigar till doktorstitel, förtrogenhet med forskningspolitisk planering samt i praktiken visad ledarförmåga.

Av den överdirektör som ansvarar för förvaltningen krävs högre högskoleexamen, förtrogenhet med förvaltningsuppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

4 § (3.5.2018/280)
Tillsättande av tjänster och anställning av övrig personal

Bestämmelser om utnämning av generaldirektör finns i lagen om Finlands Akademi (922/2009). Om den som utnämns till generaldirektör har utnämnts tidigare till en statlig tjänst som inte är för viss eller begränsad tid, är han eller hon tjänstledig från den tjänsten under tjänstgöringen som generaldirektör. Generaldirektören och den överdirektör som ansvarar för forskningen har professorstitel.

Övrig personal utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i instruktionen.

5 §
Ställföreträdare

Ställföreträdarna för andra än generaldirektören bestäms i arbetsordningen.

6 § (10.7.2014/588)
Tjänstledighet

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av undervisnings- och kulturministeriet. Tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas dock av statsrådet.

Tjänstledighet för övriga tjänstemän och motsvarande befrielse från uppgifterna för personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Ikraftträdelsestadganden:

10.7.2014/588:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

3.5.2018/280:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.