Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

27.11.2009/944

Lag om Haus kehittämiskeskus Oy

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Bolagets ställning

Haus kehittämiskeskus Oy är ett aktiebolag som ägs av staten och är i statens besittning. Bolaget hör till finansministeriets förvaltningsområde, och finansministeriet svarar för ägarstyrningen av bolaget. På beslutsfattandet om innehav i bolaget och på ägarstyrningen av bolaget tillämpas lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

2 §
Bolagets uppgifter

Bolaget har till uppgift att tillhandahålla utbildnings- och utvecklingstjänster samt att bedriva affärsverksamhet i anslutning till dem. Närmare bestämmelser om bolagets verksamhetsområde utfärdas i bolagsordningen.

3 §
Kunder

Bolagets kunder består av ämbetsverken och inrättningarna inom statsförvaltningen, de statliga affärsverken samt fonderna utanför statsbudgeten. Till bolagets kunder hör också riksdagen samt de enheter som är underställda riksdagen och som övervakas av den och är verksamma i anslutning till den. Bolagets kunder kan dessutom bestå av Europeiska unionens förvaltning och gemenskapens medlemsstater i projekt som gäller mellanstatligt utvecklingssamarbete, samt av de mellanstatliga organisationer i vilka Finland är medlem.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 162/2009, FvUB 16/2009, RSv 178/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.