Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

13.11.2009/877

Lag om ombildning av Luftfartsverket till aktiebolag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Det aktiebolag som ska bildas

Luftfartsverkets verksamhet överförs till ett aktiebolag som ska bildas. När aktiebolaget bildas tecknar staten samtliga aktier.

Aktiebolagets verksamhetsområde omfattar affärsverksamhet som gäller flygplatserna och servicen på dem, affärsverksamhet som gäller flygtrafiktjänsten samt annan affärsverksamhet i anslutning till flygplatserna och flygtrafiken.

Bolaget ska i syfte att främja luftfarten driva och utveckla statens flygplatsnät och flygtrafiktjänstsystemet i Finland för den civila och militära luftfartens behov samt tillhandahålla flygtrafiktjänster inom det luftrum för vilket Finland ansvarar enligt vad som särskilt bestäms eller föreskrivs om dem.

Bestämmelser om aktiebolagets offentliga serviceuppgifter utfärdas särskilt.

2 §
Överlåtelsefullmakt

Statsrådet bemyndigas att till det aktiebolag som avses i 1 § 1 mom. överlåta den egendom och de immateriella rättigheter som Luftfartsverket har i sin besittning samt affärsverksamheten vid verket.

3 §
Villkoren för överlåtelsen

Statsrådet bestämmer vilken egendom som ska överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang som gäller överlåtelsen av egendomen och bolagsbildningen.

Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som ska sättas in i bolaget mot aktier.

4 §
Beskattning

Aktiebolaget är inte skyldigt att betala överlåtelseskatt på överlåtelse av fastighet eller värdepapper i samband med den överlåtelse som avses i 2 §.

I fråga om inkomstbeskattningen iakttas i tillämpliga delar vad som i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) föreskrivs om verksamhetsöverlåtelse.

5 §
Ansvar för affärsverkets förbindelser

Aktiebolaget svarar för de låne-, borgens-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra förbindelser som Luftfartsverket har ingått under sin verksamhetstid och som gäller den egendom och affärsverksamhet som överlåts till aktiebolaget.

Statens sekundära ansvar för Luftfartsverkets lån och andra förbindelser kvarstår.

6 §
Verksamhetens kontinuitet i förvaltningsärenden

Förvaltnings- och förvaltningsprocessbeslut som gäller rätt, fördel eller skyldighet i anslutning till den egendom och affärsverksamhet vid Luftfartsverket som överlåts till aktiebolaget förblir i kraft så att besluten till den del de gäller Luftfartsverket utan särskilt beslut gäller aktiebolaget.

I fråga om förvaltningsärenden som är anhängiga träder aktiebolaget i förvaltningsförfarandet och i förvaltningsrättskipningen i Luftfartsverkets ställe utan särskilt beslut.

7 §
Personalens ställning

Av den personal som är anställd vid Luftfartsverket när denna lag träder i kraft övergår de som är anställda i arbetsavtalsförhållande till anställning och blir de som är anställda i tjänsteförhållande anställda i arbetsavtalsförhållande vid aktiebolaget. Personer som anställts för viss tid vid Luftfartsverket övergår till anställning eller anställs vid aktiebolaget för motsvarande tid.

På arbetstagarna och anställningsförhållandets villkor i bolaget tillämpas vad som bestäms eller föreskrivs i eller med stöd av lag och vad som överenskoms i det kollektivavtal och arbetsavtal som är bindande för bolaget.

Tjänsterna för de tjänstemän vid Luftfartsverket som anställs hos aktiebolaget dras in när denna lag träder i kraft. När en tjänst dras in upphör en tjänstemans tjänsteförhållande utan uppsägning.

8 §
Revision och bokslut

På revisionen av och bokslutet för Luftfartsverkets sista verksamhetsperiod tillämpas vad som bestäms i lagen om statliga affärsverk (1185/2002). Aktiebolaget sköter till denna del affärsverkets uppgifter.

L om statens affärsverk 1185/2002 har upphävts. Se L om statliga affärsverk 1062/2010 och om tillämpningen se L 1062/2010 21 §.

9 §
Övergångsbestämmelser

Kommunikationsministeriets beslut om att utse Luftfartsverket till leverantör av flygtrafikledningstjänster tillämpas som sådant till dess något annat bestäms eller beslutas.

Bestämmelserna i tjänstekollektivavtalet mellan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry och Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry tillämpas i det nya aktiebolaget som kollektivavtal mellan parterna till utgången av den giltighetstid som har överenskommits i avtalet.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs lagen av den 29 december 2005 om Luftfartsverket (1245/2005).

De uppgifter som gäller tillhandahållaren av flygtrafiktjänster enligt 4 § i den genom denna lag upphävda lagen om Luftfartsverket tillämpas som sådana på det aktiebolag som bildas tills något annat bestäms eller besluts.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Statsrådet kan innan lagen träder i kraft vidta åtgärder som avses i 1 och 2 § och på vilka också 4 § tillämpas.

RP 145/2008, KoUB 17/2009, RSv 141/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.