Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

13.11.2009/876

Lag om ombildning av Rederiverket till aktiebolag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Det aktiebolag som ska bildas

Rederiverkets verksamhet överförs till ett aktiebolag som ska bildas, med undantag av den affärsverksamhet som gäller farledsservice. När aktiebolaget bildas tecknar staten samtliga aktier.

Aktiebolagets verksamhetsområde omfattar produktion av isbrytningstjänster, kombinationsfartygens specialtjänster och förbindelsefartygstrafiktjänster samt annan verksamhet i Finland och utomlands som tjänar sjötrafiken. Aktiebolaget bedriver dessutom verksamhet i anslutning till serviceunderhåll och befraktning av fartyg i Finland och utomlands.

2 §
Överlåtelsefullmakt

Statsrådet bemyndigas att överlåta den egendom, immateriella rättigheter och affärsverksamhet som Rederiverket har i sin besittning till det i 1 § 1 mom. avsedda aktiebolaget och i fråga om affärsverksamheten som gäller farledsservice till det aktiebolag som bildas enligt lagen om ombildning av Sjöfartsverkets produktionsverksamhet till aktiebolag (875/2009).

3 §
Villkoren för överlåtelsen

Statsrådet bestämmer vilken egendom som ska överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang som gäller överlåtelsen av egendomen och bolagsbildningen.

Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som ska sättas in i bolaget mot aktier.

Statens lån till bolaget kan stå utan säkerhet till det kapitalbelopp som motsvarar statens lån för Rederiverkets egendom vid tidpunkten för överlåtelsen.

4 §
Beskattning

De aktiebolag som avses i 2 § är inte skyldiga att betala överlåtelseskatt på överlåtelse av fastighet eller värdepapper i samband med de överlåtelser som avses i nämnda paragraf.

På inkomstbeskattningen iakttas i tillämpliga delar bestämmelserna om verksamhetsöverlåtelse i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968).

5 §
Ansvar för affärsverkets förbindelser

De aktiebolag som avses i 2 § svarar för de låne-, borgens-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra förbindelser som Rederiverket har ingått under sin verksamhetstid och som gäller den egendom och affärsverksamhet som överlåts till aktiebolaget.

Statens sekundära ansvar för Rederiverkets lån och andra förbindelser kvarstår.

6 §
Verksamhetens kontinuitet i förvaltningsärenden

Förvaltnings- och förvaltningsprocessbeslut som gäller rätt, fördel eller skyldighet i anslutning till den egendom och affärsverksamhet vid Rederiverket som överlåts till de aktiebolag som bildas förblir i kraft så att besluten till den del de gäller den egendom och affärsverksamhet som överlåts utan särskilt beslut gäller aktiebolagen.

De aktiebolag som bildas träder i förvaltningsärenden som är anhängiga i Rederiverkets ställe i förvaltningsförfarandet och i förvaltningsrättskipningen utan särskilt beslut.

7 §
Personalens ställning

Den personal som är anställd vid Rederiverket när denna lag träder i kraft övergår till anställning i arbetsavtalsförhållande vid det aktiebolag som avses i 1 §, med undantag av den affärsverksamhet som gäller farledsservice.

Den personal som är anställd vid Rederiverkets affärsverksamhet som gäller farledsservice när denna lag träder i kraft övergår till anställning i arbetsavtalsförhållande vid det aktiebolag som avses i lagen om ombildning av Sjöfartsverkets produktionsverksamhet till aktiebolag.

Den personal som är anställd vid Rederiverket för viss tid övergår till anställning för motsvarande tid vid det i 1 § 1 mom. avsedda aktiebolag eller i fråga om affärsverksamhet som gäller farledsservice till anställning för motsvarande tid vid det aktiebolag som bildas enligt lagen om ombildning av Sjöfartsverkets produktionsverksamhet till aktiebolag.

På arbetstagarna och anställningsförhållandets villkor i bolagen tillämpas vad som bestäms eller föreskrivs i eller med stöd av lag och vad som överenskoms i det kollektivavtal och arbetsavtal som är bindande för bolaget.

8 §
Revision och bokslut

På revisionen av och bokslutet för Rederiverkets sista verksamhetsperiod tillämpas vad som bestäms i lagen om statliga affärsverk (1185/2002). Det aktiebolag som avses i 1 § sköter till denna del affärsverkets uppgifter.

L om statens affärsverk 1185/2002 har upphävts. Se L om statliga affärsverk 1062/2010 och om tillämpningen se L 1062/2010 21 §.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs lagen av den 21 november 2003 om Rederiverket (937/2003).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Statsrådet kan innan lagen träder i kraft vidta åtgärder som avses i 1 och 2 § och på vilka också 4 § tillämpas.

RP 143/2009, KoUB 15/2009, RSv 142/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.