Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

13.11.2009/875

Lag om ombildning av Sjöfartsverkets produktionsverksamhet till aktiebolag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Det aktiebolag som ska bildas

Sjöfartsverkets produktionsverksamhet överförs till ett aktiebolag som ska bildas. När aktiebolaget bildas tecknar staten samtliga aktier.

Aktiebolagets verksamhetsområde omfattar skötsel av vattenleder, drift och underhåll av kanaler, uppgifter i anslutning till förhindrande och bekämpning av miljöskador, vattenbyggnad, planerings- och sakkunnigtjänster, sjömätning samt andra uppgifter i anslutning till vattenleder och vattenbyggnad. Bolaget kan bedriva verksamhet i Finland och utomlands.

2 §
Överlåtelsefullmakt

Statsrådet bemyndigas att till det aktiebolag som avses i 1 § 1 mom. överlåta den egendom och de immateriella rättigheter som Sjöfartsverkets produktionsverksamhet har i sin besittning samt den affärsverksamhet som gäller denna produktionsverksamhet.

3 §
Villkoren för överlåtelsen

Statsrådet bestämmer vilken egendom som ska överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang som gäller överlåtelsen av egendomen och bolagsbildningen.

Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som ska sättas in i bolaget mot aktier.

4 §
Beskattning

Aktiebolaget är inte skyldigt att betala överlåtelseskatt på överlåtelse av fastighet eller värdepapper i samband med den överlåtelse som avses i 2 §.

På inkomstbeskattningen iakttas i tillämpliga delar bestämmelserna om verksamhetsöverlåtelse i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968).

5 §
Ansvar för förbindelser

Aktiebolaget svarar för de låne-, borgens-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra förbindelser som Sjöfartsverkets produktionsverksamhet har ingått under sin verksamhetstid och som gäller den egendom och affärsverksamhet som överlåts till aktiebolaget.

Statens sekundära ansvar för de förbindelser som Sjöfartsverkets produktionsverksamhet har ingått kvarstår.

6 §
Verksamhetens kontinuitet i förvaltningsärenden

Förvaltnings- och förvaltningsprocessbeslut som gäller rätt, fördel eller skyldighet i anslutning till den egendom och affärsverksamhet vid Sjöfartsverket som överlåts till aktiebolaget som bildas förblir i kraft så att besluten till den del de gäller den egendom och affärsverksamhet som överlåts utan särskilt beslut gäller aktiebolaget.

I fråga om förvaltningsärenden som är anhängiga träder aktiebolaget i förvaltningsförfarandet och i förvaltningsrättskipningen i Sjöfartsverkets ställe utan särskilt beslut.

7 §
Personalens ställning

Av personalen vid Sjöfartsverkets produktionsverksamhet när denna lag träder i kraft ska den arbetsavtalsanställda personalen övergå till anställning och den i tjänsteförhållande anställda personalen anställas vid aktiebolaget i arbetsavtalsförhållande. Den visstidsanställda personalen vid Sjöfartsverkets produktionsverksamhet övergår till anställning eller anställs i arbetsavtalsförhållande för viss tid vid aktiebolaget för motsvarande tid.

På arbetstagarna och anställningsförhållandets villkor i bolaget tillämpas vad som bestäms eller föreskrivs i eller med stöd av lag och vad som överenskoms i det kollektivavtal och arbetsavtal som är bindande för bolaget.

Tjänsterna för de tjänstemän vid Sjöfartsverket som övergår till anställning hos aktiebolaget dras in när denna lag träder i kraft. När en tjänst dras in upphör en tjänstemans tjänsteförhållande utan uppsägning.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Statsrådet kan innan lagen träder i kraft vidta åtgärder som avses i 1 och 2 § och på vilka också 4 § tillämpas.

RP 144/2009, KoUB 16/2009, RSv 143/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.