Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

6.11.2009/850

Lag om bolagisering av de funktioner vid Statens tekniska forskningscentral som hänför sig till utvecklingen och förvaltningen av intresseföretag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Överlåtelsefullmakt och det aktiebolag som ska bildas

Statsrådet berättigas att överlåta den ägarandel i intresseföretag som Statens tekniska forskningscentral inom arbets- och näringsministeriets ansvarsområde har i sin besittning till ett nytt aktiebolag, vars verksamhetsområde omfattar ägande och förvaltning av intresseföretag som har grundats i syfte att kommersialisera den teknologi som utvecklas av Statens tekniska forskningscentral.

När aktiebolaget bildas tecknar Statens tekniska forskningscentral för statens räkning samtliga aktier i bolaget. Aktiebolaget administreras av Statens tekniska forskningscentral.

2 §
Villkoren för överlåtelsen

Statsrådet bestämmer vilken egendom som ska överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang som gäller överlåtelsen av egendomen och bolagsbildningen.

Statsrådet bestämmer vilken egendom som ska sättas in i aktiebolaget mot aktier.

3 §
Beskattning

Vid inkomstbeskattningen anses det att aktiebolaget direkt fortsätter att sköta de funktioner vid Statens tekniska forskningscentral som hänför sig till utvecklingen och förvaltningen av intresseföretag.

Aktiebolaget är inte skyldigt att betala överlåtelseskatt på överlåtelse som avses i 1 § mot aktier i det aktiebolag som skall bildas.

4 §
Ansvar för förbindelser

Aktiebolaget övertar ansvaret för de skuld-, service-, anskaffnings- och leveransavtal och liknande förbindelser som Statens tekniska forskningscentral har ingått och som gäller den egendom som har överlåtits till aktiebolaget och den affärsverksamhet som förs över till bolaget.

Statens sekundära ansvar för de förpliktelser som enligt 1 mom. förs över på det nya bolaget kvarstår, om inte motparten godkänner att ansvaret övergår på bolaget. Bolaget är skyldigt att ersätta staten för det som staten har betalat enligt detta moment.

5 §
Personalens anställningsförhållanden

På de anställningsvillkor som gäller för uppgifter i arbetsavtalsförhållande vid aktiebolaget tillämpas vad som har överenskommits i det kollektivavtal som är bindande för bolaget eller vad som föreskrivs i lag eller vad som föreskrivs eller bestäms med stöd av lag.

6 § (19.9.2014/767)

6 § har upphävts genom L 19.9.2014/767.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Statsrådet kan vidta åtgärder som avses i 1 och 2 § innan lagen träder i kraft.

RP 164/2009, EkUB 11/2009, RSv 119/2009

Ikraftträdelsestadganden:

19.9.2014/767:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 74/2014, EkUB 10/2014, RSv 84/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.