Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

6.11.2009/849

Lag om bolagisering av experttjänsterna vid Statens tekniska forskningscentral

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Överlåtelsefullmakt och det aktiebolag som ska bildas

Statsrådet berättigas att överlåta den egendom för produktion av experttjänster som innehas av Statens tekniska forskningscentral inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, samt den verksamhet som avser dessa experttjänster, till ett nytt aktiebolag, vars verksamhetsområde omfattar experttjänster, expertutredningar och expertbedömningar, certifierings- och godkännandetjänster, provnings-, inspektions- och analystjänster samt kalibreringstjänster.

När aktiebolaget bildas tecknar Statens tekniska forskningscentral för statens räkning samtliga aktier i bolaget. Aktiebolaget administreras av Statens tekniska forskningscentral.

2 §
Villkoren för överlåtelsen

Statsrådet bestämmer vilken egendom som ska överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang som gäller överlåtelsen av egendomen och bildandet av aktiebolaget.

Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som ska sättas in i aktiebolaget mot aktier.

3 §
Beskattning

Vid inkomstbeskattningen iakttas i tillämpliga delar vad som i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) föreskrivs om verksamhetsöverlåtelse.

Aktiebolaget är inte skyldigt att betala överlåtelseskatt för överlåtelse av egendom som avses i 1 § mot aktierna i det aktiebolag som skall bildas.

4 §
Ansvar för förbindelser

Aktiebolaget ansvarar för de skuld-, service-, anskaffnings- och leveransavtal och liknande förbindelser som Statens tekniska forskningscentral har ingått och som gäller den egendom som har överlåtits till aktiebolaget och den verksamhet för produktion av tjänster som förs över till bolaget.

Statens tekniska forskningscentrals sekundära ansvar för de förpliktelser som enligt 1 mom. övergår på det nya bolaget kvarstår, om inte motparten godkänner att ansvaret övergår på bolaget. Bolaget är skyldigt att ersätta staten för det som staten har betalat enligt detta moment.

5 §
Personalens anställningsförhållanden

Den personal som arbetar med uppgifter inom experttjänsterna vid Statens tekniska forskningscentral när denna lag träder i kraft övergår i aktiebolagets tjänst till uppgifter som motsvarar de tidigare.

De som har anställts för viss tid för uppgifter inom experttjänsterna vid Statens tekniska forskningscentral övergår i aktiebolagets tjänst för motsvarande tid.

På anställningsvillkoren i de uppgifter i arbetsavtalsförhållande till aktiebolaget som en arbetstagare övergår till enligt 1 mom. tillämpas vad som har överenskommits i ett kollektivavtal som är bindande för bolaget eller vad som föreskrivs i lag eller föreskrivs eller bestäms med stöd av lag.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Statsrådet kan vidta åtgärder som avses i 1 och 2 § innan lagen träder i kraft. Statens tekniska forskningscentral kan vidta åtgärder som avses i 5 § innan lagen träder i kraft.

RP 165/2009, EkUB 12/2009, RSv 120/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.