Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

6.11.2009/829

Lag om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Städerna Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda (kommunerna i huvudstadsregionen) ska sköta de uppgifter som avses i 2 och 3 § i samarbete på det sätt som föreskrivs i denna lag.

2 § (17.6.2011/657)
Avfallshantering

Kommunerna i huvudstadsregionen ska i samarbete sköta de kommunala uppgifter som avses i avfallslagen (646/2011), med undantag för de uppgifter som föreskrivs för den kommunala miljövårdsmyndigheten. En samkommun svarar för att uppgifterna sköts. På samkommunen tillämpas bestämmelserna om samkommuner i 10 kap. i kommunallagen (365/1995).

3 §
Kollektivtrafik

För sitt område ska kommunerna i huvudstadsregionen tillsammans

1) planera trafiksystemet och kollektivtrafiken,

2) planera och upphandla trafiktjänster för kollektivtrafiken, och

3) besluta om taxe- och biljettsystemet samt taxorna inom kollektivtrafiken.

De uppgifter som avses i 1 mom. sköts av en samkommun. På samkommunen tillämpas bestämmelserna om samkommuner i 10 kap. i kommunallagen.

På samkommunens verksamhet tillämpas lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

Samkommunen kan ge en trafikidkare ensamrätt att driva spårvagns- eller metrotrafik inom samkommunens verksamhetsområde i högst 15 år.

Samkommunen kan dessutom enligt avtal åta sig uppbärandet av den kontrollavgift som avses i 4 § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/1979) även i annan än verksamhetsområdets kollektivtrafik.

4 §
Övriga uppgifter

I grundavtalen för samkommunerna kan medlemskommunerna i samkommunerna komma överens om att samkommunen kan åta sig att sköta även andra uppgifter än de som avses i 2 och 3 §.

5 §
Andra kommuner

Även andra kommuner än kommunerna i huvudstadsregionen kan vara medlemskommuner i samkommunerna.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 november 2009. Med undantag för 8 § 1 mom. tillämpas lagen från ingången av 2010.

7 §
Upphävande av lag

Genom denna lag upphävs lagen av den 30 december 1996 om Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (1269/1996) jämte ändringar. Lagen tillämpas likväl på Huvudstadsregionens samarbetsdelegation till utgången av 2009 och på beredningen och beslutsfattandet i ärenden som gäller bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för 2009 tills beslut om bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet har fattats.

8 §
Övergångsbestämmelser

En slutredovisning över Huvudstadsregionens samarbetsdelegations egendom, tillgångar, skulder och ansvar ska upprättas före utgången av 2009. Egendomen, tillgångarna, skulderna och ansvaret enligt slutredovisningen övergår vid ingången av 2010 till de samkommuner som avses i 2 och 3 §. Regionstämman för Huvudstadsregionens samarbetsdelegation beslutar om slutredovisningen. Slutredovisningen utgör åtkomsthandling för egendomen.

Om det efter upprättandet av slutredovisningen uppstår oklarheter som gäller överföringen av samarbetsdelegationens egendom, tillgångar, skulder och ansvar, hör egendomen, tillgångarna, skulderna och ansvaret till den samkommun som avses i 2 §.

Den egendom, de tillgångar, de skulder och det ansvar som med stöd av 1 och 2 mom. övergår till samkommunerna fördelas som kapitalandelar mellan medlemskommunerna i samkommunerna enligt vad som i 7 § 2 mom. och 9 § i lagen om Huvudstadsregionens samarbetsdelegation föreskrivs om kommunernas ansvar för tillgångar och skulder. Medlemskommunerna i samkommunerna kan i grundavtalen för samkommunerna komma överens om fördelningen av samkommunens skulder och ansvar mellan medlemskommunerna också på annat sätt.

Regionstämman fattar beslut om bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för samarbetsdelegationen för 2009. Bokslutet upprättas av styrelsen för samarbetsdelegationen. Revisionsnämnden och revisorerna för samarbetsdelegationen ska granska förvaltningen och ekonomin tills bokslutet för 2009 har godkänts och de redovisningsskyldiga har beviljats ansvarsfrihet.

Ingen överlåtelseskatt ska betalas för överlåtelse enligt denna paragraf genom vilken aktier i ett aktiebolag som äger och förvaltar en fastighet som huvudsakligen är i samarbetsdelegationens direkta användning överförs från delegationen till den mottagande samkommunen. Överlåtelseskatt ska inte heller betalas för motsvarande överlåtelser av aktier i andra aktiebolag.

Myndighetstillstånd som har beviljats samarbetsdelegationen överförs i enlighet med uppgiftsöverföringen till den samkommun enligt 2 eller 3 § som sköter uppgiften.

Personalen vid samarbetsdelegationen övergår i tjänst hos de samkommuner som bildas och övergången betraktas som överlåtelse av rörelse enligt arbetsavtalslagen (55/2001) och lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 80/2009, FvUB 10/2009, RSv 124/2009

Ikraftträdelsestadganden:

17.6.2011/657:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

RP 199/2010, MiUB 23/2010, GrUU 58/2010, FvUU 35/2010, EkUU 30/2010, RSv 360/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.