Beaktats t.o.m. FörfS 939/2023.

24.7.2009/584

Lag om införande av lagstiftningen om överföring av inskrivningsärenden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagar som träder i kraft

Följande lagar träder i kraft den 1 januari 2010:

1) lagen av den 24 juli 2009 om ändring av jordabalken (572/2009),

2) lagen av den 24 juli 2009 om köpvittnen (573/2009),

3) lagen av den 24 juli 2009 om ändring av jordlegolagen (574/2009),

4) lagen av den 24 juli 2009 om ändring av fastighetsbildningslagen (575/2009),

5) lagen av den 24 juli 2009 om ändring av 6 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (576/2009),

6) lagen av den 24 juli 2009 om ändring av lagen om lantmäteriverket (577/2009),

7) lagen av den 24 juli 2009 om ändring av 15 kap. 2 och 3 § i rättegångsbalken (578/2009),

8) lagen av den 24 juli 2009 om upphävande av 17 § 1 mom. 1 punkten underpunkt a och 19 § 1 mom. 1 punkten i tingsrättslagen (579/2009),

9) lagen av den 24 juli 2009 om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (580/2009),

10) lagen av den 24 juli 2009 om ändring av 91 p och 97 § i markanvändnings- och bygglagen (581/2009),

11) lagen av den 24 juli 2009 om ändring av 20 § i byggnadsskyddslagen (582/2009), samt

12) lagen av den 24 juli 2009 om ändring av 9 § i förköpslagen (583/2009).

Åtgärder som verkställigheten av de lagar som nämns i 1 mom. förutsätter får vidtas innan lagarna träder i kraft.

2 §
Författningar som upphävs

Genom denna lag upphävs följande författningar, författningarna i 1 och 2 punkten jämte ändringar, från den 1 januari 2010:

1) lagen av den 27 mars 1987 om lagfarts- och inteckningsregister (353/1987),

2) köpvittnesförordningen av den 5 december 1996 (958/1996), samt

3) tomtlegoförordningen av den 19 augusti 1966 (449/1966).

3 §
Förordning som förblir i kraft

Förordningen av den 5 december 1996 om lagfarts- och inteckningsregister (960/1996) förblir i kraft.

4 §
Anhängiga ärenden

När de lagar som nämns i 1 § träder i kraft, ska de inskrivningsärenden som är anhängiga vid tingsrätterna överföras till de inskrivningsmyndigheter för avgörande som är behöriga med stöd av 5 kap. 2 § 1 mom. i jordabalken (540/1995).

Om sökanden lämnar in utredningar till tingsrätten i ett ärende som var anhängigt vid tingsrätten när de lagar som nämns i 1 mom. trädde i kraft, anses utredningarna ha kommit in inom föreskriven tid om de har lämnats in till tingsrätten inom föreskriven tid. Tingsrätten ska sända utredningarna till den behöriga inskrivningsmyndigheten.

5 § (13.12.2013/931)

5 § har upphävts genom L 13.12.2013/931.

6 §
Förordnade köpvittnen

Ett förordnande till köpvittne som tingsrätten har utfärdat innan de lagar som nämns i 1 § träder i kraft gäller till och med den 31 december 2011 eller tills köpvittnet fyller 65 år.

På köpvittnen som avses i 1 mom. ska lagen om köpvittnen tillämpas.

Ett köpvittne som tingsrätten har förordnat ska i samband med att köpvittnets journal för 2010 sänds till vederbörande ämbetsverk för att bevaras där också sända en journal över tidigare överlåtelser.

7 §
Ändringssökande

I beslut som fattats innan de lagar som nämns i 1 § träder i kraft får ändring sökas enligt de bestämmelser som gäller vid dessa lagars ikraftträdande.

8 §
Ansvar för betalning av skadestånd

Med avvikelse från 13 kap. 8 § 1 mom. i jordabalken svarar justitieministeriet för betalningen av det skadestånd som avses i 6 § i det nämnda kapitlet, om den inskrivning som ligger till grund för ansvaret har gjorts före 2010.

9 §
Överföring av personal

När de lagar som nämns i 1 § träder i kraft övergår de personer i kanslipersonalen som vid tingsrätterna som huvudsyssla sköter inskrivningsuppgifter som gäller fastigheter till lantmäteribyråerna under lantmäteriverket utan att tjänsterna ledigförklaras. Den personal vid tingsrätterna som sköter tidsbegränsade uppgifter övergår i lantmäteribyråernas tjänst för den tid anställningsförhållandet varar. Överföringen av en tjänst kräver inte samtycke av tjänstemannen, om överföringen sker inom tjänstemannens pendlingsregion enligt 1 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). Lantmäteriverkets centralförvaltning beslutar om överföringarna i enlighet med en plan som justitieministeriet fastställer.

Den personal som överförs bibehåller de rättigheter och skyldigheter som vid övergångstidpunkten hänför sig till de gällande anställningsvillkoren. Högre lön än månadslönen enligt lantmäteriverkets lönesystem garanteras om en anställds uppgifter vid lantmäteriverket till sin svårighetsgrad motsvarar minst uppgifterna vid tingsrätten. Den anställda har då rätt till ett lönetillägg som motsvarar skillnaden mellan den månadslön som betalats vid tingsrätten och den månadslön som betalas vid lantmäteribyrån.

L om utkomstskydd för arbetslösa 1290/2002 1 kap. 9 § har upphävts genom L 1451/2016.

10 §
Hänvisningsbestämmelser i annan lagstiftning

Om det i någon annan lag finns bestämmelser om anmälan till tingsrätt eller domare i inskrivningsärenden, avses med anmälan efter det att de lagar som nämns i 1 § trätt i kraft anmälan till inskrivningsmyndigheten.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 30/2009, JsUB 5/2009, RSv 89/2009

Ikraftträdelsestadganden:

13.12.2013/931:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013, JsUB 7/2013, RSv 102/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.