Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

4.6.2009/394

Statsrådets förordning om medling i arbetstvister

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 1 § i lagen av den 27 juli 1962 om medling i arbetstvister (420/1962), sådan paragrafen lyder i lag 354/2009:

1 §
Utnämning och anställning

Riksförlikningsmannen utnämns av statsrådet.

Ställföreträdare för riksförlikningsmannen förordnas av statsrådet på framställning av riksförlikningsmannen.

Övrig personal vid riksförlikningsmannens byrå utnämns eller anställs av riksförlikningsmannen.

2 §
Behörighetsvillkor riksförlikningsmannen

Behörighetsvillkor för tjänsten som riksförlikningsman är högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med arbetslagstiftningen och arbetsmarknadsfunktionerna.

3 §
Förordnande av förlikningsmän och deras verksamhetsområde

Statsrådet förordnar på framställning av riksförlikningsmannen ett behövligt antal förlikningsmän för tre år i sänder.

Förlikningsmännens verksamhetsområde är hela landet. En förlikningsman är permanent stationerad på Åland.

4 §
Förutsättningar för förordnande till förlikningsman

Till förlikningsman kan förordnas en person som har en sådan i praktiken visad skicklighet och förmåga som en framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter.

5 §
Förlikningsnämnd

Riksförlikningsmannen eller en förlikningsman i en arbetstvist kan göra en framställning om tillsättande av en förlikningsnämnd till arbets- och näringsministeriet.

Ordföranden och övriga medlemmar i förlikningsnämnden förordnas av arbets- och näringsministeriet.

6 §
Riksförlikningsmannens medlingshjälp

Riksförlikningsmannen ska lämna förlikningsnämnden den hjälp som nämnden behöver vid skötseln av en förlikningsuppgift.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2009.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 23 december 1987 om medling i arbetstvister (1205/1987) jämte ändringar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.