Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

28.5.2009/346

Statsrådets förordning om statliga myndigheters sigill och stämplar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli, föreskrivs med stöd av 6 § i lagen av den 23 januari 2009 om myndigheters sigill och stämplar (19/2009):

1 §
Finlands vapens emblem

Som emblem för Finlands vapen används ett emblem enligt beskrivningen i 1 § i lagen om Finlands vapen (381/1978), med eller utan rosor.

2 §
Sigillens och stämplarnas form

De statliga myndigheterna använder runda stämplar och runda och slätkantade pappers- och lacksigill samt pressigill med sigillbottnar som är stjärnformiga eller bågtandade.

3 §
Sigillens och stämplarnas storlek

De runda sigillen och stämplarna används av de statliga myndigheter som avses i 3 § i lagen om myndigheters sigill och stämplar (19/2009) enligt följande:

1) statsrådet använder ett pressigill med en diameter på 80 millimeter och ett litet papperssigill med en diameter på 45 millimeter,

2) ministerierna, justitiekanslern i statsrådet och justitiekanslersämbetet, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, riksåklagaren och Riksåklagarämbetet använder ett pressigill med en diameter på 65 millimeter och papperssigill, lacksigill och stämplar med en diameter på 45 millimeter. Ett ministerium som inte har ett pressigill får använda statsrådets lilla papperssigill,

3) försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet använder ett pressigill med en diameter på 55 millimeter och papperssigill, lacksigill och stämplar med en diameter på 35 millimeter.

Hovrätterna och förvaltningsdomstolarna använder runda stämplar med en diameter på 45 mm. Dessutom får hovrätterna och förvaltningsdomstolarna använda pressigill med en diameter på 45 eller 55 mm.

Diametern på de sigill och runda stämplar som används av övriga statliga myndigheter är 35 mm.

I samband med att ett sigill eller en stämpel fastställs kan det av grundad anledning bestämmas något annat om dess storlek.

4 §
Sigill och stämplar som används av beskickningarna

Finlands beskickningar i utlandet använder sigill och stämplar i vilka ändarnas radier är 14 millimeter och ovalens höjd 42 millimeter. På intyg och andra handlingar i litet format kan även stämplar i vilka ändarnas radier är 8 millimeter och ovalens höjd 24 millimeter användas.

En beskickning som inte har ett eget lacksigill får använda utrikesministeriets allmänna lacksigill.

5 §
Sigillens och stämplarnas text

Sigillens och stämplarnas text är på finska och svenska i enlighet med vad som föreskrivs i språklagen (423/2003) om myndigheternas en- och tvåspråkighet. Sigillen och stämplarna kan dessutom ha text på något annat språk än finska eller svenska.

Inom de yttre mått som föreskrivs i 2 § passas ett randfält in för sigillets text, som skrivs med typsnittet antikva eller något annat motsvarande typsnitt, om teckengraden så kräver. På de tvåspråkiga runda sigillen börjar den finskspråkiga randtexten i mitten av sigillets vänstra sida och löper medsols längs den övre hälften av sigillet. Den svenskspråkiga texten börjar på sigillets vänstra sida och löper motsols längs den undre hälften av sigillet.

Texten på de finskspråkiga och svenskspråkiga sigill som används av beskickningarna i utlandet börjar på sigillets vänstra sida, beroende på textens längd antingen i mitten eller något nedanför mitten, och löper medsols till motsvarande ställe på dess högra sida. Stationeringsortens namn finns i sigillets undre randfält.

6 §
Sigillens och stämplarnas färg

Papperssigillets bottenfärg är mörkröd. Vapenbilden och texten är vita och behöver inte vara utförda i relief. Pressigillbottnen är vit.

Färgen på Finlands vapens emblem i sigill och stämplar är i övriga fall samma som färgen på sigillet eller stämpeln.

7 §
Förstöring

Riksarkivet har rätt att avgiftsfritt få sådant material som arkivet tar hand om med stöd av 5 § i lagen om myndigheters sigill och stämplar.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.