Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

15.5.2009/333

Lag om anslag för hälsofrämjande

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Anslag för hälsofrämjande

I statsbudgeten reserveras årligen ett anslag för hälsofrämjande verksamhet samt för förebyggande och minskning av rusmedelsbruk och tobaksrökning. Vid dimensioneringen av anslaget beaktas hur vanligt rusmedelsbruk och tobaksrökning är och de olägenheter som förorsakas av dessa samt annat hälsobeteende hos befolkningen. Anslaget är avsett för försöks- och utvecklingsprojekt i hälsofrämjande syfte samt för forskningsprojekt och program som stöder hälsofrämjande.

2 §
Dispositionsplan

Institutet för hälsa och välfärd ska årligen bereda ett förslag till dispositionsplan för social- och hälsovårdsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer den projektvisa dispositionsplanen för anslaget. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för verkställigheten av dispositionsplanen i enlighet med ministeriets beslut.

Vid beredningen och verkställigheten av dispositionsplanen kan Institutet för hälsa och välfärd som hjälp anlita andra myndigheter och inrättningar samt privaträttsliga sammanslutningar inom förvaltningsområdet. När dispositionsplanen bereds och verkställs av privaträttsliga sammanslutningar ska dessa iaktta förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

3 §
Statsunderstöd och avtal

Anslaget för hälsofrämjande kan användas för beviljande av statsunderstöd till organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer, för ingående av avtal om projekt för hälsofrämjande med inrättningar inom statsförvaltningen, samt till viss del, till betalning av utgifter som hänför sig till administreringen av anslaget.

Ansökningar om understöd och projektförslag som gäller anslaget för hälsofrämjande ska lämnas till Institutet för hälsa och välfärd inom en tid som institutet sätter ut.

Institutet för hälsa och välfärd beslutar om statsunderstöd och ingår avtal utifrån den projektvisa dispositionsplanen.

Den som realiserar ett projekt ska göra en slutredovisning av projektet och lämna den till Institutet för hälsa och välfärd inom den tid som nämns i beslutet om statsunderstöd eller i avtalet.

4 §
Utvärdering

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ska årligen utvärdera resultat och effekter av verksamhet som genomförts med anslaget för hälsofrämjande. Utomstående sakkunniga kan anlitas som hjälp för uppgiften.

5 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om beredningen av, innehållet i samt fastställandet och verkställigheten av dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 40/2009, ShUB 10/2009, RSv 38/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.