Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

17.4.2009/249

Lag om ombildning av Utbildningscentret för undervisningssektorn till aktiebolag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Överlåtelsefullmakt och det aktiebolag som ska bildas

Statsrådet bemyndigas att till det aktiebolag som ska bildas för att fortsätta verksamheten vid det till undervisningsministeriets förvaltningsområde hörande Utbildningscentret för undervisningssektorn överlåta den egendom och de immateriella rättigheter som Utbildningscentret för undervisningssektorn har i sin besittning samt affärsverksamheten vid centret.

Aktiebolagets verksamhetsområde omfattar utbildnings-, konsult- och utvecklingstjänster och tillhörande annan affärsverksamhet. Bolaget kan bedriva verksamhet såväl i hemlandet som utomlands.

När aktiebolaget bildas tecknar staten samtliga aktier.

2 §
Villkoren för överlåtelsen

Statsrådet bestämmer vilken egendom som ska överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang som gäller överlåtelsen av egendomen och bolagsbildningen.

Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som ska sättas in i bolaget mot aktier.

3 §
Beskattning

Vid inkomstbeskattningen iakttas i tillämpliga delar vad som i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) föreskrivs om verksamhetsöverlåtelse.

4 §
Ansvar för förbindelser

Aktiebolaget svarar för de skuld-, hyres-, service-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra motsvarande förbindelser som Utbildningscentret för undervisningssektorn har ingått under sin verksamhetstid och som gäller den egendom och affärsverksamhet som överlåts till aktiebolaget.

Statens sekundära ansvar för de förbindelser som enligt 1 mom. överlåts till det bolag som ska bildas kvarstår, om inte den andra avtalsparten godkänner att ansvaret överförs på bolaget. Bolaget är skyldigt att ersätta staten för det som staten betalar på grund av sitt ansvar enligt detta moment.

5 §
Ändring av personalens anställningsförhållande

Tjänsterna vid Utbildningscentret för undervisningssektorn dras in och på dem baserade tjänsteförhållanden och tjänsteförhållanden på viss tid upphör utan uppsägning den 31 december 2009. Personalen övergår till anställning i arbetsavtalsförhållande hos aktiebolaget från och med den 1 januari 2010. För indragningen av tjänster och avslutandet av tjänsteförhållanden krävs varken tjänstemannens samtycke eller någon grund. De anställda i arbetsavtalsförhållande vid Utbildningscentret för undervisningssektorn övergår till anställning i arbetsavtalsförhållande hos aktiebolaget från och med den 1 januari 2010. Personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande på viss tid övergår till anställning i arbetsavtalsförhållande hos aktiebolaget för motsvarande tid.

På anställda och anställningsvillkor tillämpas vad som bestäms i eller föreskrivs och bestäms med stöd av lag och vad som avtalas i kollektivavtal och arbetsavtal.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs lagen av den 19 december 1997 om Utbildningscentret för undervisningssektorn (1259/1997) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Statsrådet får vidta åtgärder som avses i 1 och 2 § innan lagen träder i kraft. Utbildningscentret för undervisningssektorn och utbildningsstyrelsen får vidta åtgärder som hänför sig till indragningen av tjänster och avslutandet av i 5 § 1 mom. avsedda tjänsteförhållanden och tjänsteförhållanden på viss tid innan lagen träder i kraft.

På revisionen och bokslutet för den sista verksamhetsperioden för Utbildningscentret för undervisningssektorn tillämpas vad som bestäms i den lag som nämns i 2 mom. och i lagen om statsbudgeten (423/1988) och med stöd av dem. Aktiebolaget sköter till denna del centrets uppgifter.

RP 8/2009, KuUB 1/2009, RSv 20/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.