Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

2.4.2009/229

Statsrådets förordning om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs:

1 § (21.9.2017/650)
Uppgifter

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning är ett ämbetsverk som hör till finansministeriets förvaltningsområde och som har till uppgift att tillhandahålla stöd- och sakkunnigtjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen samt andra motsvarande stöd- och sakkunnigtjänster inom förvaltningen för statliga ämbetsverk, inrättningar och fonder utanför budgeten samt för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen i enlighet med vad Statskontoret med stöd av lagen om statsbudgeten (423/1988) bestämt om uppgifterna för det ämbetsverk eller den inrättning som sköter de centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifterna eller i enlighet med vad som har avtalats om dem i serviceavtal.

Dessutom kan affärsverk enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) och aktiebolag som i sin helhet ägs av staten och om vars produktion av offentliga tjänster föreskrivs genom lag vara kunder i servicecentret.

Servicecentret tillhandahåller tjänster på finska och svenska.

2 § (10.4.2014/324)
Verksamhetsställen

Servicecentret har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Joensuu stad. Servicecentret kan dessutom ha ytterligare verksamhetsställen.

3 §
Personal

Chef för servicecentret är en verkställande direktör. Vid servicecentret kan det även finnas annan personal i tjänsteförhållande.

4 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om arbetet och organisationen samt uppgifterna finns i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställs av verkställande direktören.

5 §
Verkställande direktörens uppgifter

Verkställande direktören leder och utvecklar verksamheten och svarar för att verksamheten är resultatbringande och att målen uppnås.

6 §
Delegation

Vid servicecentret finns det en delegation som stöder ledandet av centret och som behandlar riktlinjerna för verksamheten och för utvecklandet av verksamheten och som ger förslag om dessa.

Delegationen består av verkställande direktören som fungerar som delegationens ordförande och högst fem andra medlemmar, av vilka en är en företrädare som servicecentrets personal har utsett inom sig.

Finansministeriet tillsätter delegationen för högst fyra år i sänder.

7 §
Avgörande av ärenden

De ärenden som servicecentret ska besluta om avgörs av verkställande direktören eller någon annan tjänsteman i enlighet med vad som föreskrivs i arbetsordningen.

Verkställande direktören avgör på föredragning ärenden som gäller servicecentrets verksamhets- och ekonomiplan och budgetförslag samt resultatmål och bokslut.

8 § (1.7.2015/845)
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för verkställande direktören är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

9 §
Tillsättning av tjänster

Verkställande direktören utnämns av finansministeriet. Den övriga personalen utnämns av verkställande direktören, om inte annat föreskrivs i arbetsordningen.

10 §
Beviljande av tjänstledighet

Annan tjänstledighet för verkställande direktören än sådan som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal beviljas av finansministeriet.

Föreskrifter om beviljande av tjänstledighet i övriga fall finns i arbetsordningen.

11 §
Avgifter för tjänsterna

De prestationer som servicecentret tillhandahåller sina kunder är avgiftsbelagda prestationer för vilka det tas ut ett belopp som motsvarar servicecentrets totala kostnader för prestationerna.

Beloppet på avgifterna för enskilda prestationer fastställs närmare i serviceavtal som ingås med kunderna.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 1 juli 2005 om inrikesförvaltningens servicecentral (386/2005), statsrådets förordning av den 3 november 2005 om justitieförvaltningens servicecentral (861/2005) och statsrådets förordning av den 4 april 2007 om Försvarsförvaltningens servicecentral (402/2007).

Trots bestämmelserna i 2 § kan servicecentrets verksamhet pågå även på andra orter fram till utgången av 2010.

På avgångsåldern för tjänstemän som har flyttat från en tjänst inom försvarsmakten, som arbetar vid Försvarsförvaltningens servicecentral och som nu flyttar till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning tillämpas de bestämmelser som var i kraft den 31 december 2007.

På avgångsåldern för tjänstemän som har flyttat från en tjänst inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet samt som äreller har varit tjänstlediga från en tjänst inom gränsbevakningsväsendet, som arbetar vid inrikesförvaltningens servicecentral och som nu flyttar till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning tillämpas de bestämmelser som var i kraft den 31 december 2007.

Åtgärder för att föra över och tillsätta tjänsten som verkställande direktör och tjänsterna för annan personal kan vidtas innan förordningen träder i kraft. Finansministeriet kan utnämna verkställande direktören från och med den 1 augusti 2009. Innan förordningen träder i kraft kan verkställande direktören och finansministeriet vidta även andra åtgärder som är nödvändiga för att inleda verksamheten vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning.

Ikraftträdelsestadganden:

10.4.2014/324:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

1.7.2015/845:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

21.9.2017/650:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.