Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

29.1.2009/47

Lag om godkännande av läkare som sjömansläkare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 4.5.2018/301, som gäller fr.o.m. 1.7.2018.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Godkännande av läkare som sjömansläkare

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan på ansökan godkänna en legitimerad läkare som sjömansläkare. För godkännande krävs att läkaren i Finland har beviljats rätt att självständigt utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person och i Finland har genomgått utbildning som gäller arbetsförhållandena och hälsokraven inom sjöfartssektorn.

2 §
Fortbildningsplikt

En sjömansläkares arbetsgivare är skyldig att se till att sjömansläkaren tillräckligt ofta, dock minst vart femte år, deltar i fortbildning för upprätthållande av sin yrkesskicklighet som gäller arbetsförhållandena och hälsokraven inom sjöfartssektorn.

Fortbildningsplikten gäller också sjömansläkare som arbetar som självständiga yrkesutövare.

3 §
Förteckning över godkända sjömansläkare

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska tillhandahålla en förteckning över godkända sjömansläkare.

4 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om innehållet i den ansökan som avses i 1 § och om ansökningsförfarandet samt om innehållet i, kvaliteten på och omfattningen av den utbildning som avses i 1 § och den fortbildning som avses i 2 § kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Delegationen för sjömansärenden ska höras innan förordningen utfärdas.

5 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Genom denna lag upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 19 december 1997 om godkännande av läkare som sjömansläkare (1250/1997).

En sjömansläkare som har blivit godkänd av Sjöfartsverket före ikraftträdandet av denna lag har utan ny ansökan rätt att vara verksam som sjömansläkare tills vidare.

RP 168/2008, ShUB 36/2008, RSv 191/2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.