Beaktats t.o.m. FörfS 711/2021.

23.1.2009/26

Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Genomförandet av rambeslutet

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Bryssel den 18 december 2006 av rådet antagna rambeslutet 2006/960/RIF om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater, nedan rambeslutet, ska iakttas som lag, om ingenting annat följer av denna lag.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag ska tillämpas på utbyte av information och underrättelser med stöd av rambeslutet för att förebygga och utreda brott.

Denna lag tillämpas också när information lämnas med stöd av rådets beslut 2007/845/RIF om samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som härrör från brott.

3 § (10.5.2019/618)
Definition av information och underrättelser

I denna lag avses med information och underrättelser

1) uppgifter som avses i 2 kap. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019),

2) uppgifter som avses i 2 kap. i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019),

3) uppgifter som avses i 2 kap. i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (639/2019),

4) uppgifter som annars med stöd av 4 kap. 2 och 3 § samt 5 kap. 40–42 § i polislagen (872/2011), 16 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 2 kap. 14 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015), 36 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018), 19, 20 och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet eller någon annan lag eller ett avtal innehas av polisen, Tullen eller Gränsbevakningsväsendet eller som är tillgängliga för dem utan att de vidtar tvångsåtgärder.

4 § (22.5.2015/649)
Behöriga brottsbekämpande myndigheter

I Finland är polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet behöriga brottsbekämpande myndigheter enligt rambeslutet.

5 §
Utlämnande av information och underrättelser på begäran

De behöriga brottsbekämpande myndigheterna ska lämna information och underrättelser till den för brottsutredningen eller kriminalunderrättelseverksamheten ansvariga behöriga brottsbekämpande myndigheten i en annan medlemsstat på dennes begäran, om informationen och underrättelserna behövs för att förebygga eller utreda brott.

Information och underrättelser lämnas ut under de förutsättningar som anges i 25 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 23 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen och 35 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet. (10.5.2019/618)

På beslutsfattande som gäller utlämnande av information och underrättelser tillämpas vad som föreskrivs i 32 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 26 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen, 39 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet samt någon annanstans i lag. (10.5.2019/618)

6 §
Utlämnande av information och underrättelser på eget initiativ

De behöriga brottsbekämpande myndigheterna ska lämna information och underrättelser till den för brottsutredningen eller kriminalunderrättelseverksamheten ansvariga behöriga brottsbekämpande myndigheten i en annan medlemsstat också på eget initiativ, om utlämnandet kan antas bidra till att förebygga eller utreda de brott som avses i 3 § 2 mom. i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003).

Information och underrättelser lämnas ut under de förutsättningar som anges i 25 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 23 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen och 35 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet. (10.5.2019/618)

På beslutsfattande som gäller utlämnande av information och underrättelser tillämpas vad som föreskrivs i 32 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 26 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen, 39 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet samt någon annanstans i lag. (10.5.2019/618)

7 §
Vägran att lämna ut information och underrättelser

De behöriga brottsbekämpande myndigheterna ska vägra lämna ut information och underrättelser om

1) utlämnandet av informationen kan kränka Finlands suveränitet eller äventyra Finlands säkerhet eller andra väsentliga nationella intressen,

2) utlämnandet av informationen strider mot principerna om de mänskliga rättigheterna och grundläggande rättigheterna,

3) utlämnandet av informationen annars strider mot grundprinciperna för Finlands rättsordning, eller

4) utlämnandet av informationen förutsätter tillstånd av en rättslig myndighet och ett sådant tillstånd inte erhållits.

Information och underrättelser behöver inte lämnas ut om

1) verkställandet av begäran kräver orimligt stora resurser i förhållande till gärningens art eller informationens relevans,

2) verkställandet av begäran kan försvåra förebyggande eller utredning av brott i Finland,

3) verkställandet av begäran kan äventyra personers säkerhet, eller

4) den gärning som ligger till grund för begäran inte är ett sådant brott eller såsom begånget i Finland under motsvarande förhållanden inte anses som ett sådant brott för vilket det strängaste straffet enligt finsk lag är fängelse i över ett år.

8 §
Förhållande till andra lagar och internationella förpliktelser

På samarbete som avses i denna lag tillämpas dessutom vad som särskilt föreskrivs eller avtalas om det.

9 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av statsrådet utfärdas det vid behov närmare bestämmelser om verkställigheten av rambeslutet och denna lag.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 12 februari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 190/2008, FvUB 25/2008, RSv 199/2008

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2013/1180:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 16/2013, FvUB 20/2013, RSv 207/2013

30.12.2013/1183:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 66/2012, FvUB 26/2013, RSv 216/2013

22.5.2015/634:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 174/2014, FvUB 53/2014, RSv 339/2014

22.5.2015/649:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 351/2014, FvUB 54/2014, RSv 341/2014

29.4.2016/312:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 153/2015, FvUB 5/2016, RSv 39/2016

10.5.2019/618:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 242/2018, FvUB 39/2018, GrUU 51/2018, RSv 318/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.